Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 229/2018

Sąd: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Data posiedzenia: 24 lipca 2018 – 27 lipca 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 256 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2018-07-...
Liczba wolnych stanowisk: 2
Liczba kandydatów: 2
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 1

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Hartman Łukasz Marcin Asystent pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 8 38 16
PRZECIW 0 1 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Łukasz Marcin Hartman urodził się 22 września 1983 r. w Częstochowie. W 2007 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. W latach 2007-2011 prowadził zajęcia w zakresie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego w ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim. Po odbyciu pozaetatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gliwicach, we wrześniu 2010 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym plus. Od 2 listopada 2010 r. do 28 lutego 2011 r. był zatrudniony jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu. Obowiązki wykonywał w X Wydziale Karnym. W 2011 r. ukończył wyższe studia w zakresie administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą plus. Od 2 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r. pracował jako asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Obowiązki wykonywał w I Wydziale Cywilnym. Od kwietnia 2011 r. jest zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Obowiązki wykonywał początkowo w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym, a następnie w X Wydziale Gospodarczym. W 2012 r. ukończył stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1 października 2017 r. pracuje w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, początkowo jako asystent sędziego, a następnie starszy asystent sędziego. Obowiązki wykonuje w XI Wydziale Gospodarczym Odwoławczym. Brał udział w konferencjach i seminariach oraz w licznych szkoleniach zawodowych, zorganizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym i różnorodnym doświadczeniem zawodowym. Ich wysokie kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie w ocenach kwalifikacyjnych oraz opiniach służbowych przełożonych, a także sędziów z nimi współpracujących. Łukasz Marcin Hartman ukończył studia doktoranckie. Obydwaj kandydaci uczestniczyli w licznych szkoleniach zawodowych.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydata zostały ocenione przez Beatę Glazar - sędziego wizytatora do spraw cywilnych w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze. Sędzia wizytator stwierdziła, że Łukasz Marcin Hartman posiada bardzo dobrą znajomość procedury cywilnej i prawa materialnego w zakresie zarówno prawa cywilnego, jak i gospodarczego, aktualnego orzecznictwa i piśmiennictwa. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach dla asystentów pionu cywilnego i gospodarczego, zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Zaznaczyła, że jakość projektów orzeczeń i uzasadnień świadczy o bardzo dużej wiedzy i inteligencji opiniowanego. Ponadto zarówno wydane publikacje, jak i prowadzone przez niego szkolenia, świadczą o jego wszechstronnej wiedzy, którą także umiejętnie wykorzystuje w codziennej pracy zawodowej. Opiniująca podkreśliła posiadane przez kandydata doświadczenie życiowe, zaangażowanie w terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków, umiejętność podejmowania trafnych decyzji i samodzielnej organizacji pracy. W ocenie sędzi wizytator opiniowany jest osobą zdyscyplinowaną, dążącą do pogłębiania posiadanej wiedzy i zdobytych umiejętności. Stwierdziła, że wykazał się wysokimi kwalifikacjami, uzasadniającymi kandydowanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego. Podsumowując, sędzia wizytator oceniła pracę Łukasza Marcina Hartmana jako bardzo dobrą, a wręcz wzorową.

Wizytator: Beata Glazar - sędzia wizytator do spraw cywilnych w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Paluszek Dariusz Andrzej Asystent pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 8 39 14
PRZECIW 0 0 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Dariusz Andrzej Paluszek urodził się 19 listopada 1971 r. w Sycowie. W 1999 r. ukończył wyższe studia na kierunku historia w zakresie historii nauczycielskiej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z wynikiem bardzo dobrym. W 2001 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii tego Uniwersytetu z wynikiem bardzo dobrym a w 2017 r. w zakresie prawa gospodarczego i handlowego z wynikiem dobrym plus. Od 1 września 2001 r. do 31 sierpnia 2002 r. był zatrudniony jako nauczyciel historii w Gimnazjum nr 23 we Wrocławiu. W 2002 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą plus. Od kwietnia 2004 r. do sierpnia 2004 r. pracował jako referent stażysta, pełniący obowiązki asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gliwicach, we wrześniu 2005 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od 28 listopada 2005 r. do 8 maja 2006 r. był zatrudniony jako prawnik w Kancelarii Prawnej „ESSENCE” sp. z o.o. we Wrocławiu. Od 10 maja 2006 r. pracował w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, początkowo jako asystent sędziego, a następnie starszy asystent sędziego. Obowiązki wykonywał początkowo w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a następnie w I Wydziale Cywilnym. Od 22 lutego 2018 r. jest aplikantem aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Brał udział w licznych szkoleniach zawodowych, zorganizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym i różnorodnym doświadczeniem zawodowym. Ich wysokie kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie w ocenach kwalifikacyjnych oraz opiniach służbowych przełożonych, a także sędziów z nimi współpracujących. Dariusz Andrzej Paluszek studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego oraz w zakresie prawa gospodarczego i handlowego. Obydwaj kandydaci uczestniczyli w licznych szkoleniach zawodowych.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydata zostały ocenione przez Ryszarda Sułtanowskiego - sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Opiniujący stwierdził, że przedstawione projekty orzeczeń i uzasadnień zasługują na bardzo wysoką ocenę. Uzasadnienia prezentują bardzo wysoki poziom merytoryczny, z powołaniem się na zastosowane przepisy, aktualne orzecznictwo i poglądy doktryny. Niejednokrotnie bardzo skomplikowaną problematykę wyjaśniają w sposób klarowny, zrozumiały nie tylko dla profesjonalistów, ale i dla stron, nie stykających się na co dzień z problematyką prawa ubezpieczeniowego i pracy. Podkreślił, że przeprowadzane w uzasadnieniach wywody są trafne i przekonujące. W ocenie opiniującego świadczy to o zdolności Dariusza Andrzeja Paluszka do prawidłowego formułowania uzasadnień i sztuce posługiwania się argumentacją. Sędzia zwrócił uwagę na dużą wiedzę prawniczą, inteligencję, pracowitość oraz doświadczenie życiowe i zawodowe opiniowanego, a ponadto jego chęć ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Zdaniem sędziego opiniującego, po analizie sporządzonych przez kandydata projektów orzeczeń, wyników jego pracy oraz opinii służbowych, przedstawionych przez sędziów, współpracujących na co dzień z opiniowanym, można jednoznacznie stwierdzić, że posiada on wszelkie cechy konieczne do objęcia urzędu sędziego sądu rejonowego. Sędzia stwierdził, że opiniowany jest bardzo dobrym kandydatem na stanowisko sędziego sądu rejonowego i daje rękojmię właściwego wykonywania zawodu sędziego. W jego ocenie wyniki pracy Dariusza Andrzeja Paluszka predysponują go do uzyskania oceny wyróżniającej.

Wizytator: Ryszard Sułtanowski - sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Tokarczuk Tomasz Andrzej Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 8 17 0
PRZECIW 0 11 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 13 15