Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 750/2019

Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
Data posiedzenia: 23 lipca 2019 – 26 lipca 2019
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 46 z 2019
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2019-07-2...
Liczba wolnych stanowisk: 3
Liczba kandydatów: 10
Liczba obsadzonych stanowisk: 3
Liczba odrzuconych kandydatów: 7

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Charzyńska Kamila Barbara pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 10
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Kamila Barbara Charzyńska urodziła się 28 kwietnia 1978 r. w Świdnicy. W 2002 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 lipca 2001 r. do 31 marca 2002 r. wykonywała pracę w ramach umowy zlecenia na stanowisku prawnika w Kancelarii Radców Prawnych A.Pieścik, G.Piasecki, W.Pietrzykowski, W.Wolniewicz spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu. Od 1 kwietnia 2002 r. do 30 września 2002 r. w ramach umowy zlecenia wykonywała pracę na rzecz Kancelarii Radców Prawnych „Piasecki i Partnerzy” z siedzibą w Poznaniu na stanowisku prawnika. Od 1 października 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. była zatrudniona w tej Kancelarii na podstawie umowy o pracę na stanowisku prawnika w wymiarze 1/2 etatu, a od 1 stycznia 2003 r. do 9 lipca 2005 r. w wymiarze pełnego etatu. W latach 2002-2005 odbyła pozaetatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu. W ramach doskonalenia zawodowego w 2003 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie mediacji i negocjacji. We wrześniu 2005 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Od 3 października 2005 r. do 9 czerwca 2006 r. prowadziła własną działalność gospodarczą pod nazwą Kamila Barbara Charzyńska „Doradztwo i Usługi Prawne i Informatyczne”. W dniu 23 stycznia 2006 r. została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Od 25 stycznia 2006 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Charzyńska”. Z dniem 12 czerwca 2006 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Chodzieży. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 23 czerwca 2006 r. zawieszono prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego Kamili Barbarze Charzyńskiej z dniem 12 czerwca 2006 r. z uwagi na objęcie stanowiska referendarza sądowego. Z dniem 16 kwietnia 2007 r. na własny wniosek została przeniesiona na stanowisko referendarza sądowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, w którym wykonywała swoje obowiązki w XVII Wydziale Cywilnym (obecnie II Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu). Od 18 stycznia 2010 r. do 31 marca 2011 r. świadczyła dodatkowo pracę na podstawie umowy o pracę na stanowisku p.o. asystenta sędziego w VIII Wydziale Karnym Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w wymiarze 'A etatu. W 2012 r. ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa własności intelektualnej. Z dniem 16 listopada 2015 r. została delegowana na czas nieokreślony do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w którym pełni obecnie obowiązki głównego specjalisty w Wydziale do spraw Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych, do którego zadań należy realizacja uprawnień Ministra Sprawiedliwości z tytułu nadzoru sprawowanego nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Z dniem 1 października 2016 r. została mianowana starszym referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje kandydatów uczestniczących w niniejszej procedurze nominacyjnej oraz dokumenty załączone przez nich do kart zgłoszenia. Z ocen kwalifikacji wszystkich kandydatów wynika, że posiadają oni odpowiednią znajomość przepisów prawa i są należycie przygotowani do sprawowania urzędu sędziego sądu rejonowego oraz podnoszą swoje kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego. W niniejszym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa podzieliła stanowisko zespołu członków jedynie w odniesieniu do kandydatury Pana Wojciecha Krzysztofa Szmidta. Rada nie podzieliła stanowiska zespołu w zakresie kandydatur Pani Katarzyny Anny Czujewicz i Pani Katarzyny Barbary Dymczyk uznając, że z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zostaną przedstawione kandydatury Pani Kamili Barbary Charzyńskiej, Pani Małgorzaty Anny Roszak de Tolkmitt oraz Pana Wojciecha Krzysztofa Szmidta. Kwalifikacje pozostałych kandydatów zostały ocenione niżej, na podstawie materiału zebranego w toku postępowania, od kwalifikacji kandydatów przedstawianych z wnioskiem o powołanie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Kamili Barbary Charzyńskiej sporządził Pan sędzia - wizytator do spraw cywilnych i egzekucyjnych. Z oceny tej wynika, że opiniowana pod względem poziomu merytorycznego orzecznictwa, sprawności i efektywności podejmowanych czynności oraz organizowania pracy, realizacji procesu doskonalenia zawodowego, kultury urzędowania i predyspozycji osobowościowych spełnia w stopniu bardzo dobrym kryteria kwalifikujące do powołania na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Wizytator: Krzysztof Walasik

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Christova Maria Teresa negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Maria Teresa Christova urodziła się 6 czerwca 1983 r. w Poznaniu. W 2007 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z oceną dostateczną plus, uzyskując tytuł magistra. Od 6 sierpnia 2007 r. do 8 września 2013 r. była zatrudniona w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (od 6 sierpnia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w Sądzie Rejonowym w Poznaniu), w którym pełniła obowiązki kolejno na stanowisku p.o. asystenta sędziego (do 5 sierpnia 2008 r.) i asystenta sędziego (od 6 sierpnia 2008 r. do 8 września 2013 r.). W marcu 2013 r. złożyła egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. Przez okres zatrudnienia w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pracowała w: IV Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, VI Wydziale Karnym, III Wydziale Karnym. Z dniem 9 września 2013 r. została zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, w którym podjęła obowiązki w XIII Wydziale Cywilnym - Ośrodku Zamiejscowym z siedzibą w Lesznie. W listopadzie 2018 r. złożyła egzamin sędziowski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury uzyskując 218,5 pkt. Od 10 stycznia 2019 r. jest zatrudniona na stanowisku starszego asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, a swoje obowiązki nadal wykonuje w XIII Wydziale Cywilnym - Ośrodku Zamiejscowym z siedzibą w Lesznie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje kandydatów uczestniczących w niniejszej procedurze nominacyjnej oraz dokumenty załączone przez nich do kart zgłoszenia. Z ocen kwalifikacji wszystkich kandydatów wynika, że posiadają oni odpowiednią znajomość przepisów prawa i są należycie przygotowani do sprawowania urzędu sędziego sądu rejonowego oraz podnoszą swoje kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego. W niniejszym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa podzieliła stanowisko zespołu członków jedynie w odniesieniu do kandydatury Pana Wojciecha Krzysztofa Szmidta. Rada nie podzieliła stanowiska zespołu w zakresie kandydatur Pani Katarzyny Anny Czujewicz i Pani Katarzyny Barbary Dymczyk uznając, że z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zostaną przedstawione kandydatury Pani Kamili Barbary Charzyńskiej, Pani Małgorzaty Anny Roszak de Tolkmitt oraz Pana Wojciecha Krzysztofa Szmidta. Kwalifikacje pozostałych kandydatów zostały ocenione niżej, na podstawie materiału zebranego w toku postępowania, od kwalifikacji kandydatów przedstawianych z wnioskiem o powołanie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Marii Teresy Christovej sporządził Pan sędzia Maciej Agaciński - wizytator do spraw cywilnych i egzekucyjnych. Z oceny tej wynika, że opiniowana wykazuje się bardzo dobrym przygotowaniem zawodowym - wiedzą i umiejętnościami oraz cechami osobowościowymi predestynującymi ją do wykonywania zawodu sędziego. Załączone do oceny kwalifikacji projekty uzasadnień wyroków potwierdzają tę ocenę. Na tej podstawie sędzia wizytator stwierdził, że kandydatka spełnia warunki do ubiegania się o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego w stopniu bardzo dobrym.

Wizytator: Maciej Agaciński

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Czujewicz Katarzyna Anna negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Katarzyna Anna Czujewicz urodziła się 13 września 1983 r. w Kaliszu. W 2007 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 2007-2010 odbyła etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu. We wrześniu 2010 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Od 25 maja 2009 r. do 30 listopada 2010 r. była zatrudniona w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu na stanowisku p.o. asystenta sędziego, od 1 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2017 r. na stanowisku asystenta sędziego, a od 6 listopada 2015 r. na stanowisku starszego asystenta sędziego w V Wydziale Pracy, przy czym od 1 sierpnia 2012 r. była zatrudniona na tym stanowisku w wymiarze 'A etatu. Zmiana wymiaru czasu pracy na stanowisku asystenta sędziego (starszego asystenta sędziego) wynikała z tego, że kandydatka z dniem 1 sierpnia 2012 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Obowiązki wykonywała w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Z dniem 1 stycznia 2014 r. została przeniesiona na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Obowiązki do 30 czerwca 2016 r. wykonywała w V Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Jednakże od 3 marca 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wykonywała dodatkowo czynności w I Wydziale Cywilnym tego Sądu w związku z trudną sytuacją kadrową Wydziału. Od 1 lipca 2016 r. do chwili obecnej kandydatka wykonuje obowiązki w II Wydziale Cywilnym oraz w V Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego Poznań- Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje kandydatów uczestniczących w niniejszej procedurze nominacyjnej oraz dokumenty załączone przez nich do kart zgłoszenia. Z ocen kwalifikacji wszystkich kandydatów wynika, że posiadają oni odpowiednią znajomość przepisów prawa i są należycie przygotowani do sprawowania urzędu sędziego sądu rejonowego oraz podnoszą swoje kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego. W niniejszym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa podzieliła stanowisko zespołu członków jedynie w odniesieniu do kandydatury Pana Wojciecha Krzysztofa Szmidta. Rada nie podzieliła stanowiska zespołu w zakresie kandydatur Pani Katarzyny Anny Czujewicz i Pani Katarzyny Barbary Dymczyk uznając, że z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zostaną przedstawione kandydatury Pani Kamili Barbary Charzyńskiej, Pani Małgorzaty Anny Roszak de Tolkmitt oraz Pana Wojciecha Krzysztofa Szmidta. Kwalifikacje pozostałych kandydatów zostały ocenione niżej, na podstawie materiału zebranego w toku postępowania, od kwalifikacji kandydatów przedstawianych z wnioskiem o powołanie.

Opinie wizytatorów

Ocenę kwalifikacji Pani Katarzyny Anny Czujewicz sporządził Pan Krzysztof Zaliwski - wizytator do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Z oceny tej wynika, że poczynione ustalenia i opinie pozwalają na stwierdzenie, że zarówno cechy osobiste opiniowanej, jak i jej dotychczasowa rzetelna praca, tak na stanowisku asystenta sędziego, jak i referendarza sądowego, badania aktowe, a także analiza projektów sporządzonych orzeczeń i uzasadnień, dają podstawę do przyjęcia, że Pani Katarzyna Anna Czujewicz spełnia warunki do ubiegania się o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego w stopniu celującym.

Wizytator: Krzysztof Zaliwski

Ocenę kwalifikacji Pani Katarzyny Anny Czujewicz sporządziła również Pani sędzia Ewa Fras-Przychodni - wizytator do spraw cywilnych. Z oceny tej wynika, że poczynione ustalenia pozwalają na stwierdzenie, że zarówno cechy osobiste opiniowanej, jak i jej dotychczasowa rzetelna praca, na stanowisku tak asystenta sędziego, jak i referendarza sądowego, a także badania aktowe i analiza sporządzonych orzeczeń i uzasadnień, dają podstawę do przyjęcia, że Pani Katarzyna Anna Czujewicz spełnia warunki do ubiegania się o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego w celującym.

Wizytator: Fras-Przychodni

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Dymczyk Katarzyna Barbara negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Katarzyna Barbara Dymczyk urodziła się 7 czerwca 1975 r. w Płocku. W 1999 r. ukończyła wyższe studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z oceną dobrą. W latach 2001-2004 odbyła pozaetatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu. We wrześniu 2004 r. zdała egzamin sędziowski z oceną dobrą. Od 4 grudnia 1999 r. do 31 maja 2004 r. była zatrudniona w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w Poznaniu kolejno na stanowiskach: asystenta obszaru zagadnień prawnych, specjalisty obszaru zagadnień prawnych i konsultanta do spraw prawnych. Z dniem 18 października 2004 r. rozpoczęła pracę w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu na stanowisku asystenta sędziego. Obowiązki wykonywała kolejno w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a od 1 stycznia 2005 r. w II Wydziale Karnym tego Sądu. Od 15 marca 2015 r. wykonuje obowiązki na stanowisku starszego asystenta sędziego w tym Sądzie. Od 20 lipca 2012 r. podjęła dodatkowo zatrudnienie w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu na stanowisku pracownik sądu - p.o. asystenta sędziego (w wymiarze 1/2) etatu, a od 23 marca 2015 r. na stanowisku asystenta sędziego (również w wymiarze 1/2 etatu). W Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pracowała w: III Wydziale Karnym (od 20 lipca 2012 r. do 9 września 2012 r.), V Wydziale Cywilnym (od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.), 1 Wydziale Cywilnym (od 1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2015 r.), II Wydziale Cywilnym (od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.), V Wydziale Cywilnym (od 1 maja 2016 r. do 31 stycznia 2019 r.). Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę z dniem 31 stycznia 2019 r. na mocy porozumienia stron. Za zgodą Prezesa Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, wyrażoną w piśmie z 26 czerwca 2015 r., podjęła dodatkowe zatrudnienie od 1 lipca 2015 r. do 31 października 2015 r. na stanowisku asystenta sędziego na 1/2 etatu w XVIII Wydziale Cywilnym w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. W związku z podjęciem zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w wymiarze pełnego etatu, Pani Katarzyna Dymczyk od 1 lutego 2019 r. została zatrudniona przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu na stanowisku starszego asystenta sędziego w wymiarze 0,5 etatu, gdzie wykonuje swoje obowiązki nadal w II Wydziale Karnym. Na dodatkowe zatrudnienie w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu zgodę, na czas określony do dnia 31 lipca 2019 r., wyraziła Prezes Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje kandydatów uczestniczących w niniejszej procedurze nominacyjnej oraz dokumenty załączone przez nich do kart zgłoszenia. Z ocen kwalifikacji wszystkich kandydatów wynika, że posiadają oni odpowiednią znajomość przepisów prawa i są należycie przygotowani do sprawowania urzędu sędziego sądu rejonowego oraz podnoszą swoje kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego. W niniejszym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa podzieliła stanowisko zespołu członków jedynie w odniesieniu do kandydatury Pana Wojciecha Krzysztofa Szmidta. Rada nie podzieliła stanowiska zespołu w zakresie kandydatur Pani Katarzyny Anny Czujewicz i Pani Katarzyny Barbary Dymczyk uznając, że z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zostaną przedstawione kandydatury Pani Kamili Barbary Charzyńskiej, Pani Małgorzaty Anny Roszak de Tolkmitt oraz Pana Wojciecha Krzysztofa Szmidta. Kwalifikacje pozostałych kandydatów zostały ocenione niżej, na podstawie materiału zebranego w toku postępowania, od kwalifikacji kandydatów przedstawianych z wnioskiem o powołanie.

Opinie wizytatorów

Pani Katarzyna Barbara Dymczyk uzyskała ocenę kwalifikacji w zakresie spraw cywilnych sporządzoną przez Panią sędzię Marię Antecką, z której wynika, że sposób wykonywania przez opiniowaną obowiązków na stanowisku starszego asystenta sędziego predysponuje ją do pełnienia urzędu sędziego. Mając na uwadze zebrane dane i opinie oraz ustalenia poczynione w toku kontroli projektów uzasadnień sporządzonych przez kandydatkę sędzia wizytator stwierdziła, że Katarzyna Barbara Dymczyk posiada kwalifikacje uprawniające do ubiegania się o powołanie na urząd sędziego sądu rejonowego i jest w stopniu bardzo dobrym przygotowana do objęcia tego urzędu.

Wizytator: Maria Antecka

Pani Katarzyna Barbara Dymczyk uzyskała również ocenę kwalifikacji w zakresie spraw karnych sporządzoną przez Mariusza Sygrelę - sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu, z której wynika, że mając na uwadze treść opinii, analizę i ocenę poddanych kontroli projektów orzeczeń i ich uzasadnień, uznać należy, że opiniowana swoje obowiązki wykonuje w sposób celujący. Jakość jej pracy jest na bardzo wysokim poziomie, obowiązki wykonuje bardzo sprawnie i terminowo, a wykonywane czynności zawodowe są prawidłowe merytorycznie.

Wizytator: Mariusz Sygrela

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Górska-Gawrak Natalia Joanna negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Natalia Joanna Górska-Gawrak urodziła się 25 kwietnia 1976 r. w Inowrocławiu. Z oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszenia wynika, że od 2 stycznia 1996 r. do 2 lutego 2011 r. pracowała w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, a następnie w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w 111 Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do spraw Rodzinnych i Nieletnich na stanowisku społecznego kuratora sądowego. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 2 października 2000 r. do 30 czerwca 2004 r. była zatrudniona w GraphusPach Poligrafia Mirosław Pach z siedzibą w Poznaniu na stanowisku prawnika. Od 2 listopada 2004 r. do 10 stycznia 2007 r. pracowała w Kancelarii Radcy Prawnego Piotra Papierza z siedzibą w Poznaniu na stanowisku prawnika. Od 1 stycznia 2007 r. do 5 maja 2007 r. była zatrudniona w Urzędzie Miasta Poznania, w Wydziale Urbanistyki i Architektury na stanowisku prawnika. Od 7 maja 2007 r. do 25 października 2007 r. pracowała na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. W latach 2004-2008 odbyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. W maju 2008 r. złożyła egzamin radcowski z oceną dobrą plus. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z 4 czerwca 2008 r. została wpisana na listę radców prawnych tej Izby p. Od 2 listopada 2007 r. jest zatrudniona w ITM Polska sp. z o.o. początkowo na stanowisku prawnika, a od 4 czerwca 2008 r. na stanowisku radcy prawnego. Z oświadczenia kandydatki wynika również, że w 2010 r. napisała pracę doktorską, natomiast jej przewód doktorski, został zamknięty we wrześniu 2018 r. bez nadania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. W latach 2004-2010 publikowała w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadziła również zajęcia dydaktyczne z prawa handlowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz szkolenia z zakresu prawa pracy w ramach współpracy z CS Szkolenie i Doradztwo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje kandydatów uczestniczących w niniejszej procedurze nominacyjnej oraz dokumenty załączone przez nich do kart zgłoszenia. Z ocen kwalifikacji wszystkich kandydatów wynika, że posiadają oni odpowiednią znajomość przepisów prawa i są należycie przygotowani do sprawowania urzędu sędziego sądu rejonowego oraz podnoszą swoje kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego. W niniejszym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa podzieliła stanowisko zespołu członków jedynie w odniesieniu do kandydatury Pana Wojciecha Krzysztofa Szmidta. Rada nie podzieliła stanowiska zespołu w zakresie kandydatur Pani Katarzyny Anny Czujewicz i Pani Katarzyny Barbary Dymczyk uznając, że z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zostaną przedstawione kandydatury Pani Kamili Barbary Charzyńskiej, Pani Małgorzaty Anny Roszak de Tolkmitt oraz Pana Wojciecha Krzysztofa Szmidta. Kwalifikacje pozostałych kandydatów zostały ocenione niżej, na podstawie materiału zebranego w toku postępowania, od kwalifikacji kandydatów przedstawianych z wnioskiem o powołanie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Natalii Joanny Górskiej-Gawrak sporządziła Pani sędzia Małgorzata Wiśniewska - wizytator do spraw cywilnych oraz rodzinnych i nieletnich. Mając na uwadze wyniki analizy akt postępowań sądowych, w których opiniowana brała udział jako zastępca procesowy, w zakresie jakości, sprawności, rzetelności i terminowości dokonywanych czynności procesowych, a także ocenę obejmującą kulturę osobistą oraz sposób zachowania opiniowanej wobec sądów i uczestników postępowania, jej cechy osobowościowe możliwe do ustalenia na podstawie poddanego ocenie materiału, a także dotychczasowy przebieg pracy, uzasadnione jest stwierdzenie, że Pani Natalia Górska- Gawrak jest przygotowana do objęcia urzędu sędziego sądu rejonowego w stopniu dobrym.

Wizytator: Małgorzata Wiśniewska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Joachimiak Anna Ewelina negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Anna Ewelina Joachimiak urodziła się 13 maja 1984 r. w Szamotułach. W 2008 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 października 2008 r. do 30 czerwca 2012 r. pracowała na stanowisku aplikanta w kancelarii adwokackiej dr A. Igliński, E. Iacovone z siedzibą w Poznaniu. W 2009 ukończyła dwu semestralne studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami i strategii przedsiębiorstwa. W 2012 r. ukończyła aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu. W sierpniu 2012 r. złożyła egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. W dniu 19 października 2012 r. została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Od 4 lutego 2013 r. do 6 marca 2013 r. pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu na stanowisku konsultanta do spraw prawnych. Z dniem 7 marca 2013 r. została zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Poznaniu na stanowisku p.o. asystenta sędziego, od 15 lipca 2013 r. pracowała na stanowisku asystenta sędziego w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Poznaniu, a od 21 czerwca 2019 r. jest zatrudniona na stanowisku starszego asystenta sędziego w tym Sądzie. W październiku 2017 r. złożyła w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury egzamin sędziowski z wynikiem dobrym. Kandydatka ukończyła roczne Studium Prawa Niemieckiego organizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Uniwesytetem Viadrina uzyskując Zertifikat des Zusatzstudiengangs - Studium des Deutschen Recht oraz dwuletnie Studium Prawa Brytyjskiego i Unii Europejskiej organizowane przez Uniwersytet w Cambridge uzyskując Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union. Była uczestnikiem dziennych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, które przerwała w 2016 r.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje kandydatów uczestniczących w niniejszej procedurze nominacyjnej oraz dokumenty załączone przez nich do kart zgłoszenia. Z ocen kwalifikacji wszystkich kandydatów wynika, że posiadają oni odpowiednią znajomość przepisów prawa i są należycie przygotowani do sprawowania urzędu sędziego sądu rejonowego oraz podnoszą swoje kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego. W niniejszym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa podzieliła stanowisko zespołu członków jedynie w odniesieniu do kandydatury Pana Wojciecha Krzysztofa Szmidta. Rada nie podzieliła stanowiska zespołu w zakresie kandydatur Pani Katarzyny Anny Czujewicz i Pani Katarzyny Barbary Dymczyk uznając, że z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zostaną przedstawione kandydatury Pani Kamili Barbary Charzyńskiej, Pani Małgorzaty Anny Roszak de Tolkmitt oraz Pana Wojciecha Krzysztofa Szmidta. Kwalifikacje pozostałych kandydatów zostały ocenione niżej, na podstawie materiału zebranego w toku postępowania, od kwalifikacji kandydatów przedstawianych z wnioskiem o powołanie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Anny Eweliny Joachimiak sporządziła Pani sędzia Maria Antecka - wizytator do spraw cywilnych. Z oceny tej wynika, że cechy charakteru oraz sposób wykonywania przez opiniowaną obowiązków na stanowisku asystenta sędziego predysponują ją do wykonywania służby, jaką jest pełnienie urzędu sędziego. Mając na uwadze zebrane dane i opinie oraz ustalenia poczynione w toku kontroli projektów uzasadnień sporządzonych przez kandydatkę sędzia wizytator stwierdziła, że Pani Anna Ewelina Joachimiak posiada kwalifikacje uprawniające do ubiegania się o powołanie na urząd sędziego sądu rejonowego i jest w stopniu celującym przygotowana do objęcia takiego urzędu.

Wizytator: Maria Antecka

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Ksobiak Edyta negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Edyta Ksobiak urodziła się 18 maja 1968 r. we Wschowie. W 1992 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 1992-1994 odbyła aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. We wrześniu 1994 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z 12 października 1994 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. W czerwcu 1997 r. złożyła egzamin radcowski z wynikiem dostatecznym i uchwałą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy z 8 września 1997 r. została wpisana na listę radców prawnych tej Izby. Od 10 marca 1997 r. do 30 listopada 1999 r. pracowała w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy kolejno na stanowiskach: referendarza, starszego referendarza, komisarza skarbowego. Od września 1999 r. wykonuje zawód radcy prawnego na podstawie umowy cywilnoprawnej, a od 2 marca 2000 r. także na podstawie stosunku pracy kolejno w: Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy (do marca 2000 r.), Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy (do lutego 2003 r.), Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy i Urzędzie Gminy Białe Błota. Pani Edyta Ksobiak jest członkiem Komisji do spraw Szkoleń przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. W 2004 r. ukończyła studium prawa europejskiego, a w 2012 r. studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. Prowadziła także wykłady z zakresu zagadnień prawnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym, ustaw o prowadzeniu działalności gospodarczej, zamówień publicznych, Kodeksu spółek handlowych w Studium Kształcenia Kadr w Bydgoszczy (w latach 2010-2012) oraz w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy (w 2016 r.).

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje kandydatów uczestniczących w niniejszej procedurze nominacyjnej oraz dokumenty załączone przez nich do kart zgłoszenia. Z ocen kwalifikacji wszystkich kandydatów wynika, że posiadają oni odpowiednią znajomość przepisów prawa i są należycie przygotowani do sprawowania urzędu sędziego sądu rejonowego oraz podnoszą swoje kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego. W niniejszym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa podzieliła stanowisko zespołu członków jedynie w odniesieniu do kandydatury Pana Wojciecha Krzysztofa Szmidta. Rada nie podzieliła stanowiska zespołu w zakresie kandydatur Pani Katarzyny Anny Czujewicz i Pani Katarzyny Barbary Dymczyk uznając, że z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zostaną przedstawione kandydatury Pani Kamili Barbary Charzyńskiej, Pani Małgorzaty Anny Roszak de Tolkmitt oraz Pana Wojciecha Krzysztofa Szmidta. Kwalifikacje pozostałych kandydatów zostały ocenione niżej, na podstawie materiału zebranego w toku postępowania, od kwalifikacji kandydatów przedstawianych z wnioskiem o powołanie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Edyty Ksobiak sporządził wizytator do spraw cywilnych Pan Marcin Radwan - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu. Z oceny tej wynika, że mając na uwadze treść przedstawionych rekomendacji oraz załączoną analizę akt spraw, w których opiniowana występowała jako zastępca procesowy, pod kątem badania jakości, sprawności, rzetelności i terminowości dokonywanych czynności procesowych i dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem prawa, a także kultury osobistej oraz sposobu zachowania wobec uczestników postępowania należy uznać, że Pani Edyta Ksobiak daje gwarancje rzetelnego, odpowiedzialnego i sumiennego wykonywania obowiązków sędziego sądu rejonowego, a co za tym idzie w pełni zasługuje na powołanie na takie stanowisko.

Wizytator: Marcin Radwan

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Michałowska Anna Karina negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Anna Karina Michałowska urodziła się 22 lipca 1979 r. w Poznaniu. W 2004 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. W 2006 r. była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w niepełnym wymiarze czasu pracy w X Wydziale Pracy Sądu Rejonowego w Poznaniu. Po odbyciu aplikacji sądowej, w 2008 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. W latach 2002-2012 pracowała na stanowisku asystenta sędziego w V Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Sądu Okręgowego w Poznaniu. Od 2012 r. pracuje w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, początkowo na stanowisku asystenta sędziego, a od 2016 r. - starszego asystenta sędziego. Powierzone obowiązki wykonywała: do 2016 r. w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 2016-2017 w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz w I Wydziale Cywilnym, a od 2017 r. w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Kandydatka jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu, jednak od dnia złożenia ślubowania nie wykonuje zawodu.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje kandydatów uczestniczących w niniejszej procedurze nominacyjnej oraz dokumenty załączone przez nich do kart zgłoszenia. Z ocen kwalifikacji wszystkich kandydatów wynika, że posiadają oni odpowiednią znajomość przepisów prawa i są należycie przygotowani do sprawowania urzędu sędziego sądu rejonowego oraz podnoszą swoje kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego. W niniejszym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa podzieliła stanowisko zespołu członków jedynie w odniesieniu do kandydatury Pana Wojciecha Krzysztofa Szmidta. Rada nie podzieliła stanowiska zespołu w zakresie kandydatur Pani Katarzyny Anny Czujewicz i Pani Katarzyny Barbary Dymczyk uznając, że z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zostaną przedstawione kandydatury Pani Kamili Barbary Charzyńskiej, Pani Małgorzaty Anny Roszak de Tolkmitt oraz Pana Wojciecha Krzysztofa Szmidta. Kwalifikacje pozostałych kandydatów zostały ocenione niżej, na podstawie materiału zebranego w toku postępowania, od kwalifikacji kandydatów przedstawianych z wnioskiem o powołanie.

Opinie wizytatorów

Ocenę kwalifikacji kandydatki w części dotyczącej spraw cywilnych sporządziła Pani Karolina Obrębska - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, która uznała, że Pani Anna Karina Michałowska wykazuje się bardzo dobrym przygotowaniem zawodowym i cechami osobowościowymi predestynującymi ją do wykonywania zawodu sędziego. Załączone do oceny kwalifikacji projekty orzeczeń i ich uzasadnień potwierdzają tę ocenę, na tej podstawie sędzia wizytator stwierdziła, że Pani asystent spełnia warunki do ubiegania się o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego w stopniu celującym.

Wizytator: Karolina Obrębska

W części dotyczącej spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Pan Krzysztof Zaliwski - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, stwierdził, że z analizy przedstawionych projektów uzasadnień wyroków wynika, że opiniowana wykazuje się bardzo dobrym przygotowaniem zawodowym, umiejętnością praktycznego stosowania zdobytej wiedzy oraz cechami osobowościowymi predestynującymi ją do wykonywania zawodu sędziego. Pani Anna Karina Michałowska spełnia warunki do ubiegania się o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego w stopniu celującym.

Wizytator: Krzysztof Zaliwski

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Roszak de Tolkmitt Małgorzata Anna pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 9
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Małgorzata Anna Roszak de Tolkmitt urodziła się 16 marca 1976 r. w Żninie. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 2000-2003 odbyła aplikację sądową, początkowo w okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie, a następnie w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu. W kwietniu 2003 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dostateczną. Od 1 lutego 2004 r. do 30 kwietnia 2004 r. była zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Poznaniu na stanowisku referenta. Z dniem 1 maja 2004 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sadzie Rejonowym w Szamotułach. Z dniem 1 lipca 2004 r. została przeniesiona na stanowisko referendarza sądowego Sądu Rejonowego w Obornikach, a z dniem 1 lipca 2010 r. została przeniesiona na stanowisko referendarza sądowego Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu i skierowana do pracy w IX Wydziale Gospodarczym tego Sądu, w którym pracuje do chwili obecnej. Z dniem 1 czerwca 2014 r. została mianowana starszym referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje kandydatów uczestniczących w niniejszej procedurze nominacyjnej oraz dokumenty załączone przez nich do kart zgłoszenia. Z ocen kwalifikacji wszystkich kandydatów wynika, że posiadają oni odpowiednią znajomość przepisów prawa i są należycie przygotowani do sprawowania urzędu sędziego sądu rejonowego oraz podnoszą swoje kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego. W niniejszym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa podzieliła stanowisko zespołu członków jedynie w odniesieniu do kandydatury Pana Wojciecha Krzysztofa Szmidta. Rada nie podzieliła stanowiska zespołu w zakresie kandydatur Pani Katarzyny Anny Czujewicz i Pani Katarzyny Barbary Dymczyk uznając, że z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zostaną przedstawione kandydatury Pani Kamili Barbary Charzyńskiej, Pani Małgorzaty Anny Roszak de Tolkmitt oraz Pana Wojciecha Krzysztofa Szmidta. Kwalifikacje pozostałych kandydatów zostały ocenione niżej, na podstawie materiału zebranego w toku postępowania, od kwalifikacji kandydatów przedstawianych z wnioskiem o powołanie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Małgorzaty Anny Roszak de Tolkmitt sporządził Pan sędzia Tomasz Chojnacki - wizytator do spraw gospodarczych, który stwierdził, że analiza akt spraw prowadzonych przez referendarza sądowego oraz ocena danych statystycznych wskazuje, że wykonuje ona swoje obowiązki w sposób prawidłowy, jednak nie bez pewnych zastrzeżeń w zakresie sprawności postępowania, jak również trafności niektórych rozstrzygnięć. Reasumując, biorąc pod uwagę powyższe, jak również wobec spełnienia kryteriów formalnych, uznać należy, że Pani Małgorzata Roszak de Tolkmitt jest przygotowana do powołania na stanowisko sędziego sądu rejonowego w stopniu dobrym. Kandydatka złożyła uwagi do oceny kwalifikacji.

Wizytator: Tomasz Chojnacki

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Szmidt Wojciech Krzysztof pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 13
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Wojciech Krzysztof Szmidt urodził się 30 marca 1980 r. w Skwierzynie. W 2004 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji referendarskiej w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu złożył we wrześniu 2005 r. egzamin referendarski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z 27 kwietnia 2006 r. został mianowany z dniem 4 maja 2006 r. referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, obecnie Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w którym wykonuje obowiązki w IX Wydziale Gospodarczym. W latach 2006-2009 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu. We wrześniu 2009 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Od 18 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2015 r. był równocześnie zatrudniony w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu na stanowisku asystenta sędziego w wymiarze 1/2 etatu. Od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2018 r. pracował zaś na stanowisku asystenta sędziego w wymiarze 1/2 etatu w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje kandydatów uczestniczących w niniejszej procedurze nominacyjnej oraz dokumenty załączone przez nich do kart zgłoszenia. Z ocen kwalifikacji wszystkich kandydatów wynika, że posiadają oni odpowiednią znajomość przepisów prawa i są należycie przygotowani do sprawowania urzędu sędziego sądu rejonowego oraz podnoszą swoje kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego. W niniejszym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa podzieliła stanowisko zespołu członków jedynie w odniesieniu do kandydatury Pana Wojciecha Krzysztofa Szmidta. Rada nie podzieliła stanowiska zespołu w zakresie kandydatur Pani Katarzyny Anny Czujewicz i Pani Katarzyny Barbary Dymczyk uznając, że z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zostaną przedstawione kandydatury Pani Kamili Barbary Charzyńskiej, Pani Małgorzaty Anny Roszak de Tolkmitt oraz Pana Wojciecha Krzysztofa Szmidta. Kwalifikacje pozostałych kandydatów zostały ocenione niżej, na podstawie materiału zebranego w toku postępowania, od kwalifikacji kandydatów przedstawianych z wnioskiem o powołanie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Wojciecha Krzysztofa Szmidta sporządził Pan sędzia Tomasz Chojnacki wizytator do spraw gospodarczych, który stwierdził, że analiza akt spraw prowadzonych przez starszego referendarza sądowego Pana Wojciecha Krzysztofa Szmidta oraz ocena danych statystycznych wskazuje, że wykonuje on swoje obowiązki w sposób prawidłowy i niebudzący zastrzeżeń. Biorąc pod uwagę powyższe wskazania, jak również wobec spełnienia kryteriów formalnych, uznać należy, że Pan Wojciech Krzysztof Szmidt jest przygotowany do powołania na stanowisko sędziego sądu rejonowego w stopniu bardzo dobrym.

Wizytator: Tomasz Chojnacki

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów