Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 405/2018

Sąd: Sąd Rejonowy we Włodawie
Data posiedzenia: 9 października 2018 – 12 października 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 256 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2018-10-0...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 7
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 4

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Dubowiecka Agnieszka Elżbieta Referendarz pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 12 51 16
PRZECIW 0 10 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 4 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Agnieszka Elżbieta Dubowiecka urodziła się w 1970 r. w Chełmie. Jest absolwentka Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia ukończyła w 1995 r. z wynikiem bardzo dobrym. W latach 1997-1999 odbyła pozaetatową aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Zamościu. W latach 1998-1999 pracowała jako sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Chełmie. Po przystąpieniu w 1999 r. do egzaminu sędziowskiego uzyskała łączną ocenę niedostateczna, W 2000 r. złożyła egzamin sędziowski w Ministerstwie Sprawiedliwości z wynikiem dostatecznym. W latach 2000-2002 była wykładowcą prawa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie. W latach 2003-2004 pracowała w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chełmie, początkowo jako asystent radcy prawnego, a następnie jako inspektor do spraw organizacyjnych. Z dniem 15 kwietnia 2004 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym we Włodawie. Obowiązki służbowe wykonywała w wydziale ksiąg wieczystych. W tym czasie była koordynatorem ds. mediacji. Od 2011 r. była delegowana do pełnienia obowiązków referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Chełmie. W 2012 r. została przeniesiona do tego Sądu, w którym objęła funkcję przewodniczącej wydziału ksiąg wieczystych. Z dniem 1 lipca 2014 r. została mianowana starszym referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Chełmie. W okresie pełnieniu obowiązków referendarza sądowego, Pani Agnieszka Elżbietą Dubowiecka wielokrotnie uczestniczyła w szkoleniach dla referendarzy i sędziów orzekających w wydziałach ksiąg wieczystych, organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Uczestniczyła też w szkoleniach przeznaczonych dla koordynatorów do spraw mediacji.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoba przedstawiona do powołania posiada rozległą wiedze, popartą dużym doświadczeniem zawodowym oraz wysokim poziomem dorobku orzeczniczego. Zdyscyplinowanie, celowość i racjonalność w podejmowaniu działań pozwalają na przyjęcie gwarancji należytego wykonywania obowiązków sędziego. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pani Agnieszki Elżbiety Dubowieckiej znajdują odzwierciedlenie w pozytywnej ocenie kwalifikacyjnej oraz w licznych pozytywnych opiniach służbowych, m.in. sędziego Sądu Rejonowego w Chełmie orzekającego w VIII Wydziale Cywilnym, p.o. Przewodniczącego IX Zamiejscowego Wydziału Karnego oraz Prezesa Sądu Rejonowego w Chełmie. Przełożeni podkreślili zaangażowanie kandydatki, rzetelność, sumienność i obowiązkowość, a także wysoką jakość wykonywanej przez nią pracy. Pani Agnieszka Elżbieta Dubowiecka stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. W 2013 r. uczestniczyła w szkoleniu z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki w praktyce sądowej i bankowej, w 2015 r. zaś - w szkoleniu z zakresu nowelizacji systemu ksiąg wieczystych i postępowania wieczystoksięgowego. W ramach szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, w 2016 r. odbyła szkolenie pt. „Bieżące problemy orzecznictwa wieczystoksięgowego i hipotecznego oraz nowelizacja przepisów o postępowaniu wieczystoksięgowym".

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione przez sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie jako bardzo dobre. Sędzia wizytator podkreślił, że bruk stwierdzenia błędów i - co za tym idzie - brak postawienia krytycznych uwag na temat jakości pracy orzeczniczej Pani Agnieszki Elżbiety Dubowieckiej świadczą o jej dobrej znajomości norm prawa materialnego i procesowego, a także umiejętności ich stosowania. Wyniki statystyczne zaś pozostają bezsprzecznym dowodem wkładanego w pracę wysiłku i zaangażowania. Sędzia wizytator zauważył, że Pani Agnieszka Elżbieta Dubowiecka ma jasno sprecyzowany cel, stale podnosi swoje umiejętności i pogłębia wiedzę, co wpływa znacząco na pozytywną ocenę całokształtu jej pracy i postawy.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Kołszut Bartosz kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
3. Paszkiewicz Joanna Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 13 40 0
PRZECIW 0 17 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 8 18

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Joanna Paszkiewicz urodziła się w 1975 r. w Chełmie. W 2001 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną dostateczną. W latach 1996-2005 pracowała na stanowisku starszego sekretarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Chełmie. We wrześniu 2009 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dostatecznym plus. W latach 2005-2011 była asystentem sędziego w wydziale cywilnym Sądu Rejonowego w Chełmie. Z dniem .l czerwca 2011 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Chełmie. Obowiązki służbowe wykonywała w wydziale ksiąg wieczystych. W 2015 r. została delegowana do pełnienia czynności referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym we Włodawie, w którym powierzono jej obowiązki przewodniczącego wydziału ksiąg wieczystych. Od 2017 r. wykonuje obowiązki referendarza sądowego w wydziale ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmie. Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szczególności w szkoleniach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Opinia wizytatora

Sędzia wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Lublinie pozytywnie oceniła pracę i kwalifikacje Pani Joanny Paszkiewicz na stanowisko sędziego sądu rejonowego. Stwierdziła, że zarówno opanowanie warsztatu pracy sędziego, jak i bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne uprawniają do stwierdzenia, że spełnia ona wszystkie kryteria kwalifikujące do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu rejonowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Sławiński Wojciech Jakub Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 12 53 0
PRZECIW 0 9 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 3 18

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Wojciech Jakub Sławiński urodził się w 1982 r. w Krasnymstawie. W 2007 r. ukończył z oceną dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, we wrześniu 2010 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym plus. Od grudnia 2010 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lublinie, w wydziale karnym, od l stycznia do 30 czerwca 2011 r. w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, w wydziale karnym i cywilnym a od lipca 2011 r. do stycznia 2013 r. w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Z dniem l lutego 2013 r. został mianowany referendarzem sądowym w Sądzie . Rejonowym Lublin�Zachód w Lublinie. Obowiązki orzecznicze wykonywał w ramach delegacji - od marca do sierpnia 2013 r. w Sądzie Rejonowym w Kraśniku, IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Wydziale Cywilnym w Opolu Lubelskim oraz od stycznia do grudnia 2015 r. i od września 2017 r. do chwili obecnej w Sądzie Okręgowym w Lublinie, w wydziale cywilnym.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe Pana Wojciecha Jakuba Sławińskiego zostały ocenione jako bardzo dobre przez sędziego wizytatora ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Lublinie. Sędzia wizytator zaznaczył, że ocena taka jest uzasadniona wiedzą prawniczą kandydata, posiadaną przez niego samodzielnością w podejmowaniu decyzji, trafnością przedstawianej argumentacji, umiejętnością logicznego rozumowania i wysokim poziomem czynności pod względem merytorycznym.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Sokołowski Maciej Marcin radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 19 3
PRZECIW 3 41
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7 5 14

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Maciej Marcin Sokołowski urodził się w 1982 r. w Lublinie. W 2006 r. ukończył z oceną bardzo dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, we wrześniu 2010 r. złożył egzamin sędziowski z łączną oceną dobrą. W latach 20 l 0-20 II wykonywał działalność gospodarczą w ramach urnowy o współpracy z Kancelarią Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka spółka jawna w Lublinie. Uchwałą Nr 206NIII/2011 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 14 marca 20 II r. został wpisany na listę radców prawnych. Zawód radcy prawnego wykonuje od l czerwca 2011 r. w ramach własnej Kancelarii Radcy Prawnego Maciej Sokołowski Radca Prawny. Od lipca do grudnia 2016 r. był zatrudniony jako prawnik w Polskim Inkubatorze Technologii i Biznesu Sp. z o.o. W czerwcu 2015 r. ukończył z wynikiem dobrym dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie organizacji 1 zarządzania oświatą na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe Pana Macieja Marcina Sokołowskiego zostały ocenione przez sędziego wizytatora ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Lublinie. Sędzia wizytator stwierdził, że analiza akt spraw i złożonych pism procesowych prowadzi do wniosku, że Pan Maciej Marcin Sokołowski wykazał się starannością, aktywnością, wszechstronnością i znajomością tematyki spraw cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz z zakresu prawa karnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Solis-Serwin Dominika Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 12 51 0
PRZECIW 0 12 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 2 17

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Dominika Solis-Serwin urodziła się w 1979 r. w Kraśniku. W 2003 r. ukończyła z oceną dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, we wrześniu 2007 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dostatecznym plus. W latach 2007-2008, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, była doradcą prawnym w Centrum Usług Prawnych s.c. D. Solis-Serwin R. Sierpacki w Opolu Lubelskim. Na podstawie uchwały Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 29 września 2008 r. została wpisana na listę radców prawnych. Uchwałą z dnia 21 listopada 2008 r., w związku z zatrudnieniem w organach wymiaru sprawiedliwości, zawieszono Pani Dominice Solis-Serwin prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego. W latach 2008-2011 była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Obowiązki wykonywała w wydziale karnym i cywilnym. Od l sierpnia 2011 r. jest starszym asystentem sędziego w tym Sądzie, w wydziale cywilnym.

Opinia wizytatora

Sędzia wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Lublinie stwierdził, że Pani Dominika Solis-Serwin jest osobą rzetelnie wykonującą swoje obowiązki. Posiada znaczną i ugruntowaną wiedzę prawniczą, którą potrafi zastosować w praktyce, co uprawnia. do stwierdzenia, że sprosta obowiązkom sędziego sądu rejonowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Wirtel-Mroczek Diana Katarzyna kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE