Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 823/2020

Sąd: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Data posiedzenia: 27 października 2020 – 27 października 2020
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 250 z 2020
Pobierz uchwałę:https://bip.krs.pl/index.php?c=getfile&i...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 2
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 1

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Szewczyk Joanna Katarzyna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 4
PRZECIW 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 14

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Joanna Katarzyna Szewczyk urodziła się 7 listopada 1976 r. w Głownie. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej - filii w Rzeszowie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu, w latach 2000-2003, początkowo pozaetatowej, a następnie etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie, w 2003 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 1 lipca 2003 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Nisku. Obowiązki orzecznicze wykonywała w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych. Z dniem 1 lutego 2004 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, przy czym od 1 stycznia 2007 r. w wymiarze 0,8 etatu a dodatkowo w wymiarze 0,2 etatu w V Wydziale Grodzkim (sprawy karne). Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2008 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. Orzekała w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich a od 1 września 2014 r. orzeka w I Wydziale Cywilnym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 kwietnia 2010 r. była delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości od 4 maja do 4 listopada 2010 r. Powierzono jej obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Sądów Powszechnych. Od 20 kwietnia 2013 r. do 19 kwietnia 2017 r. pełniła funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli a od 1 stycznia do 19 kwietnia 2017 r. dodatkowo pełniła funkcję Przewodniczącej I Wydziału Cywilnego tego Sądu. W latach 2014-2015 kilkukrotnie orzekała w ramach pojedynczych delegacji w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2015 r. była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu od 5 maja do 4 listopada 2015 r., w wymiarze czterech sesji w miesiącu. Kolejną decyzją delegację przedłużono do 4 maja 2016 r., w wymiarze dwóch sesji w miesiącu. Orzekała w I Wydziale Cywilnym. W latach 2016-2017 Pani sędzia kilkukrotnie orzekała także w ramach pojedynczych delegacji w tym Sądzie. W latach 2008/2009 uczestniczyła w Podyplomowym Studium Prawa Rodzinnego dla Sędziów Sądów Powszechnych, zorganizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 2010 r. ukończyła „Studium Prawa Rodzinnego z zakresu Psychologii” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, z wynikiem pozytywnym, w 2014 r. - studia podyplomowe w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z wynikiem bardzo dobrym, w 2015 r. - studia podyplomowe z zakresu psychologii w praktyce wymiaru sprawiedliwości na Uniwersytecie SWPS, z wynikiem dobrym, a w 2019 r. - studia podyplomowe z zakresu prawa rodzinnego dla sędziów sądów powszechnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, z wynikiem pozytywnym. Brała udział w szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Oceniając łącznie wszystkie kryteria wyboru, wynikające z art. 35 ustawy o KRS, Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła, że Pani Joanna Katarzyna Szewczyk i Pan Grzegorz Jerzy Wolak posiadają porównywalny staż pracy i doświadczenie orzecznicze, jednak, podzielając stanowisko zespołu, nie mogła pominąć, że sędzia wizytator - w ocenie pracy i kwalifikacji zawodowych Pani Joanny Katarzyny Szewczyk - uznała, że stwierdzone uchybienia, ich liczba i waga nie dają dostatecznej gwarancji, że Pani sędzia spełnia wszystkie kryteria do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego a ponadto kandydatka została negatywnie zaopiniowana przez Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Wprawdzie Rada zauważyła, że Pani Joanna Katarzyna Szewczyk dłużej orzekała podczas delegacji w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu niż Pan Grzegorz Jerzy Wolak, jednak wybrany kandydat legitymuje się stopniem naukowym doktora habilitowanego, posiada bogaty dorobek naukowy i liczne osiągnięcia naukowe, jego praca i kwalifikacje zawodowe zostały ocenione znacznie wyżej niż Pani Joanny Katarzyny Szewczyk a ponadto uzyskał jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Joanny Katarzyny Szewczyk sporządziła Pani Karolina Barańska - sędzia wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, która stwierdziła, że w okresie objętym oceną efektywny czas pracy opiniowanej wyniósł w miesiącach - 14,2 (295 dni nieobecności). Na podstawie analizy danych statystycznych i przedstawionych akt sędzia wizytator uznała, że kandydatka właściwie organizuje pracę, terminowo i sprawnie podejmuje czynności jedynie w sprawach o małym stopniu skomplikowania. Dotyczy to spraw z Rep. „Nc”, „Co” i również „C”, w których konieczne jest przeprowadzenie tylko jednej rozprawy i ocena dowodów z dokumentów. Odmiennie wygląda kwestia metodyki pracy Pani sędzi w sprawach bardziej zawiłych. Podejmowane przez nią czynności procesowe nie zawsze zmierzają do rozpoznania sprawy, podejmowane są bez analizy akt, ze znacznym opóźnieniem, brak jest dążenia do koncentracji materiału dowodowego w sprawie, bezpodstawnie odraczane są rozprawy z terminem na piśmie, bezpodstawnie uwzględniane każdorazowo wnioski pełnomocników o odroczenie rozprawy z pominięciem instytucji substytucji. Sędzia wizytator podkreśliła, że przedstawione do kontroli sprawy, w których orzeczenie zostało uchylone, wskazują, że kandydatka wadliwie sporządzała uzasadnienia wyroków (bez wskazania podstawy faktycznej rozstrzygnięcia). Reasumując, sędzia wizytator - na podstawie oceny merytorycznej i metodyki pracy kandydatki - wyraziła pogląd, że stwierdzone uchybienia, ich liczba i waga nie dają dostatecznej gwarancji, że Pani sędzia Joanna Katarzyna Szewczyk spełnia wszystkie kryteria do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego. Kandydatka w dniu 4 września 2020 r. zgłosiła zastrzeżenia do oceny kwalifikacji, zarzucając jej nierzetelność, nieobiektywność i wewnętrzną sprzeczność, a także naruszenie zasady niezawisłości sędziowskiej. Zwróciła m.in. uwagę, że uprzednio dwukrotnie była oceniana jako kandydatka na stanowisko sędziego sądu okręgowego przez innego wizytatora i obie oceny były pozytywne, nie stwierdzono większych nieprawidłowości. W jej ocenie rzetelny sędzia wizytator winien zauważyć, że jego negatywna ocena dotyczy decyzji podejmowanych nie przez nią, lecz przez jej przełożonych, a także wziąć pod uwagę nieobecność w pracy z powodu urlopów czy choroby. Sędzia wizytator w piśmie z 17 września 2020 r. w całości podtrzymała ocenę kwalifikacji kandydatki, podnosząc m.in., że w ocenie wskazała wyłącznie uchybienia kandydatki, a nie poprzednich referentów spraw, nieprawdą jest, że opisała sprawy, które znajdują się w referacie innych sędziów a w złożonych zastrzeżeniach kandydatka nie neguje stwierdzonych uchybień ani też nie zwalcza ich merytorycznie. Ponadto, żadne ze stwierdzonych uchybień nie ingeruje w zasadę niezawisłości sędziowskiej.

Wizytator: Karolina Barańska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Wolak Grzegorz Jerzy Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 11 17
PRZECIW 0 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Grzegorz Jerzy Wolak urodził się 10 lutego 1975 r. w Nisku. W 1999 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem, uzyskując tytuł magistra. Rektor przyznał mu dyplom uznania, wręczany najlepszym absolwentom tej Uczelni. Po odbyciu, w latach 1999-2002, pozaetatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, w 2002 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od 1 lutego do 25 kwietnia 2004 r. pracował jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu. Obowiązki wykonywał w II Wydziale Karnym. Z dniem 26 kwietnia 2004 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywał w V Wydziale Gospodarczym, od 1 kwietnia 2006 r. również w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych a od 1 września 2006 r. w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, jak również w VIII Wydziale Grodzkim (cywilno-wykroczeniowym), w którym od 1 czerwca 2007 r. pełnił obowiązki a od 1 maja 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. - funkcję Przewodniczącego. Od 15 stycznia do 30 czerwca 2008 r. dodatkowo pracował na stanowisku dydaktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, w której prowadził zajęcia z zakresu prawa rodzinnego i gospodarczego dla studentów zaocznych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2008 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. Orzekał nadal w VIII Wydziale Grodzkim, pełniąc funkcję Przewodniczącego tego Wydziału. Od lutego do czerwca 2009 r. dodatkowo pracował na stanowisku dydaktycznym w Instytucie Prawa Karnego Materialnego i Procesowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, prowadząc ćwiczenia z postępowania karnego a od 6 października 2009 r. do 25 maja 2010 r. - na stanowisku dydaktycznym w Instytucie Prawa Prywatnego tego Uniwersytetu, prowadząc ćwiczenia z prawa cywilnego materialnego. Od 1 października 2010 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Prywatnego Instytutu Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Z dniem 1 marca 2011 r. został przeniesiony, na własną prośbę, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. Orzekał w II Wydziale Karnym, przy czym od 1 czerwca 2013 r. do 4 czerwca 2017 r. pełnił funkcję Przewodniczącego tego Wydziału a od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2017 r. pełnił funkcję Wiceprezesa tego Sądu. Po ukończeniu z wynikiem bardzo dobrym studiów doktoranckich, w 2011 r., na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem „Forma pisemna oświadczenia woli w kodeksie spółek handlowych” oraz po złożeniu wymaganych egzaminów, uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II został mu nadany stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność - prawo cywilne. W latach 2011-2013 był kilkukrotnie delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu. Z dniem 1 stycznia 2012 r. został awansowany na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Prywatnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce (obecnie: o Społeczeństwie) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, które zajmował do 30 września 2019 r. W latach 2015-2017 kilkukrotnie orzekał w ramach pojedynczych delegacji w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Od 5 czerwca 2017 r. do 10 sierpnia 2018 r. pełnił funkcję Przewodniczącego V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. Od 1 lipca 2017 r. orzeka w I Wydziale Cywilnym, przy czym od 5 października 2018 r. do 4 lipca 2019 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału. Od 1 lipca 2017 r. pełni ponownie funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli a od 1 lipca 2019 r. orzeka również w IV Wydziale Pracy, pełniąc funkcję Przewodniczącego tego Wydziału. W 2017 r., na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci monografii „Umowa zrzeczenia się dziedziczenia w polskim prawie cywilnym” oraz całokształtu dorobku naukowego, Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II nadała Panu sędziemu stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk prawnych, dyscyplinie naukowej - prawo. Od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, w której prowadził zajęcia dydaktyczne na kierunkach administracja oraz prawo w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie prawa cywilnego - część ogólna, prawo spadkowe, prawo rzeczowe. Ponadto, realizował zajęcia dla słuchaczy seminarium doktoranckiego w formie tzw. glosatoriów. Pan sędzia jest współautorem dwóch Komentarzy do Kodeksu cywilnego, autorem m.in. monografii oraz około 190 opublikowanych artykułów i glos, głównie z zakresu prawa cywilnego materialnego, ale także prawa cywilnego procesowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od czerwca 2016 r. do lipca 2019 r. był członkiem Kolegium Redakcyjnego, w tym sekretarzem redakcji w czasopiśmie Przegląd Prawno-Ekonomiczny, wydawanym przez Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Ponadto, jest recenzentem w kilku czasopismach naukowych (m.in. w Prawie Asekuracyjnym, Kwartalniku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury). Brał udział w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Grzegorz Jerzy Wolak posiada kwalifikacje merytoryczne oraz wieloletnie i zróżnicowane doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Grzegorza Jerzego Wolaka zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wieloletnie i różnorodne doświadczenie zawodowe, w tym zdobyte podczas orzekania w sądach rejonowych, jak też w ramach delegacji w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, bogaty dorobek naukowy, stopień naukowy doktora habilitowanego, wnioski płynące z pozytywnej oceny jego pracy i kwalifikacji zawodowych oraz bardzo dobre opinie służbowe, jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, a także stałe poszerzanie wiedzy i podnoszenie umiejętności w ramach doskonalenia zawodowego.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Grzegorza Jerzego Wolaka sporządziła Pani Karolina Barańska - sędzia wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, która - na podstawie analizy danych statystycznych i przedstawionych akt - stwierdziła, że kandydat właściwie organizuje pracę oraz terminowo i sprawnie podejmuje czynności we wszystkich sprawach. Dąży do jak najszybszego rozpoznania sprawy bez uszczerbku w wyjaśnieniu okoliczności mających istotne znaczenie dla wyjaśnienia danej sprawy. Akta spraw opiniowanego prowadzone są z dużą starannością i przejrzystością. Jakość jego pracy jednoznacznie potwierdzają wyniki postępowań odwoławczych i wskaźniki stabilności orzecznictwa. Szczegółowa analiza akt spraw prowadzonych przez Pana sędziego wskazuje na ogromną wiedzę prawniczą, zarówno w zakresie prawa materialnego, jak i procesowego. Szczególnie istotna jest przy tym jego praktyczna umiejętność stosowania tej wiedzy, skutkująca szybkością i sprawnością postępowania oraz trafnością wydawanych orzeczeń. W każdej sprawie bardzo widoczne jest rzeczywiste dążenie do jak najszybszego jej rozstrzygnięcia. Docenienia, zdaniem sędzi wizytator, wymaga również fakt, że powyższe odbywało się w obiektywnie bardzo trudnych warunkach, przy obciążeniu referatu kandydata ponad przypadający udział w przydziale spraw oraz dodatkowe obciążenie wynikające ze sprawowanych funkcji. W tym ostatnim aspekcie sędzia wizytator wyróżniła zdolności organizacyjne kandydata. W jej ocenie, Pan sędzia - oprócz wymienionych wyżej przymiotów - posiada niewątpliwie szczególne predyspozycje do wykonywania zawodu sędziego. Reasumując, sędzia wizytator - na podstawie oceny merytorycznej i metodyki pracy kandydata - wyraziła pogląd, że Pan sędzia Grzegorz Jerzy Wolak posiada wszelkie cechy i kwalifikacje wymagane do pełnienia obowiązków na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i jego awans na to stanowisko byłby w pełni zasłużony.

Wizytator: Karolina Barańska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów