Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 222/2018

Sąd: Sąd Rejonowy w Lesznie
Data posiedzenia: 24 lipca 2018 – 27 lipca 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 261 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2018-07-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 0
Liczba obsadzonych stanowisk: 0
Liczba odrzuconych kandydatów: 0

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Dymczyk Katarzyna Barbara Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 20 6 0
PRZECIW 0 16 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 56 13
2. Jasińska Agnieszka Referendarz pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 23 63 8
PRZECIW 0 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 11 6

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Agnieszka Jasińska urodziła się 1 marca 1982 r. w Płocku. W 2006 r. ukończyła wyższe studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem bardzo dobrym. Od 1 października 2003 r. do 31 maja 2004 r. odbyła praktykę w Kancelarii Adwokackiej Czesława Więckowicza z siedzibą w Poznaniu, a od marca do kwietnia 2005 r. odbyła praktykę w Kancelarii Radców Prawnych dr L. Zalewski & W. Nikodem z siedzibą w Poznaniu. Ponadto od 25 listopada 2004 r. do 28 lutego 2005 r. odbyła staż w Urzędzie Miasta Poznania w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów, w ramach IV edycji programu staży studenckich. Od 1 sierpnia 2006 r. do 30 września 2006 r. była zatrudniona na stanowisku asystenta radcy prawnego w wymiarze 3/4 etatu w Kancelarii Radcy Prawnego „BMG” - Bogny Marii Graja. Aplikację sądową pozaetatową odbyła w latach 2006-2009 w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu. We wrześniu 2009 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Agnieszka Jasińska zatrudniona była na stanowisku asystenta sędziego: od 16 października 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, a następnie, po jego zniesieniu, od 1 stycznia 2008 r. do 10 lutego 2008 r. w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w tym od 16 października 2006 r. do 19 lutego 2007 r. w wymiarze 1/2 etatu, od 20 lutego 2007 r. do 30 kwietnia 2007 r. w wymiarze pełnego etatu, a od 1 maja 2007 r. do 10 lutego 2008 r. ponownie w wymiarze 1/2 etatu. Od 11 lutego 2008 r. do 14 lipca 2015 r. była zatrudniona (od 21 stycznia 2009 r. na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony) na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu początkowo w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym, a od 1 lipca 2008 r. wykonywała obowiązki asystenta w Wydziale XV Cywilnym-Odwoławczym (do 30 września 2009 r. w wymiarze 3/4 etatu, a od 1 października 2009 r. w wymiarze pełnego etatu). Od 2 czerwca 2014 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, a od 15 lipca 2014 r. do dnia 12 stycznia 2015 r. korzystała z urlopu macierzyńskiego, następnie od 13 stycznia 2015 r. do 13 lipca 2015 r. przebywała na urlopie rodzicielskim. Z dniem 14 lipca 2015 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Od dnia mianowania do 17 kwietnia 2016 r. pracowała w II Wydziale Cywilnym tego Sądu. Z dniem 18 kwietnia 2016 r. została zatrudniona na stanowisku referendarza sądowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, obowiązki wykonuje w I Wydziale Cywilnym (w wymiarze 1/2 etatu) oraz w XVIII Wydziale Cywilnym (w wymiarze 1/2 etatu).

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Agnieszka Jasińska przedstawiana Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie w ramach niniejszego postępowania nominacyjnego, posiada bardzo dobre przygotowanie zawodowe, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, potwierdzone wysoką oceną kwalifikacji. Dotychczasowa droga zawodowa wskazuje, że zdobyła, szeroką wiedzę i doświadczenie, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, w trakcie wieloletniej pracy na stanowiskach asystenta sędziego i referendarza sądowego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, Sądzie Okręgowym w Poznaniu i Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Kandydatka podnosi swoje kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego.

Opinia wizytatora

Agnieszka Jasińska uzyskała ocenę kwalifikacji sporządzoną przez Marcina Radwana - sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu, z której wynika, że analiza podejmowanych przez nią czynności potwierdza pozytywne opinie sędziów, z którymi współpracowała. Zarządzenia są obszerne, wyczerpujące i trafne. Postanowienia zawierają kompletne rozstrzygnięcia, adekwatne do motywacji przedstawianej w uzasadnieniach. Uzasadnienia sporządzane są starannym językiem prawniczym, zawierają kompletne wyjaśnienie motywów rozstrzygnięcia, spełniają wymagania wynikające z dyspozycji art. 328 § 2 k.p.c. Zdaniem opiniującej pewnym mankamentem jest kwestia terminowości czynności dostrzeżona w kilku sprawach jednak znajduje ona wyjaśnienie w trybie pracy opiniowanej w dwóch wydziałach cywilnych Sądu Okręgowego w Poznaniu naprzemiennie. Nie oceniając takiego sposobu organizacji pracy, za który opiniowana nie ponosi odpowiedzialności, całokształt ocenionej pracy wskazuje na jej bardzo dobre przygotowanie zawodowe tak pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym, a także na ogromny wysiłek i wielkie zaangażowanie w pracę, co w ostateczności pozwala na wystawienie jej najwyższej oceny za całą dotychczas wykonywaną pracę. Mając na uwadze przedstawione do oceny dane oraz ustalenia, a także poszczególne oceny wyrażane przez opiniujących sędziów, sędzia wizytator stwierdził, że Agnieszka Jasińska spełnia w stopniu celującym warunki dla uzyskania nominacji na sędziego sądu rejonowego.

Wizytator: Marcin Radwana- sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów