Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 704/2020

Sąd: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Data posiedzenia: 8 września 2020 – 11 września 2020
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 807 z 2019
Pobierz uchwałę:https://bip.krs.pl/index.php?c=getfile&i...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 2
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 1

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Lewandowski Andrzej Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 18 16
PRZECIW 0 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się 10 marca 1973 r. w Krotoszynie. W 1997 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 15 września 1997 r. do 30 listopada 1999 r. był zatrudniony na stanowisku starszego referenta do spraw organizacyjno-prawnych w Zakładzie Energetycznym Wrocław S.A. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu, w 1999 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Z dniem 1 grudnia 1999 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy, w którym pełnił obowiązki orzecznicze w II Wydziale Karnym. Od 1 stycznia 2000 r. do 18 lutego 2002 r. orzekał - pełniąc funkcję Przewodniczącego Wydziału - w VI Wydziale Cywino-Karnym tego Sądu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2002 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Oleśnicy, w którym pełnił funkcję Przewodniczącego VI Wydziału Grodzkiego i Kierownika Sekcji do spraw Karnych i Wykroczeniowych do 30 czerwca 2009 r. Począwszy od 2002 r. był wielokrotnie delegowany do orzekania na pojedynczych sesjach w IV Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Z dniem 1 lipca 2009 r. podjął obowiązki orzecznicze w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Oleśnicy, w którym pełnił kolejno funkcje: Zastępcy Przewodniczącego Wydziału (od 1 lipca 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r.) i Przewodniczącego Wydziału (od 1 września 2010 r. do 9 września 2018 r.). Od 10 września 2010 r. do 9 września 2018 r. pełnił jednocześnie funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Oleśnicy. Z dniem 15 stycznia 2020 r. został delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia czynności sędziego w III Wydziale Karnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W latach 2010, 2014 i 2018 pełnił funkcję Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Oleśnicy. Kandydat podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

stwierdziła, że zarówno ocena merytoryczna kwalifikacji kandydata, jak i ocena metodyki jego pracy pozwala na pozytywne zaopiniowanie tej kandydatury na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Uzyskane przez opiniowanego wyniki pracy - zarówno liczbowe, jak i jakościowe zasługują na bardzo wysoką ocenę. Sędzia wizytator podkreśliła wysoki stopień opanowania wpływu przez kandydata. Bardzo pozytywnie oceniła terminowość sporządzania uzasadnień wyroków przez opiniowanego, który uzyskał w tym zakresie wyniki znacznie lepsze niż wyniki wydziału, w którym orzeka, jak i wyniki na tle kraju. W referacie kandydata znajduje się bardzo mała liczba spraw starych - tylko jedna sprawa, w której postępowanie toczy się powyżej 5 lat (sprawa „K”) i jedna sprawa, w której postępowanie toczy się powyżej 3 lat (sprawa „Ko”). Uzyskany w tym zakresie wynik jest wynikiem znacznie lepszym niż analogiczne wyniki w skali wydziału i kraju. Pan Andrzej Lewandowski legitymuje się ponad dwudziestoletnim stażem pracy w wymiarze sprawiedliwości. Od początku pracy związany jest z Sądem Rejonowym w Oleśnicy, w którym przeszedł drogę zawodową od asesora do Przewodniczącego Wydziału i Wiceprezesa Sądu. Opiniująca zwróciła uwagę, że zakres jego obowiązków jako Wiceprezesa Sądu obejmował czynności administracyjne i nadzór nad pionem cywilnym, rodzinnym i kancelariami komorniczymi, co wymagało wiedzy interdyscyplinarnej. W praktyce sprawował też czynności nadzorcze nad pionem karnym, wielokrotnie zastępując w tym zakresie Prezesa Sądu. Dał się poznać jako dobry organizator, cechujący się sumiennością, stanowczością i oddaniem pracy. Wielokrotnie służył radą i pomocą asesorom i młodszym sędziom. Był wielokrotnie delegowany do orzekania w IV Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Uwagę zwracało wówczas bardzo dobre przygotowanie do rozpraw odwoławczych i znajomość akt sprawy. Wyżej przedstawione wnioski potwierdzają, że Pan Andrzej Lewandowski posiada w pełni ukształtowany warsztat pracy, umiejętność właściwego stosowania przepisów proceduralnych, a podejmowane przez niego w rozpoznawanych sprawach czynności cechuje terminowość i staranność, zaś jakość orzecznictwa jest wysoka i stabilna. W konkluzji sędzia wizytator stwierdziła, że wiedza prawnicza Pana Andrzeja Lewandowskiego, merytoryczna jakość orzecznictwa oraz wskaźniki sprawności postępowania rozpoznawczego, a także kultura urzędowania, w połączeniu z cechami charakteru (pracowitość, skromność, bezkonfliktowość) i zdobytym doświadczeniem życiowym, w pełni predestynują go do powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

Opinia wizytatora

stwierdziła, że zarówno ocena merytoryczna kwalifikacji kandydata, jak i ocena metodyki jego pracy pozwala na pozytywne zaopiniowanie tej kandydatury na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Uzyskane przez opiniowanego wyniki pracy - zarówno liczbowe, jak i jakościowe zasługują na bardzo wysoką ocenę. Sędzia wizytator podkreśliła wysoki stopień opanowania wpływu przez kandydata. Bardzo pozytywnie oceniła terminowość sporządzania uzasadnień wyroków przez opiniowanego, który uzyskał w tym zakresie wyniki znacznie lepsze niż wyniki wydziału, w którym orzeka, jak i wyniki na tle kraju. W referacie kandydata znajduje się bardzo mała liczba spraw starych - tylko jedna sprawa, w której postępowanie toczy się powyżej 5 lat (sprawa „K”) i jedna sprawa, w której postępowanie toczy się powyżej 3 lat (sprawa „Ko”). Uzyskany w tym zakresie wynik jest wynikiem znacznie lepszym niż analogiczne wyniki w skali wydziału i kraju. Pan Andrzej Lewandowski legitymuje się ponad dwudziestoletnim stażem pracy w wymiarze sprawiedliwości. Od początku pracy związany jest z Sądem Rejonowym w Oleśnicy, w którym przeszedł drogę zawodową od asesora do Przewodniczącego Wydziału i Wiceprezesa Sądu. Opiniująca zwróciła uwagę, że zakres jego obowiązków jako Wiceprezesa Sądu obejmował czynności administracyjne i nadzór nad pionem cywilnym, rodzinnym i kancelariami komorniczymi, co wymagało wiedzy interdyscyplinarnej. W praktyce sprawował też czynności nadzorcze nad pionem karnym, wielokrotnie zastępując w tym zakresie Prezesa Sądu. Dał się poznać jako dobry organizator, cechujący się sumiennością, stanowczością i oddaniem pracy. Wielokrotnie służył radą i pomocą asesorom i młodszym sędziom. Był wielokrotnie delegowany do orzekania w IV Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Uwagę zwracało wówczas bardzo dobre przygotowanie do rozpraw odwoławczych i znajomość akt sprawy. Wyżej przedstawione wnioski potwierdzają, że Pan Andrzej Lewandowski posiada w pełni ukształtowany warsztat pracy, umiejętność właściwego stosowania przepisów proceduralnych, a podejmowane przez niego w rozpoznawanych sprawach czynności cechuje terminowość i staranność, zaś jakość orzecznictwa jest wysoka i stabilna. W konkluzji sędzia wizytator stwierdziła, że wiedza prawnicza Pana Andrzeja Lewandowskiego, merytoryczna jakość orzecznictwa oraz wskaźniki sprawności postępowania rozpoznawczego, a także kultura urzędowania, w połączeniu z cechami charakteru (pracowitość, skromność, bezkonfliktowość) i zdobytym doświadczeniem życiowym, w pełni predestynują go do powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

Wizytator: Dorota Nowińska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Minkisiewicz Maja Maria Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 9
PRZECIW 16 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 6

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się 13 kwietnia 1980 r. we Wrocławiu. W 2004 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim z oceną dobrą plus, uzyskując tytuł magistra. Od 26 września 2005 r. do 19 kwietnia 2006 r. była zatrudniona na stanowisku prawnika w Kancelarii Adwokackiej Arkadiusza Ludwikowskiego z siedzibą we Wrocławiu. Od 20 kwietnia 2006 r. do 31 października 2006 r. pracowała na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Od 1 listopada 2006 r. do 30 kwietnia 2007 r. była zatrudniona w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu kolejno na stanowisku referenta stażysty i asystenta sędziego. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu, w 2007 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym plus. Od 5 listopada 2007 r. do 28 września 2010 r. pracowała w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu na stanowisku asystenta sędziego. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu. Orzekała kolejno w X Wydziale Karnym, w XII Wydziale Karnym oraz w XIV Wydziale Cywilnym tego Sądu. Z dniem 1 lipca 2016 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, w którym orzekała kolejno w II Wydziale Karnym, w V Wydziale Karnym oraz w VI Wydziale Cywilnym. Od 4 czerwca 2018 r. jest delegowana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w którym kolejno pełniła obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Prawa Administracyjnego (do 30 listopada 2018 r.) oraz w Departamencie Legislacyjnym Prawa Karnego (od 1 grudnia 2018 r. ). Z dniem 4 maja 2020 r. Minister Sprawiedliwości powierzył kandydatce obowiązki Naczelnika Wydziału do spraw Osobowych w Departamencie Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych.

Opinia wizytatora

stwierdziła, że pod względem formalnym - wobec orzekania przez niezbędny okres na stanowisku sędziego sądu rejonowego - kandydatka spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego, określone w art. 63 § 1 p.u.s.p. Sam fakt spełnienia tego warunku formalnego nie jest jednak wystarczający do przyjęcia, że opiniowana osiągnęła odpowiednie merytoryczne przygotowanie do orzekania w sądzie okręgowym. Bez wątpienia wskazane jest nabranie przez kandydatkę większego doświadczenia orzeczniczego, udoskonalenie warsztatu pracy i weryfikacja umiejętności rozpoznawania spraw o większym stopniu trudności. Z tych powodów sędzia wizytator nie rekomendowała kandydatury Pani Mai Marii Minkisiewicz na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

Wizytator: Dorota Nowińska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów