Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 205/2018

Sąd: Sąd Rejonowy w Choszcznie
Data posiedzenia: 10 lipca 2018 – 13 lipca 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 261 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2018-07-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 3
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 2

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Nawrocki Mariusz Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA Jednogłośnie pozytywnie 43 5
PRZECIW 53 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14 9
2. Pisarek Agnieszka Paulina Asystent pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA Jednogłośnie pozytywnie 99 8
PRZECIW 8 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 5

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Agnieszka Paulina Pisarek urodziła się 19 lutego 1981 r. w Szczecinie. W 2005 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z wynikiem dobrym. Od sierpnia 2005 r. do lutego 2006 r. była zatrudniona na stanowisku asystenta w kancelarii Radcy Prawnego Andrzeja Lublinieckiego. Po odbyciu w latach 2005-2008 pozaetatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie, we wrześniu 2008 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Od kwietnia 2006 r. była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Szczecinie. W okresie od kwietnia 2006 r. pracowała do września 2008 r. w wymiarze 1/2 etatu, od października 2008 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Z dniem 1 lipca 2016 r. na własną prośbę, motywowaną chęcią poszerzenia wiedzy i zdobycia praktyki zawodowej w innych dziedzinach prawa – została przeniesiona do pracy w VIII Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Szczecinie. Ponadto w 2016 r. cyklicznie wykonywała dodatkowo czynności w X Wydziale Cywilnym Rodzinnym tego Sądu. Od września 2016 r. jest zatrudniona na stanowisku starszego asystenta w tym Sądzie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Agnieszka Paulina Pisarek przedstawiana Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie w ramach niniejszego postępowania nominacyjnego, posiada bardzo dobre przygotowanie zawodowe, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, potwierdzone wysoką oceną kwalifikacji. Jako jedyna spośród wszystkich kandydatów ukończyła pełne szkolenie teoretyczne i praktyczne w ramach aplikacji sądowej zakończone egzaminem z wynikiem dobrym. Dotychczasowa droga zawodowa wskazuje, że zdobyła szeroką wiedzę i różnorodne doświadczenie, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa gospodarczego, w trakcie wieloletniej pracy na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Kandydatka podnosi swoje kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego.

Opinia wizytatora

Agnieszka Paulina Pisarek uzyskała ocenę kwalifikacji (opracowanie całej oceny sporządzone przez Annę Budzyńską, część z zakresu spraw rodzinnych i nieletnich przez Tomasza Sobieraja, część z zakresu prawa pracy ubezpieczeń społecznych przez Barbarę Konieczną - sędziów Sądu Okręgowego w Szczecinie), z której wynika, że przedłożone do oceny projekty są prawidłowe pod względem merytorycznym i formalnym. Uzasadnienia zarówno dotyczące kwestii wpadkowych, jak i merytorycznych w pełni odpowiadają wymogom z art. 328 § 2 k.p.c. Rozważania prawne zawierają analizę stosowanych przepisów wraz z powołaniem się na orzecznictwo sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego. Świadczą o bardzo dobrej znajomości przez opiniowaną przepisów procedury cywilnej i prawa materialnego. Wynika z nich również, że Agnieszka Paulina Pisarek potrafi samodzielnie podejmować decyzje, a zajęte stanowisko logicznie i wyczerpująco uzasadnić. Przydatność orzeczniczą projektów opracowanych przez kandydatkę oceniono wysoko. Większość projektów była bowiem akceptowana przez sędziów współpracujących z opiniowaną w całości, dokonywane ewentualne zmiany miały charakter redakcyjny i językowy lub mający na celu pogłębienie argumentacji. Podkreślono, że prawie wszystkie skontrolowane projekty uzasadnień były bardzo obszerne, liczyły po kilkanaście stron i dotyczyły spraw z rep. GC lub spraw odwoławczych. Sędzia wizytator nie stwierdziła, aby opiniowana przytaczała w uzasadnieniach nadmiernie rozbudowane lub zbędne rozważania teoretycznoprawne. Powyższe świadczy w ocenie sędziego wizytatora o bardzo dobrym przygotowaniu praktycznym Agnieszki Pauliny Pisarek do wykonywania zawodu sędziego. Powyższe potwierdza również pozytywna ocena pracy opiniowanej wyrażana przez sędziów z nią współpracujących. W swoich opiniach wszyscy sędziowie podkreślali predyspozycje osobowościowe opiniowanej do wykonywania zawodu sędziego wskazując, że kandydatka jest osobą bardzo sumienną, nie unikającą podejmowania decyzji, które potrafi uzasadnić. W opiniach sędziów zwracano też uwagę na umiejętne wykorzystanie przez opiniowaną zasad doświadczenia życiowego i zdrowego rozsądku przy ocenie dowodów i argumentów podnoszonych przez strony procesu, co świadczy o jej dojrzałości i jest bardzo cenne w pracy sędziego. W świetle opinii sędziów współpracujących z kandydatką należy podkreślić jej zdolności do samodzielnej organizacji pracy - wykonuje powierzone czynności bardzo sprawnie, niezależnie od stopnia skomplikowania spraw i objętości materiału dowodowego, nie wymaga jakiegokolwiek nadzorowania czy też dyscyplinowania, jeśli chodzi o terminowość swoich czynności. Sędzia wizytator potwierdziła spostrzeżenia sędziów opiniujących, że opiniowana jest osobą wzorowo zorganizowaną, sumienną i ponadprzeciętnie obowiązkową. Podkreślono odpowiedzialność i zaangażowanie, jaką opiniowana wkłada w powierzone czynności. Opiniowana jest osobą o bardzo wysokiej kulturze osobistej, taktowną i bezkonfliktową. Podkreślenia wymaga, że kandydatka w sposób systematyczny pogłębia swoją wiedzę teoretyczną, o czym świadczy dążenie do poznawania kolejnych dziedzin prawa. Należy podkreślić, że do pracy w Wydziale Gospodarczym została skierowana w wyniku jej wniosku, po dziesięcioletnim okresie pracy w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Opiniowana regularnie uczestniczy w szkoleniach organizowanych dla asystentów przez Sąd Okręgowy w Szczecinie i Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Mając na uwadze, że Agnieszka Paulina Pisarek otrzymała z egzaminu sędziowskiego ocenę dobrą, posiada szerokie doświadczenie zawodowe wynikające z 12 lat pracy jako asystent sędziego, a także przy uwzględnieniu postawy zawodowej kandydatki i jej zaangażowania sędzia wizytator stwierdziła, że opiniowana spełnia wszelkie wymogi do powołania na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Wizytator: Tomasz Sobieraj

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Pudakiewicz Magdalena Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA Jednogłośnie pozytywnie 20 0
PRZECIW 68 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 23 13