Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 30/2015

Sąd: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Data posiedzenia: 13 stycznia 2015 – 16 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. poz. 475 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 2
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 1

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Krośniak-Cebulska Leokadia sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 15 0
PRZECIW 47 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 34 9

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Leokadia Krośniak-Cebulska nie spełnia na takim poziomie kryteriów z art. 35 ust. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Oleksy-Miszczyk Łucja sędzia sądu okręgowego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA jednogłośnie pozytywnie 89 14
PRZECIW 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Łucja Oleksy-Miszczyk urodziła się 22 czerwca 1972 r. w Rudzie Śląskiej. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ukończyła w 1996 r. z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra prawa. Etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, którą rozpoczęła w dniu l września 1996 r. zakończyła złożeniem w dniach 1,2 i 15 września 1998 r. egzaminu sędziowskiego z wynikiem ogólnym dobrym. Od dnia 15 grudnia 1998 r. pełniła czynności sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Gliwicach jako mianowany przez Ministra Sprawiedliwości asesor sądowy. Orzekała początkowo w Wydziale III Karnym tego Sądu, a następnie w Wydziale I Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 200 l r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gliwicach. Od dnia 5 lipca 2001 r. orzekała w Wydziale V Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach, a z dniem 3 października 2001 r. powierzono jej obowiązki przewodniczącej tego Wydziału. Z dniem 25 stycznia 2008 r. została powołana na okres czterech lat do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach, a następnie została powołana z dniem 25 stycznia 2012 r. do dalszego pełnienia tej funkcji przez okres 4 lat. W związku z wyrażeniem zgody na delegowanie jej do stałego orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach złożyła rezygnację z pełnionej funkcji przewodniczącej wydziału rodzinnego z dniem 31 grudnia 2012 r., a z dniem 15 września 2013 r. została odwołana przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach. W 2011 i 2012 r. orzekała na podstawie delegacji na pojedynczych sesjach w Wydziale III Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Gliwicach. Pani sędzia ukończyła studia podyplomowe: • w roku 2005 dwuletnie studia podyplomowe na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie prawa i gospodarki Unii Europejskiej, ze specjalizacją prawa europejskiego dla sędziów; • w latach 2007-2008 uczestniczyła w podyplomowym Studium Prawa Rodzinnego dla Sędziów Sądów Powszechnych organizowanym przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN; • w latach 2009-2010 dwusemestralne podyplomowe studia Organizacji i Zarządzania w Wymiarze Sprawiedliwości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Sędzia odbyła następujące szkolenia: • w dniach 30 marca - 2 kwietnia 2009 r. dla sędziów orzekających w sprawach rodzinnych oraz nieletnich organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury; • w dniach 15 - 16 listopada 2011 r. o tematyce Kontrola zarządcza - przepisy i praktyka w sferze zarządzania ryzykiem i samooceny organizowane przez firmę audytorską; • w dniu 28 września 2012 r. dla sędziów orzekających w wydziałach cywilnych, gospodarczych oraz rodzinnych organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Zespół podejmując decyzje dotyczącą rekomendacji kandydatury Pani sędzi Łucji Oleksy-Miszczyk stwierdził, że Kandydatka jest osobą sumienną, pracowitą i zdyscyplinowaną. Jednocześnie osiąga dobre wyniki zarówno w zakresie sprawności postępowania jak i terminowości sporządzania pisemnych uzasadnień wyroków. Zespół zwrócił również uwagę na bardzo dobrą stabilność orzecznictwa Pani Sędzi. Kandydatura Pani sędzi Łucji OleksyMiszczyk uzyskała bardzo wysokie poparcie środowiska sędziowskiego. Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach jednogłośnie (5 głosów "za" z łączną sumą punktów poparcia 27 /30) pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Pani sędzi Łucji Oleksy-Miszczyk. Na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej Kandydatka otrzymała następujące poparcie: 89 głosów "za", przy 3 głosach "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się"). Członkowie Zespołu mając na uwadze całoksztah zgromadzonych w sprawie materiałów oraz przebieg i efekty pracy Pani sędzi Łucji Oleksy-Miszczyk postanowili zarekomendować Radzie właśnie Jej kandydaturę.W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Łucja Oleksy-Miszczyk to osoba o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Pani Sędzia doskonale łączy pracę orzeczniczą z pracą administracyjną. Jej wyniki statystyczne są bardzo dobre. Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo dobra organizacja pracy tej Kandydatki. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Łucja Oleksy-Miszczyk jest Kandydatką sumienną i bardzo starannie wykonującą powierzone Jej obowiązki. Stabilność orzecznictwa Pani Sędzi również jest na dobrym poziomie. Przedstawiana z wnioskiem Kandydatka stale podnosi swoje kwalifikacje czego wyrazem są ukończone studia podyplomowe oraz uczestnictwo w szkoleniach. Z uwagi na wiedzę merytoryczną, poziom orzecznictwa, doświadczenie zawodowe i przymioty charakteru tej Kandydatki Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła przedstawić tę kandydaturę Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu Sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach. Podkreślić również należy, że praca orzecznicza Kandydatki została bardzo dobrze oceniona przez sędziego wizytatora, przez przełożonych oraz przez sędziów z którymi Kandydatka współpracuje lub współpracowała.Kandydatura Pani sędzia Łucja Oleksy-Miszczyk uzyskała jednogłośnie pozytywną opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej wnioskowana Kandydatka uzyskała najwyższe poparcie. Wyniki głosowania Pani sędzi Łucji Oleksy-Miszczyk zostały omówione powyżej.

Opinia wizytatora

Wizytator stwierdził, że Pani sędzia Łucja Oleksy-Miszczyk posiada kwalifikacje do pełnienia stanowiska sędziego Sądu Okręgowego. Wyniki lustracji w tym analiza dokonań zawodowych Opiniowanej, długoletnie, znaczące doświadczenie zawodowe, a także wymagany staż pracy pozwalają na uznanie, że Pani sędzia Łucja Oleksy-Miszczyk będzie należycie i odpowiedzialnie pełniła obowiązki sędziego sądu okręgowego. Podkreślenia wymaga duże zaangażowanie Pani Sędzi w orzecznictwo na każdym stanowisku, które pełniła. Mimo obciążenia obowiązkami związanymi z funkcją wiceprezesa sądu rejonowego, łączenia tych obowiązków z funkcją przewodniczącej wydziału, obowiązki orzecznicze wykonywane były terminowo, wszystkie uzasadnienia były sporządzane w terminie ustawowym, za wyjątkiem tych, w których bieg terminu do ich sporządzenia przerwany został urlopem. Na uwagę również zasługuje szerokie spektrum spraw rozpoznawanych przez Opiniowaną, nie były i nadal nie są to sprawy jednorodne. Reasumując, wizytator podkreślił, że Pani sędzia Łucja Oleksy-Miszczyk posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, jej orzecznictwo charakteryzuje się dobrym poziomem i dojrzałością. Jakość i efektywność pracy Opiniowanej wskazują na sumienność, obowiązkowość i pracowitość. Posiada Ona odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe oraz wymagany staż na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego. Niezależnie od zalet zawodowych, Opiniowana jest osoba ambitną, odpowiedzialną a przy tym kulturalną i taktowną. Wizytator stwierdził, że Pani sędzia Łucja Oleksy-Miszczyk posiada odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje oraz daje rękojmię właściwego wykonywania obowiązków na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów