Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 216/2017

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data posiedzenia: 6 lipca 2017 – 7 lipca 2017
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. poz. 182 z 2017
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2017-07-...
Liczba wolnych stanowisk: 2
Liczba kandydatów: 17
Liczba obsadzonych stanowisk: 2
Liczba odrzuconych kandydatów: 15

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Antas Grzegorz sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 10 58 12
PRZECIW 0 49 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Grzegorz Antas urodził się 16 września 1977 r. w Lublinie. W 200 l r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra prawa z ogólną oceną bardzo dobrą. W okresie od 5 sierpnia 2002 r. do 5 września 2003 r. był zatrudniony na stanowisku inspektora w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Powierzone obowiązki wykonywał w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału Rozwoju Regionalnego. W 2003 r. ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. W okresie od 8 września 2003 r. do 18 października 2003 r. pracował jako specjalista w Ministerstwie Zdrowia. Obowiązki wykonywał w Wydziale Organizacyjno -Prawnym Departamentu Polityki Lekowej. W okresie od 2 sierpnia 2004 r. do 3 1 sierpnia 2005 r. był zatrudniony jako specjalista, a następnie jako starszy specjalista w Ministerstwie Infrastruktury. Obowiązki wykonywał w Wydziale Obsługi Prawnej i Legislacji Departamentu Prawno-Legislacyjnego. W okresie od l września 2005 r. do 3 1 lipca 2008 r. pracował jako asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Powierzone obowiązki wykonywał w Izbie Gospodarczej. Z dniem l sierpnia 2008 r. został mianowany referendarzem sądowym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Powierzone obowiązki wykonywał kolejno w: Wydziale V, Wydziale IV, a następnie w Wydziale I, w którym pracuje do chwili obecnej. W latach 2009-2012 odbywał studia doktoranckie z zakresu prawa administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa podkreślił, że obydwoje kandydaci posiadają duże i różnorodne doświadczenie zawodowe, ich praca i kwalifikacje zostały ocenione jako wyróżniające, uzyskali również wyróżniające oceny Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie a Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie udzieliło im najwyższego poparcia.Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu, uznała, że z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie zostaną przedstawione kandydatury Pana Grzegorza Antasa oraz Pani Ewy Izabeli Fiedorowicz.Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym i różnorodnym doświadczeniem zawodowym. Ich wysokie kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie w wyróżniających ocenach kwalifikacyjnych oraz w wyróżniających ocenach Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pan Grzegorz Antas w 2009 r. ukończył roczne seminarium- "Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym", zorganizowane dla sędziów i prokuratorów przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego i Biuro Informacji Rady Europy. W 2010 r. został powołany w skład zespołu przy Prezesie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie do spraw opracowywania Biuletynu Orzecznictwa dla sędziów sądów administracyjnych. W latach 2015-2016 prowadził wykłady dla asystentów sędziów z zakresu praktycznego stosowania prawa europejskiego przez sądy administracyjne oraz dla urzędników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z zakresu podstaw prawa europejskiego.W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Grzegorz Antas oraz Pani Ewa Izabela Fiedorowicz są najlepszymi kandydatami w niniejszej procedurze nominacyjnej. Posiadają kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie i uzyskali najwyższe poparcie środowiska sędziowskiego, a także, jako jedyni spośród wszystkich kandydatów biorących udział w niniejszej procedurze konkursowej, otrzymali wyróżniające oceny od Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatur Pana Grzegorza Antasa oraz Pani Ewy Izabeli Fiedorowicz zadecydował całoksztah okoliczności sprawy, a w szczególności zdobyte przez nich duże i różnorodne doświadczenie zawodowe, wyróżniające oceny kwalifikacyjne oraz wyróżniające oceny Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, bardzo dobre opinie służbowe, a także najwyższe poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie prezentują wysoki poziom wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej. Niniejsza procedura konkursowa dotyczy tylko dwóch wolnych stanowisk sędziowskich, zatem Rada mogła dokonać wyboru tylko dwóch osób.

Opinie wizytatorów

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydata zostały ocenione jako wyróżniające przez Panią Beatę Sobochę - sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pani sędzia stwierdziła, że wieloletnie doświadczenie zawodowe kandydata pozostaje w ścisłym związku ze stosowaniem prawa administracyjnego i tych dziedzin prawa, które są związane z działaniem organów administracji publicznej. Opiniowany właściwie stosuje przepisy prawa procesowego, często i umiejętnie korzysta z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i orzecznictwa wspólnotowego. Na podkreślenie zasługuje jego umiejętność i staranność w sporządzaniu projektów uzasadnień i ich terminowość. Doświadczenie zawodowe Pana Grzegorza Antasa nie ogranicza się do przygotowywania projektów orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyniku rozpatrzenia skarg kasacyjnych i zażaleń od wyroków i postanowień wojewódzkich sądów administracyjnych. Oceniany dysponuje szeroką znajomością literatury fachowej, piśmiennictwa oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Posiada przy tym bardzo duże umiejętności stosowania tej wiedzy w praktyce. W ocenie sędziów opiniujących te umiejętności kandydata, w połączeniu z wysoką inteligencją, odpowiedzialnością i pracowitością, plasują go w gronie osób zasługujących na szczególne wyróżnienie. Pana Grzegorza Antasa cechuje doskonała znajomość orzecznictwa sądowoadministracyjnego, dociekliwość, umiejętność Jasnego logicznego interpretowania przepisów prawa i przedstawiania właściwej argumentacji, trafność dostrzegania rzeczywistych problemów prawnych, które potrafi rozwiązać, przytaczając przekonujące argumenty. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej kandydata, poziom i zakres wiedzy prawniczej, jak również doświadczenie w pracy zawodowej, pozwalają na stwierdzenie, że opiniowany zdobył bardzo dobre przygotowanie zawodowe, aby podołać obowiązkom sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wizytator: Beata Sobocha

Kandydat otrzymał również wyróżniającą ocenę Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Brzuzy Andrzej sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 5 0
PRZECIW 10 98 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Andrzej Brzuzy urodził się w 1970 r. W latach 1994-1996 był zatrudniony na stanowisku radcy w Departamencie Ubezpieczeń Ministerstwa Finansów w Warszawie. W 1995 r. ukończył aplikację administracyjną z wynikiem bardzo dobrym. W latach 1996-1997 i 1998-2002 pracował na stanowisku starszego specjalisty w Departamencie Kontroli, a następnie jako radca prawny w Departamencie Prawnym Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń w Warszawie. W okresie od kwietnia 2002 r. do września 2002 r. był zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Departamencie Prawnym Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w Warszawie. W 2002 r. ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu z wynikiem bardzo dobrym. Od października 2002 r. do grudnia 2002 r. był zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Centrali PZU S.A. w Warszawie. Od kwietnia 2003 r. do października 2003 r. był wspólnikiem w Kancelarii Z. Jahns i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. W latach 2003 -2011 pracował na stanowisku asystenta w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowo -administracyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 2004-2007 był zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2004-2012 był asystentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2007 r. pracuje jako radca prawny w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie. W 2016 r., po przedstawieniu rozprawy doktorskiej pt.: "Ugoda administracyjna w prawie i postępowaniu administracyjnym", uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jest autorem licznych publikacji naukowych

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, uprawniaJące do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak nie uzyskali tak wysokiego poparcia środowiska sędziowskiego, jak Pan Grzegorz Antas i Pani Ewa Izabela Fiedorowicz. Pracę i kwalifikacje merytoryczne pozostałych kandydatów zostały ocenione: bardzo dobrze odnośnie do Pana Andrzeja Brzuzy, Pani Katarzyny Justyny Dudek, Pani Małgorzaty Marii Moskal, Pana Piotra Andrzeja Nowaka, Pana Leszka Filipa Ochniewicza, Pani Beaty Orłowskiej, Pana Radosława Marcina Rycielskiego, Pana Krzysztofa Romana Świderskiego oraz Pana Zbigniewa Pawła Wardaka, dobrze odnośnie do Pani Justyny Ewy Morzyk i Pana Komada Piaseckiego a pozytywnie odnośnie do Pani Anety Moniki Szarek Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały jednak znacznie niższe poparcie zarówno Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jak i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie niż osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.Oceny na dyplomach ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz z egzaminów zawodowych nie były kryterium decydującym o wyborze najlepszych kandydatów w niniejszej procedurze konkursowej, wobec dorobku zawodowego i zdobytych kwalifikacji po złożeniu egzaminów zawodowych.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Dudek Katarzyna Justyna sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 5 0
PRZECIW 10 99 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Katarzyna Justyna Dudek urodziła się w 1978 r. W latach 2005 -2006 pracowała jako prawnik w PHU Urban sp. cywilna w Lublinie. W latach 2007-2008 była zatrudniona jako referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. Od 2008 r. pracuje jako radca prawny w Urzędzie m.st. Warszawy w Warszawie, obecnie w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa, przy czym od 2013 r. jako koordynator radców prawnych w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy Radców Prawnych. W latach 2012-2015 prowadziła własną kancelarię radcy prawnego. W 2015 r. ukończyła dwusemestralne podyplomowe studia w zakresie zamówień publicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z wynikiem bardzo dobrym. Rozpoczęła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest autorką licznych publikacji naukowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, uprawniaJące do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak nie uzyskali tak wysokiego poparcia środowiska sędziowskiego, jak Pan Grzegorz Antas i Pani Ewa Izabela Fiedorowicz. Pracę i kwalifikacje merytoryczne pozostałych kandydatów zostały ocenione: bardzo dobrze odnośnie do Pana Andrzeja Brzuzy, Pani Katarzyny Justyny Dudek, Pani Małgorzaty Marii Moskal, Pana Piotra Andrzeja Nowaka, Pana Leszka Filipa Ochniewicza, Pani Beaty Orłowskiej, Pana Radosława Marcina Rycielskiego, Pana Krzysztofa Romana Świderskiego oraz Pana Zbigniewa Pawła Wardaka, dobrze odnośnie do Pani Justyny Ewy Morzyk i Pana Komada Piaseckiego a pozytywnie odnośnie do Pani Anety Moniki Szarek Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały jednak znacznie niższe poparcie zarówno Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jak i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie niż osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.Oceny na dyplomach ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz z egzaminów zawodowych nie były kryterium decydującym o wyborze najlepszych kandydatów w niniejszej procedurze konkursowej, wobec dorobku zawodowego i zdobytych kwalifikacji po złożeniu egzaminów zawodowych.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Fiedorowicz Ewa Izabela sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 10 72 13
PRZECIW 0 33 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Ewa Izabela Fiedorowicz urodziła s1ę 21 kwietnia 197 6 r. w Sokółce. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, uzyskując tytuł magistra prawa z ogólną oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem. Po odbyciu w latach 2000-2003 etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku, w kwietniu 2003 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. W okresie od l czerwca 2003 r. do 22 września 2003 r. pracowała jako asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku. Z dniem l października 2003 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w X Wydziale Gospodarczym do spraw upadłościowych i naprawczych tego Sądu. W 2005 r. ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z wynikiem pozytywnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2007 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Orzekała w X Wydziale Gospodarczym do spraw upadłościowych i naprawczych tego Sądu. W 2008 r. ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego dla sędziów z wynikiem celującym, a w 2009 r. dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania w postępowaniu upadłościowym z wynikiem dobrym plus w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 20 12-2014 była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Obowiązki orzecznicze wykonywała w XX Wydziale Gospodarczym w pełnym wymiarze czasu pracy, a od l lipca 2012 r. w XXVI Wydziale Gospodarczym, również w pełnym wymiarze czasu pracy. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2014 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie. Do chwili obecnej obowiązki orzecznicze wykonuje w XXVI Wydziale Gospodarczym tego Sądu. Od 2016 r. Pani sędzia była delegowana do orzekania w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa podkreślił, że obydwoje kandydaci posiadają duże i różnorodne doświadczenie zawodowe, ich praca i kwalifikacje zostały ocenione jako wyróżniające, uzyskali również wyróżniające oceny Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie a Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie udzieliło im najwyższego poparcia.Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu, uznała, że z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie zostaną przedstawione kandydatury Pana Grzegorza Antasa oraz Pani Ewy Izabeli Fiedorowicz.Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała s1ę ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym i różnorodnym doświadczeniem zawodowym. Ich wysokie kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie w wyróżniających ocenach kwalifikacyjnych oraz w wyróżniających ocenach Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.Pani Ewa Izabela Fiedorowicz od 2015 r. jest wykładowcą prawa gospodarczego dla aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a także wykładowcą postępowania cywilnego i prawa budowlanego w ramach studiów podyplomowych na U czelni Łazarskiego w Warszawie. Uczestniczy w pracach zespołu przygotowującego egzaminy dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w Departamencie Zespołów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Pani sędzia brała udział w licznych szkoleniach zawodowych, między innymi zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Jest współautorką pracy badawczej dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z zakresu upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Grzegorz Antas oraz Pani Ewa Izabela Fiedorowicz są najlepszymi kandydatami w niniejszej procedurze nominacyjnej. Posiadają kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie i uzyskali najwyższe poparcie środowiska sędziowskiego, a także, jako jedyni spośród wszystkich kandydatów biorących udział w niniejszej procedurze konkursowej, otrzymali wyróżniające oceny od Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatur Pana Grzegorza Antasa oraz Pani Ewy Izabeli Fiedorowicz zadecydował całoksztah okoliczności sprawy, a w szczególności zdobyte przez nich duże i różnorodne doświadczenie zawodowe, wyróżniające oceny kwalifikacyjne oraz wyróżniające oceny Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, bardzo dobre opinie służbowe, a także najwyższe poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie prezentują wysoki poziom wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej. Niniejsza procedura konkursowa dotyczy tylko dwóch wolnych stanowisk sędziowskich, zatem Rada mogła dokonać wyboru tylko dwóch osób.

Opinie wizytatorów

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione jako wyróżniające przez Panią Krystynę Kleiber-sędzię w stanie spoczynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pani sędzia zwróciła uwagę na wysokie kwalifikacje kandydatki i szerokie spektrum jej zainteresowań. Podkreśliła, że opiniowana prowadzi nienagannie referat, jest dobrze zorganizowana i rzeczowa. Wydawanymi zarządzeniami koncentruje materiał dowodowy, a na rozprawach rzeczowo przesłuchuje świadków i strony. Zna stan faktyczny każdej ze spraw i jego słabe punkty. Będąc koleżeńską kulturalną, potrafi pracować w zespole. Jako sędzia jest logiczna, spostrzegawcza pracowita. Jej sumienność i przygotowanie merytoryczne sprawiają, że prowadzone przez nią sprawy są kończone szybciej niż w innych referatach. Zdaniem opiniującej, Pani Ewa Izabela Fiedorowicz jest wyróżniającą się kandydatką na urząd sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wizytator: Krystyna Kleiber

Kandydatka otrzymała również wyróżniającą ocenę Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Folcholc Michał Jerzy sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 12 0
PRZECIW 9 91 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Michał Jerzy Folehole urodził się w 1978 r. W okresie od września 1999 r. do października 1999 r. był zatrudniony jako referent prawny w PBG Leasing S.A. w Łodzi. W latach 2001-2004 pracował jako sekretarz w kancelarii notarialnej a w latach 2004-2008 jako asystent sędziego - specjalista do spraw orzecznictwa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Od stycznia 2009 r. do chwili obecnej jest zatrudniony jako radca prawny - koordynator Biura Radców Prawnych Urzędu Gminy w Brwinowie. W latach 2009-2011 i od 2013 r. do chwili obecnej prowadzi własną kancelarię radcy prawnego. W latach 2011-2012 pracował jako asystent w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz był zatrudniony jako radca prawny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Jest autorem licznych publikacji naukowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wprawdzie Pan Michał Jerzy Folcholc oraz Pani Katarzyna Małgorzata Słowińska-Szary uzyskali również, podobnie jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie, wyróżniające oceny kwalifikacyjne swojej pracy, jednak nie uzyskali tak wysokiego poparcia środowiska sędziowskiego, jak Pan Grzegorz Antas i Pani Ewa Izabela Fiedorowicz.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Morzyk Justyna Ewa sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 5 0
PRZECIW 10 96 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Justyna Ewa Morzyk urodziła się w 1977 r. Od maja 2001 r. do września 200 l r. była zatrudniona na stanowisku młodszego prawnika w Kancelarii Prawniczej "Meritum" w Katowicach. W latach 2002-2004 pracowała na stanowisku asystenta radcy prawnego w Kancelarii Radcy Prawnego "Lex-Service" w Częstochowie. W latach 2005-2008 pracowała jako referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy -Mokotowa w Warszawie. Od marca 2008 r. do chwili obecnej jest zatrudniona jako radca prawny w Urzędzie m.st. Warszawy w Warszawie, przy czym od października 2016 r. zajmuje stanowisko radcy prawnego w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy Radców Prawnych Biura Spraw Dekretowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały jednak znacznie niższe poparcie zarówno Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jak i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie niż osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Moskal Małgorzata Maria sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 3 0
PRZECIW 10 99 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Małgorzata Maria Moskal urodziła s1ę w 1968 r. Od 1989 r. pracowała w Urzędzie Skarbowym w Jaworznie a w 2000 r. objęła stanowisko naczelnika tego Urzędu. W 1990 r. ukończyła aplikację administracyjną z wynikiem bardzo dobrym. W 2004 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach z wynikiem bardzo dobrym. W 2007 r., po przedstawieniu rozprawy doktorskiej pt.: "Hierarchia świata wartości w cywilizacji diafronicznej", uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2008 r. została powołana do pełnienia obowiązków Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. W 2009 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania służbami podatkowymi na Uniwersytecie Warszawskim z wynikiem bardzo dobrym. W 2013 r. została powołana na stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. W 2016 r. została powołana na stanowisko Zastępcy Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały jednak znacznie niższe poparcie zarówno Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jak i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie niż osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Nawrocki Maciej Aleksander sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 13 0
PRZECIW 10 89 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Maciej Aleksander Nawrocki urodził się w 1980 r. W latach 2006-2007 pełnił obowiązki asystenta w X Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. W latach 2007-2009 był zatrudniony w charakterze asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Powierzone obowiązki wykonywał w Wydziałach IV i VI. W latach 2009-2011 pracował jako asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2011 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Pułtusku, w którym orzeka do chwili obecnej. Doświadczenie zawodowe zdobył, pracując w wydziałach: karnym, cywilnym, rodzinnym. W 2012 r. ukończył czteroletnie studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 2016 r., po przedstawieniu rozprawy doktorskiej pt.: "Problematyka zwrotu nieruchomości przejętych na podstawie dekretu o reformie rolnej", uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Jest autorem licznych publikacji naukowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały jednak znacznie niższe poparcie zarówno Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jak i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie niż osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Nowak Piotr Andrzej sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 4 0
PRZECIW 10 98 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Piotr Andrzej Nowak urodził się w 1972 r. W latach 1995-1996 był zatrudniony na stanowisku referenta, a następnie inspektora do spraw kontroli w Wydziale Kontroli Legalności Zatrudnienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Z dniem 15 października 1998 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie. Początkowo orzekał w Wydziale Karnym, w wymiarze 1/2 etatu i w Wydziale Pracy, również w wymiarze 1/2 etatu. Z dniem l lipca 2000 r. powierzono mu pełnienie obowiązków Przewodniczącego VI Wydziału Cywilno-Karnego Sądu Rejonowego w Bełchatowie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 200 l r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego tego Sądu. Od 2001 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału Grodzkiego. Od lipca 2009 r. do chwili obecnej orzeka w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Bełchatowie. Od 2012 r. był zastępcą Przewodniczącego tego Wydziału. Pan sędzia był wielokrotnie delegowany do orzekania w IV Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały jednak znacznie niższe poparcie zarówno Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jak i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie niż osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Ochniewicz Leszek Filip sędzia wojeówdzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 13 0
PRZECIW 10 89 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Leszek Filip Ochniewicz urodził się w 1977 r. W 2006 r. ukończył aplikację prokuratorską. W listopadzie 2006 r. został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i do sierpnia 2007 r. wykonywał zawód radcy prawnego w Zakładach Mięsnych "Łmeat-Łuków" S.A. w Łukowie. W okresie od września 2007 r. do czerwca 2008 r. był asesorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie. Od lipca 2008 r. jest zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. W 2012 r. ukończył studia podyplomowe w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w zakresie prawa konkurencji z wynikiem bardzo dobrym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały jednak znacznie niższe poparcie zarówno Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jak i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie niż osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Orłowska Beata sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 8 0
PRZECIW 10 95 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Beata Orłowska urodziła się w 1974 r. W okresie od października 2002 r. do września 2006 r. orzekała jako asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Płocku. W listopadzie 2006 r. została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i w latach 2007-2008 prowadziła indywidualną kancelarię radcy prawnego. W czerwcu 2008 r. została powołana na etatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku. Ponadto, od grudnia 2008 r. do lutego 2017 r. była zatrudniona na stanowisku radcy prawnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, a od października 2009 r. do chwili obecnej jest wykładowcą w Instytucie Nauk Ekonomicznych tej Szkoły. Od grudnia 2010 r. do października 2014 r. pracowała jako radca prawny w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku a od marca 2017 r. wykonuje zawód radcy prawnego na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jest autorką kilku publikacji naukowych. Ma otwarty przewód doktorski.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały jednak znacznie niższe poparcie zarówno Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jak i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie niż osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Piasecki Konrad sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 3 0
PRZECIW 10 98 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Konrad Piasecki urodził się w 1979 r. W okresie od lutego 2005 r. do sierpnia 2005 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta prawnego i asystenta naukowego w Klinice Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od sierpnia 2005 r. do września 2006 r. wykonywał obowiązki asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Od września 2006 r. jest zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, początkowo na stanowisku asystenta sędziego, a od sierpnia 2012 r. - starszego asystenta sędziego. Obowiązki służbowe wykonuje w Izbie Gospodarczej.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały jednak znacznie niższe poparcie zarówno Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jak i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie niż osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
13. Rycielski Radosław Marcin sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 5 0
PRZECIW 10 97 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Radosław Marcin Rycielski urodził się w 1977 r. Od lutego 2010 r. wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii. W 2016 r., po przedstawieniu rozprawy doktorskiej pt.: "Opodatkowanie dochodów kapitałowych z odsetek i dywidend w prawie polskim i w dyrektywach Unii Europejskiej", uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Warszawskim. W 2016 r. ukończył również studia podyplomowe w zakresie prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym. Jest autorem szeregu publikacji naukowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały jednak znacznie niższe poparcie zarówno Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jak i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie niż osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
14. Słowińska-Szary Katarzyna Małgorzata sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 35 0
PRZECIW 5 70 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Katarzyna Małgorzata Słowińska-Szary urodziła się w 1976 r. Od 2004 r. wykonuje zawód radcy prawnego. W latach 2007-2009 była pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. W maju 2009 r. została powołana na członka etatowego tego Kolegium. Od kwietnia 2014 r. jest zatrudniona jako radca prawny w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały jednak znacznie niższe poparcie zarówno Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jak i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie niż osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
15. Szarek Aneta Monika sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0, dostateczna 2 0
PRZECIW 10 101 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Aneta Monika Szarek urodziła się w 1977 r. W 2002 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie podatków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z wynikiem dobrym. Od marca 2007 r. jest zatrudniona w Departamencie Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie, przy czym od grudnia 2009 r. na stanowisku głównego specjalisty.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały jednak znacznie niższe poparcie zarówno Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jak i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie niż osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
16. Świderski Krzysztof Roman sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0, dobre 6 0
PRZECIW 10 96 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Krzysztof Roman Świderski urodził się w 1972 r. Od 1997 r. do chwili obecnej pracuje w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Poznaniu. Początkowo był członkiem etatowym, od listopada 2001 r. Wiceprezesem, a od listopada 2007 r. jest Prezesem tego Kolegium. W latach 2001-2008 był wykładowcą w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Jarocinie. W 2006 r., po przedstawieniu rozprawy doktorskiej pt.: "Wynagrodzenie szkód spowodowanych legalnymi działaniami administracji publicznej", uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2010-2013 pracował w kancelarii prawnej w Poznaniu. W 2013 r. został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, ale nie wykonuje zawodu radcy prawnego. Jest autorem licznych publikacji naukowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały jednak znacznie niższe poparcie zarówno Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jak i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie niż osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
17. Wardak Zbigniew Paweł sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 11 0
PRZECIW 9 91 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Zbigniew Paweł Wardak urodził się w 1974 r. Od września 2004 r. jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, przy czym do lutego 2006 r. był członkiem pozaetatowym, a od marca 2006 r. jest członkiem etatowym. Ponadto, od października 2005 r. jest pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Do stycznia 2014 r. pracował na stanowisku asystenta, a od lutego 2014 r. jest adiunktem na tym Uniwersytecie. W 2014 r., po przedstawieniu rozprawy doktorskiej pt.: "Karnoskarbowa i kryminologiczna problematyka oszustwa podatkowego", uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Łódzkim. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały jednak znacznie niższe poparcie zarówno Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jak i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie niż osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów