Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 216/2018

Sąd: Sąd Rejonowy w Żaganiu
Data posiedzenia: 24 lipca 2018 – 27 lipca 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 261 z 2018
Pobierz uchwałę:https://adm.courtwatch.pl/wp-content/blo...
Liczba wolnych stanowisk: 2
Liczba kandydatów: 4
Liczba obsadzonych stanowisk: 2
Liczba odrzuconych kandydatów: 2

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Ostrowski Mariusz Referendarz pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 10 8
PRZECIW 7 44 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 4 7

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Mariusz Ostrowski urodził się 16 października 1979 r. w Chełmnie. W 2003 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem dobrym, uzyskując tytuł magistra. Od kwietnia 2004 r. do października 2008 r. był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w PKP S.A. oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Bydgoszczy na stanowiskach: Naczelnika Wydziału Marketingu i Obrotu Nieruchomościami, a następnie Specjalisty do spraw współdziałania z samorządami terytorialnymi. Aplikację sądową pozaetatową odbył w latach 2005-2008 w okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. We wrześniu 2008 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dostateczną plus. Od listopada 2008 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Toruniu (w okresie od listopada 2008 r. do lipca 2009 r. w Wydziale Cywilnym, a od sierpnia 2009 r. w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich). Minister Sprawiedliwości decyzją z 19 marca 2011 r. mianował Mariusza Ostrowskiego z dniem 1 kwietnia 2011 r. referendarzem sądowym w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze. Mariusz Ostrowski pełnił obowiązki referendarza (audytora) w Ośrodku Migracyjnym Ksiąg Wieczystych w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze do listopada 2014 r. W listopadzie 2014 r. decyzją Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu został przeniesiony na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Żarach.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie na wolne stanowiska sędziowskie w ramach niniejszego postępowania nominacyjnego, posiadają bardzo dobre przygotowanie zawodowe zarówno teoretyczne jak i praktyczne, co zostało potwierdzone oceną kwalifikacji oraz zweryfikowane podczas rozmowy z zespołem członków Krajowej Rady Sądownictwa 23 lipca 2018 r. Dotychczasowa droga zawodowa wskazuje, że zdobyli, szeroką wiedzę i doświadczenie, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, w trakcie wieloletniej pracy na stanowiskach asystenta sędziego i referendarza sądowego. Kandydaci podnoszą swoje kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Mariusza Ostrowskiego sporządziła Jolanta Kurzawińska-Pasek - sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Z oceny tej wynika, że opiniowany załatwił 5920 spraw wieczystoksięgowych, co średniomiesięcznie daje po 196,7 takich spraw. W badanym okresie łącznie załatwił 2189 spraw Nc i Co, co średniomiesięcznie daje po 175,12 takich spraw. Łącznie w badanym okresie załatwił 8109 spraw różnych, co liczone przez efektywny statystyczny czas pracy daje średnio po 269,4 spraw miesięcznie. Zaskarżalność orzeczeń wydanych przez opiniowanego jest bardzo niska (łącznie 16 skarg), a stabilność bardzo dobra (żadne orzeczenie nie zostało uchylone, a tylko 2 orzeczenia zmienione). W całym opiniowanym okresie terminowo wykonywał powierzone mu czynności, w pracy jest sumienny i staranny. W żadnej ze spraw będących w jego referacie nie wpłynęła skarga w trybie ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75), ani skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jest akceptowany przez współpracowników, posiada dobrą prezencję, nie wpłynęły żadne skargi na jego zachowanie w sądzie i poza sądem. Nie były stosowane w stosunku do opiniowanego żadne postępowania dyscyplinarne i wyjaśniające. Bezpośredni przełożeni opiniowanego - Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz Przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Żarach pozytywnie oceniają jego pracę. Sędzia wizytator wysoko oceniła pracę Mariusza Ostrowskiego, który sprawnie załatwia od strony formalnej wnioski wieczystoksięgowe jak i sprawy w wydziale cywilnym, a jego sprawność, oddanie pracy i uzyskiwane wyniki dają podstawy do przyjęcia, że opiniowany zasługuje na powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Wizytator: Jolanta Kurzawińska-Pasek - sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Sobolewska Agnieszka Żaneta Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 9 31 0
PRZECIW 0 17 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 9 17
3. Tront-Grzesiak Agata Natalia Referendarz pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 22 15
PRZECIW 7 27 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 8 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Agata Natalia Tront-Grzesiak urodziła się 22 stycznia 1979 r. w Zielonej Górze. W 2004 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z wynikiem dobrym, uzyskując tytuł magistra. W latach 2005-2008 odbyła aplikację sądową pozaetatową w okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. We wrześniu 2008 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dostatecznym. Od kwietnia 2007 r. do marca 2009 r. była zatrudniona w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku asystenta sędziego w VI Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, a od kwietnia 2009 r. do marca 2011 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Decyzją z 19 marca 2011 r. Minister Sprawiedliwości mianował Agatę Natalię Tront-Grzesiak z dniem 1 kwietnia 2011 r. referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, gdzie obowiązki referendarza sądowego pełniła w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz w IX Wydziale Egzekucyjnym Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w wymiarze po 1/2 etatu w każdym z Wydziałów do 31 października 2016 r. Natomiast od 1 listopada 2016 roku do chwili obecnej obowiązki te pełni w wymiarze pełnego etatu w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie na wolne stanowiska sędziowskie w ramach niniejszego postępowania nominacyjnego, posiadają bardzo dobre przygotowanie zawodowe zarówno teoretyczne jak i praktyczne, co zostało potwierdzone oceną kwalifikacji oraz zweryfikowane podczas rozmowy z zespołem członków Krajowej Rady Sądownictwa 23 lipca 2018 r. Dotychczasowa droga zawodowa wskazuje, że zdobyli, szeroką wiedzę i doświadczenie, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, w trakcie wieloletniej pracy na stanowiskach asystenta sędziego i referendarza sądowego. Kandydaci podnoszą swoje kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Agaty Natalii Tront-Grzesiak sporządził Marek Witczak – sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Z oceny tej wynika, że opiniowana opanowała wpływ według ustalonego podziału w sprawach egzekucyjnych oraz sprawach rodzinnych i nieletnich, jak również wpływ w wydziale cywilnym. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest to, że w dniu badania miała tylko 7 spraw niezakończonych. Załatwiła łącznie 3654 spraw oraz wydała 3862 orzeczeń nie kończących postępowania w sprawie. Załatwienia w sprawach z rep. „Nc” są znacznie większe w stosunku do średnich załatwieni w okręgu, apelacji poznańskiej i w Polsce. W sprawach, w których wydawała zarządzenia, czyniła to terminowo. Orzeczenia wydawała sprawnie. Zdaniem sędziego wizytatora ma szybkie tempo pracy, co wynika z właściwej jej organizacji. Zaskarżalność orzeczeń w postaci skarg do sądu rejonowego w badanym okresie nie była znaczna. Pisemne uzasadnienia odpowiadały wymogom prawa, wywody były obszerne, a argumentacja wsparta niejednokrotnie orzecznictwem Sądu Najwyższego lub sądów powszechnych. W żadnej ze spraw będących w referacie opiniowanej nie wpłynęła skarga w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018, poz. 75), jak również skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Kandydatka jest akceptowana przez współpracowników, nie wpłynęły żadne skargi na jej zachowanie w sądzie i poza nim. Nie były stosowane w stosunku do opiniowanej żadne postępowania dyscyplinarne i wyjaśniające. Pozytywne opinie o Agacie Natalii Tront-Grzesiak wydali: Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Przewodniczący IX Wydziału Egzekucyjnego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze wskazując na duże zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych. Równie pozytywną ustną opinię wydał Przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Podkreślił, że wiedzę z zakresu prawa stosowanego ma opanowaną w stopniu bardzo dobrym. Bardzo dobrze wywiązuje się z funkcji referendarza i jest bardzo przydatna w tej roli ze względu na sprawność i decyzyjność. Opiniowana jest zainteresowana stałym poszerzaniem wiedzy. Chętnie uczestniczy w szkoleniach. Jest osobą o wysokiej kulturze osobistej. W stosunku do współpracowników i przełożonych odnosi się właściwie, jest bardzo taktowna. Brała udział w edukacji prawnej młodzieży i nauczycieli. W konsekwencji sędzia wizytator stwierdził, że kandydaturę tę należy ocenić pozytywnie.

Wizytator: Marek Witczak – sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Zawistowska Maja Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 9 47 1
PRZECIW 0 7 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 4 13