Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 220/2018

Sąd: Sąd Rejonowy w Koninie
Data posiedzenia: 24 lipca 2018 – 27 lipca 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 261 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2018-07-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 4
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 3

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Bartnik Katarzyna Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 13 3
PRZECIW 0 5 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 13 12
2. Chapiński Karol Jakub Asystent pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 31 13
PRZECIW 0 0 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Karol Jakub Chapiński urodził się w 1978 r. W 2004 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim z oceną dostateczną, uzyskując tytuł magistra. Od lutego 2005 r. do września 2006 r. pracował w Kancelarii radcy prawnego Renaty Tubisz w Koninie na stanowisku asystenta. Po odbyciu w latach 2006-2009 aplikacji sądowej etatowej, w 2009 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. W 2010 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych i od kwietnia 2010 r. do kwietnia 2012 r. wykonywał ten zawód w Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy w Gnieźnie. W maju 2012 r. prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego zostało zawieszone z uwagi na podjęcie przez niego zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Koninie. Obowiązki wykonywał w wydziale cywilnym i wydziale karnym tego Sądu. Od kwietnia 2014 r. pracuje w Sądzie Okręgowym w Poznaniu na stanowisku asystenta, a od grudnia 2015 r. starszego asystenta sędziego. Obowiązki początkowo wykonywał w XVI Wydziale Karnym, a od maja 2018 r. pracuje w II Wydziale Cywilnym-Odwoławczym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Karol Jakub Chapiński posiada bogaty i zróżnicowany dorobek zawodowy i wieloletni staż pracy w sądownictwie, a także doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Kandydat wykazuje się wysokimi kwalifikacjami merytorycznymi, potwierdzonymi otrzymanymi bardzo dobrymi ocenami kwalifikacyjnymi, które zostały sporządzone zarówno przez wizytatora do spraw cywilnych, jak i wizytatora ds. karnych. Z ocen tych wynika, że kandydat bardzo dobrze opanował technikę pracy sędziego, a sporządzane przez niego projekty prezentowały wysoki poziom merytoryczny. Powyższe świadczy o wszechstronności zawodowej kandydata, który wykazuje się wysokim poziomem wiedzy w obu tych dziedzinach prawa. Z opinii służbowych wynika również, że Karol Jakub Chapiński jest samodzielny, dokładny, zdyscyplinowany i obowiązkowy, a ponadto cechuje go zdolność analitycznego myślenia, trafnej oceny stanu faktycznego w rozpoznawanych sprawach oraz umiejętność podejmowania decyzji. Karol Jakub Chapiński otrzymał równie wysoką ocenę z egzaminu zawodowego jak pozostali kontrkandydaci. Uzyskał co prawda niższą od nich ocenę na dyplomie ukończenia studiów, jednak wobec zdobytego dorobku zawodowego i zdobytych kwalifikacji już po jej otrzymaniu, okoliczność ta nie rzutowała w znaczący sposób na całościową ocenę jego kandydatury. Rada uznała, że Karol Jakub Chapiński jest najbardziej wyróżniającym się kandydatem w porównaniu z innym uczestnikami niniejszego postępowania nominacyjnego. Na jego korzyść przemawia przede wszystkim uzyskane przez niego najwyższe i jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Koninie, a także najwyższe i zdecydowane poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie. Podkreślenia wymaga, że kandydat ten otrzymał podczas głosowania na posiedzeniu Zgromadzenia aż 31 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Świadczy to najlepiej o poziomie uznania środowiska sędziowskiego okręgu konińskiego dla wyjątkowych kompetencji i kwalifikacji tego kandydata.

Opinia wizytatora

Kandydat otrzymał bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez Agatę Wilczewską - wizytatora ds. karnych Sądu Okręgowego w Koninie. Wynika z niej, że kandydat bardzo dobrze wykonuje swoje obowiązki oraz posiada bardzo dobrą znajomość prawa karnego materialnego i procesowego. Potrafi wykorzystywać swoją wiedzę w praktyce. Karol Jakub Chapiński pracuje efektywnie, wszystkie czynności podejmuje bez zbędnej zwłoki. W ocenie wizytatora jest osobą zdyscyplinowaną i logicznie myślącą. Karol Jakub Chapiński otrzymał również ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez Ewę Kozłowską - wizytatora ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Koninie. Z oceny wynika, że staż pracy kandydata, jego sumienność, pracowitość i obowiązkowość, prezentowane umiejętności zawodowe w pełni predystynują go do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego.

Wizytator: Agata Wilczewska - wizytator ds. karnych Sądu Okręgowego w Koninie

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Chojnowski Maciej Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 7 0
PRZECIW 0 5 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 19 16
4. Hanke Beata Grażyna Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 7 0
PRZECIW 6 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 18 16