Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 302/2017

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data posiedzenia: 3 października 2017 – 6 października 2017
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. poz. 214 z 2016
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2017-10-...
Liczba wolnych stanowisk: 5
Liczba kandydatów: 2
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 1

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Kowalczyk Wanda sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 56 2
PRZECIW 2 29 7
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Wanda Kowalczyk urodziła się w 1 966 r. w Sterdyniu. W latach 1 998-2000 zajmowała stanowisko asesora sądowego, początkowo w Sądzie Rejonowym w Węgrowie, a od l maja 1 999 r. w Sądzie Rejonowym w Siedlcach. Następnie postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2000 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Siedlcach. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2008 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Siedlcach. Orzekała między innymi w wydziałach: I Cywilnym Sądu Rejonowego w Węgrowie, III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Siedlcach oraz w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Siedlcach, pełniła także obowiązki Przewodniczącej Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach i Przewodniczącej III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Siedlcach. Z dniem l kwietnia 201 1 r. została delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w którym powierzono jej obowiązki wizytatora w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji, przy czym od 1 4 sierpnia 201 2 r. jest to delegacja na czas nieokreślony. Kandydatka legitymuje się także stażem pracy poza wymiarem sprawiedliwości, między innymi w Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Uwzględniając powyższe Rada stwierdziła, że Pani Wanda Kowalczyk od ponad pięciu lat nie wykonuje obowiązków orzeczniczych, a przedstawione materiały, dotyczące okresu jej delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości nie dają podstaw do uznania, że jej kandydatura przewyższa kandydaturę Pana Komada Łukaszewicza. Z zebranego w sprawie materiału wyraźnie wynika, że kandydatem o wyższych kwalifikacjach zawodowych, z dziedziny szeroko pojętego prawa administracyjnego, jest Pan Kornad Łukaszewicz, który od ponad dwunastu lat zajmuje samodzielne stanowisko orzecznicze - referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Opinie wizytatorów

Pani Wanda Kowalczyk uzyskała wyróżniającą ocenę kwalifikacji sporządzoną przez Panią Henrykę Lewandowską-Kuraszkiewicz sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że orzekając w sprawach o różnorodnej tematyce nabyła ona dobrą znajomość różnych zagadnień z zakresu prawa materialnego cywilnego i rodzinnego. Dodała, że niski wskaźnik zaskarżalności orzeczeń i wysoki współczynnik stabilności rozstrzygnięć oraz treść analizowanych akt dają podstawy do oceny kandydatki, jako orzecznika o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Zdaniem oceniającej Pani Wanda Kowalczyk wykazała wysoki poziom wiedzy prawniczej, a argumentację formułowała w sposób przejrzysty i przystępny dla odbiorcy. Opiniująca, na podstawie przedstawionych przez kandydatkę dokumentów z okresu pracy w ramach delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości uznała, że Pani Wanda Kowalczyk jest bardzo dobrze przygotowana do objęcia urzędu sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wizytator: Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz

Pani Wanda Kowalczyk uzyskała bardzo dobrą opinię służbową sporządzoną przez Pana sędziego Mirosława Przybylskiego Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji, z której wynika, że jest jedynym sędzią- wizytatorem w Wydziale Wykonania Orzeczeń Rodzinnych i Nieletnich, a w ramach powierzonych jej w Ministerstwie Sprawiedliwości obowiązków wykonuje między . . Innymi czynności związane ze sprawowaniem nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz czynności kontrolne przestrzegania praw nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Ponadto kandydatka zajmowała się sprawami administracyjnymi, w tym przygotowywała projekty decyzji administracyjnych z zakresu awansu zawodowego nauczycieli, powierzenia i odwołania ze stanowiska dyrektora zakładu poprawczego/schroniska dla nieletnich, a także sporządzała projekty odpowiedzi na skargi kierowane do sądu administracyjnego oraz projekt jednej skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Opiniujący dodał, że Pani Wanda Kowalczyk uczestniczy w pracach legislacyjnych oraz opiniuje akty prawne. Podkreślił, że jest ona dobrym prawnikiem, o bardzo dobrej znajomości przepisów prawa administracyjnego i piśmiennictwa. Jest osobą samodzielną, odpowiedzialną, pracowitą, chętną do współpracy i podejmowania najtrudniejszych wyzwań. Pani sędzia Krystyna Święcicka- były Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach, w opinii służbowej z 201 0 r., stwierdziła, że wyniki pracy kandydatki, zarówno w zakresie sprawności postępowania, jak i stabilności orzecznictwa pozwalają na pozytywną ocenę jej pracy. Dodała, że kandydatka jest osobą obowiązkową i bardzo sumienną, a obowiązki Zastępcy Kierownika Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych w Siedlcach wykonywała w sposób zadowalający, o czym świadczą bardzo dobre wyniki osiągane przez tę jednostkę.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Łukaszewicz Konrad sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5, ocena bardzo dobra 28 11
PRZECIW 3 62 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 4

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Konrad Łukaszewicz urodził się 20 sierpnia 1 976 r. w Parczewie. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z wynikiem bardzo dobrym. Od l lutego 2001 r. do 31 grudnia 2004 r. pełnił służbę w administracji celnej na stanowisku młodszego kontrolera celnego, przy czym do 9 maja 2004 r. wykonywał obowiązki w Dziale Postępowania w Sprawach Celnych Urzędu Celnego II w Szczecinie Izby Celnej w Szczecinie, a następnie w Wydziale PrawnoOrganizacyjnym Izby Celnej w Warszawie. Od 4 stycznia 2005 r. do 31 lipca 2005 r. był zatrudniony w Wydziale V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na stanowisku asystenta sędziego. Z dniem l sierpnia 2005 r. został mianowany na stanowisko referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie i wykonywał powierzone mu obowiązki w Wydziale V tego Sądu. Decyzją Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 lutego 201 2 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych dla referendarzy sądowych oraz rzecznika dyscyplinarnego został powołany na członka Komisji Dyscyplinarnej I instancji. Z dniem l grudnia 201 5 r. został mianowany na stanowisko starszego referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, w którym pełni obowiązki do chwili obecnej w Wydziale V. Pan Konrad Łukaszewicz przez cały okres zatrudnienia na stanowisku referendarskim wykonuje jednocześnie obowiązki asystenta sędziego współpracując z sędziami orzekającymi w Wydziale V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w tym z jego Przewodniczącym. Kandydat uczestniczył w licznych szkoleniach zawodowych organizowanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Konrad Łukaszewicz ma bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (w tym orzecznicze) oraz administracji celnej. Jego kwalifikacje zostały bardzo wysoko ocenione zarówno w sporządzonej na użytek postępowania konkursowego wyróżniającej ocenie kwalifikacji, jak też w dotyczących kandydata opiniach służbowych. Ponadto Pan Konrad Łukaszewicz uzyskał - tak jak Pani Wanda Kowalczyk - wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Mając powyższe na względzie Krajowa Rada Sądownictwa odnotowała, że niższy wynik głosowania uzyskany przez Pana Konrada Łukaszewicza podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie me może dyskredytować Jego kandydatury. Analiza dotychczasowej drogi zawodowej uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego wskazuje, że Pani Wanda Kowalczyk - mimo wieloletniego doświadczenia w pracy na stanowisku sędziego sądu rejonowego i sędziego sądu okręgowego, a także wynikającego z trwającej od 201 1 r. delegacji do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, legitymuje się zdecydowanie uboższym doświadczeniem w zakresie spraw związanych ze stosowaniem prawa administracyjnego. Aktywność zawodowa Pana Konrada Łukaszewicza, począwszy od 2001 r., koncentruje się na zagadnieniach związanych ze stosowaniem przepisów prawa i postępowania administracyjnego. Kandydat ten ma niezbędną wiedzę teoretyczną oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte początkowo w administracji celnej, a następnie od 2005 r. w sądownictwie administracyjnym (asystent sędziego, referendarz sądowy oraz starszy referendarz sądowy w W oj ewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie). Powyższe, w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, świadczy o jego lepszym, od Pani Wandy Kowalczyk, przygotowaniu do objęcia urzędu sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Krajowa Rada Sądownictwa, dokonując wyboru Pana Konrada Łukaszewicza, miała także na uwadze, że wnioski wynikające z oceny kwalifikacji Pani Wandy Kowalczyk zostały wywiedzione, w przeważającej części, na podstawie dorobku zawodowego przypadającego na okres jej orzekania w sądownictwie powszechnym, tj. sprzed delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości w 201 1 r. Zdaniem Rady szczególnego podkreślenia wymaga, że ocena kwalifikacji, w części dotyczącej pięcioletniego okresu aktywności zawodowej kandydatki w Ministerstwie Sprawiedliwości obejmuje zaledwie dwa akapity tego obszernego dokumentu. Kandydatka, ubiegając się w niniejszej procedurze nominacyjnej o stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przedstawiła dokumentację dotyczącą ostatnich pięciu lat aktywności zawodowej w postaci kopii zaledwie kilku decyzji administracyjnych, jednej skargi kasacyjnej i kilku odpowiedzi na skargi kasacyjne.Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także, że podczas wysłuchania na posiedzeniu plenamym Rady Pan Kornad Łukaszewicz zaprezentował swoje kwalifikacje adekwatnie do zdobytej przez niego wiedzy z zakresu przedmiotowego, oczekiwanego od kandydatów ubiegających się o stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Prezentacja tego kandydata przed Radą, w tym sposób argumentacji wypowiedzi i bardzo wysoka ich rzeczowość, dodatkowo pozytywnie wpłynęły na końcowy wynik głosowania. Uwzględniając całoksztah materiałów, zebranych w toku postępowania, Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że w tym postępowaniu nominacyjnym Pani Wanda Kowalczyk posiada uboższe doświadczenie i wiedzę w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego w rozumieniu art. 6 § l pkt 6 pusadm. Kandydat przedstawiony z wnioskiem o powołanie, mimo uzyskania niższego poparcia Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów tego Sądu wypełnia, zdaniem Rady, w wyższym stopniu, ocemane łącznie kryteria powołania na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego wskazane w art. 3 5 ust. 2 pkt l i 2 ukrs i art. 6 § l pkt 6 pusadm.

Opinie wizytatorów

Pan Konrad Łukaszewicz uzyskał wyróżniającą ocenę kwalifikacji sporządzoną przez Panią Henrykę Lewandowską-Kuraszkiewicz sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Opiniująca stwierdziła, że jakość i sprawność pracy kandydata są na bardzo dobrym poziomie, mimo że systematycznie wzrasta liczba spraw, szczególnie wniosków o prawo pomocy, przez mego rozpoznawanych. Podkreśliła, że w ocenie sędziów Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pan Konrad Łukaszewicz opanował umiejętność zwięzłego, a jednocześnie oddającego istotę rzeczy przedstawiania stanu faktycznego sprawy. Prawidłowo stosuje zarówno przepisy prawa materialnego, jak i procesowego, przy czym dokonując wykładni powołuje się na aktualne orzecznictwo i poglądy doktryny. Uzyskuje także bardzo wysoką stabilność orzecznictwa. Kandydat przygotowuje projekty rozstrzygnięć i uzasadnień na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, będąc zawsze gotowym do zreferowania sprawy i przedstawienia propozycji rozstrzygnięcia wraz z przekonującą argumentacją. Opiniująca uznała, że Pan Konrad Łukaszewicz jest osobą legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami doświadczeniem orzeczniczym niezbędnym do pracy na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego

Wizytator: Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz

Pan Konrad Łukaszewicz uzyskał również bardzo dobre opinie Pana sędziego Andrzeja Kani - zastępcy Przewodniczącego Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz sędziów tego Sądu: Pani Beaty Blankiewicz-Woltańskiej, Pani Ireny Jakubiec-Kudiury i Pani Mirosławy Pindelskiej. Pan sędzia Andrzej Kania stwierdził, że kandydat wykazuje się bardzo dobrą znajomością prawa administracyjnego oraz procedur administracyjnych, w tym Ordynacji Podatkowej i jest w pełni przygotowany do wykonywania zawodu sędziego sądu administracyjnego. Powierzone obowiązki wykonuje rzetelnie i wnikliwie, prezentując przy tym wysoki poziom kultury osobistej. Wysoko ocenił poziom sporządzanych przez kandydata projektów pisemnych uzasadnień orzeczeń oraz umiejętność pracy w zespole, zwracając szczególną uwagę na autorytet, jakim cieszy się on wśród współpracowników. Pani sędzia Beata Blankiewicz-Wóltańska również wysoko oceniła pracę i kwalifikacje Pana Konrada Łukaszewicza, jako pracownika dysponującego dużą wiedzą prawniczą, rzetelnego, kompetentnego i odpowiedzialnego. Podkreśliła, że kandydat wykazuje się dużym poczuciem sprawiedliwości i uczciwości, jak również posiada zdolność podejmowania decyzji i sugestywnej obrony swojej argumentacji, a w prawidłowym przygotowaniu spraw nie ogranicza się do standardowych działań. Dodała, że proponowane przez niego rozwiązania świadczą o rozległej wiedzy o stosowaniu prawa i zasadach jego wykładni, a sporządzane projekty uzasadnień są spójne, jasne i logicznie skonstruowane. Pani sędzia Irena Jakubiec-Kudiura podniosła w opinii, że kandydat jest doskonale przygotowany merytorycznie. Orientuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych i umiejętnie z niego korzysta, a przygotowywane przez niego projekty uzasadnień są na wysokim poziomie. Uczestnicząc w naradach wydziałowych wielokrotnie wykazywał doskonałe przygotowanie, inteligencję, koleżeńskość i umiejętność współpracy. Reasumując stwierdziła, że Pan Konrad Łukaszewicz jest bardzo dobrze przygotowany do wykonywania obowiązków sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Pani sędzia Mirosława Pindelska bardzo wysoko oceniła wiedzę i umiejętności kandydata oraz jego sumienność i staranność w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Wskazała, że bardzo dobry poziom uzasadnień oraz zaangażowanie w pracy i systematyczność łączy on z samodzielnością i wysoką kulturą osobistą oraz umiejętnością pracy w zespole. Podkreśliła, że Pan Konrad Łukaszewicz z pasją poszerza wiedzę prawniczą, w szczególności na bieżąco przeglądając i analizując orzecznictwo, w tym Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów