Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 625/2018

Sąd: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data posiedzenia: 4 grudnia 2018 – 14 grudnia 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 323 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2018-12-0...
Liczba wolnych stanowisk: 12
Liczba kandydatów: 15
Liczba obsadzonych stanowisk: 9
Liczba odrzuconych kandydatów: 6

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Chrapoński Dariusz Piotr Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 74 15
PRZECIW 0 5 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 6 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Dariusz Piotr Chrapoński urodził się 10 czerwca 1968 r. w Częstochowie. W 1992 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1992-1994 pozaetatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach, we wrześniu 1994 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. W okresie od 1 listopada 1994 r. do 3 października 1996 r. pełnił obowiązki asesora sądowego w sądach rejonowych w Gliwicach i Katowicach. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25 września 1996 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Katowicach, gdzie orzekał w Wydziale I Cywilnym, a następnie w Wydziałach VIII i X Gospodarczych. W okresie od 13 listopada 2000 r. do 30 listopada 2001 r. był delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości. W okresie od 1 września 2001 r. do 31 marca 2002 r. był delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Od 1 kwietnia 2002 r. do 30 września 2003 r. był delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Katowicach w XIV Wydziale Gospodarczym w wymiarze jednej, a następnie dwóch sesji miesięcznie, od 1 października 2003 r. w pełnym wymiarze. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6 października 2004 r. Pan Dariusz Piotr Chrapoński został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach. Od początku 2007 r. orzeka w pełnym wymiarze w XIX Wydziale Gospodarczo Odwoławczym Sądu Okręgowego w Katowicach. Od 2011 r. prowadzi zajęcia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Ponadto 9 lutego 2010 r. otrzymał stopień doktora nauk prawnych, na podstawie rozprawy pt. „Wyłączenia z masy upadłości", nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kandydat jest współautorem komentarzy do: prawa restrukturyzacyjnego pod redakcją A.J.Witosza i A.Torbusa. oraz prawa upadłościowego pod redakcją A.J.Witosza., a także autorem artykułów i glos z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, wekslowego i postępowania cywilnego. Prowadzi zajęcia na aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, a w latach 2011-2012 prowadził również zajęcia na aplikacji notarialnej w Okręgowej Izbie Notarialnej Katowicach. Od grudnia 2014 r. do chwili obecnej orzeka w ramach delegacji poszczególne sesje w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach Wydziale V Cywilnym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pana Dariusza Chrapońskiego, Pana Marcina Andrzeja Ciepieli, Pani Kariny Barbary Maksym, Pana Grzegorza Misiny, Pani Lucyny Ewy Morys-Magicry, Pana Wojciecha Jerzego Palucha, Pani Beaty Marii Torbus, Pana Marka Ziębińskiego i Pani Katarzyny Jadwigi Żymełki znajdują odzwierciedlenie w bardzo dobrych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wskazywano w nich na bardzo duży zasób wiedzy prawniczej kandydatów, znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego i poglądów doktryny, jak również odpowiedzialność i zaangażowanie. Wybrani kandydaci brali udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, seminariach, konferencjach i licznych szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkolę Sądownictwa i Prokuratury. Kandydaci są również autorami lub współautorami różnych publikacji naukowych, posiadają stopnie doktora nauk prawnych.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydata zostały ocenione bardzo dobrze przez Pana Lucjana Modrzyka - sędziego wizytatora ds. gospodarczych Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który podkreślił, że Pan sędzia spełnia wszystkie wymagania, jakim powinien sprostać sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Kandydata cechuje bardzo duża pracowitość czego efektem są wyniki ilościowe. Pan Dariusz Piotr Chrapoński orzeka w sprawach dotyczących roszczeń z szerokiego katalogu stosunków zobowiązaniowych, bezpodstawnego wzbogacenia, czynów niedozwolonych z zakresu kodeksu spółek handlowych, a orzekając w ramach delegacji w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach dodatkowo orzekał we wszystkich sprawach objętych kognicją tego Sądu nie tylko gospodarczych, ale także w sprawach cywilnych i w sprawach o rozwód. Jego orzecznictwo cechuje bardzo wysoki poziom merytoryczny zarówno w sferze materialno-prawnej, jak i procesowej, co znajduje wyraz w bardzo dobrej stabilności orzecznictwa i bardzo wysokim poziomie uzasadnień. Terminowość sporządzania uzasadnień jest bardzo dobra. Ponadto jest osobą pracowitą, sumienną, wykonująca terminowo czynności orzecznicze, a także jest to osoba o dużej kulturze osobistej i cieszy się bardzo dobrą opinia przełożonych i sędziów z nim orzekających. W ocenie sędziego wizytatora zarówno dotychczasowe, bardzo duże doświadczenie zawodowe, rzetelna wiedza i fakt rozpoznawania wszystkich rodzajów spraw, w których właściwy jest Sąd Apelacyjny pozwala na uznanie, że Pan sędzia Dariusz Piotr Chrapoński sprosta obowiązkom na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Ciepiela Marcin Andrzej Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 76 14
PRZECIW 0 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 4 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Marcin Andrzej Ciepiela urodził się 6 listopada 1974 r. w Przemyślu. W 1998 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1999-2002 pozaetatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, w kwietniu 2002 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. W okresie od 1 stycznia 1998 r. do 31 marca 2003 r. kandydat studiował na dziennych studiach doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W tym czasie opublikował 7 artykułów z zakresu prawa gospodarczego i prawa samorządu terytorialnego. W dniu 20 stycznia 2004 r. na Uniwersytecie Śląskim uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy „Wolność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego”. W okresie od 1 października 2002 r. do 31 marca 2003 r. zajmował stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W tym czasie prowadził zajęcia dla studentów tego wydziału z przedmiotu „Prawo samorządu terytorialnego”. W dniu 15 kwietnia 2003 r. został mianowany asesorem sądowym w Wydziale VI Grodzkim Sądu Rejonowego w Żywcu. Po okresie asesury od 5 marca 2007 r. zajmował stanowisko sędziego w tamtym sądzie. W dniu 1 lipca 2009 r. został przeniesiony do Wydziału II Karnego, gdzie orzekał do 12 czerwca 2011 r. Z dniem 13 czerwca 2011 r. został powołany na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej i orzekał w Wydziale III Karnym. Z kolei od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. był delegowany do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości. Wcześniej tj. od 1 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. orzekał w tym Sądzie średnio raz w miesiącu w ramach delegacji wydawanych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pana Dariusza Chrapońskiego, Pana Marcina Andrzeja Ciepieli, Pani Kariny Barbary Maksym, Pana Grzegorza Misiny, Pani Lucyny Ewy Morys-Magicry, Pana Wojciecha Jerzego Palucha, Pani Beaty Marii Torbus, Pana Marka Ziębińskiego i Pani Katarzyny Jadwigi Żymełki znajdują odzwierciedlenie w bardzo dobrych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wskazywano w nich na bardzo duży zasób wiedzy prawniczej kandydatów, znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego i poglądów doktryny, jak również odpowiedzialność i zaangażowanie. Wybrani kandydaci brali udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, seminariach, konferencjach i licznych szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkolę Sądownictwa i Prokuratury. Kandydaci są również autorami lub współautorami różnych publikacji naukowych, posiadają stopnie doktora nauk prawnych.

Opinia wizytatora

W ocenie sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach Pana Piotra Pośpiecha dotychczasowy przebieg pracy zawodowej Pana sędziego Marcina Andrzeja Ciepieli pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż jest on osobą bardzo dobrze przygotowaną do pełnienia obowiązków sędziego apelacyjnego. Pan sędzia posiada rozległą, ugruntowaną wiedzę oraz niezbędne doświadczenie życiowe i zawodowe. Cechuje go bardzo wysoki poziom przygotowania merytorycznego, zarówno w zakresie problematyki materialno-prawnej, jak i procesowej. Wydawane przez niego orzeczenia są przygotowane, przemyślane i prawidłowo redagowane, a co istotne trafne. Bardzo dobrze opanował warsztat pracy sędziego I instancyjnego, jak i sędziego odwoławczego. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, doskonaląc się merytorycznie. Na szczególne podkreślenie zasługuje jednak ogromna, ponad przeciętna pracowitość i zaangażowanie w wykonywaniu czynności służbowych. Na podstawie obserwacji własnych opiniującego oraz opinii innych sędziów należy również stwierdzić, że jest osobą koleżeńską, uprzejmą, skromną i taktowną. Na uwagę zasługuje również fakt, iż Pan sędzia posiada stopień doktora nauk prawnych i jest autorem wielu publikacji naukowych. Analiza pracy kandydata wskazuje na to, iż posiada on bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz kwalifikacje etyczno-moralne, konieczne do pełnienia obowiązków sędziego apelacyjnego. Mając zatem powyższe na uwadze sędzia wizytator stwierdził, że Pan sędzia Marcin Ciepiela spełnia wszystkie wymogi by ubiegać się o powołanie go na stanowisko sędziego apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Maksym Karina Barbara Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 76 15
PRZECIW 0 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 5 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Karina Barbara Maksym urodziła się 8 lipca 1974 r. w Rudzie Śląskiej. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1999-2002 etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach, w kwietniu 2002 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 1 sierpnia 2002 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, a 23 marca 2006 r. uzyskała nominację na stanowisko sędziego tego Sądu. W latach 2004 - 2006 w Sądzie tym pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego IV Wydziału Karnego, a następnie od 1 września 2006 r. do 31 marca 2007 r. funkcję Przewodniczącego tego Wydziału. Z dniem 15 kwietnia 2007 r. powierzono jej funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Katowicach. Po reorganizacji Sądu Rejonowego w Katowicach została przeniesiona do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, gdzie od 15 kwietnia 2007 r. do 14 kwietnia 2011 r. pełniła funkcję Wiceprezesa. W okresie od 15 kwietnia 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. była delegowana do orzekania w Sądzie Okręgowym w Katowicach, po czym postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. powołana została na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach. W okresie poprzedzającym okres delegacji stałej, wielokrotnie była delegowana przez Prezesa Sądu Okręgowego do orzekania w wydziałach odwoławczych. Przez cały okres pracy orzeka w pionie karnym, a w okresie od 15 lutego 2013 r. do 14 lutego 2017 r. dodatkowo pełniła funkcję wizytatora ds. europejskich z zakresu prawa karnego. Orzekanie w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach rozpoczęła we wrześniu 2014 r. w oparciu o jednorazowe delegacje udzielane jej przez Prezesa Sądu Apelacyjnego. Stałą delegację do orzekania w Sądzie Apelacyjnym rozpoczęła 15 lutego 2017 roku. Aktualnie orzeka w oparciu o delegację udzieloną przez Ministra Sprawiedliwości na okres od 1 lutego 2018 do 31 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pana Dariusza Chrapońskiego, Pana Marcina Andrzeja Ciepieli, Pani Kariny Barbary Maksym, Pana Grzegorza Misiny, Pani Lucyny Ewy Morys-Magicry, Pana Wojciecha Jerzego Palucha, Pani Beaty Marii Torbus, Pana Marka Ziębińskiego i Pani Katarzyny Jadwigi Żymełki znajdują odzwierciedlenie w bardzo dobrych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wskazywano w nich na bardzo duży zasób wiedzy prawniczej kandydatów, znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego i poglądów doktryny, jak również odpowiedzialność i zaangażowanie. Wybrani kandydaci brali udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, seminariach, konferencjach i licznych szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkolę Sądownictwa i Prokuratury. Kandydaci są również autorami lub współautorami różnych publikacji naukowych, posiadają stopnie doktora nauk prawnych.

Opinia wizytatora

W ocenie sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach w stanie spoczynku Pani Bożeny Brewczyńskiej - sędziego wizytatora ds. karnych, Pani sędzia Karina Barbara Maksym spełnia wszystkie warunki niezbędne do uzyskania stanowiska sędziego Sądu Apelacyjnego. Analiza jej dotychczasowej pracy pozwala na stwierdzenie, że jest ona sędzią dojrzałym, w bardzo dobrym stopniu przygotowanym do pełnienia powierzanych jej zadań. Cechuje ją bardzo dobry poziom przygotowania merytorycznego, ogromna pracowitość i wnikliwość. Wszystkie wydawane rozstrzygnięcia świadczą o bardzo dobrej znajomości prawa materialnego, jak i prawa procesowego. Argumentacja prezentowana w sporządzanych uzasadnieniach, we wszystkich wypadkach jest argumentacją wnikliwą, logiczną, przekonywującą, a dodatkowo celnie wspieraną poglądami doktryny i orzecznictwem. Ponadto na podkreślenie zasługuje fakt, że powierzone obowiązki wykonuje terminowo i rzetelnie. Jest osobą łubianą, o dużej kulturze osobistej i szerokich zainteresowaniach. Mając powyższe na uwadze sędzia wizytator stwierdziła, że Pani sędzia Karina Barbara Maksym daje gwarancję wypełniania obowiązków sędziego Sądu Apelacyjnego na najwyższym poziomie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Misina Grzegorz Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 76 7
PRZECIW 0 5 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 5 5

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Grzegorz Misina urodził się 17 grudnia 1967 r. w Szczurowej. W 1991 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1991-1993 etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, we wrześniu 1993 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Z dniem 15 listopada 1995 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, gdzie orzekał w IX Wydziale Gospodarczym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6 czerwca 1995 r. został powołany na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego w Katowicach, w którym orzekał w sprawach gospodarczych. W okresie od 1 sierpnia 1997 r. do 31 marca 2001 r. pełnił funkcję Przewodniczącego XII Wydziału Zastawów. Od 1 marca 2000 r. orzekał w ramach delegacji w Sądzie Okręgowym w Katowicach w sprawach pierwszoinstancyjnych (od 1 marca 2001 r. w pełnym wymiarze). Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2002 r. został powołany na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach i orzekał w XIV Wydziale Gospodarczym tego Sądu. Od 1 października 2003 r. do chwili obecnej Pan sędzia pełni funkcję wizytatora Sądu Okręgowego w Katowicach ds. gospodarczych i orzeka w XIX Wydziale Gospodarczo-Odwoławczym tego Sądu. Kandydat od 2013 r. był wielokrotnie delegowany do orzekania w V Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Katowicach. W latach 2001 - 2009 był wykładowcą na aplikacji sądowej w Sądzie Okręgowym w Katowicach z zakresu prawa gospodarczego. Od 2010 r. prowadzi zajęcia na aplikacji notarialnej z zakresu prawa handlowego oraz na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa z zakresu prawa handlowego i cywilnego. W latach 2009 — 2010 brał udział w studium Prawa Cywilnego dla Sędziów Powszechnych organizowanego przez KSSiP we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pana Dariusza Chrapońskiego, Pana Marcina Andrzeja Ciepieli, Pani Kariny Barbary Maksym, Pana Grzegorza Misiny, Pani Lucyny Ewy Morys-Magicry, Pana Wojciecha Jerzego Palucha, Pani Beaty Marii Torbus, Pana Marka Ziębińskiego i Pani Katarzyny Jadwigi Żymełki znajdują odzwierciedlenie w bardzo dobrych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wskazywano w nich na bardzo duży zasób wiedzy prawniczej kandydatów, znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego i poglądów doktryny, jak również odpowiedzialność i zaangażowanie. Wybrani kandydaci brali udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, seminariach, konferencjach i licznych szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkolę Sądownictwa i Prokuratury. Kandydaci są również autorami lub współautorami różnych publikacji naukowych, posiadają stopnie doktora nauk prawnych.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydata zostały ocenione pozytywnie przez sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach Pana Lucjana Modrzyka wizytatora ds. gospodarczych, zdaniem którego przeprowadzona analiza pracy i orzecznictwa Pana sędziego Grzegorza Misiny pozwala na uznanie, że spełnia on wszystkie wymagania, jakim powinien sprostać sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Kandydata cechuje bardzo duża pracowitość czego efektem są wyniki ilościowe. Pan sędzia orzeka w sprawach dotyczących roszczeń z szerokiego katalogu stosunków zobowiązaniowych, bezpodstawnego wzbogacenia, czynów niedozwolonych, z zakresu kodeksu spółek handlowych, a orzekając w ramach delegacji w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach dodatkowo orzekał we wszystkich sprawach objętych kognicją tego Sądu, nie tylko gospodarczych, ale także w sprawach cywilnych i w sprawach o rozwód. Orzecznictwo kandydata cechuje bardzo wysoki poziom merytoryczny zarówno w sferze materialno-prawnej, jak i procesowej, co znajduje wyraz w bardzo dobrej stabilności orzecznictwa i bardzo wysokim poziomie uzasadnień. Terminowość sporządzania uzasadnień jest bardzo dobra. Ponadto opiniowany jest osobą pracowitą, sumienną, wykonująca terminowo czynności orzecznicze, a ponadto jest osobą o dużej kulturze osobistej i cieszy się bardzo dobrą opinią przełożonych i sędziów z nim orzekających. Zatem zarówno dotychczasowe, bardzo duże doświadczenie zawodowe, rzetelna wiedza i fakt rozpoznawania wszystkich rodzajów spraw, w których właściwy jest sąd apelacyjny pozwala na uznanie w ocenie sędziego wizytatora, że Pan sędzia Grzegorz Misina sprosta obowiązkom na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Morys-Magiera Lucyna Ewa Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 73 15
PRZECIW 0 4 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 8 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Lucyna Ewa Morys-Magiera urodziła się 5 maja 1970 r. w Tarnowskich Górach. W 1994 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1994-1996 etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach, we wrześniu 1996 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. W okresie od 15 listopada 1996 r. do 29 października 1998 r. pełniła obowiązki asesora w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18 września 1998 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, w którym nadal orzekała w wydziale cywilnym. Z dniem 1 lipca 2000 r. powierzono jej stanowisko Przewodniczącego zamiejscowego Wydziału Cywilno-Karnego w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Piekarach Śląskich. Z dniem 1 listopada 2004 r. powierzono Pani sędzi stanowisko Przewodniczącego Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Poczynając od 5 sierpnia 2003 r. sędzia Lucyna Barbara Morys-Magiera była wielokrotnie delegowana do orzekania na pojedynczych sesjach w Wydziale III Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Gliwicach, a od sierpnia 2004 r. delegacji do orzekania w tym Wydziale udzielano jej praktycznie co miesiąc. Od 1 listopada 2007 r. była delegowana do orzekania w tym Sądzie w pełnym wymiarze. Z dniem 10 lipca 2006 r. powołano ją do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na okres 4 lat. Do dnia 31 października 2007 r. Pani sędzia pełniła funkcję Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego i jednocześnie Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Z dniem 31 października 2007 r., w związku z delegowaniem jej do stałego orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach została odwołana z obu tych funkcji. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5 marca 2009 r. została powołana na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach. Orzeka w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym tego Sądu. Pani sędzia była delegowana od 2015 r. przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach do orzekania na pojedynczych sesjach w Wydziałach V i I Cywilnych Sądu Apelacyjnego w Katowicach, a z dniem 15 czerwca 2018 r. została delegowana przez Ministra Sprawiedliwości do orzekania w 1 Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Ponadto Pani sędzia w 2006 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa Unii Europejskiej.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pana Dariusza Chrapońskiego, Pana Marcina Andrzeja Ciepieli, Pani Kariny Barbary Maksym, Pana Grzegorza Misiny, Pani Lucyny Ewy Morys-Magicry, Pana Wojciecha Jerzego Palucha, Pani Beaty Marii Torbus, Pana Marka Ziębińskiego i Pani Katarzyny Jadwigi Żymełki znajdują odzwierciedlenie w bardzo dobrych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wskazywano w nich na bardzo duży zasób wiedzy prawniczej kandydatów, znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego i poglądów doktryny, jak również odpowiedzialność i zaangażowanie. Wybrani kandydaci brali udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, seminariach, konferencjach i licznych szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkolę Sądownictwa i Prokuratury. Kandydaci są również autorami lub współautorami różnych publikacji naukowych, posiadają stopnie doktora nauk prawnych.

Opinia wizytatora

W ocenie sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach Pani Elżbiety Karpety - sędziego wizytatora ds. cywilnych, zarówno wyniki ilościowe opiniowanej, bardzo dobra terminowość sporządzania uzasadnień, bardzo dobra stabilność orzecznictwa, wysoki poziom merytoryczny uzasadnień i przede wszystkim długoletnie doświadczenie zawodowe nabyte zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji pozwalają na w pełni pozytywną ocenę Pani sędzi Lucyny Barbary Morys-Magiery jako kandydata do objęcia stanowiska Sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Podkreślono bardzo dobre opanowanie warsztatu sędziowskiego, posiadaną szeroką wiedzę prawniczą i umiejętność stosowania jej w praktyce orzeczniczej, a także pracowitość i odpowiedzialność kandydatki. Ponadto z uwagi na orzekanie przez opiniowaną w wielu składach I Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Katowicach przywołano ocenę sędziów z nią orzekających o bardzo dokładnym przygotowaniu spraw, w których orzeka jako referent oraz o istotnym merytorycznym zaangażowaniu w rozstrzyganie spraw w składach wieloosobowych. Zatem w ocenie sędziego wizytatora Pani sędzia Lucyna Barbara Morys - Magiera posiada wszelkie kwalifikacje do pełnienia stanowiska Sędziego Sądu Apelacyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Paluch Wojciech Jerzy Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 26 14
PRZECIW 0 40 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 18 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Wojciech Jerzy Paluch urodził się 19 września 1967 r. w Bielsku-Białej. W 1991 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1991-1993 etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, we wrześniu 1993 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 1 listopada 1993 r. Pan sędzia został mianowany na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, gdzie przez cały okres asesury orzekał w III Wydziale Karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 1995 r. został powołany na sędziego tego sądu, po czym nadal orzekał w tym Wydziale. W okresie od listopada 1997 r. do 29 maja 1998 r. był delegowany przez Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Bielsku- Białej do orzekania we wskazanych dniach w Sekcji ds. odwoławczych III Wydziału Karnego tego sądu. Ponadto Minister Sprawiedliwości dwukrotnie delegował Pana sędziego do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej w okresie od 1 czerwca 1998 r. do 30 listopada 1998 r. i od 1 grudnia 1998 r. do 31 maja 1999 r. Orzekał w tym czasie w III Wydziale Karnym tego sądu. Postanowieniem z dnia 22 lutego 1999 r. Prezydent RP powołał go na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. Do dnia 31 maja 2003 r. Pan sędzia Wojciech Jerzy Paluch orzekał w III Wydziale Karnym w I instancji, natomiast od 1 czerwca 2003 r. do 1 lipca 2008 r. w wymiarze po 1/2 etatu w I instancji oraz w Sekcji ds. odwoławczych III Wydziału Karnego, przekształconej w VII Wydział Kamy Odwoławczy. Od dnia 1 lipca 2008 r. orzeka wyłącznie w III Wydziale Karnym w sprawach pierwszoinstancyjnych. Przez cały okres dotychczasowej pracy zawodowej kandydat orzekał w sprawach karnych. W okresie od dnia 1 czerwca 2003 r. do dnia 4 maja 2009 r. pełnił funkcję konsultanta asesorów. Z dniem 26 listopada 2010 r. został powołany do pełnienia funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, którą to funkcję pełni do dnia dzisiejszego. Kandydat uczestniczył również w licznych szkoleniach organizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. W 2010 r. Pan sędzia 8-krotnie był delegowany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Apelacyjnego. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2018 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach na okres od 15 czerwca 2018 r. do 14 czerwca 2019 r.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pana Dariusza Chrapońskiego, Pana Marcina Andrzeja Ciepieli, Pani Kariny Barbary Maksym, Pana Grzegorza Misiny, Pani Lucyny Ewy Morys-Magicry, Pana Wojciecha Jerzego Palucha, Pani Beaty Marii Torbus, Pana Marka Ziębińskiego i Pani Katarzyny Jadwigi Żymełki znajdują odzwierciedlenie w bardzo dobrych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wskazywano w nich na bardzo duży zasób wiedzy prawniczej kandydatów, znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego i poglądów doktryny, jak również odpowiedzialność i zaangażowanie. Wybrani kandydaci brali udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, seminariach, konferencjach i licznych szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkolę Sądownictwa i Prokuratury. Kandydaci są również autorami lub współautorami różnych publikacji naukowych, posiadają stopnie doktora nauk prawnych.

Opinia wizytatora

W ocenie sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach Pani Beaty Basiury sędzia Wojciech Jerzy Paluch ma duże doświadczenie w orzekaniu w sprawach karnych zarówno w I instancji, jak i w II instancji. Dotychczasowa jego praca orzecznicza zasługuje na pozytywną ocenę. Sędzia wizytator podniosła, że nie mogą jej deprecjonować uchybienia w organizacji pracy czy też naruszenia przepisów prawa procesowego bądź materialnego, podniesione przy omawianiu poszczególnych spraw. Znaczna liczba spraw „K” rozpoznana została w oparciu o wnioski w trybie art. 335 i 387 k.p.k. Podkreśliła, że mimo stosunkowo niewielkiej liczby uzasadnień sporządzonych w omawianym okresie (łącznie 38 w sprawach „K”), aż 18 zostało sporządzonych po upływie ustawowego terminu, choć w każdej sprawie sędzia uzyskał przedłużenie terminu. Jakość uzasadnień sporządzanych przez sędziego, w części spraw poddanych kontroli odwoławczej, budziła zastrzeżenia Sądu Apelacyjnego. Dodała ponadto, że w 2012 r. kiedy sędzia Wojciech Jerzy Paluch był oceniany w związku z ubieganiem się o stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego, sędzia wizytator wskazał wprawdzie zastrzeżenia do stabilności orzecznictwa, niemniej uznał, że sprawy uchylone nie mogą w stopniu istotnym podważyć generalnie pozytywnej oceny jego pracy. Sędzia Wojciech Jerzy Paluch jest osobą o dużym doświadczeniu zawodowym, szerokiej wiedzy prawniczej, systematycznie podnoszącą swoje kwalifikacje zawodowe, posiada pozytywne opinie od swoich przełożonych. Zatem w ocenie sędziego wizytatora powyższe okoliczności oraz całokształt wyników analizy pracy kandydata dają podstawę do stwierdzenia, iż spełnia wymogi niezbędne do powołania go na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Pieczyrak-Pisulińska Aneta Sylwia Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 78 0
PRZECIW 0 5 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 3 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła s1ę 18 listopada 1965 r. w Olkuszu. W 1989 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1989-199 1 początkowo pozetatowej, a następnie etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, we wrześniu 199 1 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Od dnia l grudnia 199 1 r. pełniła czynności sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu jako asesor sądowy. Nominację na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Sosnowcu uzyskała 28 września 1993 r., a na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach w dniu 18 stycznia 2001 r. W Sądzie Okręgowym w Katowicach orzekała w wydziale cywilnym pierwszainstancyjnym (Wydział II Cywilny). W okresie l maja 2005 r. do 31 stycznia 2012 r. pełniła funkcję sędziego wizytatora do spraw wieczystoksięgowych i w okresie od l czerwca 2005r. do 31 sierpnia 2009 r. orzekała w Wydziale III Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Katowicach. Od l września 2009 r. ponownie orzekała w wydziale cywilnym pierwszoinstancyjnym. Od 15 marca 2013 r. została powołana na stanowisko Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, które zajmowała do 31 października 2014 r., w związku z podjęciem obowiązków orzeczniczych w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach na podstawie delegacji udzielonej przez Ministra Sprawiedliwości. W 2010 r., 2013 r. i w 2014 r. orzekała na pojedynczych sesjach w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach w I Wydziale Cywilnym, na podstawie delegacji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Od dnia l listopada 2014 r. orzeka w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Katowicach na 3 sesjach w miesiącu. W 2005 r. ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a w 2010 r. również dwusemestralne Podyplomowe Studia Prawa Cywilnego dla Sędziów Sądów Cywilnych organizowane przez Polską Akademię Nauk.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te - w niniejszej procedurze nominacyjnej - nie spełniają kryterium wyboru w wystarczającym stopniu i w związku z tym nie uzyskały tak dużego poparcia Rady, jak Pan Dariusz Piotr Chrapoński, Pan Marcin Andrzej Ciepiela , Pani Karina Barbara Maksym, Pan Grzegorz Misina, Pani Lucyna Ewa Morys- Magiera, Pan Wojciech Jerzy Paluch, Pani Beata Maria Torbus, Pan Andrzej Marek Ziębiński oraz Pani Katarzyna Jadwiga Żymełka. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa wskazani przez Radę kandydaci Pan Dariusz Piotr Chrapoński, Pan Marcin Andrzej Ciepiela, Pani Karina Barbara Maksym, Pan Grzegorz Misina, Pani Lucyna Ewa Morys-Magiera, Pan Wojciech Jerzy Paluch, Pani Beata Maria Torbus, Pan Andrzej Marek Ziębiński oraz Pani Katarzyna Jadwiga Żymełka są najlepsi w niniejszej procedurze nominacyjnej. Posiadają kwalifikacje merytoryczne oraz długoletnie doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystują w praktyce zawodowej, dającą rękojmię należytego wykonywania przez nich obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione pozytywnie przez wizytatora ds. cywilnych sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach Panią Elżbietę Karpetę, która podkreśliła, że sędzia Aneta Sylwia Pieczyrak-Pisulińska posiada kwalifikacje do pełnienia stanowiska Sędziego Sądu Apelacyjnego. Wniosek taki uzasadniają przedstawione dane statystyczne, jak również wyniki lustracji rozpoznawanych spraw. Z przedstawionych danych statystycznych wynika jednoznacznie, że Pani sędzia każdorazowo osiągnęła najwyższą liczbę załatwień w Wydziale. Terminowość podejmowanych przez nią w sprawach czynności procesowych oraz terminowość sporządzania uzasadnień jest wzorowa. Opinii tej nie może zmienić wyższy od wydziałowego wskaźnik stabilności orzecznictwa. W trakcie ponad trzyletniego orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach uchylonych zostało 5 wyroków w sprawach, w których opiniowana była referentem. Z uzasadnień wyroków Sądu Najwyższego wynika jednak jednoznacznie, że materia rozpoznawanych spraw była skomplikowana, w żadnym z uzasadnień Sądu Najwyższego nie wskazano na rażące naruszenie prawa materialnego lub proceduralnego, które podważałoby kompetencje orzecznicze sędziego Sądu Okręgowego Anety Sylwii Pieczyrak-Pisulińskiej.

Wizytator: Elżbieta Karpeta

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Schoenborn Marcin Paweł Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 39 0
PRZECIW 0 15 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 29 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się 8 sierpnia 1975 r. w Lublinie. W 1999 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1999-2002 pazetatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, w kwietniu 2002 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Z dniem 15 kwietnia 2003 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, gdzie orzekał w III Wydziale Karnym, a postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2007 r. uzyskał nominację na stanowisko sędziego tego Sądu. Od dnia l grudnia 2007 r. powierzono mu początkowo pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego III Wydziału Kamego w tym Sądzie, a na stępnie funkcję Przewodniczącego III Wydziału Karego. Po wcześniejszych wielokrotnych delegacjach do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2014 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach, gdzie orzeka w VI Wydziale Karnym Odwoławczym. Od stycznia 2017 r., uzyskując delegację Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, rozpoczął orzekanie w ramach pojedynczych sesJI w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. W okresie pracy systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach organizowanych m.in. przez KSSiP.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te - w niniejszej procedurze nominacyjnej - nie spełniają kryterium wyboru w wystarczającym stopniu i w związku z tym nie uzyskały tak dużego poparcia Rady, jak Pan Dariusz Piotr Chrapoński, Pan Marcin Andrzej Ciepiela , Pani Karina Barbara Maksym, Pan Grzegorz Misina, Pani Lucyna Ewa Morys- Magiera, Pan Wojciech Jerzy Paluch, Pani Beata Maria Torbus, Pan Andrzej Marek Ziębiński oraz Pani Katarzyna Jadwiga Żymełka. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa wskazani przez Radę kandydaci Pan Dariusz Piotr Chrapoński, Pan Marcin Andrzej Ciepiela, Pani Karina Barbara Maksym, Pan Grzegorz Misina, Pani Lucyna Ewa Morys-Magiera, Pan Wojciech Jerzy Paluch, Pani Beata Maria Torbus, Pan Andrzej Marek Ziębiński oraz Pani Katarzyna Jadwiga Żymełka są najlepsi w niniejszej procedurze nominacyjnej. Posiadają kwalifikacje merytoryczne oraz długoletnie doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystują w praktyce zawodowej, dającą rękojmię należytego wykonywania przez nich obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydata zostały ocenione pozytywnie przez sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach w stanie spoczynku Panią Bożenę Brewczyńską - wizytatora ds. karnych, która stwierdziła, że analiza dotychczasowego dorobku orzeczniczego Pana sędziego Marcina Pawła Schoenboma i wyników jego pracy, uprawnia do stwierdzenia, iż jest on przygotowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym. Powierzone zadania wypełnia sumiennie, starannie, terminowo. Wydawane rozstrzygnięcia i ich uzasadnienia redaguje poprawnie i starannie, decyzje merytoryczne są przemyślane, wnikliwe i trafne. Pan sędzia prezentuje dobry poziom wiedzy zarówno z zakresu prawa kamego materialnego, jak i prawa procesowego. Mając powyższe na uwadze sędzia wizytator stwierdziła, że doświadczenie zawodowe kandydata, zdobyte w okresie pracy w Wydziale Odwoławczym w Sądzie Okręgowym, pomimo niewielkiego zakresu jego pracy w ramach delegacji w Sądzie Apelacyjnym, jest wystarczające by mógł on ubiegać s1ę o stanowisko sędziego w Sądzie Apelacyjnym.

Wizytator: Bożena Brewczyńska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Synakiewicz Adam Sebastian Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 66 0
PRZECIW 0 12 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 7 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się 19 maja 1975 r. w Krośnie Odrzańskim. W 1999 r. ukończył z oceną dobrą wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1999-2002 odbywał aplikację sądową etatową w okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie. W kwietniu 2002 r. złożył egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Z dniem 12 lutego 2003 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia l lutego 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Częstochowie. Orzekał w IV Wydziale Karnym, którego w latach 2007-2013 był Przewodniczącym. Od 15 września 2011 r. do 30 lipca 2014 r. orzekał w Sądzie Okręgowym w Gliwicach w ramach stałej delegacji. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia l sierpnia 2013 r. Pan Adam Sebastian Synakiewicz został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie. Czynności służbowe wykonuje w pionie karnym. Od 5 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2018 r. pełnił funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie. Z dniem 18 stycznia 2018 r. został powołany do pełnienia funkcji pełnomocnika sądowego do spraw wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych dla Sądu Okręgowego w Częstochowie, którą pełnił do 31 sierpnia 2018 r. Od marca 2015 r. był wielokrotnie delegowany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach do orzekania w tym Sądzie, w ramach sesji jednodniowych. Powierzone obowiązki pełnił w pionie karnym. Systematycznie uczestniczy w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te - w niniejszej procedurze nominacyjnej - nie spełniają kryterium wyboru w wystarczającym stopniu i w związku z tym nie uzyskały tak dużego poparcia Rady, jak Pan Dariusz Piotr Chrapoński, Pan Marcin Andrzej Ciepiela , Pani Karina Barbara Maksym, Pan Grzegorz Misina, Pani Lucyna Ewa Morys- Magiera, Pan Wojciech Jerzy Paluch, Pani Beata Maria Torbus, Pan Andrzej Marek Ziębiński oraz Pani Katarzyna Jadwiga Żymełka. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa wskazani przez Radę kandydaci Pan Dariusz Piotr Chrapoński, Pan Marcin Andrzej Ciepiela, Pani Karina Barbara Maksym, Pan Grzegorz Misina, Pani Lucyna Ewa Morys-Magiera, Pan Wojciech Jerzy Paluch, Pani Beata Maria Torbus, Pan Andrzej Marek Ziębiński oraz Pani Katarzyna Jadwiga Żymełka są najlepsi w niniejszej procedurze nominacyjnej. Posiadają kwalifikacje merytoryczne oraz długoletnie doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystują w praktyce zawodowej, dającą rękojmię należytego wykonywania przez nich obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji i wiedzy Pana Adama Sebastiana Synakiewicza sporządziła Bożena Brewczyńska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach w stanie spoczynku, wizytator ds. karnych, stwierdzając, że jest on bardzo dobrze przygotowany do pełnienia obowiązków na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego i daje gwarancję wypełniania ich na najwyższym poziomie. Wyróżniła dojrzałość zawodową kandydata, bardzo dobry poziom jego wiedzy prawniczej oraz umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, terminowość, staranność i rzetelność oraz wnikliwość przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

Wizytator: Bożena Brewczyńska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Sznajder Katarzyna Joanna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 71 0
PRZECIW 0 4 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 9 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się 17 czerwca 1969 r. w Zawierciu. W 1993 r. ukończyła z oceną dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1993-1995 odbywała aplikację sądową etatową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. We wrześniu 1995 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Z dniem l listopada 1995 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 1997 r. Pani Katarzyna Sznajder została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Tamowskich Górach. Orzekała w pionie cywilnym. Z dniem l lipca 2001 r. została przeniesiona, na własną prośbę, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gliwicach. Od l lipca 2006 r. orzekała w ramach delegacji w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach. Czynności służbowe wykonuje w pionie cywilnym. Od 12 marca 2012 r. powierzono jej pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego XII Wydziału Cywilnego. Od l października 2013 r. do 13 lutego 2017 r. sprawowała funkcję Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach. Od grudnia 2014 r. była wielokrotnie delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. Do chwili obecnej orzeka w tym Sądzie na podstawie jednodniowych delegacji udzielanych przez Prezesa tego Sądu. Powierzone obowiązki wykonuje w pionie cywilnym. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w różnorodnych szkoleniach. W 2005 r. ukończyła z wynikiem dobrym studia podyplomowe w zakresie prawa i gospodarki Unii Europejskiej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2011 r. ukończyła z wynikiem pozytywnym studia podyplomowe z zakresu psychologii dla sędziów orzekających w sprawach rodzinnych, zorganizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te - w niniejszej procedurze nominacyjnej - nie spełniają kryterium wyboru w wystarczającym stopniu i w związku z tym nie uzyskały tak dużego poparcia Rady, jak Pan Dariusz Piotr Chrapoński, Pan Marcin Andrzej Ciepiela , Pani Karina Barbara Maksym, Pan Grzegorz Misina, Pani Lucyna Ewa Morys- Magiera, Pan Wojciech Jerzy Paluch, Pani Beata Maria Torbus, Pan Andrzej Marek Ziębiński oraz Pani Katarzyna Jadwiga Żymełka. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa wskazani przez Radę kandydaci Pan Dariusz Piotr Chrapoński, Pan Marcin Andrzej Ciepiela, Pani Karina Barbara Maksym, Pan Grzegorz Misina, Pani Lucyna Ewa Morys-Magiera, Pan Wojciech Jerzy Paluch, Pani Beata Maria Torbus, Pan Andrzej Marek Ziębiński oraz Pani Katarzyna Jadwiga Żymełka są najlepsi w niniejszej procedurze nominacyjnej. Posiadają kwalifikacje merytoryczne oraz długoletnie doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystują w praktyce zawodowej, dającą rękojmię należytego wykonywania przez nich obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji i wiedzy Pani Katarzyny Sznajder dokonała sędzia Elżbieta Karpeta - wizytator ds. cywilnych Sądu Apelacyjnego w Katowicach, stwierdzając, że prezentuje ona wysokie kwalifikacje, posiada znaczące doświadczenie zawodowe, a także wymagany staż pracy do należytego i odpowiedzialnego pełnienia obowiązków sędziego sądu apelacyjnego. Pani sędzia wyróżniła wyniki ilościowe kandydatki, bardzo dobrą terminowość sporządzania przez nią uzasadnień oraz ich wysoki poziom merytoryczny, a także bardzo dobrą stabilność jej orzecznictwa. Wyraziła przekonanie, że Pani Katarzyna Joanna Sznajder daje gwarancję właściwego wykonywania obowiązków sędziego sądu apelacyjnego.

Wizytator: Elżbieta Karpeta

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Torbus Beata Maria Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 80 15
PRZECIW 0 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 3 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Beata Maria Torbus urodziła się 30 grudnia 1967 r. w Bytomiu. W 1994 r. ukończyła z oceną dobrą wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 1994—1996 odbywała aplikację sądową etatową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie. We wrześniu 1996 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Z dniem 15 kwietnia 1997 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Tychach. Od 1 stycznia 1999 r. pełniła obowiązki Przewodniczącego Wydziału Pracy. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 1999 r. Pani Beata Maria Torbus została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Tychach. Orzekała w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od 8 kwietnia do 30 czerwca 1999 r. pełniła obowiązki, a od 1 lipca 1999 r. do 29 marca 2011 r. - funkcję Przewodniczącego Wydziału Pracy. Od 1 lipca 2002 r. do 31 marca 2007 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Tychach. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2011 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach. Orzekała w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W latach 2013-2014 była kilkakrotnie delegowana przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach do orzekania w tym Sądzie na sesjach jednodniowych, a od listopada 2014 r. orzeka w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach w ramach stałej delegacji. Powierzone obowiązki wykonuje w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Brała udział w wielu szkoleniach zawodowych. W 2009 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w warunkach gospodarki rynkowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada pozytywne opinie Zastępcy Przewodniczącego III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz sędziów orzekających w tym Wydziale. W opiniach wyróżniono w szczególności rozległą wiedzę kandydatki, świetne przygotowanie do rozpraw i bardzo dobry poziom jej orzecznictwa, konkludując, że w pełni zasługuje na nominację na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego, gdyż dotychczasową pracą potwierdziła swoje bardzo wysokie kompetencje zawodowe.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pana Dariusza Chrapońskiego, Pana Marcina Andrzeja Ciepieli, Pani Kariny Barbary Maksym, Pana Grzegorza Misiny, Pani Lucyny Ewy Morys-Magicry, Pana Wojciecha Jerzego Palucha, Pani Beaty Marii Torbus, Pana Marka Ziębińskiego i Pani Katarzyny Jadwigi Żymełki znajdują odzwierciedlenie w bardzo dobrych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wskazywano w nich na bardzo duży zasób wiedzy prawniczej kandydatów, znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego i poglądów doktryny, jak również odpowiedzialność i zaangażowanie. Wybrani kandydaci brali udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, seminariach, konferencjach i licznych szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkolę Sądownictwa i Prokuratury. Kandydaci są również autorami lub współautorami różnych publikacji naukowych, posiadają stopnie doktora nauk prawnych.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji Pani Beaty Marii Torbus dokonał sędzia Tadeusz Szweda - wizytator ds. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Apelacyjnego w Katowicach stwierdzając, że jest ona w pełni przygotowana do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu apelacyjnego. Podkreślił, między innymi, bardzo dobre opanowanie przez kandydatkę warsztatu sędziowskiego, jej szeroką wiedzę prawniczą oraz cechy osobowości, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Włodarczyk Jacek Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 68 0
PRZECIW 0 11 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 6 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się 15 czerwca 1969 r. w Pajęcznie. W 1993 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z oceną bardzo dobrą. W latach 1993-1995 odbywał aplikację sądową, początkowo pozaetatową, a od 15 kwietnia 1994 r. etatową, w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie . We wrześniu 1995 r. złożył egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Z dniem l O listopada 1995 r. został mianowany asesorem sądowym, z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Częstochowie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 1997 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowi sku sędziego Sądu Rejonowego w Częstochowie. Czynności orzecznicze wykonywał w IV Wydziale Karnym, a od początku 1998 r. w I Wydziale Cywilnym. Z dniem l lutego 2001 r. powierzono mu pełnienie funkcji kierownika sekcji nadzoru nad komornikami, zmienioną od l lipca 2001 r. na funkcję kierownika nadzoru nad postępowaniem egzekucyjnym, którą pełnił do 27 grudnia 2009 r. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowi sku sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie. Orzekał w II Wydziale Karnym, a od grudnia 2015 r. orzeka w I Wydziale Cywilnym. Od 15 marca 2016 r. pełni funkcję wizytatora do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Częstochowie. Od kwietnia 2017 r. był wielokrotnie delegowany do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach na sesjach jednodniowych. Powierzone obowiązki pełnił w V Wydziale Cywilnym i w I Wydziale Cywilnym. W 2007 r. ukończył Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego dla sędziów sądów powszechnych, zorganizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Brał udział w różnorodnych szkoleniach zawodowych. Posiada doświadczenie dydaktyczne, zdobyte m. in. podczas prowadzenia szkoleń z zakresu prawa cywilnego dla firm prywatnych i dla aplikantów radcowskich.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te - w niniejszej procedurze nominacyjnej - nie spełniają kryterium wyboru w wystarczającym stopniu i w związku z tym nie uzyskały tak dużego poparcia Rady, jak Pan Dariusz Piotr Chrapoński, Pan Marcin Andrzej Ciepiela , Pani Karina Barbara Maksym, Pan Grzegorz Misina, Pani Lucyna Ewa Morys- Magiera, Pan Wojciech Jerzy Paluch, Pani Beata Maria Torbus, Pan Andrzej Marek Ziębiński oraz Pani Katarzyna Jadwiga Żymełka. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa wskazani przez Radę kandydaci Pan Dariusz Piotr Chrapoński, Pan Marcin Andrzej Ciepiela, Pani Karina Barbara Maksym, Pan Grzegorz Misina, Pani Lucyna Ewa Morys-Magiera, Pan Wojciech Jerzy Paluch, Pani Beata Maria Torbus, Pan Andrzej Marek Ziębiński oraz Pani Katarzyna Jadwiga Żymełka są najlepsi w niniejszej procedurze nominacyjnej. Posiadają kwalifikacje merytoryczne oraz długoletnie doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystują w praktyce zawodowej, dającą rękojmię należytego wykonywania przez nich obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji i wiedzy Pana Jacka Włodarczyka dokonał sędzia Mieczysław Brzdąk - wizytator ds. cywilnych Sądu Apelacyjnego w Katowicach, stwierdzając, że posiada on kwalifikacje do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego i będzie należycie i odpowiedzialnie pełnił związane z tym obowiązki. Podkreślił, że za taką oceną przemawiają odpowiednie doświadczenie zawodowe i życiowe kandydata, staż jego pracy, posiadana przez niego wiedza prawnicza, dobra sprawność prowadzenia postępowań, dobra wydajność pracy oraz trafne orzecznictwo.

Wizytator: Mieczysław Brzdąk

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
13. Zienkiewicz Dorota Teresa Sędzia, pracownik naukowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 3 4
PRZECIW 4 78 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 5 8

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła s1ę 11 maJa 1966 r. w Tychach. W 1992 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, uzyskując tytuł magi stra z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1992-1994 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach, we wrześniu 1994 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. W 1994 r. złożyła egzamin radcewski z wynikiem pozytywnym. Z dniem l marca 1995 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Katowicach. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 1996 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Katowicach. Orzekała w pionie gospodarczym, kolejno w wydziałach : IX Wydziale Gospodarczym, X Wydziale Upadłościowym, X Wydziale Gospodarczym Upadłościowo-Naprawczym. W grudniu 1999 r. była wyznaczona pełnomocnikiem do spraw utworzenia Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego. Funkcję tę sprawowała do l stycznia 2001 r. W wyniku reorganizacji jednostek wymiaru sprawiedliwości od l kwietnia 2007 r. orzeka w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach. Od l października 2000 r. do 31 marca 200 l r. była delegowana do orzekania w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Powierzone obowiązki wykonywała w X IV Wydziale Gospodarczym. Od 15 czerwca 2018 r. jest delegowana do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w ramach delegacji udzielonej przez Ministra Sprawiedliwości na okres od 15 czerwca 2018 r. do 14 czerwca 2019 r. Od 1992 r. Pani Dorota Teresa Zienkiewicz jest zatrudniona na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aktualnie na stanowisku adiunkta . Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów prawa z zakresu logiki i kryminalistyki. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 stycznia 2000 r., został jej nadany stopień naukowy doktora nauk prawnych. W 2010 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2010 r. prowadzi wykłady w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 2014 r ., został jej nadany stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Brała udział w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. Jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych, w szczególności z zakresu logiki i kryminalistyki, a także z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te - w niniejszej procedurze nominacyjnej - nie spełniają kryterium wyboru w wystarczającym stopniu i w związku z tym nie uzyskały tak dużego poparcia Rady, jak Pan Dariusz Piotr Chrapoński, Pan Marcin Andrzej Ciepiela , Pani Karina Barbara Maksym, Pan Grzegorz Misina, Pani Lucyna Ewa Morys- Magiera, Pan Wojciech Jerzy Paluch, Pani Beata Maria Torbus, Pan Andrzej Marek Ziębiński oraz Pani Katarzyna Jadwiga Żymełka. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa wskazani przez Radę kandydaci Pan Dariusz Piotr Chrapoński, Pan Marcin Andrzej Ciepiela, Pani Karina Barbara Maksym, Pan Grzegorz Misina, Pani Lucyna Ewa Morys-Magiera, Pan Wojciech Jerzy Paluch, Pani Beata Maria Torbus, Pan Andrzej Marek Ziębiński oraz Pani Katarzyna Jadwiga Żymełka są najlepsi w niniejszej procedurze nominacyjnej. Posiadają kwalifikacje merytoryczne oraz długoletnie doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystują w praktyce zawodowej, dającą rękojmię należytego wykonywania przez nich obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji i wiedzy Pani Doroty Teresy Zienkiewicz dokonał sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach Lucjan Modrzyk - wizytator ds. gospodarczych stwierdzając, że ma ona z pewnością duże doświadczenie zawodowe, ale nie z zakresu spraw, w których właściwy jest sąd okręgowy, a w konsekwencji - sąd apelacyjny. Podkreślił, że nie budzą żadnych zastrzeżeń wyniki ilościowe jej pracy, a terminowość sporządzania uzasadnień jest wręcz wzorowa . Jednakże stabilność orzecznictwa kandydatki jest znacznie niższa od średniej VII Wydziału Gospodarczego od średniej Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach. Pan sędzia zaznaczył, że kandydatka dopiero od połowy 2012 r. orzeka w sprawach gospodarczych procesowych, a sprawy te mają zdecydowanie mmeJ skomplikowany charakter niż sprawy pierwszainstancyjne w sądzie okręgowym, oraz że nie orzekała w sprawach dotyczących zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych, z zakresu nieuczciwej konkurencji i własności przemysłowej, w sprawach cywilnych i rodzinnych, należących do właściwości sądu apelacyjnego, ani w sprawach odwoławczych. W ocenie wizytatora, Pani Dorota Teresa Zienkiewicz nie spełnia wymagań, jakim powinien sprostać sędzia sądu apelacyjnego, a objęcie przez nią tego stanowi ska powinno zostać poprzedzone delegowaniem do orzekania w Sądzie Okręgowym w Katowicach w pierwszej instancji. Oceny takiej nie mogą zmienić dokonania naukowe kandydatki, dotyczące dziedziny nie zawiązanej z pionem spraw cywilnych i gospodarczych

Wizytator: Lucjan Modrzyk

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
14. Ziębiński Andrzej Marek Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 78 15
PRZECIW 0 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 4 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Andrzej Marek Ziębiński urodził się 10 marca 1965 r. w Zabrzu. W 1989 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą i otrzymując dyplom z wyróżnieniem. W latach 1989-1991 odbył aplikację prokuratorską w okręgu Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach. Egzamin prokuratorski złożył w listopadzie 1991 r. z wynikiem dobrym. Z dniem 1 stycznia 1992 r. został mianowany asesorem w Prokuraturze Rejonowej w Gliwicach. Z dniem 1 października 1993 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gliwicach. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 1995 r. Pan Andrzej Marek Ziębiński został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Gliwicach. Orzekał w pionie karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2001 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach. Obowiązki służbowe wykonuje w pionie karnym. Od 1 października 2003 r. do 31 sierpnia 2007 r. pełnił funkcję wizytatora ds. karnych. Od 1 września 2007 r. do 31 marca 2015 r. pełnił funkcję Przewodniczącego VI Wydziału Karnego Odwoławczego. Od września 2014 r. do końca marca 2015 r. orzekał w ramach jednodniowych delegacji w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. Od 1 kwietnia 2015 r. orzeka w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, początkowo w ramach sześciomiesięcznej, a następnie stałej delegacji, udzielonej przez Ministra Sprawiedliwości. Powierzone obowiązki pełni w pionie karnym. Z dniem 1 maja 2018 r. został powołany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach do pełnienia funkcji wizytatora ds. karnych tego Sądu, na okres czterech lat. W 2014 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej i skarbowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2015 r. ukończył zaś z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczył w różnorodnych szkoleniach zawodowych. Jest autorem kilku publikacji z zakresu prawa karnego procesowego, w tym siedmiu artykułów naukowych i trzech glos do orzeczeń Sądu Najwyższego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pana Dariusza Chrapońskiego, Pana Marcina Andrzeja Ciepieli, Pani Kariny Barbary Maksym, Pana Grzegorza Misiny, Pani Lucyny Ewy Morys-Magicry, Pana Wojciecha Jerzego Palucha, Pani Beaty Marii Torbus, Pana Marka Ziębińskiego i Pani Katarzyny Jadwigi Żymełki znajdują odzwierciedlenie w bardzo dobrych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wskazywano w nich na bardzo duży zasób wiedzy prawniczej kandydatów, znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego i poglądów doktryny, jak również odpowiedzialność i zaangażowanie. Wybrani kandydaci brali udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, seminariach, konferencjach i licznych szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkolę Sądownictwa i Prokuratury. Kandydaci są również autorami lub współautorami różnych publikacji naukowych, posiadają stopnie doktora nauk prawnych.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji i wiedzy Pana Andrzeja Marka Ziębińskiego dokonał Piotr Pośpiech - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach podkreślając, że jest on bardzo dobrze przygotowany do pełnienia obowiązków sędziego sądu apelacyjnego. Wyróżnia się wiedzą oraz dużym doświadczeniem życiowym i zawodowym, a także w bardzo dobrym stopniu opanował warsztat pracy sędziego odwoławczego. Całość wyników przeprowadzonej lustracji pracy opiniowanego wskazuje na to, iż posiada on bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz kwalifikacje etyczno-moralne konieczne do pełnienia obowiązków sędziego apelacyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
15. Żymełka Katarzyna Jadwiga Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 70 15
PRZECIW 0 7 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 6 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Katarzyna Jadwiga Żymełka urodziła się 3 maja 1970 r. w Katowicach. W 1994 r. ukończyła z oceną dobrą wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 1995-1997 odbywała aplikację sądową etatową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. Z dniem 10 listopada 1997 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Rybniku. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2000 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Rybniku. Obowiązki służbowe wykonywała w Wydziale Cywilno- Karnym, w Wydziale Grodzkim i w VI Wydziale Gospodarczym. Od 5 marca 2001 r. do 23 września 2002 r. pełniła funkcję Przewodniczącej Wydziału Cywilno-Karnego, a następnie Wydziału Grodzkiego. Od 1 października 2003 r. do 22 sierpnia 2005 r. orzekała w ramach stałej delegacji w Sądzie Okręgowym w Gliwicach, w X Wydziale Gospodarczym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2005 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach. Czynności orzecznicze podjęła w X Wydziale Gospodarczym w sprawach pierwszo- i drugoinstancyjnych. Od lutego 2014 r. była wielokrotnie delegowana do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach na sesje jednodniowe. Powierzone obowiązki wykonywała w I Wydziale Cywilnym i V Wydziale Cywilnym tego Sądu. W 2007 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie prawa gospodarczego z elementami ekonomii prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2009 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie systemu ochrony praw człowieka w Polsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Brała udział w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pana Dariusza Chrapońskiego, Pana Marcina Andrzeja Ciepieli, Pani Kariny Barbary Maksym, Pana Grzegorza Misiny, Pani Lucyny Ewy Morys-Magicry, Pana Wojciecha Jerzego Palucha, Pani Beaty Marii Torbus, Pana Marka Ziębińskiego i Pani Katarzyny Jadwigi Żymełki znajdują odzwierciedlenie w bardzo dobrych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wskazywano w nich na bardzo duży zasób wiedzy prawniczej kandydatów, znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego i poglądów doktryny, jak również odpowiedzialność i zaangażowanie. Wybrani kandydaci brali udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, seminariach, konferencjach i licznych szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkolę Sądownictwa i Prokuratury. Kandydaci są również autorami lub współautorami różnych publikacji naukowych, posiadają stopnie doktora nauk prawnych.

Opinia wizytatora

W ocenie kwalifikacyjnej sędzia Lucjan Modrzyk - wizytator ds. gospodarczych Sądu Apelacyjnego w Katowicach stwierdził, że Pani Katarzyna Jadwiga Żymełka spełnia wszystkie wymagania, jakim powinien sprostać sędzia sądu apelacyjnego. Wyróżnił osiągane przez kandydatkę wyniki ilościowe oraz doświadczenie orzecznicze zdobyte podczas orzekania w sprawach z zakresu właściwości sądu okręgowego i sądu apelacyjnego. Podkreślił także wysoki poziom merytoryczny i bardzo dobrą stabilność jej orzecznictwa oraz wysoki poziom i bardzo dobrą terminowość sporządzania uzasadnień. W przekonaniu wizytatora Pani Katarzyna Jadwiga Żymełka sprosta obowiązkom na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego. W zastrzeżeniach do przedłożonej oceny kwalifikacyjnej Pani Katarzyna Jadwiga Żymełka zauważyła, że w dokumencie tym nie zostały ujęte sprawy załatwione w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach w 2017 r. oraz wniesione skargi kasacyjne od spraw rozpoznanych w tym Sądzie. Pan sędzia Lucjan Modrzyk uznał zastrzeżenia za uzasadnione i odniósł się do nich w notatce urzędowej z 5 lipca 2018 r.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów