Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 15/2021

Sąd: Sąd Okręgowy w Płocku
Data posiedzenia: 12 stycznia 2021 –
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. poz. 726 z 2020 r.
Pobierz uchwałę:https://bip.krs.pl/628/index.php?c=getfi...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 1
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 0

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Jarzyńska Ewa sędzia Sądu Rejonowego w Sierpcu. pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 14 3
PRZECIW 0 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Ewa Jarzyńska urodziła się w 1974 r. w Sierpcu. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim z oceną dostateczną, uzyskując tytuł magistra. Od 15 lutego 1999 r. do 30 czerwca 2003 r. pracowała jako asystent adwokata w Kancelarii Prawno-Finansowej Wiktor Celler w Łodzi. Po odbyciu, od 1 października 2001 r. do 30 czerwca 2003 r. pozaetatowej, a od 1 lipca 2003 r. do 30 września 2004 r. etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Płocku, w dniu 22 września 2004 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Z dniem 1 grudnia 2004 r. została mianowana asesorem 2 sądowym z powierzeniem czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Sierpcu i została przydzielona do orzekania w I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2008 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Sierpcu, gdzie nadal orzekała w I Wydziale Cywilnym. W dniu 17 czerwca 2008 r. ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego dla sędziów z wynikiem celującym. Od 1 marca 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. pełniła funkcję Przewodniczącej I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Sierpcu. W dniu 28 lutego 2012 r. ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa cywilnego dla sędziów sądów powszechnych, zorganizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. orzekała w Sądzie Rejonowym w Płocku IX Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą w Sierpcu, jednocześnie pełniąc funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. Z dniem 1 stycznia 2015 r. została przeniesiona do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sierpcu, w I Wydziale Cywilnym, gdzie powierzono jej również funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. W dniu 11 czerwca 2016 r. ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim podyplomowe studia z zakresu prawa egzekucji sądowej z wynikiem bardzo dobrym, a 10 lutego 2018 r. - prawo rodzinne z elementami psychologii z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2016-2017 orzekała jako sędzia delegowany na poszczególnych sesjach w IV Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Płocku. Od 13 stycznia 2019 r. pełni funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Sierpcu. Od 4 maja 2020 r. do 3 listopada 2021 r. została delegowana do orzekania w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Płocku. Pani sędzia systematycznie pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach zawodowych, seminariach i konferencjach. W kwietniu 2017 r. brała udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat notarialnych tytułów egzekucyjnych. Ponadto prowadziła cykliczne wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Sierpcu oraz w Okręgowej Izbie Radców Prawnych, a w latach 2019-2020 przeprowadziła liczne szkolenia dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Ewy Jarzyńskiej zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe i życiowe, zdobyte przez nią podczas pracy orzeczniczej w sądzie rejonowym, jak również podczas orzekania na delegacji w sądzie okręgowym, a ponadto pełnienie funkcji kierowniczych w wymiarze sprawiedliwości, działalność dydaktyczna, bardzo dobra ocena kwalifikacji zawodowych i jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Płocku.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Ewy Jarzyńskiej sporządziła Pani Agnieszka Bilkiewicz - sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Płocku, która po analizie akt i danych statystycznych stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiedni zakres wiedzy prawniczej, pogłębianej licznymi szkoleniami, jak również wystarczające doświadczenie orzecznicze w pracy w Wydziale Cywilnym oraz instancji odwoławczej. Przekłada się to bezpośrednio na poziom jej orzecznictwa. Ponadto, umiejętnie organizuje pracę, co skraca czas trwania postępowań sądowych. Kandydatka udziela też niezbędnych pouczeń stronom działającym bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Skłania strony do ugodowego zakończenia procesu. Orzeczenia, co do zasady, mają prawidłową formę i treść. Uzasadnienia orzeczeń (zapadających w toku postępowania oraz kończących) sporządzane są w większości terminowo. Odzwierciedlają nakład pracy sędziego, zmierzający do prawidłowego rozpoznania spraw oraz znajomość orzecznictwa krajowego. Budowa i treść uzasadnień odpowiada w pełni wymogom ustawowym. Są jasne (także dla stron nieposiadających wykształcenia prawniczego), czytelne, precyzyjne. Zawierają szczegółową podstawę faktyczną oraz ocenę prawną, dokładne wskazanie dowodów i ich ocenę. Pozwalają na kontrolę instancyjną, Kandydatka obowiązki sędziego wykonuje profesjonalnie, sumiennie, z dużym zaangażowaniem i z właściwą kulturą osobistą. Szanuje prawa stron (uczestników) w trakcie rozpoznawania spraw. Aktywnie działa w celu szerzenia wiedzy prawniczej w społeczeństwie. Tym samym dokonana ocena prowadzi w ocenie sędzi wizytator do wniosku, że sędzia Ewa Jarzyńska spełnia warunki do powołania na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Płocku. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacji oraz doświadczeniem zawodowym kandydatki.

Wizytator: Agnieszka Bilkiewicz

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów