Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 405/2018

Sąd: Rejonowy we Włodawie
Data posiedzenia: 9 października 2018 – 12 października 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 256 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2018-10-0...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 2
Liczba obsadzonych stanowisk: 0
Liczba odrzuconych kandydatów: 2

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Dubowiecka Agnieszka Elżbieta Referendarz pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 12 51 16
PRZECIW 0 10 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 4 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Agnieszka Elżbieta Dubowiecka urodziła się w 1970 r. w Chełmie. Jest absolwentka Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia ukończyła w 1995 r. z wynikiem bardzo dobrym. W latach 1997-1999 odbyła pozaetatową aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Zamościu. W latach 1998-1999 pracowała jako sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Chełmie. Po przystąpieniu w 1999 r. do egzaminu sędziowskiego uzyskała łączną ocenę niedostateczna, W 2000 r. złożyła egzamin sędziowski w Ministerstwie Sprawiedliwości z wynikiem dostatecznym. W latach 2000-2002 była wykładowcą prawa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie. W latach 2003-2004 pracowała w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chełmie, początkowo jako asystent radcy prawnego, a następnie jako inspektor do spraw organizacyjnych. Z dniem 15 kwietnia 2004 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym we Włodawie. Obowiązki służbowe wykonywała w wydziale ksiąg wieczystych. W tym czasie była koordynatorem ds. mediacji. Od 2011 r. była delegowana do pełnienia obowiązków referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Chełmie. W 2012 r. została przeniesiona do tego Sądu, w którym objęła funkcję przewodniczącej wydziału ksiąg wieczystych. Z dniem 1 lipca 2014 r. została mianowana starszym referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Chełmie. W okresie pełnieniu obowiązków referendarza sądowego, Pani Agnieszka Elżbietą Dubowiecka wielokrotnie uczestniczyła w szkoleniach dla referendarzy i sędziów orzekających w wydziałach ksiąg wieczystych, organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Uczestniczyła też w szkoleniach przeznaczonych dla koordynatorów do spraw mediacji.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoba przedstawiona do powołania posiada rozległą wiedze, popartą dużym doświadczeniem zawodowym oraz wysokim poziomem dorobku orzeczniczego. Zdyscyplinowanie, celowość i racjonalność w podejmowaniu działań pozwalają na przyjęcie gwarancji należytego wykonywania obowiązków sędziego. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pani Agnieszki Elżbiety Dubowieckiej znajdują odzwierciedlenie w pozytywnej ocenie kwalifikacyjnej oraz w licznych pozytywnych opiniach służbowych, m.in. sędziego Sądu Rejonowego w Chełmie orzekającego w VIII Wydziale Cywilnym, p.o. Przewodniczącego IX Zamiejscowego Wydziału Karnego oraz Prezesa Sądu Rejonowego w Chełmie. Przełożeni podkreślili zaangażowanie kandydatki, rzetelność, sumienność i obowiązkowość, a także wysoką jakość wykonywanej przez nią pracy. Pani Agnieszka Elżbieta Dubowiecka stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. W 2013 r. uczestniczyła w szkoleniu z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki w praktyce sądowej i bankowej, w 2015 r. zaś - w szkoleniu z zakresu nowelizacji systemu ksiąg wieczystych i postępowania wieczystoksięgowego. W ramach szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, w 2016 r. odbyła szkolenie pt. „Bieżące problemy orzecznictwa wieczystoksięgowego i hipotecznego oraz nowelizacja przepisów o postępowaniu wieczystoksięgowym".

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione przez sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie jako bardzo dobre. Sędzia wizytator podkreślił, że bruk stwierdzenia błędów i - co za tym idzie - brak postawienia krytycznych uwag na temat jakości pracy orzeczniczej Pani Agnieszki Elżbiety Dubowieckiej świadczą o jej dobrej znajomości norm prawa materialnego i procesowego, a także umiejętności ich stosowania. Wyniki statystyczne zaś pozostają bezsprzecznym dowodem wkładanego w pracę wysiłku i zaangażowania. Sędzia wizytator zauważył, że Pani Agnieszka Elżbieta Dubowiecka ma jasno sprecyzowany cel, stale podnosi swoje umiejętności i pogłębia wiedzę, co wpływa znacząco na pozytywną ocenę całokształtu jej pracy i postawy.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Paszkiewicz Joanna Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 13 40 0
PRZECIW 0 17 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 8 18
3. Sławiński Wojciech Jakub Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 12 53 0
PRZECIW 0 9 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 3 18
4. Solis-Serwin Dominika Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 12 51 0
PRZECIW 0 12 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 2 17