Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 224/2018

Sąd: Sąd Rejonowy w Rawiczu
Data posiedzenia: 24 lipca 2018 – 27 lipca 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 261 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2018-07-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 3
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 2

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Dubiał Aleksandra Asystent pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 22 55 11
PRZECIW 0 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 20 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Aleksandra Dubial urodziła się w 1983 r. w Rawiczu. W 2007 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu, we wrześniu 2010 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. W dniu 8 listopada 2010 r. została zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Poznaniu na stanowisku asystenta sędziego w wydziale cywilnym, na którym to stanowisku pracuje do chwili obecnej. Dodatkowo, od 8 listopada 2010 r. do 31 maja 2011 r., była zatrudniona w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu na stanowisku asystenta sędziego w wydziale rodzinnym i nieletnich w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatek. Osoba przedstawiona do powołania na wolne stanowisko sędziowskie posiada ponad siedmioletnie doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta sędziego. Doświadczenie zawodowe zdobyła w pracy zarówno w sądzie okręgowym, jak i w sądzie rejonowym, a jej kwalifikacje zostały ocenione celująco, w sporządzonej na użytek postępowania konkursowego ocenie kwalifikacji. Wypełnia w wysokim stopniu kryteria ustawowe, wskazane w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, ponieważ uzyskała bardzo wysoką ocenę kwalifikacji oraz posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w sądownictwie powszechnym na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa. Powyższe oraz uzyskanie przez Aleksandrę Dubiał najlepszej opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu (wszyscy członkowie Kolegium byli „za” jej kandydaturą, w tym przyznano 17 ocen „wzorowych” i 5 ocen „bardzo dobrych”) i najwyższej oceny Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu (55 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”, przy 20 głosach „wstrzymujących się”) uczyniło ją najlepszą kandydatką w niniejszym postępowaniu konkursowym.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione przez Marię Antecką - sędziego wizytatora ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Poznaniu. Zdaniem opiniującej, badanie przedstawionych przez Aleksandrę Dubiał projektów uzasadnień orzeczeń dało podstawę do dokonania celującej oceny jej pracy w zakresie jakości podejmowanych czynności. W każdym poddanym analizie przypadku projekty te odpowiadały wymogom przewidzianym w przepisach prawa. Sposób formułowania wypowiedzi w uzasadnieniach orzeczeń jest wzorowy. Opiniowana bardzo dobrze radzi sobie z analizą materiału faktycznego danej sprawy, z prezentacją ustaleń faktycznych, jak i z analizą stanu prawnego, odnoszącego się do ustalonego stanu faktycznego. W projektach uzasadnień zawarta była zawsze wnikliwa ocena dowodów. Rozważania prawne kandydatki cechuje umiejętne stosowanie norm prawa materialnego, logiczna i przekonująca argumentacja, wyrażona w sposób zwięzły. Projekty te są przejrzyste, charakteryzują się zwartą kompozycją, jasnym i precyzyjny stylem oraz są uporządkowane. Są one wyczerpujące, a zarazem zwięzłe. Argumenty przytaczane przez kandydatkę są trafne i przekonujące. Swoboda, z jaką porusza się w przepisach prawnych, świadczy o głębokiej wiedzy prawniczej, a tym samym o wysokim i wyróżniającym merytorycznym przygotowaniu do wykonywania obowiązków sędziego. Oceniane projekty uzasadnień w sprawach zakończonych w sądzie okręgowym sporządzone były przez kandydatkę dla siedmiorga sędziów, co, w ocenie sędzi wizytator, należy potraktować, jako czynnik stanowiący utrudnienie w wykonywaniu obowiązków asystenta sędziego. Opiniująca podkreśliła, że kandydatka jest osobą kulturalną, sumienną i obowiązkową, a sposób wykonywania przez nią obowiązków na stanowisku asystenta sędziego predysponuje ją do wykonywania służby, jaką jest pełnienie urzędu sędziego.

Wizytator: Maria Antecka - sędzia wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Poznaniu

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Kuczyńska-Kucharska Ewa Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 20 15 0
PRZECIW 0 12 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 51 14
3. Poszytek Paulina Beata Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 0 0
PRZECIW 12 29 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9 47 14
4. Supranowicz Anna Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 12 9 3
PRZECIW 1 13 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9 55 11