Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 388/2018

Sąd: Okręgowy w Częstochowie
Data posiedzenia: 18 września 2018 – 21 września 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 274 z 2018
Pobierz uchwałę:https://adm.courtwatch.pl/wp-content/blo...
Liczba wolnych stanowisk: 6
Liczba kandydatów: 9
Liczba obsadzonych stanowisk: 5
Liczba odrzuconych kandydatów: 4

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Basińska Mariola Irena Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 71 18
PRZECIW 0 1 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 5 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Mariola Irena Basińska urodziła się 20 października 1960 r. w Ziębicach, W 1983 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując tytuł magistra z wynikiem dobrym. W latach 1983-1984 odbywała wstępny staż pracy oraz pracowała na stanowisku referenta do spraw osobowych i szkolenia zawodowego, referenta do spraw socjalnych i szkolenia zawodowego oraz referenta do spraw socjalnych w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Remontowym „Zremb" w Paczkowie. W latach 1984-1988 była zatrudniona na stanowisku referenta prawnego w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie. Po odbyciu w latach 1985-1987 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie złożyła w marcu 1988 r. egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dostatecznym. Z dniem I stycznia 1989 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, w którym orzekała w I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1990 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Częstochowie, w którym nadal orzekała w I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2009 r. została powołana na stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie. Od 1 maja 2002 r. do 6 września 2017 r. pełniła funkcję Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Częstochowie. Od 1 lipca 2002 r. do 30 czerwca 2010 r. pełniła funkcję Wiceprezesa tego Sądu. W roku akademickim 200872009 uczestniczyła w podyplomowym studium prawa cywilnego dla sędziów sądów powszechnych i prokuratorów organizowanym przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Od 1 września 2017 r. jest delegowana do pełnienia obowiązków sędziowskich w Sądzie Okręgowym w Częstochowie, w którym orzeka w I Wydziale Cywilnym.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Marioli Ireny Basińskiej sporządziła Pani Krystyna Mieszkowska - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie. Z oceny tej wynika, że kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego, o czym świadczy bardzo dobrze wykonywana praca na stanowisku sędziego sądu rejonowego, sumienne i rzetelnie pełnione obowiązki Przewodniczącej I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Częstochowie oraz sędziego delegowanego do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Opiniująca stwierdziła, że doświadczenie zawodowe kandydatki, w tym odpowiedni staż pracy, a także należyte opanowanie metodyki pracy sędziego, pozwalają na uznanie, że będzie ona należycie wypełniać obowiązki sędziego sądu okręgowego. Pani Mariola Irena Basińska we właściwy sposób przygotowuje rozprawy i efektywnie wykorzystuje czas na nie przeznaczony, a sprawność postępowania i jakość jej orzecznictwa nie budzą zastrzeżeń. Kandydatka posiada ugruntowaną wiedzę z dziedziny prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz uzyskuje bardzo dobrą wydajność dzięki cechującym ją zaangażowaniu w pracę i pracowitości.

Wizytator: Krystyna Mieszkowska - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Brzózka Ilona Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 68 0
PRZECIW 0 7 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 6 18
3. Korusiewicz Aleksandra Helena Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 23 18
PRZECIW 0 44 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 14 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Aleksandra Helena Korusiewicz urodziła się 6 sierpnia 1973 r. w Siewierzu. W 1997 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując tytuł magistra z wynikiem plus dobrym. W latach 1995-1999 pracowała na stanowisku samodzielnego referenta do spraw zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Siewierzu. Po odbyciu w lalach 1997-1998 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach złożyła we wrześniu 1999 r., egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem 17 lipca 2000 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach, w którym orzekała w I Wydziale Cywilnym, II Wydziale Karnym, VI Wydziale Cywilno-Karnym i VI Wydziale Grodzkim. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2003 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, w którym orzekała w I Wydziale Cywilnym i VI Wydziale Grodzkim. Od 1 października 2009 r. do 30 września 2013 r. odbywała i ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie prawa. Z dniem 1 czerwca 2010 r. została na własny wniosek przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Myszkowie, w którym podjęła obowiązki orzecznicze w I Wydziale Cywilnym. Z dniem 1 czerwca 2010 r. została na własny wniosek przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Myszkowie, w którym podjęła obowiązki orzecznicze w ł Wydziale Cywilnym. Z dniem 7 marca 2018 r. została powołana do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie i z tym samym dniem została delegowana do lego Sądu do pełnienia obowiązków sędziego na czas pełnienia tej funkcji. Orzeka w VI Wydziale Cywilnym-Odwoławczym Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Aleksandry Heleny Korusiewicz sporządziła Pani Elżbieta Karpeta - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Z oceny tej wynika, że kandydatka posiada wysokie kwalifikacje zawodowe i odpowiednie przygotowanie dające rękojmię właściwego wykonywania obowiązków sędziego sądu okręgowego. Zdaniem opiniującej długoletnie doświadczenie zawodowe daje podstawy do uznania, że kandydatka będzie należycie i odpowiedzialnie pełniła obowiązki sędziego sądu okręgowego. Sędzia wizytator wskazała przy tym na dużą różnorodność rozpoznawanych spraw, problemów natury merytorycznej i proceduralnej, które były prawidłowo rozwiązywane przez opiniowaną, a także na wydajność pracy - wyższą niż średnia sędziego w wydziale i sędziego orzekającego w pionie cywilnym okręgu częstochowskiego. Opiniująca wskazała także na wysoki stopień staranności i dbałość o terminowość dokonywanych czynności orzeczniczych we wszystkich sprawach poddanych ocenie. Sędzia wizytator stwierdziła także, że Pani Aleksandra Helena Konisiewicz charakteryzuje się dobrym poziomem i dojrzałością.

Wizytator: Elżbieta Karpeta - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Apelacyjnego w Katowicach

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Libertowska-Podyma Dorota Lidia Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 69 8
PRZECIW 0 5 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 10 9
5. Łyszczarz-Witecka Iwona Małgorzata Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 53 16
PRZECIW 0 22 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 8 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Iwona Małgorzata Łyszczarz-Witecka urodziła się 19 marca 1973 r. w Częstochowie. W 1996 r. ukończyła kurs syndyka masy upadłości i nadzorcy sądowego. W 1997 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym. Od 4 września 1997 r. do 14 lipca 1998 r. pracowała na stanowisku starszego referenta pełniącego funkcję koordynatora do spraw zamówień publicznych w Politechnice Częstochowskiej. W latach 1998-1999 uczęszczała do Szkoły Ekonomii i Zarządzania przy Politechnice Częstochowskiej. Od 15 lipca 1998 r. do 12 maja 2003 r. pracowała na stanowisku starszego inspektora do spraw obsługi prawnej, specjalisty do spraw obsługi prawnej i samodzielnego specjalisty do spraw obsługi prawnej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ" w Częstochowie. W 1999 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu - specjalność ekonomika i zarządzenie menedżerskie, organizowane przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Po odbyciu w latach 1999-2002 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie złożyła w kwietniu 2002 r., egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem 12 maja 2003 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, w którym orzekała w VII Wydziale Gospodarczym i XVII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia I lutego 2007 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Częstochowie, w którym orzekała w wydziałach: II Wydziale Cywilnym, VII Wydziale Gospodarczym i XVII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego i do dziś wykonuje obowiązki sędziowskie w tym Sądzie. W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie retoryki i kreowania wizerunku dla prawników, organizowane przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, z wynikiem celującym. Od I lipca 2014 r. do 30 czerwca 2018 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie. Od 25 kwietnia 2016 r. pełni funkcję Przewodniczącej II Wydziału Cywilnego tego Sądu.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Iwony Małgorzaty Łyszczarz-Witeckiej sporządziła Pani Jolanta Janas - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie. Z oceny tej wynika, że kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego. Za powyższym świadczą: bardzo dobry poziom wykonywania obowiązków sędziego sądu rejonowego połączony z sumiennym i rzetelnym pełnieniem obowiązków przewodniczącej U Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Częstochowie oraz Wiceprezesa lego Sądu. Także wyniki lustracji i analiza orzecznictwa opiniowanej, jej doświadczenie zawodowe, w tym odpowiedni staż pracy i należyte opanowanie metodyki pracy sędziego pozwalają, zdaniem opiniującej, na uznanie, że mimo stwierdzonych nielicznych uchybień Pani Iwona Małgorzata Łyszczarz-Witecka należycie będzie wypełniać obowiązki sędziego sądu okręgowego. Kandydatka posiada duże zdolności koncyliacyjne i uzyskuje znikomy procent zaskarżalności zakończonych przez siebie spraw. Konkludując sporządzająca ocenę kwalifikacji stwierdziła, że wiedza prawnicza, efekty pracy i cechy osobowościowe kandydatki stwarzają gwarancję odpowiedzialnego i rzetelnego wykonywania obowiązków sędziego sądu okręgowego.

Wizytator: Jolanta Janas - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Nawrocki Michał Tadeusz Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 54 3
PRZECIW 0 10 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 18 14
7. Podyma Dariusz Wojciech Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 74 5
PRZECIW 0 7 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 3 12
8. Ptak Paweł Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 74 18
PRZECIW 0 2 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 7 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Paweł Ptak urodził się 22 marca 1970 r. w Krzepicach. W 1994 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji i Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, uzyskując tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu w latach 1994-1996 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie złożył we wrześniu 1996 r. egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Z dniem 1 grudnia 1996 r został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, w którym orzekał w III Wydziale Karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 1998 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Częstochowie, w którym orzekał miedzy innymi w 1 Wydziale Cywilnym. Od 1 czerwca 1999 r. do 30 maja 2003 r. pełnił obowiązki Kierownika Sekcji do spraw Postępowania Egzekucyjnego i Windykacji Należności w Sprawach Cywilnych w Sądzie Rejonowym w Częstochowie. Od 1 czerwca 2003 r. pełnił obowiązki Przewodniczącego XV Wydziału Cywilnego (Wykonawczego) tego Sądu. Od 1 grudnia 2015 r. jest delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Częstochowie, w którym początkowo orzekał w VI Wydziale Cywilno-Odwoławczym, a od 1 marca 2016 r. orzeka w V Wydziale Gospodarczym.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Pawła Ptaka sporządziła Pani Zofia Wolna - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie. Z oceny tej wynika, że kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego, co wynika z dobrze wykonywanej pracy na stanowisku sędziego sądu rejonowego oraz w ramach delegacji do sądu okręgowego. Opiniująca podkreśliła, że dzięki dużym zdolnościom organizacyjnym Pan Paweł Ptak potrafił bardzo dobrze zorganizować pracę wydziału i z powodzeniem łączyć obowiązki orzecznicze z pełnioną funkcją, Z chwilą delegowania do V Wydziału Gospodarczego, przejął referat sędziego odchodzącego w stan spoczynku, obejmujący także sprawy wielotomowe i sprawnie rozpoznał wyznaczone wcześniej sprawy. Orzecznictwo opiniowanego jest przemyślane i jednolite. Kandydata cechuje wiedza, pracowitość i zaangażowanie w pracę, które dają, zdaniem opiniującego, gwarancję rzetelnego i odpowiedzialnego wykonywania obowiązków sędziego sądu okręgowego.

Wizytator: Zofia Wolna - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Sobocińska Barbara Teresa Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 25 16
PRZECIW 0 43 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 13 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Barbara Teresa Sobocińska urodziła się 16 lutego 1973 r. w Częstochowie. W 1997 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu w latach 1997-1999 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie złożyła we wrześniu 1999 r., egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem 1 listopada 1999 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Lublińcu, w którym orzekała w II Wydziale Karnym i IV Wydziale Pracy. Od 1 lutego 2001 r. do 30 czerwca 2003 r. pełniła obowiązki Przewodniczącego IV Wydziału Pracy tego Sądu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2002 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Lublińcu, w którym nadal orzekała w IV Wydziale Pracy. Z dniem 1 lipca 2003 r. została na własny wniosek przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Częstochowie, w którym orzekała w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, przy czym od I marca 2004 r. do 11 marca 2018 r. pełniła funkcję Przewodniczącego tego Wydziału, a od 10 kwietnia 2017 r. do 11 marca 2018 r. pełniła także funkcję Wiceprezesa tego Sądu. Z dniem 12 marca 2018 r. została powołana do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie i z tym samym dniem została delegowana do tego Sądu do pełnienia obowiązków sędziego na czas pełnienia tej funkcji. Orzeka w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Barbary Teresy Sobocińskiej sporządził Pan Tadeusz Szweda - sędzia wizytator do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Z oceny tej wynika, że kandydatka spełnia formalne warunki do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu okręgowego. Opiniujący pozytywnie ocenił wyniki pracy opiniowanej, jej przygotowanie zawodowe: posiadaną wiedzę prawniczą t znajomość metodyki pracy sędziego, z której korzysta w procesie orzekania. Podniósł, że nieliczne uchybienia stwierdzone w czasie badania akt nie mogą wpływać zasadniczo na ocenę jej pracy, zaś wyniki postępowania odwoławczego świadczą o dobrej jakości orzecznictwa. Wyraził także przekonanie, że cechy charakteru i dotychczasowa postawa kandydatki nie budzą zastrzeżeń. Konkludując stwierdził, że Pani Barbara Teresa Sobocińska jest w pełni przygotowana do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu okręgowego.

Wizytator: Tadeusz Szweda - sędzia wizytator do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów