Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 608/2018

Sąd: Sąd Okręgowy we Włocławku
Data posiedzenia: 4 grudnia 2018 – 14 grudnia 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 274 z 2018
Pobierz uchwałę:https://adm.courtwatch.pl/wp-content/blo...
Liczba wolnych stanowisk: 4
Liczba kandydatów: 6
Liczba obsadzonych stanowisk: 3
Liczba odrzuconych kandydatów: 3

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Czajkowska Tatiana Łucja Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 69 15
PRZECIW 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Tatiana Łucja Czajkowska urodziła się 3 października 1968 r. we Włocławku. W 1992 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. W latach 1992-1994, po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego we Włocławku, we wrześniu 1994 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości, z dniem 20 października 1994 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym we Włocławku, w którym orzekała w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 1996 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego we Włocławku, gdzie orzekała w I Wydziale Cywilnym. W latach 1999-2016 decyzją Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku, a następnie decyzją Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku otrzymywała jednodniowe delegacje do orzekania w Sądzie Okręgowym we Włocławku w I Wydziale Cywilnym. W 2009 r. ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie z zakresu prawa cywilnego dla sędziów sądów powszechnych z wynikiem bardzo dobrym. Od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2015 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym we Włocławku. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 8 stycznia 2018 r. do 7 stycznia 2019 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym we Włocławku w I Wydziale Cywilnym. Podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Tatiany Łucji Czajkowskiej, Pani Ewy Felińczak i Pana Dariusza Eugeniusza Kudelskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Włocławku zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności oceniane łącznie: kwalifikacje kandydatów oraz ich dotychczasowe doświadczenie zawodowe.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Tatiany Łucji Czajkowskiej sporządziła Pani Elżbieta Jaroszkiewicz - sędzia wizytator Sądu Okręgowego w Słupsku, która stwierdziła, że przeprowadzona lustracja daje podstawę do bardzo dobrej oceny pracy Pani Tatiany Łucji Czajkowskiej, która posiada wiedzę prawniczą oraz umiejętność dokonywania właściwej interpretacji przepisów prawa materialnego i procesowego oraz stosowania ich w praktyce. Cechuje ją wysoka kultura osobista, dociekliwość, rozwaga, troska o bardzo staranne wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności danej sprawy, zgodność rozstrzygnięcia z prawem, dobra znajomość techniki pracy sędziego, wysoka sprawność postępowania, w związku z czym orzecznictwo Pani Tatiany Łucji Czajkowskiej prezentuje wysoki oraz dojrzały poziom. Opiniująca wskazała także, że w żadnej sprawie z referatu Pani Tatiany Łucji Czajkowskiej nie doszło do stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Nie została też złożona żadna skarga w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Dodatkowo, u Pani Tatiany Łucji Czajkowskiej nie budzi żadnych zastrzeżeń terminowość sporządzanych przez nią uzasadnień, a ich treść, wskazuje, że kandydatka posiada umiejętność logicznego i wyczerpującego uzasadniania podejmowanych decyzji. Powyższy wniosek został również poparty stabilnością orzecznictwa, która jest na dobrym poziomie (w badanym okresie statystycznym w 22 sprawach apelacje zostały oddalone, w 19 sprawach orzeczenia kończące merytorycznie postępowanie zostały zmienione przez sąd II instancji-w znacznej liczbie tych spraw dokonana była niewielka zmiana, w 5 sprawach wydane orzeczenia zostały uchylone i przekazane do ponownego rozpoznania). W konkluzji opiniująca stwierdziła, że wyniki przeprowadzonej lustracji dają gwarancję, że Pani Tatiana Łucja Czajkowska posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu sędziego Sądu Okręgowego we Włocławku.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Dessoulavy-śliwiński Jędrzej Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA negatywna opinia 2 0
PRZECIW 70 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 15
3. Felińczak Ewa Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 19 15
PRZECIW 52 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Ewa Felińczak urodziła się 7 kwietnia 1975 r. w Resku. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1999-2002 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego we Włocławku, w kwietniu 2002 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 15 października 2002 r. została mianowana asesorem sądowym i powierzono jej pełnienie czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Lipnie, w którym orzekała w VI Wydziale Grodzkim, II Wydziale Karnym oraz VI Wydziale Cywilnym. Od 1 maja 2005 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego VI Wydziału Grodzkiego tego Sądu. W 2006 r. ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie Prawa Europejskiego dla sędziów z wynikiem pozytywnym. W związku z wygaśnięciem, z dniem 14 października 2006 r. powierzenia pełnienia czynności sędziowskich, decyzją Ministra Sprawiedliwości od 15 października 2006 r. pełniła obowiązki referendarza sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lipnie. Następnie postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2006 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Lipnie, w którym orzekała w VI Wydziale Grodzkim oraz II Wydziale Karnym. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości, na własny wniosek, została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego we Włocławku z dniem 5 lipca 2007 r. i orzekała w II Wydziale Karnym, a następnie w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Od 30 marca 2015 r. jest członkiem Kolegium Sądu Okręgowego we Włocławku; ponadto Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. W 2016 r. otrzymała tytuł honorowy „Sędzia Europejski 2015” przyznany przez Międzynarodową Komisję Prawników Sekcja Polska. W 2017 r. decyzją Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku otrzymywała jednodniowe delegacje do orzekania w Sądzie Okręgowym we Włocławku w V Wydziale Cywilnym. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 1 marca 2017 r. jest delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym we Włocławku. Podjęła obowiązki orzecznicze w V Wydziale Cywilnym Rodzinnym, które od 8 stycznia 2018 r. wykonuje w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Z dniem 1 lutego 2018 r. została powołana do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku na okres 6 lat. Kandydatka podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Tatiany Łucji Czajkowskiej, Pani Ewy Felińczak i Pana Dariusza Eugeniusza Kudelskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Włocławku zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności oceniane łącznie: kwalifikacje kandydatów oraz ich dotychczasowe doświadczenie zawodowe.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Ewy Felińczak sporządziła Pani Elżbieta Jaroszkiewicz - sędzia wizytator Sądu Okręgowego w Słupsku, która stwierdziła, że przeprowadzona lustracja daje podstawę do bardzo dobrej oceny pracy Pani Ewy Felińczak. Orzecznictwo Pani Ewy Felińczak prezentuje wysoki, dojrzały poziom. Cechuje je dociekliwość, rozwaga, troska o bardzo staranne wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności danej sprawy, zgodność rozstrzygnięcia z prawem, dobra znajomość techniki pracy sędziego, wysoka sprawność postępowania, umiejętne stosowanie prawa procesowego i materialnego. W żadnej sprawie z referatu Pani Ewy Felińczak nie doszło do stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Nie została też złożona żadna skarga w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Dodatkowo u Pani Ewy Felińczak nie budzi żadnych zastrzeżeń terminowość sporządzania uzasadnień, którą w ocenie opiniującej należy uznać za wzorową. Z treści sporządzonych uzasadnień i to zarówno orzeczeń merytorycznie kończących sprawy, jaki i orzeczeń wpadkowych, wynika, że posiada szczególną umiejętność logicznego i wyczerpującego uzasadniania podejmowanych decyzji, a ich treść w zakresie zarówno orzeczeń merytorycznie kończących sprawy, jaki i orzeczeń wpadkowych, wskazuje, na umiejętność logicznego i wyczerpującego uzasadniania podejmowanych decyzji, czego odzwierciedleniem jest jej bardzo wysoka stabilność orzecznictwa (jedynie w 7 sprawach orzeczenia kończące merytorycznie postępowanie zostały zmienione przez sąd II instancji, w znacznej liczbie tych spraw dokonana była niewielka zmiana. Jedynie w jednej sprawie wydane orzeczenie zostało uchylone, a sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania). Ponadto staranność w reprezentowaniu swoich racji przez Panią Ewę Felińczak spowodowała, że tylko w niewielu prowadzonych przez nią sprawach - wywiedzione zostały środki odwoławcze. W konkluzji opiniująca stwierdziła, że wyniki przeprowadzonej lustracji dają gwarancję, że Pani Ewa Felińczak posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu sędziego Sądu Okręgowego we Włocławku.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Kudelski Dariusz Eugeniusz Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA negatywna opinia 9 11
PRZECIW 63 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 5

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Dariusz Eugeniusz Kudelski urodził się 9 stycznia 1966 r. w Limanowej. W 1993 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra z oceną dostateczną. Od 2 do 30 listopada 1993 r. pracował w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Włocławku na stanowisku starszego referenta. W latach 1993-1995 odbył aplikację prokuratorską w okręgu Prokuratury Wojewódzkiej we Włocławku, w grudniu 1995 r. złożył egzamin prokuratorski z oceną dostateczną. Decyzją Prokuratora Generalnego, z dniem 1 lutego 1996 r. został mianowany asesorem prokuratorskim i powierzono mu pełnienie czynności prokuratorskich w Prokuraturze Rejonowej w Gostyninie. Następnie z dniem 1 lutego 1998 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gostyninie, gdzie pracował do 22 czerwca 2004 r. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Sierpcu, w którym orzekał w II Wydziale Karnym. W 2005 r. prowadził w charakterze wykładowcy zajęcia z podstaw i elementów prawa w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Sierpcu. W 2006 r. ukończył podyplomowe studium Prawa Europejskiego dla sędziów sądów powszechnych i prokuratorów w Polskiej Akademii Nauk Instytutu Nauk Prawnych w Warszawie, a w 2009 r. studia podyplomowe z zakresu procesu karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym. W związku ze zniesienia niektórych sądów rejonowych został przeniesiony do Sądu Rejonowego w Płocku z dniem 1 stycznia 2013 r. Od 1 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. pełnił funkcję Przewodniczącego X Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą w Sierpcu. Z dniem 1 stycznia 2015 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Sierpcu, w którym od 1 stycznia 2015 r. do 30 listopada 2016 r. pełnił funkcję Przewodniczącego II Wydziału Karnego. Decyzją Ministra Sprawiedliwości, na własny wniosek, został następnie przeniesiony z dniem 1 grudnia 2016 r. na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego we Włocławku, w którym orzekał w II Wydziale Karnym. Z dniem 9 lutego 2018 r. został oddelegowany do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Okręgowego we Włocławku oraz powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa tego Sądu na okres 6 lat. Dodatkowo podnosi swoje kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Tatiany Łucji Czajkowskiej, Pani Ewy Felińczak i Pana Dariusza Eugeniusza Kudelskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Włocławku zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności oceniane łącznie: kwalifikacje kandydatów oraz ich dotychczasowe doświadczenie zawodowe.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Dariusza Eugeniusza Kudelskiego sporządził Pan Dariusz Ziniewicz - sędzia wizytator do spraw penitencjarnych Sądu Okręgowego w Słupsku, który stwierdził, że badanie akt poszczególnych spraw wykazało, że proces przygotowania się do rozpoznania sprawy u Pana Dariusza Eugeniusza Kudelskiego nie zawsze przebiega prawidłowo, czego efektem jest konieczność wyznaczenia kolejnego terminu rozprawy. Wskazał także, że sposób organizacji pracy kandydata wymaga doskonalenia i powinien w szczególności większą dbałość wykazać o rzetelność zapisów protokołu rozprawy, w tym i zapisów 0 pouczeniach uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach. W zakresie spraw, w których wyroki uchylono (przydzielonych do referatu kandydata), opiniujący wskazał, że Pan Dariusz Eugeniusz Kudelski nie zawsze realizował zalecenia sądu odwoławczego w zakresie przeprowadzenia postępowania dowodowego, które były wiążące. Nie mniej pozytywnie ocenił szybkie i niezwłoczne kierowanie spraw do rozpoznania na rozprawę główną, po ich przydzieleniu do referatu, które następowało w większości przypadków w terminie od 1 miesiąca do 3 miesięcy. W konkluzji opiniujący stwierdził, że całokształt poddanych kontroli akt, wskazuje, że Pan Dariusz Eugeniusz Kudelski, mimo że jest osobą bardzo pracowitą i zaangażowaną w wykonywanie obowiązków służbowych, odbył liczne szkolenia zawodowe, na chwilę obecną nie posiada jeszcze w pełni kwalifikacji zawodowych uzasadniających powierzenie mu obowiązków służbowych sędziego sądu okręgowego, uzasadniając to tym, że w sądach okręgowych w I instancji rozpoznaje się sprawy o znacznym stopniu trudności z uwagi na obszerność zebranego w sprawie materiału dowodowego, skomplikowane także pod względem prawnym, a w sprawach drugoinstancyjnych wymagane jest z kolei duże doświadczenie zawodowe. Kandydat z uwagi na niezbyt długi okres delegowania do czynności orzeczniczych w Sądzie Okręgowym we Włocławku, umiejętności tych nie zdążył jeszcze nabyć, a przynajmniej nie można było tego stwierdzić na podstawie zbadanych akt pochodzących z tego Sądu, zaś analiza dotychczasowego orzecznictwa wskazała, że rozpoznawał dotychczas sprawy proste, o niewielkim stopniu skomplikowania, a mimo to odsetek spraw, w których wyroki uchylono, jak i zmieniono był dość duży. Pan Dariusz Eugeniusz Kudelski pismem z 5 czerwca 2018 r. złożył uwagi do powyższej opinii. Opiniowany zauważył, że podczas swojej całej kariery zawodowej na stanowisku sędziego miał zwiększony zakres obowiązków, z których starał się i nadal stara właściwie, sprawnie i terminowo wywiązywać. Szczególnie trudna sytuacja kadrowa występowała w Sądzie Rejonowym w Sierpcu w latach 2015-2016, gdy orzekał w wydziale karnym. Wówczas obsada sędziowska liczyła 3 osoby (2 sędziów orzekających w sprawach karnych i sędzia orzekający w sekcji do spraw wykroczeń). Poza orzekaniem opiniowany zajmował się również sprawami administracyjnymi oraz postępowaniem wykonawczym, w związku z czym praca w sytuacji takiego obciążenia musiała generować błędy. Ponadto jego sposób przygotowania rozpraw nie był nigdy kwestionowany podczas przeprowadzanych wizytacji wydziału ani oceny jego pracy, podkreślano natomiast, że czas sesyjny był właściwie wykorzystany, a wokandy - prawidłowo obciążone. W konkluzji Pan Dariusz Eugeniusz Kudelski oświadczył, że w jego ocenie cały okres pełnionej przez niego służby w wymiarze sprawiedliwości świadczy o oddaniu i zaangażowaniu. Pan Dariusz Ziniewicz - sędzia wizytator do spraw penitencjarnych Sądu Okręgowego w Słupsku, ustosunkowując się do uwag kandydata potwierdził, że Pan Dariusz Eugeniusz Kudelski pełniąc funkcję przewodniczącego wydziału karnego, był co do zasady w takim samym stopniu obciążony pracą jak pozostali sędziowie orzekający w tym samym wydziale. Dodatkowo wskazał, że w sporządzonej ocenie zawarł argumentację prawną o nieprawidłowościach organizacji pracy i dokonał w tym zakresie ocenę przebiegu postępowania i w dalszym ciągu ją podtrzymuje, przy czym ma świadomość, że podobne praktykowanie w prowadzeniu spraw przez opiniowanego, praktykowane jest także w wielu sądach. W końcowym stanowisku opiniujący po zapoznaniu się z uwagami podtrzymał wnioski końcowe przedstawione przez niego w sporządzonej ocenie kandydata.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Majchrowicz Waldemar Tadeusz Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 63 0
PRZECIW 8 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 15
6. Szpyrkowicz Wojciech Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 64 5
PRZECIW 7 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 10