Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 38/2015

Sąd: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Data posiedzenia: 13 stycznia 2015 – 16 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 649 z 2014
Pobierz uchwałę:https://adm.courtwatch.pl/wp-content/blo...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 1
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 0

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Gronowska-Plust Małgorzata Barbara Sędzia SR pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 66 14
PRZECIW 0 0 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Małgorzata Barbara Gronowska-Plust urodziła s1ę w 1975 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła w 1999 r. z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, złożyła w kwietniu 2002 r. egzamin sędziowski z łączną oceną bardzo dobrą. Z dniem l lipca 2002 r. Pani Małgorzata Barbara Gronowska-Plust została mianowana asesorem sądowym z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie orzekała w Wydziale Cywilnym tego Sądu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2006 r., kandydatka została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie nadal wykonywała swoje obowiązki w Wydziale Cywilnym. Od 15 marca 2013 r. Pani sędzia orzeka na delegacji w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. Dążąc do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, Pani sędzia Małgorzata Barbara Gronowska-Plust uczestniczyła w szkoleniach, organizowanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim między innymi w zakresie następujących zagadnień: " Aktualne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego", "Wpływ postępowania upadłościowego na postępowanie cywilne", " Zależność postępowania cywilnego od postępowania administracyjnego", "Wykładnia oświadczeń woli", " Uchybienia procesowe w postępowaniu przed Sądem I instancji", " Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości", " Odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci osoby bliskiej na tle odpowiedzialności za doznaną krzywdę. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe", " Prawo do sprawiedliwego procesu w polskiej procedurze cywilnej. Kontradyktoryjność a poznanie prawdy w procesie cywilnym", "Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego w zakresie postępowania cywilnego", " Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego w postępowaniu rozpoznawczym", " Poprawność językowa uzasadnień sądów okręgowych apelacji szczecińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okręgu gorzowskiego". Wykonując czynności orzecznicze, zarówno w Sądzie Rejonowym, jak i w Sądzie Okręgowym w Gorzowie ·wielkopolskim, Pani Małgorzata Barbara Gronowska-Plust nie korzystała z pomocy asystenta sędziego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę po dyskusji, podczas której zwrócono uwagę między innymi na wyniki pracy Pani sędzi Małgorzaty Barbary Gronowskiej-Plust. Kandydatka posiada bardzo dobre przygotowanie do wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku sędziego sądu okręgowego. Dysponuje wiedzą niezbędną do prawidłowego orzekania oraz stanowiącą potencjał i uzasadnienie dla dalszego rozwoju zawodowego. Także efektywność jej pracy ocenić należy bardzo wysoko. Rada, mając na uwadze wyniki pracy tej kandydatki uznała, że jest ona osobą o bardzo wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zarówno zawodowym, jak i życiowym. Ponadto, Pani sędzia prezentuje wysoki poziom wiedzy i umie ją trafnie zastosować w praktyce orzeczmczeJ. Wyniki przeprowadzonej przez sędziego wizytatora oceny, wskazują na wysoki stopień profesjonalizmu Pani sędzi, czego dowodem pozostaje w szczególności kształtująca się na bardzo dobrym poziomie stabilność jej orzecznictwa. Niewątpliwym atutem Pani sędzi Małgorzaty Barbary Gronowskiej-Plust jest także uzyskanie przez nią jednogłośnego poparcia Kolegium Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - 6 głosów " za" oraz Zgromadzenia Sędziów Apelacji Szczecińskiej- 66 głosów " za". Krajowa Rada Sądownictwa zwróciła także uwagę na przymioty Pani sędzi, takie jak: pracowitość i niezwykłe zaangażowanie, bardzo dobre stosowanie prawa w praktyce orzeczniczej, samodzielne uzupełnianie wiedzy poprzez udział w szkoleniach, rzetelność i sumienność oraz niekonfliktowość i wysoką kulturę osobistą. Pani sędzia, prezentuje odpowiedni, właściwy stosunek do stron, przełożonych i współpracowników. Świadczą o tym bardzo pozytywne opinie wyrażone przez Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim i Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. Przymioty osobiste i zawodowe Pani sędzi Małgorzaty Barbary Gronowskiej-Plust, a także nienaganna postawa etyczna w powiązaniu z ambicją, zaangażowaniem w wykonywanie powierzonych jej obowiązków, dążeniem do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wysokim poziomem wiedzy prawniczej oraz uzyskaniem jednogłośnego poparcia organów samorządu sędziowskiego w pełni uzasadniają wystąpienie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie jej na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Opinie wizytatorów

Oceny pracy i kwalifikacji merytorycznych kandydatki, dokonała sędzia wizytator Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Z przedstawionych przez nią danych statystycznych odnoszących się do efektywności pracy Pani sędzi Małgorzaty Barbary Gronowskiej-Plust, zarówno w Sądzie Rejonowym, jak i w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim wynika, że kandydatka ta uzyskała bardzo pozytywne wyniki. W odniesieniu do okresu pracy w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim na podkreślenie zasługuje znacznie wyższa od przeciętnej liczba załatwień w kategorii spraw " C". Wielkość referatu Pani sędzi, podobnie jak liczba i struktura spraw załatwionych w poszczególnych latach objętych oceną, cechuje się stabilnością. Podobnie pozytywnie ocenione zostały wskaźniki zaskarżaluości wydanych przez nią orzeczeń, świadczące o wysokim poziomie jej orzecznictwa. Jak wynika z przedstawionego w ocenie kwalifikacyjnej zestawienia orzeczeń wydanych przez Panią sędzię w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, żadne z nich nie zostało uchylone bądź zmienione w wyniku rozpoznania apelacji przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie. W świetle danych zawartych w ocenie, stabilność orzecznictwa kandydatki oceniona została bardzo wysoko. Nie budzi żadnych zastrzeżeń sprawność postępowań prowadzonych przez Panią sędzię. Czynności procesowe dokonywane są przez nią niezwłocznie po powstaniu obowiązku ich podjęcia. Nie stwierdzono, aby w poddanych kontroli sprawach dokonano wadliwych czynności procesowych, mających istotny wpływ na przedłużenie czasu trwania postępowania. Wydawane przez Panią sędzię orzeczenia, często o bardzo złożonej strukturze, redagowane są w sposób bardzo staranny, z pełną dbałością o precyzję użytych w nich sformułowań oraz czytelność dla stron postępowania. Wszelkie uzasadnienia poddanych kontroli orzeczeń sporządzone zostały w sposób prawidłowy, w pełni odpowiadający wymogom stawianym przez przepisy prawa. Cechuje je dobry styl, konkretność i logika argumentacji. Treść sporządzanych uzasadnień świadczy o tym, że Pani sędzia posiada obszerną wiedzę prawniczą, wykazując się znajomością poglądów doktryny i orzecznictwa sądowego, które przywoływano w zdecydowanej większości poddanych badaniu uzasadnień. W konkluzji oceny kwalifikacyjnej, sędzia wizytator wyraziła pogląd, że ubiegająca się o stanowisko sędziego sądu okręgowego, Pani Małgorzata Barbara Gronowska-Plust, spełnia w bardzo wysokim stopniu wszelkie kryteria do powołania jej na to stanowisko.

Wizytator: pani sędzia wizytator Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Wyniki przeprowadzonej przez sędziego wizytatora oceny, wskazują na wysoki stopień profesjonalizmu Pani sędzi, czego dowodem pozostaje w szczególności kształtująca się na bardzo dobrym poziomie stabilność jej orzecznictwa

Wizytator: pan sędzia

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów