Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 1293/2015

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data posiedzenia: 8 grudnia 2015 – 11 grudnia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 281 z 2015
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-12-0...
Liczba wolnych stanowisk: 2
Liczba kandydatów: 14
Liczba obsadzonych stanowisk: 2
Liczba odrzuconych kandydatów: 8

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Antas Grzegorz referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
2. Biegański Józef kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
3. Brzezińska Ewa Iwona notariusz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
4. Dziecinniak Anna Maria kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
5. Janeczko Tomasz Edward adwokat pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 74
PRZECIW 2 22
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Tomasz Edward Janeczko urodził się l O września 1969 r. w Lublinie. W 1993 r. ukończył wyższe studia magisterskie w zakresie nauk prawnych na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując ocenę dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie we wrześniu 1995 r. złożył egzamm sędziowski z wynikiem ogólnym dostatecznym. Z dniem 20 listopada 1995 r. został mianowany przez Ministra Sprawiedliwości asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i powierzono mu pełnienie czynności sędziowskich. W dniu 19 czerwca 1997 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał Pana Tomasza Janeczko na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie. Orzekał w III Wydziale Karnym. W okresie od l maja 2001 r. 3 do 30 kwietnia 2002 r. był delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Powierzone obowiązki wykonywał w VIII Wydziale Karnym. Stosunek służbowy ustał na skutek zrzeczenia się przez kandydata urzędu sędziego z dniem 31 stycznia 2002 r. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie z dnia 12 lutego 2002 r. Pan Tomasz Janeczko został wpisany na listę adwokatów z wyznaczeniem siedziby w Lublinie. Od l maja 2002 r. kandydat wykonuje zawód adwokata w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej. W dniu l lipca 2004 r. Pan Tomasz Janeczko został Zastępcą Rzecznika Dyscyplinamego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a od 2007 r. jest sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatur Pana Tomasza Edwarda Janeczko oraz Pani Honoraty Łopianowskiej zadecydował całokształt okoliczności sprawy, w szczególności ich doświadczenie zawodowe, bardzo dobre oceny kwalifikacyjne, wyróżniające oceny Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i najwyższe poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a także sposób zaprezentowania się podczas rozmowy z członkami Zespołu.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydata zostały ocenione jako bardzo dobre przez Panią Iwonę Kosińską- sędziego Wojewódzkiego Sądu Okręgowego w Warszawie. W ocenie Pani sędzi posiadane przez Pana Tomasza Edwarda Janeczko kwalifikacje dowodzą jego przydatności do pełnienia obowiązków sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Posiada bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne, bogate doświadczenie w stosowaniu prawa, poza tym ukończył aplikację sędziowską i pełnił już obowiązki sędziego. Pani sędzia podzieliła wnioski zawarte w opinii Pani Anety Lemiesz - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która oceniła kandydaturę Pana Tomasza Janeczko na stanowisko sędziego w tym Sądzie jako bardzo dobrą.

Wizytator: Iwona Kosińska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Jasiński Michał Włodzimierz Etatowy członek SKO w Warszawie negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
7. Łopianowska Honorata członek Krajowej Izby Odwoławczej pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 53
PRZECIW 3 41
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Honorata Łopianowska urodziła się 15 października 1975 r. w Trzebiatowie. Studiowała prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, w 1999 r. uzyskując tytuł magistra prawa z wynikiem dobrym. W latach 1999-2005 była zatrudniona w Izbie Skarbowej w Szczecinie w Wydziale Podatków Bezpośrednich 4 kolejno na stanowiskach: starszego referenta, inspektora, komisarza skarbowego. W latach 2000-2003 odbyła aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie, ale nie złożyła egzaminu sędziowskiego. Jednocześnie w latach 2002-2005 odbywała aplikację radcowską. Egzamin radcowski złożyła w 2005 r. z wynikiem dobrym. Uchwałą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie z dnia 30 grudnia 2005 r. nr 114NI/05 została wpisana na listę radców prawnych. W chwili obecnej zawodu radcy prawnego nie wykonuje w sposób czynny. W latach 2004-2007 pełniła funkcję arbitra z zakresu zamówień publicznych. W latach 2005-2008 była zatrudniona w Ministerstwie Finansów na stanowiskach: radcy ministra, zastępcy dyrektora departamentu, głównego specjalisty. W latach 2007-2010 była członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Z dniem l marca 2010 r. została powołana w skład Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, gdzie jest zatrudniona na stanowisku członka tej Izby. W latach 2007-2008 była członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. w Kołobrzegu. W 2008 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie postępowania podatkowego. Kandydatka jest autorką lub współautorką szeregu publikacji. Bierze udział w licznych szkoleniach i konferencjach.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatur Pana Tomasza Edwarda Janeczko oraz Pani Honoraty Łopianowskiej zadecydował całokształt okoliczności sprawy, w szczególności ich doświadczenie zawodowe, bardzo dobre oceny kwalifikacyjne, wyróżniające oceny Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i najwyższe poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a także sposób zaprezentowania się podczas rozmowy z członkami Zespołu.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione jako bardzo dobre przez Panią Ewę Grochowską-Jung- sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W ocenie Pani sędzi kandydatka spełnia wymagania formalne dla powołania jej na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Wyroki i postanowienia sporządzone przez kandydatkę w zakresie tematyki związanej z działalnością Krajowej Izby Odwoławczej świadczą o JeJ szerokiej i dogłębnej wiedzy prawniczej. Umiejętnie, klarownie i precyzyjnie formułuje wnioski. Jest wszechstronnie przygotowana do wykonywania obowiązków sędziowskich. Zdaniem wizytatora powyższe wyroki i postanowienia zostały sporządzone w sposób bardzo rzetelny i przejrzysty, z odpowiednio zaprezentowaną argumentacją prawną. Kandydatka pracowała na stanowiskach związanych ze stosowaniem i tworzeniem prawa administracyjnego. Ponadto Pani sędzia podkreśliła, że kandydatka jest rzetelna, pracowita, zdyscyplinowana i prezentuje wysoką kulturę osobistą.

Wizytator: Ewa Grochowska-Jung

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Nowakowska Ewa radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
9. Orłowska-Drzewek Beata radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
10. Reiwer Rafał Józef Sędzia Sądu Rejonowego w Chojnicach negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
11. Siwek Andrzej Piotr referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
12. Ścieszka Iwona kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
13. Świderski Krzysztof Roman Prezes Kolegium Odwoławczego w Poznaniu negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
14. Teresiak Radosław Piotr kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE