Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 633/2018

Sąd: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data posiedzenia: 4 grudnia 2018 – 14 grudnia 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 283 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2018-12-0...
Liczba wolnych stanowisk: 15
Liczba kandydatów: 27
Liczba obsadzonych stanowisk: 11
Liczba odrzuconych kandydatów: 16

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Banaś Tomasz Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 59 17
PRZECIW 0 8 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 5 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Tomasz Banaś urodził się 14 października 1974 r. w Grajewie. W 1997 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1998-2001 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku, w kwietniu 2001 r. złożył egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 lipca 2001 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, w którym orzekał w VIII Wydziale Karnym i X Wydziale Grodzkim. Od 1 grudnia 2003 r. pełnił obowiązki Przewodniczącego X Wydziału Grodzkiego tego Sądu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2003 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie. Orzekał nadal w X Wydziale Grodzkim, pełniąc obowiązki Przewodniczącego Wydziału. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 października 2004 r. - na własny wniosek - został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Szczecinie, w którym orzekał w V Wydziale Karnym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 stycznia 2009 r. - wobec zniesienia Sądu Rejonowego w Szczecnie - został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie, w którym orzekał w V Wydziale Karnym i w IV Wydziale Karnym. Od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego V Wydziału Karnego tego Sądu. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 20 marca 2017 r. do 19 września 2018 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w III Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Szczecinie. Kandydat orzekał także na delegacjach jednodniowych w tym Sądzie. Jest współautorem dwóch publikacji. Ponadto podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Tomasza Banasia sporządził Pan Maciej Kawałko - sędzia wizytator Sądu Okręgowego w Szczecinie, który bardzo pozytywnie ocenił pracę kandydata w zakresie sprawności i efektywności podejmowanych czynności. Terminowość sporządzania uzasadnień przez opiniowanego uznać należy za wzorową. W ocenianym okresie sporządził on w terminie wszystkie uzasadnienia zarówno w czasie orzekania w sądzie rejonowym, jak i w sądzie okręgowym. Zdaniem sędziego wizytatora kandydat prezentuje także bardzo wysoki poziom w zakresie stabilności orzecznictwa. W konkluzji opiniujący, na podstawie badania akt spraw przedstawionych do oceny, analizy danych statystycznych obrazujących wyniki pracy kandydata, jak również badania jakości orzecznictwa, w tym jego stabilności, stwierdził, że opiniowany spełnia kryteria do powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Pan Tomasz Banaś prezentuje bardzo dobrą sprawność i efektywność podejmowanych czynności, bardzo wysoką jakość orzecznictwa oraz wysoką kulturę urzędowania. W ocenie sędziego wizytatora jest on bardzo dobrym kandydatem na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Bilińska-Czyżyk Anna Krystyna Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 48 17
PRZECIW 0 17 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 7 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Anna Krystyna Bilińska-Czyżyk urodziła się 26 marca 1975 r. w Szczecinie. Od marca 1999 r. do lutego 2007 r. była zatrudniona w Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz" w Szczecinie kolejno na stanowisku: referenta do spraw obsługi radców prawnych, inspektora do spraw organizacyjno-samorządowych, inspektora do spraw organizacyjno-prawnych. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. W 2002 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie skarbowości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Po odbyciu w latach 2003-2006 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie, we wrześniu 2006 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą plus. Od czerwca 2006 r. pozostawała na urlopie bezpłatnym, u dotychczasowego pracodawcy, w trakcie którego wykonywała obowiązki asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, na podstawie umowy zlecenia. Od 1 lutego 2007 r, do 15 maja 2007 r. pracowała w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie na tym stanowisku, na podstawie umowy o pracę. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 17 maja 2007 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, w którym orzekała w VIII Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Od I stycznia 2009 r. - wobec zniesienia Sądu Rejonowego w Szczecinie - wykonywała obowiązki asesora w VIII Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Orzeka w VIII Wydziale Rodzinnym i Nieletnich tego Sądu, przy czym od 1 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2016 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego, a od 1 listopada 2016 r. pełni funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. Kandydatka orzekała na delegacjach jednodniowych w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Ponadto podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Anny Krystyny Bilińskiej-Czyżyk sporządziła Pani Bogusława Szczepańska - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie, która stwierdziła, że analiza wyników pracy kandydatki na przestrzeni okresu objętego oceną wskazuje jednoznacznie na jej bardzo dobre przygotowanie do wykonywania obowiązków służbowych. Opiniowana w rzetelny sposób realizuje te zadania, dysponuje wiedzą niezbędną dla prawidłowego orzekania oraz stanowiącą potencjał i uzasadnienie dla dalszego rozwoju zawodowego. Efektywność pracy orzeczniczej kandydatki, uwzględniając rozmiar obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Przewodniczącej VIII Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, należy oceniać wysoko. Wyniki dokonanej oceny wskazują na wysoki stopień profesjonalizmu Pani Anny Krystyny Bilińskiej-Czyżyk, czego dowodem pozostaje w szczególności kształtująca się na bardzo dobrym poziomie stabilność orzecznictwa. Świadczy o tym fakt, że tylko w jednej sprawie w okresie objętym oceną sąd odwoławczy wydał orzeczenie kasatoryjne. W konkluzji sędzia wizytator wyraziła pogląd, że jakość pracy orzeczniczej kandydatki, poziom posiadanej przez nią wiedzy prawniczej oraz przymioty osobiste sprawiają, że spełnia ona kryteria do powołania jej na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Borucka Ewa Iwona Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 43 0
PRZECIW 5 23 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 6 18
4. Cegłowski Tomasz Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 21 0
PRZECIW 5 47 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 4 18
5. Chmielewska Katarzyna Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 62 16
PRZECIW 0 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 4 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Katarzyna Chmielewska urodziła się 24 czerwca 1969 r. w Kołobrzegu. W 1993 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1993-1995 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, we wrześniu 1995 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 listopada 1995 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, w którym orzekała w VIII Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 1998 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Szczecinie. Orzekała nadal w VIII Wydziale Rodzinnym i Nieletnich tego Sądu. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem I stycznia 2009 r. - wobec zniesienia Sądu Rejonowego w Szczecnie - została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Szczecin- Prawobrzeże w Szczecinie, w którym podjęła obowiązki orzecznicze w VIII Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Od 1 stycznia 2009 r. do 29 lutego 2012 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego, a od 1 marca 2012 r. do 31 października 2016 r. funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2018 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w X Wydziale Cywilnym Rodzinnym Sądu Okręgowego w Szczecinie. Kandydatka orzekała także na delegacjach jednodniowych w tym Sądzie. Ponadto podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Katarzyny Chmielewskiej sporządziła Pani Greta Puchalska - sędzia wizytator Sądu Okręgowego w Szczecinie, która stwierdziła, że kandydatka posiada wszelkie niezbędne przymioty i jest bardzo dobrze przygotowana do objęcia obowiązków sędziego sądu okręgowego. Zdaniem sędzi wizytator sposób w jaki opiniowana poradziła sobie z obowiązkami powierzonymi jej zarówno w sądzie rejonowym, jak i w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, wykazane zaangażowanie oraz osiągnięte wyniki, nie tylko pozwalają, ale wymagają żeby uznać, że jest ona optymalnym kandydatem do objęcia urzędu sędziego sądu okręgowego. Opiniowana posiada ponad dwudziestoletni staż orzeczniczy, niezbędną do orzekania wiedzę, a także niezbędne cechy osobowościowe, jak pracowitość i obowiązkowość. Sposób wywiązywania się, począwszy od listopada 1995 r. kiedy została mianowana asesorem sądowym, ze wszystkich powierzanych jej w tym czasie obowiązków potwierdza, że kandydaturę Pani Katarzyny Chmielewskiej należy ocenić bardzo wysoko. W konkluzji opiniująca stwierdziła, że jakość dotychczasowej pracy kandydatki i jej pozytywne cechy osobiste sprawiają, że w pełni spełnia ona kryteria do powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Frydrykiewicz Małgorzata Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 12 1
PRZECIW 5 55 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 5 17
7. Jasion Mariusz Andrzej Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 44 16
PRZECIW 0 23 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 5 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Mariusz Andrzej Jasion urodził się 24 kwietnia 1973 r. w Stargardzie Szczecińskim. W 1997 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1997-1999 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie, we wrześniu 1999 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 listopada 1999 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim, w którym orzekał w II Wydziale Karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2001 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim. Orzekał w II Wydziale Karnym i VII Zamiejscowym Wydziale Karnym z siedzibą w Pyrzycach. W Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim pełnił funkcje: Przewodniczącego Wydziału Grodzkiego (od 1 lutego 2005 r. do 31 sierpnia 2005 r.), Przewodniczącego II Wydziału Karnego (od 1 września 2005 r. do 14 lipca 2014 r.). Wiceprezesa (od 1 października 2005 r. do 14 lipca 2006 r.). Prezesa (od 15 lipca 2006 r. do 14 lipca 2014 r.). Zastępcy Przewodniczącego II Wydziału Karnego (od 1 października 2014 r. do 29 października 2017 r.). W 2009 r. ukończył z wynikiem dobrym plus studia podyplomowe w zakresie systemu ochrony praw człowieka w Polsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w IV Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Szczecinie. Kandydat orzekał także na delegacjach jednodniowych w tym Sądzie. Ponadto podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Mariusza Andrzeja Jasiona sporządziła Pani Małgorzata Puczko - sędzia wizytator Sądu Okręgowego w Szczecinie, która stwierdziła, że sprawność prowadzonych przez kandydata postępowań nie budzi żadnych wątpliwości. Pozytywnie należy ocenić terminowość sporządzania uzasadnień. Redakcja pisanych przez niego orzeczeń i uzasadnień nie budzi zastrzeżeń. Postanowienia i wyroki pisane są w sposób prawidłowy i transparentny. Uzasadnienia wyroków sporządzane są zgodnie z wymogami art. 424 k.p.k. Uzasadnienia wyroków drugiej instancji zawierają wszystkie elementy, zgodnie z art. 457 § 3 k.p.k. Poziom orzecznictwa Pana Mariusza Andrzeja Jasiona pod względem merytorycznym należy ocenić pozytywnie, mimo wysokiego odsetka wyroków uchylonych i spraw przekazanych do ponownego rozpoznania oraz zmienionych. W konkluzji sędzia wizytator - na podstawie analizy danych statystycznych obrazujących wyniki pracy opiniowanego, badania akt spraw, jakości orzecznictwa, szczególnie jego stabilności - stwierdziła, że Pan Mariusz Andrzej Jasion spełnia kryteria do powołania go na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Karnacewicz Marta Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 53 0
PRZECIW 0 15 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 4 18
9. Kucharczyk Marzanna Alina Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 54 17
PRZECIW 0 12 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 6 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Marzanna Alina Kucharczyk urodziła się 27 września 1965 r. w Słubicach. W 1988 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1988-1990 aplikacji prokuratorskiej w okręgu Prokuratury Wojewódzkiej w Szczecinie, w październiku 1990 r. złożyła egzamin prokuratorski z oceną bardzo dobrą. Z dniem 1 listopada 1990 r. została mianowana na stanowisko asesora Prokuratury Rejonowej w Gryfinie. Z dniem I listopada 1991 r. została powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gryfinie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 1996 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Gryfinie. Orzekała w II Wydziale Karnym tego Sądu. W Sądzie Rejonowym w Gryfinie pełniła funkcje: Przewodniczącej Wydziału Cywilno-Karnego (od 1 stycznia 2000 r. do 30 września 2001 r.). Przewodniczącej VI Wydziału Grodzkiego (od 1 października 2001 r. do 30 czerwca 2009 r.). Prezesa (od 15 lipca 2006 r. do 14 lipca 2014 r.). Przewodniczącej II Wydziału Karnego (od 1 lipca 2009 r. do 14 lipca 2014 r.). Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 1 maja 2016 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w IV Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Szczecinie, przy czym od 1 maja 2018 r. jest to delegacja na czas nieokreślony. Kandydatka orzekała także na delegacjach jednodniowych w tym Sądzie. Ponadto podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Marzanny Aliny Kucharczyk sporządziła Pani Małgorzata Puczko - sędzia wizytator Sądu Okręgowego w Szczecinie, która stwierdziła, że kandydatka posiada na dobrym poziomie wiedzę z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. Dysponuje znacznym doświadczeniem zawodowym. Podejmuje szybkie i trafne decyzje. Swoje obowiązki wykonuje sumiennie, jest bardzo rzetelna i pracowita. Odznacza się opanowaniem, umiejętnością przedstawiania swojego stanowiska, konsekwencją i zdecydowaniem. Terminowo wywiązuje się z obowiązków, podnosi umiejętności zawodowe uczestnicząc w szkoleniach. Opiniująca pozytywnie oceniła pracę Pani Marzanny Aliny Kucharczyk w zakresie sprawności i efektywności podejmowanych czynności, a także terminowość sporządzania uzasadnień. W zakresie stabilności orzecznictwa wyniki kandydatki są niższe od średniej wydziału. Poziom jej orzecznictwa pod względem merytorycznym należy ocenić pozytywnie, mimo wysokiego odsetka wyroków uchylonych i przekazanych spraw do ponownego rozpoznania oraz zmienionych. W konkluzji sędzia wizytator, na podstawie analizy danych statystycznych obrazujących wyniki pracy opiniowanej, badania akt spraw, jakości orzecznictwa, szczególnie jego stabilności stwierdziła, że Pani Marzanna Alina Kucharczyk spełnia kryteria do powołania jej na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Laska Przemysław Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 29 0
PRZECIW 5 38 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 5 18
11. Lila Rafał Jan Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 58 5
PRZECIW 0 10 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 4 12
12. Lorenc Radosław Marcin Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 12 0
PRZECIW 4 53 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 7 18
13. Łazarski Jarosław Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 55 17
PRZECIW 0 12 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 5 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Jarosław Łazarski urodził się 19 maja 1974 r. w Szczecinie. Od 1 kwietnia 1997 r. do 31 marca 1998 r. był zatrudniony w Kancelarii Adwokackiej adwokat Anny Stach w Szczecinie. W 1998 r. ukończył Wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Od 1 października 1998 r. do 31 lipca 2001 r. pracował w Kancelarii Notarialnej Jolanty Zareckiej w Szczecinie. Po odbyciu w latach 2000-2003 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie, w kwietniu 2003 r. złożył egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 16 czerwca 2003 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, w którym orzekał w XIII Wydziale Gospodarczym - Sekcji Układowo-Upadłościowej oraz XXII Wydziale Gospodarczym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Szczecinie. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 stycznia 2009 r. - wobec zniesienia Sądu Rejonowego w Szczecinie - został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie. Orzekał początkowo w XII Wydziale Gospodarczym, a obecnie pełni obowiązki w X Wydziale Gospodarczym tego Sądu. W 2009 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania w postępowaniu upadłościowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kandydat orzekał także na delegacjach jednodniowych w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Ponadto prowadzi szkolenia dla aplikantów radcowskich i notarialnych, a także podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Jarosława Łazarskiego sporządziła Pani Anna Budzyńska - sędzia wizytator Sądu Okręgowego w Szczecinie, która stwierdziła, że w jej ocenie dotychczasowa praca kandydata świadczy o jego bardzo dobrym przygotowaniu do wykonywania obowiązków służbowych. Opiniująca podkreśliła bardzo wysoką efektywność pracy Pana Jarosława Łazarskiego w X Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, przekraczającą - jak wynika z przedstawionych danych statystycznych - średnie załatwienia sędziego w wydziale, w tym, co należy podkreślić w podstawowej dla działalności wydziału kategorii spraw „GC". Wskazać także należy bardzo dobre wskaźniki stabilności orzecznictwa opiniowanego oraz zaskarżalności orzeczeń (74,3% oddalonych apelacji), przewyższające średnią wydziału (73%). Nie budzi zastrzeżeń terminowość sporządzania uzasadnień. Właściwemu wykonywaniu obowiązków orzeczniczych przez kandydata sprzyja jego doświadczenie zawodowe i życiowe. Na podkreślenie zasługuje szerokie doświadczenie orzecznicze opiniowanego, między innymi z zakresu prawa upadłościowego, nabyte w czasie wieloletniej pracy w wydziale upadłościowym. W konkluzji sędzia wizytator stwierdziła, że Pan Jarosław Łazarski jest bardzo dobrze merytorycznie przygotowanym kandydatem do wykonywania obowiązków orzeczniczych w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Jakość jego pracy orzeczniczej, wysoki poziom posiadanej wiedzy prawniczej oraz cechy charakteru prowadzą do wniosku, że spełnia on wszelkie kryteria do powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
14. Łopatto-Cendrowska Katarzyna Blanka Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 2 0
PRZECIW 5 66 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 4 18
15. Mączyński Artur Ludwik Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 19 0
PRZECIW 4 42 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 11 18
16. Parzychowski Ziemowit Jakub Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 35 17
PRZECIW 0 33 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 4 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Ziemowit Jakub Parzychowski urodził się 19 października 1975 r. w Szczecinie. W 1999 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Od 1 października 1999 r. do 1 września 2001 r. był zatrudniony w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie na stanowisku asystenta. Po odbyciu w latach 2000-2003 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie, w kwietniu 2003 r. złożył egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 16 czerwca 2003 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, w którym orzekał w XVI Wydziale Grodzkim oraz I Wydziale Cywilnym. W 2006 r. ukończył z wynikiem pozytywnym studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Szczecinie. Orzekał nadal w I Wydziale Cywilnym tego Sądu, pełniąc od 1 grudnia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Wydziału. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 stycznia 2009 r. - wobec zniesienia Sądu Rejonowego w Szczecinie - został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie. Orzekał I Wydziale Cywilnym tego Sądu, pełniąc od 1 stycznia 2009 r. do 16 października 2011 r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Wydziału. W 2011 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie prawa własności intelektualnej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 17 października 2011 r. pełni funkcję Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie. Kandydat orzekał na delegacjach jednodniowych w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Prowadził wykłady dla aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, aplikantów sądowych i sędziów, a także zajęcia dydaktyczne w: Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie, Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. Ponadto podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Ziemowita Jakuba Parzychowskiego sporządziła Pani Romana Mrotek - sędzia wizytator Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, która stwierdziła, że dotychczasowa praca kandydata świadczy o rzetelnym i odpowiedzialnym wykonywaniu przez niego obowiązków służbowych. Zadania swoje realizuje dysponując szeroką wiedzą niezbędną dla prawidłowego orzekania oraz stanowiącą niewątpliwy potencjał dla dalszego rozwoju zawodowego. Pozytywnie należy ocenić wydajność jego pracy zważywszy na rozmiar obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie. Podkreślić należy: terminowość realizacji obowiązków orzeczniczych; wszechstronną znajomość poglądów piśmiennictwa oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych; znakomite wskaźniki stabilności orzecznictwa i zaskarżalności orzeczeń. W konkluzji sędzia wizytator stwierdziła, że Pan Ziemowit Jakub Parzychowski jest bardzo dobrze merytorycznie przygotowanym kandydatem do wykonywania obowiązków orzeczniczych w sądzie okręgowym i spełnia wszelkie kryteria mianowania na to stanowisko.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
17. Pawliczak Rafał Piotr Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 48 5
PRZECIW 0 18 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 6 13
18. Pilitowski Szymon Jakub Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 51 17
PRZECIW 0 16 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 5 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Szymon Jakub Pilitowski urodził się 2 listopada 1981 r. w Szczecinie. W 2005 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 2005-2008 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie, we wrześniu 2008 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. W latach 2008-2009 pracował jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie a w latach 2009-2011 jako referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2011 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Gryfinie. Orzekał w I Wydziale Cywilnym, przy czym był wielokrotnie delegowany do orzekania w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Szczecinie. Z dniem 1 stycznia 2017 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Orzeka w I Wydziale Cywilnym. Podnosi kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe Pana Szymona Jakuba Pilitowskiego zostały ocenione jako bardzo dobre przez opiniującą sędzię Sądu Okręgowego w Szczecinie, która podkreśliła, że dane statystyczne i poczynione ustalenia w sposób jednoznaczny wskazują, że opiniowany dotychczasową bardzo dobrą pracą orzeczniczą, zaangażowaniem i sumiennością potwierdził, że jest jednym z najlepszych sędziów orzekających w sądach rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie. Okres delegowania do pracy w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego i wykonywanie obowiązków sędziowskich w wydziale odwoławczym tę uzasadnioną opinię tylko potwierdziły, skutkując w konsekwencji stwierdzeniem, że kandydat w pełni zasługuje na awans na stanowisko sędziego sądu okręgowego, z uwagi na swoją bardzo dobrą pod względem merytorycznym pracę orzeczniczą i ponadprzeciętne zaangażowanie. Wyniki osiągane przez opiniowanego, stabilność orzeczniczą należy uznać w odniesieniu do innych sędziów za bardzo dobre. Sprawność podejmowanych czynności, terminowość wywiązywania się z obowiązków nie budzą najmniejszych zastrzeżeń, jak i kultura urzędowania, jego osobowość i postawa etyczna. Sędzia opiniująca stwierdziła, że kandydat spełnia wszystkie kryteria do powołania i w przyszłości będzie w sposób odpowiedzialny i należyty pełnił powierzone mu obowiązki sędziego w sądzie okręgowym.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
19. Piwowarska Zofia Paulina Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 27 0
PRZECIW 0 38 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 7 18
20. Przybył Bartosz Marcin Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 20 0
PRZECIW 4 46 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 6 18
21. Rabiega Monika Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 13 11
PRZECIW 4 53 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 6 7

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Monika Rabiega urodziła się 29 grudnia 1976 r. w Nowogardzie. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. W latach 2000-2001 pracowała jako referent w I Urzędzie Skarbowym w Szczecinie. Po odbyciu w latach 2001-2004 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie, we wrześniu 2004 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 15 listopada 2004 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w III Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2008 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Szczecinie. Orzekała w III Wydziale Cywilnym. Po zniesieniu Sądu Rejonowego w Szczecinie, z dniem 1 stycznia 2009 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie. Orzekała w II Wydziale Cywilnym, przy czym w latach 2010-2017 pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału. W 2010 r. ukończyła podyplomowe studium prawa cywilnego dla sędziów sądów powszechnych, organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2011-2016 orzekała, w ramach jednodniowych delegacji, w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Szczecinie. Od stycznia 2018 r. orzeka w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie. Kandydatka uczestniczyła w szkoleniach zawodowych, między innymi organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe Pani Moniki Rabiegi zostały ocenione pozytywnie przez wizytatora Sądu Okręgowego w Szczecinie. Sędzia wizytator stwierdziła, że przedstawione dane statystyczne i analiza akt potwierdzają wysoki poziom pracy orzeczniczej opiniowanej. Postępowania prowadzone są sprawnie. Czynności podejmowane są adekwatnie do stanu spraw. Kandydatka posiada bardzo dobrą znajomość prawa, poglądów judykatury i doktryny, co znajduje odzwierciedlenie w sporządzanych uzasadnieniach wydawanych orzeczeń, przy czym należy podkreślić, że odwołania do dorobku doktryny i orzecznictwa są wyważone i zawsze powiązane w sposób odpowiedni z problemami prawnymi występującymi w skontrolowanych sprawach. Uzasadnienia są jasne i konkretne, napisane dobrym i zrozumiałym stylem. Opiniowana jest osobą stanowczą, zaangażowaną i sumienną. Sposób prowadzenia postępowań, w tym sprawność podejmowanych czynności oraz terminowość wywiązywania się z obowiązków są na wysokim poziomie. Również stabilność orzecznictwa kształtowała się na dobrym poziomie. Ocena całokształtu pracy orzeczniczej opiniowanej, jej doświadczenia i przygotowania zawodowego - w ocenie sędzi wizytator - daje podstawę do wyprowadzenia wniosku, że w pełni zasługuje ona na powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
22. Radkiewicz Tomasz Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 45 16
PRZECIW 0 22 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 5 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Tomasz Radkiewicz urodził się 22 września 1975 r. w Głogowie. W 1999 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu w latach 2000-2003 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie, w kwietniu 2003 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Z dniem 16 czerwca 2003 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywał w III Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Szczecinie. Orzekał w III Wydziale Cywilnym. Po zniesieniu Sądu Rejonowego w Szczecinie, z dniem 1 stycznia 2009 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Orzeka w II Wydziale Cywilnym. W 2009 r. ukończył podyplomowe studium prawa cywilnego, organizowane przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, z wynikiem pozytywnym, a w 2011 r. studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego dla sędziów w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z wynikiem dobrym plus. W 2013 r., na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Gromadzenie materiału procesowego w postępowaniu cywilnym", uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, został mu nadany stopień naukowy doktora nauk prawnych. W latach 1999-2011 oraz 2012-2017 pracował w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego w Katedrze Postępowania Cywilnego na Uniwersytecie Szczecińskim, kolejno jako asystent i adiunkt, a od 2017 r. w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie na stanowisku adiunkta. Od 2009 r. jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, a także na aplikacjach: radcowskiej, adwokackiej i notarialnej oraz na szkoleniach zawodowych prowadzonych dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze i Izby Notarialnej w Szczecinie. W 2018 r. był przedstawicielem Ministra Sprawiedliwości na egzaminie radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Jest autorem między innymi szeregu rozdziałów w monograficznych pracach zbiorowych, glos do orzeczeń sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, artykułów w czasopismach prawniczych. Wygłaszał referaty na konferencjach naukowych krajowych, konferencji międzynarodowej i organizowanej przez zagraniczną jednostkę naukową. Ponadto, w ramach doskonalenia zawodowego uczestniczył w szkoleniach zawodowych, miedzy innymi organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz w konferencjach naukowych, których był też współorganizatorem.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe Tomasza Radkiewicza zostały ocenione jako bardzo dobre przez opiniującą sędzię Sądu Okręgowego w Szczecinie, która stwierdziła, że posiada on bardzo duży zasób wiedzy z zakresu prawa cywilnego - procesowego i materialnego oraz innych gałęzi prawa, który umiejętnie wykorzystuje w pracy nie tylko orzeczniczej. Doświadczenie zawodowe wskazuje na dojrzałe i merytoryczne orzecznictwo, co znalazło również wyraz w niskiej zaskarżalności orzeczeń i wysokiej stabilności orzecznictwa. Pracę orzeczniczą kandydata cechuje należyte i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków. Wskaźniki statystyczne dotyczące aktywności opiniowanego są bardzo dobre i należą do grupy wyróżniających się w pionie cywilnym. Kultura urzędowania kandydata, obejmująca kulturę osobistą i poszanowanie praw stron lub uczestników postępowania przy rozpoznawaniu spraw jest wyróżniająca. W ocenie sędzi opiniującej, analiza akt spraw rozpoznawanych przez kandydata oraz danych statystycznych dotyczących jego referatu, zakresu obowiązków i obciążenia pracą w połączeniu z długim okresem pracy w sądzie i dużym zaangażowaniem w wykonywanie powierzonych obowiązków, wysoka jakość podejmowanych czynności i wysoka stabilność orzecznictwa pozwalają stwierdzić, że daje on pełną gwarancję właściwego pełnienia urzędu sędziego sądu okręgowego i jest szczególnie wyróżniającym się kandydatem do jego objęcia.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
23. Rawska-Szklarz Joanna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 21 0
PRZECIW 5 46 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 5 18
24. Romanowski Bartłomiej Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 53 4
PRZECIW 0 14 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 5 14
25. Ruszkowska Anna Maria Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 53 17
PRZECIW 0 15 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 4 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Anna Maria Ruszkowska urodziła się 12 czerwca 1975 r. w Szczecinie. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1999-2002 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie, w kwietniu 2002 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od stycznia 2003 r. do lipca 2003 r. pracowała jako prawnik w Techland Oddział Szczecin. W latach 2003-2007 odbyła asesurę sądową w Sądzie Rejonowym w Gryficach, przy czym od 2004 r. pełniła obowiązki Przewodniczącej IV Wydziału Pracy. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2007 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Gryficach. Orzekała w IV Wydziale Pracy, przy czym w latach 2007-2011 pełniła obowiązki Przewodniczącej tego Wydziału. Od lipca 2011 r. orzekała w wydziale cywilnym. Od stycznia 2015 r. do lipca 2016 r. była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Orzekała w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Z dniem 1 października 2017 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie. Orzekała w I Wydziale Cywilnym. Z dniem 20 października 2017 r. została delegowana do orzekania w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Szczecinie. Kandydatka uczestniczyła w szkoleniach zawodowych, między innymi organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe Pani Anny Marii Ruszkowskiej zostały ocenione pozytywnie przez wizytatora Sądu Okręgowego w Szczecinie. Sędzia wizytator stwierdziła, że opiniowana jest doświadczonym sędzią, posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych materialnego oraz procesowego na bardzo wysokim poziomie i znakomicie potrafi ją wykorzystać przy orzekaniu. W swojej pracy zawodowej orzekała w sprawach o bardzo zróżnicowanych zagadnieniach prawnych. Jest osobą dobrze zorganizowaną, niezwykle pracowitą i sumienną. Terminowo wywiązuje się ze swoich obowiązków. Cechuje ją przy tym wysoka kultura osobista, konsekwencja i zdecydowanie, jak również dojrzałość zawodowa. Jest bardzo dobrze oceniana przez swoich przełożonych oraz współpracowników. Przedstawione w opinii dane i spostrzeżenia potwierdzają bogatą wiedzę i duże zaangażowanie kandydatki w pracy. Sposób prowadzenia postępowań, dobre przygotowanie poszczególnych spraw, wysoki poziom znajomości przepisów prawa i orzecznictwa przekładają się na bardzo niski wskaźnik zaskarżalności orzeczeń. Na dobrym poziomie utrzymuje się również stabilność orzecznictwa. Na podkreślenie zasługuje terminowość uzasadnień. Podobnie wskazać należy na bardzo wysoki poziom sporządzanych uzasadnień orzeczeń, niezależnie od stopnia trudności spraw oraz złożoności problematyki faktycznej i prawnej. W ocenie sędzi wizytator dotychczasowa praca kandydatki świadczy o tym, że w rzetelny sposób wykonuje powierzane jej obowiązki, posiada odpowiednie umiejętności praktyczne oraz dysponuje wiedzą niezbędną do orzekania w sądzie okręgowym.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
26. Rzepiejewska Monika Magdalena Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 3 8
PRZECIW 5 65 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 4 7
27. Stelmasik Joanna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 22 2
PRZECIW 0 45 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 5 16
28. Werenicz Tomasz Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 2 0
PRZECIW 5 66 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 4 18
29. Wiliński Jakub Zygmunt Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 21 11
PRZECIW 5 46 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 5 6

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Jakub Zygmunt Wiliński urodził się 15 sierpnia 1973 r. w Wysokiem Mazowieckiem. W 1998 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. W latach 1995-1998 pracował w Master Foods Polska Sp. z o.o. Kożuszki-Parcel, Sochaczew jako przedstawiciel handlowy. Po odbyciu w latach 1998-2001 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie, w kwietniu 2001 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Z dniem 19 lipca 2001 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywał w V Wydziale Karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2004 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Szczecinie. Orzekał w V Wydziale Karnym. Po zniesieniu Sądu Rejonowego w Szczecinie, z dniem 1 stycznia 2009 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie. Orzekał w V Wydziale Karnym a od lipca 2011 r. orzeka w IV Wydziale Karnym tego Sądu. Orzekał także w ramach jednorazowych delegacji w IV Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Szczecinie. Kandydat uczestniczył w szkoleniach zawodowych.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe Pana Jakuba Zygmunta Wilińskiego zostały ocenione pozytywnie przez wizytatora do spraw karnych Sądu Okręgowego w Szczecinie. Sędzia wizytator stwierdziła, że sprawność prowadzonych przez kandydata postępowań oraz terminowość podejmowanych przez niego czynności nie budzi zastrzeżeń. Składane w toku prowadzonych przez opiniowanego postępowań wnioski rozpoznawane są bez zbędnej zwłoki, czynności nie uchybiają terminom instrukcyjnym. Pan Jakub Zygmunt Wiliński posługuje się prawidłowo językiem prawniczym, formułowane orzeczenia i ich uzasadnienia są zrozumiałe, redagowane w sposób jasny, nie budzący wątpliwości interpretacyjnych przy ich wykonaniu i zawierają wszystkie elementy wymagane przepisami prawa, w tym podstawę prawną ich wydania. O należytym wykonywaniu obowiązków przez kandydata świadczy wzorowa wręcz terminowość sporządzanych uzasadnień. W zakresie stabilności orzecznictwa osiąga on bardzo dobre wyniki. Kultura jego urzędowania, obejmująca kulturę osobistą i poszanowanie praw stron lub uczestników postępowania przy rozpoznawaniu spraw nie budzi żadnych zastrzeżeń. Sędzia wizytator wyraziła pogląd, że na podstawie badania akt spraw przedstawionych do oceny, analizy danych statystycznych obrazujących wyniki pracy, jak również badania stabilności orzecznictwa należy stwierdzić, że opiniowany spełnia wszelkie kryteria do powołania na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
30. Winnicka-Kaliszewska Anna Iwona Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 57 17
PRZECIW 0 11 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 4 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Anna Iwona Winnicka-Kaliszewska urodziła się 19 grudnia 1972 r. w Wałczu. W 1996 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1997-1999 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie, we wrześniu 1999 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Z dniem 1 stycznia 2000 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Goleniowie. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2002 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Goleniowie. Od lipca 2004 r. pełniła funkcję Przewodniczącej I Wydziału Cywilnego a od stycznia 2007 r. równocześnie obowiązki Wiceprezesa tego Sądu, zaś w latach 2015-2016 funkcję Zastępcy Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego. Orzekała również, w ramach jednodniowych delegacji, w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Szczecinie W 2009 r. ukończyła podyplomowe studium prawa cywilnego, organizowane przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, z wynikiem pozytywnym. Z dniem 15 marca 2016 r. została delegowana do orzekania w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego W Szczecinie. W ramach podnoszenia kwalifikacji, kandydatka uczestniczyła w licznych szkoleniach zawodowych, w tym organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa, i Prokuratury.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe Pani Anny Iwony Winnickiej-Kaliszewskiej zostały ocenione pozytywnie przez wizytatora Sądu Okręgowego w Szczecinie. Sędzia wizytator stwierdziła, że przedstawione dane statystyczne i poczynione uwagi potwierdzają dotychczasową bardzo dobrą pracę orzeczniczą, zaangażowanie i sumienność opiniowanej w służbie sędziowskiej. Porównanie danych dotyczących liczby załatwionych spraw przez kandydatkę i stabilności jej orzecznictwa z wynikami innych sędziów orzekających w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Szczecinie pozwalają na stwierdzenie, ze osiągane przez nią wyniki należy uznać za bardzo dobre. Sposób prowadzenia postępowań, w tym sprawność podejmowanych czynności oraz terminowość wywiązywania się z obowiązków pozostają na bardzo wysokim poziomie, co dotyczy także kultury urzędowania opiniowanej i jej postawy etycznej. Metodyka pracy kandydatki nie budzi jakichkolwiek zarzutów. W ocenie sędzi wizytator dotychczasową rzetelną pracą orzeczniczą kandydatka wykazała, że w sposób należyty i odpowiedzialny wykonuje powierzone obowiązki, posiada odpowiednie umiejętności praktyczne, wiedzę prawniczą i doświadczenie życiowe niezbędne do orzekania w sądzie okręgowym.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
31. Wójcik-Wojnowska Aleksandra Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 52 15
PRZECIW 0 15 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 4 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Aleksandra Wójcik-Wojnowska urodziła się 23 stycznia 1977 r. w Goleniowie. W 2001 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 2001-2004 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie, we wrześniu 2004 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 28 października 2004 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w XI Wydziale Gospodarczym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2008 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Szczecinie. Orzekała w XI Wydziale Gospodarczym. Po zniesieniu Sądu Rejonowego w Szczecinie, z dniem I stycznia 2009 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie. Orzeka w XI Wydziale Gospodarczym, przy czym od stycznia 2016 r. pełni funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. W 2011 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego dla sędziów w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z wynikiem dobrym. W latach 2011-2018 orzekała wielokrotnie, w ramach jednorazowych delegacji, w VIII Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Szczecinie. Kandydatka uczestniczyła w szkoleniach zawodowych, między innymi organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe Pani Aleksandry Wójcik- Wojnowskiej zostały ocenione pozytywnie przez opiniującą sędzię Sądu Okręgowego W Szczecinie, która stwierdziła, że przeprowadzona analiza wyników pracy kandydatki świadczy o bardzo rzetelnym wykonywaniu przez nią obowiązków służbowych. Zdaniem sędzi opiniującej na podkreślenie zasługuje efektywność pracy kandydatki a poziom i stabilność jej orzecznictwa należy ocenić wyróżniająco. Wyniki oceny wskazują także na wysoki poziom merytoryczny sporządzanych uzasadnień. Opiniowana jest orzecznikiem sprawnym, decyzyjnym, posiadającym odpowiednią wiedzę i przygotowanie do orzekania w sądzie okręgowym. Sędzia opiniująca zwróciła również uwagę na zaangażowanie kandydatki w pracę orzeczniczą VIII Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Szczecinie. W świetle wskazanych wyżej okoliczności - w ocenie sędzi opiniującej - jakość pracy orzeczniczej Pani Aleksandry Wójcik-Wojnowskiej, poziom posiadanej wiedzy prawniczej oraz jej cechy charakteru dają pełne podstawy do stwierdzenia, że w pełni spełnia kryteria do powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
32. żminkowska Kornelia Jadwiga Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 15 1
PRZECIW 3 51 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 6 17