Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 213/2018

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Data posiedzenia: 24 lipca 2018 – 27 lipca 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 1146 z 2017
Pobierz uchwałę:https://adm.courtwatch.pl/wp-content/blo...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 1
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 0

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Człowiekowska Joanna Radca prawny pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA Jednogłośnie pozytywnie 8 17
PRZECIW 14 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Joanna Człowiekowska urodziła się 28 marca 1977 r. w Ostrołęce. W 2001 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z ogólną oceną dobrą. Od lipca 2002 r. do sierpnia 2002 r. oraz od czerwca 2003 r. do lipca 2003 r. na podstawie umów zlecenia wykonywała pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Od września 2002 r. do czerwca 2003 r. pracowała w tym Urzędzie jako podinspektor w departamencie organizacyjnym. Od lipca 2003 r. do marca 2013 r. pracowała w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, początkowo na stanowisku podinspektora, następnie inspektora, a od listopada 2011 r. głównego specjalisty. Od października 2006 r. jest zatrudniona na Uniwersytecie Jagiellońskim - na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Administracyjnego, początkowo na stanowisku asystenta, a od października 2009 r. na stanowisku adiunkta. W dniu 28 maja 2007 r., na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Prawo do sądu w prawie administracyjnym” oraz po złożeniu wymaganych egzaminów, uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2009 r. odbyła miesięczne stypendium badawcze Rządu Francuskiego na Uniwersytecie w Orleanie. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z 19 października 2011 r., po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego, została wpisana na listę radców prawnych. Od kwietnia 2013 r. jest zatrudniona w Zespole Budynków Komunalnych w Krakowie na stanowisku radcy prawnego. Kandydatka jest autorką licznych publikacji naukowych, między innymi z zakresu prawa administracyjnego. Ponadto, na podstawie umów cywilnoprawnych, współpracowała z wydawnictwem LexisNexis jako autorka opracowań dotyczących problematyki skarg na akty prawa miejscowego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska. Prowadzi szkolenia dla pracowników urzędów organów administracji publicznej z zakresu prawa administracyjnego (postępowanie administracyjne, ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, dostęp do informacji publicznej). W roku akademickim 2011/2012 była wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prowadząc wykład nt.: „Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej”. Była również współpracownikiem czasopisma „Monitor Prawny Proboszcza”, w którym publikowała artykuły popularnonaukowe z zakresu prawa administracyjnego. Współpracuje również z czasopismem European Review of Public Law, jako autorka pisanej cyklicznie w języku francuskim kroniki polskiego prawa administracyjnego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacji oraz doświadczeniem zawodowym i dorobkiem naukowym kandydatek. Kandydatka przedstawiona do powołania zdobyła bogate doświadczenie zawodowe, związane z praktycznym stosowaniem przepisów prawa administracyjnego. Wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w dziedzinie administracji publicznej, prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działalnością organów administracji publicznej. Uzyskała ocenę kwalifikacji, z której wynika, że - pomimo młodego wieku – posiada zarówno dorobek naukowy, jak i doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego, a przede wszystkim prezentuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Stale podnosi kwalifikacje zawodowe. Jest autorką publikacji związanych z prawem administracyjnym, w tym szeregu artykułów w prasie fachowej i opracowań dotyczących problematyki skarg na akty prawa miejscowego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej z zakresu prawa administracyjnego. Ponadto, w sposób wyróżniający zaprezentowała się podczas rozmowy z zespołem Krajowej Rady Sądownictwa przeprowadzonej na podstawie art. 33 ust. 2 u.k.r.s., wykazując się umiejętnością płynnego poruszania się w tematyce prawa administracyjnego. W trakcie rozmowy prawidłowo odpowiedziała na pytanie zespołu odnośnie tego, na czym polega instytucja zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, wskazując, że jest ono prawem podmiotowym. Ponadto wyraziła pogląd, że możliwość odwołania oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania może być oceniana, jako niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazała, że w jej ocenie, w Kodeksie postępowania administracyjnego brakuje części ogólnej, która regulowałaby tematykę oświadczeń woli. Odniosła się również do szeregu zagadnień dotyczących ustroju i różnic między sądownictwem administracyjnym a administracją publiczną i sądami powszechnymi. Powyższe wskazuje, w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, że Joanna Człowiekowską w wysokim stopniu wypełnia wymóg, zawarty w art. 6 § 1 pkt 6 p.u.s.a. - wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione przez Bogusława Wolasa - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Sędzia podkreślił, że jest ona osobą sumienną, dokładną, obowiązkową i pomimo młodego wieku posiada zarówno dorobek naukowy, jak i doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego. Analiza załączonych do zgłoszenia materiałów, jak też dokumentów zebranych w trakcie przeprowadzenia oceny, pozwoliła uznać, że spełnia wymogi, określone dla kandydatów na urząd sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zdaniem sędziego, Joanna Człowiekowską prezentuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Sędzia stwierdził, że widoczny jest rozwój kandydatki w stosunku do materiałów objętych poprzednimi ocenami jej kwalifikacji. Opiniowana częściej występuje, jako pełnomocnik w sprawach sądowych, a sprawy te mają zróżnicowany charakter.

Wizytator: Bogusław Wolas - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Wypchło-Grymek Barbara Maria Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA jednogłośnie pozytywnie - z wyróżnieniem 22 1
PRZECIW 7 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 17