Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 436/2018

Sąd: Okręgowy w Łodzi
Data posiedzenia: 9 października 2018 – 12 października 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 292 z 2018
Pobierz uchwałę:https://adm.courtwatch.pl/wp-content/blo...
Liczba wolnych stanowisk: 18
Liczba kandydatów: 51
Liczba obsadzonych stanowisk: 18
Liczba odrzuconych kandydatów: 33

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Badziak-Makuch Katarzyna Natalia Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 45 0
PRZECIW 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 21 20
2. Barańska Katarzyna Anna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 65 0
PRZECIW 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 20
3. Borowicz Adam Jakub Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 56 20
PRZECIW 5 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Adam Jakub Borowicz urodził się w 1978 r. w Zgierzu. W 2002 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, z oceną bardzo dobrą. Od listopada do grudnia 2002 r. był stażystą w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o. W latach 2002-2005 odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. We wrześniu 2005 r. złożył egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Od października 2005 r. do stycznia 2006 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Powierzone obowiązki wykonywał w wydziale cywilnym. Z dniem 1 lutego 2006 r. został mianowany asesorem sadowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. W latach 2002-2007 był słuchaczem zaocznych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2008 r. został mu nadany stopień naukowy doktora nauk prawnych, na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. „Prawnicza argumentacja oparta na odwołaniu do racji normy prawnej (ratio legis)". Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 27 marca 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Obowiązki orzecznicze wykonywał w wydziale cywilnym, a od lipca 2009 r. cyklicznie pełnił obowiązki zastępcy przewodniczącego tego wydziału. W latach 2010-2011 obowiązki służbowe wykonywał w sekcji egzekucyjnej. Od 2016 r. orzeka, w ramach jednorazowych delegacji, w Sądzie Okręgowym w Łodzi (w wydziale cywilnym odwoławczym). Jest autorem pięciu artykułów naukowych i dwóch glos.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Adama Jakuba Borowicza sporządziła sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Opiniująca podkreśliła, że kandydat posiada bardzo dobrą znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego, umiejętność stosowania prawa w praktyce, a wypracowana przez niego technika pracy sędziowskiej pozostaje na wysokim poziomie. W badanym okresie kandydat miał największą w wydziale liczbę załatwień, najniższy wskaźnik odroczeń oraz największą liczbę sporządzanych uzasadnień. Opiniująca zaznaczyła, że Pan Adam Jakub Borowicz dostrzega istotę problematyki prawnej rozstrzyganych spraw, jako bardzo dobrą, a wręcz wzorową, oceniła sprawność w podejmowaniu przez niego czynności procesowych, zwróciła uwagę na dobrą terminowość sporządzania uzasadnień, ich nienaganną konstrukcję i wysoki poziom merytoryczny. W podsumowaniu oceny stwierdziła, że Pan Adam Jakub Borowicz posiada wiedzę i przygotowanie zawodowe uzasadniające przedstawienie jego kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Budner Ewa Aleksandra Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 25 0
PRZECIW 12 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 35 20

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników tego postępowania nominacyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Chodkiewicz Tomasz Adwokat pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA negatywna opinia 1 11
PRZECIW 64 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7 9

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz urodził się w 1974 r. w Łodzi. Wyższe studia prawnicze ukończył w 2005 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z oceną dostateczną. W latach 2005-2010 odbywał aplikację adwokacką. We wrześniu 2010 r. złożył egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi z dnia 28 września 2010 r. został wpisany na listę adwokatów. Od 1 stycznia 2011 r. czynnie wykonuje zawód adwokata, prowadząc indywidualną kancelarię adwokacką w Ozorkowie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji Pana Tomasza Dominika Chodkiewicza dokonała sędzia wizytator do spraw cywilnych, wieczystoksięgowych i egzekucyjnych Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator oceniła poziom wiedzy prawniczej kandydata jako dobry, ale zaznaczyła przy tym, że stopień skomplikowania przedstawionych do analizy spraw nie był znaczny (poza czterema sprawami, które składały się z dwóch tomów, były to sprawy jednotomowe, które kończyły się po przeprowadzeniu jednego, a najczęściej dwóch-trzech posiedzeń). W konkluzji sędzia wizytator stwierdziła, ze. w jej ocenie. Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz nie spełnia wymogów do ubiegania się o stanowisko sędziego sadu okręgowego. Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz złożył uwagi do opinii kwalifikacji. Podkreślił w szczególności, że trudno zgodzić się ze stanowiskiem wyrażonym w opinii, jakoby o stopniu skomplikowania spraw świadczyła ilość tomów akt czy rozpraw w danej sprawie. Sędzia wizytator nie odniosła się do zgłoszonych zastrzeżeń.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Chruścielewska Dominika Maria Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 17 20
PRZECIW 26 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 29 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Dominika Maria Chruścielewska urodziła się w 1974 r. w Łodzi. W 1998 r. ukończyła wyższe studiu prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z oceną bardzo dobrą. W latach 1999—2000 była zatrudniona na stanowisku prawnika praktykanta w Departamencie Ochrony Własności Intelektualnej Kancelarii Prawnej Wardyński i Wspólnicy się. w Warszawie. W latach 2000-2003 odbywała aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożyła w kwietniu 2003 r. z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Z dniem 21 lipca 2003 r. została mianowana asesorem sądowym, z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 marca 2007 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku Sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonuje w wydziale cywilnym. Uczestniczyła w szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Znajomość języka angielskiego potwierdziła certyfikatami FCE i CAE.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Pracę i kwalifikacje kandydatki ocenił sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Stwierdził, że wyniki przeprowadzonej lustracji pozwalają przyjąć, iż Pani sędzia Dominika Maria Chruścielewska posiada dobrą znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce. Zaznaczył, że kandydatka dostrzega istotę problematyki prawnej rozstrzyganych spraw i terminowo sporządza uzasadnienia. Wyraził przekonanie, że Pani Dominika Maria Chruścielewska posiada wiedzę i przygotowanie zawodowe uzasadniające przedstawienie jej kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. ćwikliński Roman Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 17 0
PRZECIW 15 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 40 20

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników tego postępowania nominacyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Dąbrowski Eryk Ryszard Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 42 19
PRZECIW 15 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Eryk Ryszard Dąbrowski urodził się w 1972 r. w Łodzi. Ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim w 1996 r. z oceną bardzo dobrą. W łatach 1996-1998 odbywał aplikację sądową etatową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożył w 1998 r. z wynikiem dobrym. Z dniem 1 lutego 1999 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z 19 lutego 2001 r. zostałł powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Orzekał w wydziale cywilnym, gdzie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. W latach 2014 -2015 obowiązki służbowe wykonywał, w ramach jednodniowych delegacji, w wydziale cywilnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi, a od 2016 r. w wydziale gospodarczym tego Sądu. Aktualna delegacja do orzekania w tym Sądzie została udzielona mu na czas nieokreślony.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje Pana Eryka Ryszarda Dąbrowskiego zostały ocenione przez sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator stwierdził, że opiniowany jest dobrym kandydatem do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego. Podkreślił jego odpowiedzialność, zaangażowanie, pracowitość i dobrą organizację pracy. Zwrócił uwagę na dobry wskaźnik odroczeń, terminowość sporządzania uzasadnień oraz ich poprawność językową.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Dhahir-Swaidan Anna Zofia Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 18 1
PRZECIW 21 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 33 18

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników tego postępowania nominacyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Drab Dorota Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 11 20
PRZECIW 49 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Dorota Drab urodziła się w 1964 r. w Łodzi. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z oceną dobrą. W latach 1985-1994 pracowała w sekretariacie Sądu Rejonowego w Łodzi. W latach 2000-2003 odbywała aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, w tym od 2002 r. w ramach aplikacji etatowej. W kwietniu 2003 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem dobrym. Z dniem 22 marca 2004 r. została mianowana asesorem sądowym z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z 5 października 2007 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonuje w wydziale cywilnym. W lipcu 2008 r. objęła funkcję przewodniczącej wydziału, którą pełniła do marca 2015 r. Od lipca 2010 r. wykonuje czynności służbowe, w ramach jednodniowych delegacji, w wydziale cywilnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. Z dniem I kwietnia 2015 r. powierzono jej wykonywanie obowiązków służbowych w sekcji egzekucyjnej wydziału cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Z dniem 19 stycznia 2018 r. powierzono jej pełnienie funkcji Wiceprezesa tego Sądu.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe Pani Doroty Drab zostały ocenione przez sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator podkreślił, między innymi, że wypracowana przez opiniowaną technika pracy sędziowskiej pozostaje na dobrym poziomie, że Pani sędzia dostrzega istotę problematyki prawnej rozstrzyganych spraw i gromadzi materiał dowodowy z zachowaniem reguł wynikających z kodeksu postępowania cywilnego. Zaznaczył przy tym, że stwierdzone uchybienia, zważywszy na ich rodzaj, nie rzutują negatywnie na ocenę jej pracy. W konkluzji sędzia wizytator stwierdził. Ze Pani Dorota Drab posiada wiedzę i przygotowanie zawodowe uzasadniające przedstawienie jej kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Federowicz Kamil Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 52 3
PRZECIW 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14 17

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników tego postępowania nominacyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Feliniak Eliza Maria Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 58 17
PRZECIW 10 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Eliza Maria Feliniak urodziła się w 1972 r. w Łowiczu. W 1996 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z oceną dobry plus. W lalach 1997-1999 odbywała aplikację sądową etatową w okręgu Sądu Okręgowego w Skierniewicach. Egzamin sędziowski złożyła we wrześniu 1999 r. z wynikiem dobrym. Z dniem 1 listopada 1999 r. została mianowana asesorem sądowym i skierowana do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2002 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Żyrardowie. Orzekała w wydziale karnym. Od 1 września 2004 r. była kierownikiem sekcji wykonania orzeczeń wydziału karnego tego Sądu. Z dniem 1 listopada 2005 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Orzekała w wydziale karnym, a od maja 2007 r. do sierpnia 2016 r. pełniła funkcję przewodniczącej tego wydziału. Od kwietnia 2008 r. do czerwca 2016 r. orzekała, w ramach jednodniowych delegacji, w wydziale karnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. Od sierpnia 2016 r. pełni obowiązki sędziego w tym Sądzie w ramach stałej delegacji. Kandydatka odbyła szereg szkoleń z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Sąd Okręgowy w Łodzi. Ukończyła również roczne seminarium prowadzone przez Biuro Informacji Rady Europy w Warszawie w zakresie stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym. W październiku 2009 r. przeprowadziła jednorazowe szkolenie w ramach konferencji dla funkcjonariuszy Policji Wydziału Ruchu Drogowego oraz pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Sędzia wizytator Sądu Okręgowego w Łodzi pozytywnie ocenił predyspozycje zawodowe Pani Hi/y Marii l-eliniak. Podkreślił merytoryczną jakość sporządzonych przez kandydatkę uzasadnień, zwracając uwagę na dużą ilość spraw, w których, po zapoznaniu się z pisemnymi motywami, strony nie wnosiły apelacji. Zaznaczył również. Ze żadna ze spraw rozpoznawanych przez kandydatkę w okresie delegowania do Sądu Okręgowego w Łodzi i poddana kontroli instancyjnej nie została uchylona. Podkreślił, że Panią sędzię cechuje wysoka kultura osobista i kultura organizacji pracy.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
13. Frąckowiak-Kalinowska Małgorzata Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA negatywna opinia 4 0
PRZECIW 55 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13 20

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników tego postępowania nominacyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
14. Gliwna Agnieszka Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA negatywna opinia 1 1
PRZECIW 63 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 19
15. Golmont Jacek Bogusław Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 35 19
PRZECIW 8 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 29 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Jacek Bogusław Golmont urodził się w 1974 r. w Łodzi. W 1998 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem dobrym. W latach 1999-2002 odbywał aplikację sądową pozaetatową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożył w 2002 r. z wynikiem dobrym. Z dniem 1 sierpnia 2002 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 4 października 2005 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Od października 2005 r. pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego wydziału karnego, a następnie funkcję przewodniczącego wydziału. Od 2017 r., w ramach jednodniowych delegacji, orzeka w wydziale karnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. Kandydat brał udział w szkoleniach zawodowych, organizowanych m.in. przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji Pana Jacka Bogusława Golmonta dokonał sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, zaznaczając, że jest on dobrym kandydatem na stanowisko sędziego sądu okręgowego w pionie karnym. Pozytywnie ocenił merytoryczny poziom jego orzecznictwa oraz efektywność czynności podejmowanych w sprawach, a także umiejętność organizacji pracy i zarządzania własnym referatem.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
16. Grzegorczyk Kinga Maja Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 34 1
PRZECIW 22 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15 19

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników tego postępowania nominacyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
17. Grzegorczyk-Steć Grażyna Urszula Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA negatywna opinia 3 0
PRZECIW 63 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 20
18. Karowicz Adam Przemysław Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 48 2
PRZECIW 8 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16 18
19. Kłosowski Jan Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 27 18
PRZECIW 23 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 22 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Jan Kłosowski urodził się w 1978 r. w Łodzi. W 2002 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem dobry plus. W latach 2002-2005 odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożył we wrześniu 2005 r. z łączną oceną bardzo dobrą. Z dniem 1 listopada 2005 r. został mianowany asesorem sądowym. Czynności sędziowskie pełnił w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem z dnia 27 marca 2009 r. Prezydent RP powołał go do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonywał w wydziale karnym. Od marca 2011 r. powierzono mu pełnienie obowiązków zastępcy przewodniczącego wydziału karnego, a od maja 2015 r. jest przewodniczącym tego wydziału. Od września 2015 r. pełnił obowiązki sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, w ramach jednodniowych delegacji (rozprawy odwoławcze). Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych, organizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, EY Academy of Business oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe Pana Jana Kłosowskiego zostały ocenione jako dobre przez sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator zwrócił uwagę, między innymi, na stabilność orzecznictwa kandydata, sprawność, szybkość i odwagę w podejmowaniu decyzji procesowych.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
20. Konopka Iwona Joanna Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 23 17
PRZECIW 14 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 35 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Iwona Joanna Konopka urodziła się w 1976 r. w Łodzi. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2000-2003 odbywała aplikację sadową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, którą ukończyła w kwietniu 2003 r., składając egzamin sędziowski z wynikiem dobrym. Z dniem 22 marca 2004 r. została mianowana asesorem sądowym z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskie w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Orzekała w wydziale karnym. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 5 października 2007 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Orzekała w wydziale grodzkim i w wydziale karnym. Od 1 października 2013 r. wykonuje obowiązki zastępcy przewodniczącego wydziału karnego. Kandydatka doskonali swój warsztat zawodowy i wiedzę przez uczestnictwo w szkoleniach, organizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji Pani Iwony Joanny Konopki dokonał sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, Sędzia wizytator podkreślił bardzo dobre opanowanie warsztatu pracy przez kandydatkę, jej sumienność i obowiązkowość. W jego ocenie Pani Iwona Joanna Konopka jest dobrym kandydatem na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
21. Krakowiak Michał Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 64 4
PRZECIW 2 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 16

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników tego postępowania nominacyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
22. Krakowiak Damian Paweł Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 19 17
PRZECIW 14 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 39 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Damian Paweł Krakowiak urodził się w 1980 r. w Zgierzu. W 2004 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem dobrym plus. W lalach 2004-2007 odbył etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożył we wrześniu 2007 r. z oceną bardzo dobrą. Z dniem 23 października 2007 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 21 kwietnia 2009 r, został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonywał w wydziale karnym. W 2015 r. był delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kandydat podnosi kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach zawodowych. Po odbyciu studiów doktoranckich w zakresie prawa karnego. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w grudniu 2016 r., na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Pozycja procesowa niepoczytalnego sprawcy w postępowaniu karnym", został mu nadany stopień doktora nauk prawnych. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa karnego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji Pana Damiana Pawła Krakowiaka dokonała sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, która pozytywnie oceniła merytoryczny poziom jego orzecznictwa oraz sprawność i efektywność podejmowania przez niego czynności procesowych. Sędzia wizytator podkreśliła, że kandydat wykazuje się dobrą znajomość prawa karnego materialnego i procesowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
23. Kubisiak-Marciniak Małgorzata Anna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 62 1
PRZECIW 1 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9 19
24. Kurosz Krzysztof Paweł Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 7 17
PRZECIW 58 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Krzysztof Paweł Kurosz urodził się w 1975 r. w Łodzi. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem bardzo dobrym. Od października 2000 r. jest zatrudniony w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego, początkowo na stanowisku asystenta a następnie adiunkta. W latach 2002-2005 odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożył we wrześniu 2005 r. z łączną oceną dobrą. Z dniem 15 maja 2006 r. został mianowany asesorem sądowym, z powierzeniem obowiązków w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 kwietnia 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Orzeka w pionie cywilnym. W czerwcu 2012 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Artystyczne wykonanie i granice jego ochrony". Z dniem 18 stycznia 2018 r. został powołany do pełnienia funkcji prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Kandydat podnosi kwalifikacje, biorąc udział w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. Jest autorem publikacji naukowych. Prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich i warsztaty w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie łódzkim. W sierpniu 2017 r. został powołany na członka Rady Naukowej Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Uczestniczył jako ekspert zewnętrzny w pracach Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej, działającego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji Pana Krzysztofa Pawła Kurosza dokonała sędzia wizytator do spraw cywilnych, rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator uznał, że kandydat posiada dobrą znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego, umiejętność stosowania prawa w praktyce oraz dobrze wypracowaną technikę pracy sędziego, a osiągane przez niego w pracy wyniki utrzymują się na dobrym poziomie. Stwierdził, pewne uchybienia co do terminowości czynności procesowych, ale uznał je za usprawiedliwione dużym wpływem spraw do referatu kandydata. W konkluzji wyraził przekonanie, że Pan Krzysztof Paweł Kurosz posiada wiedzę i przygotowanie zawodowe uzasadniające przedstawienie jego kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. W uwagach wniesionych do oceny kwalifikacji Pan Krzysztof Paweł Kurosz szczegółowo odniósł się do części zagadnień przedstawionych przez sędziego wizytatora. Sędzia wizytator nie ustosunkował się do zgłoszonych zastrzeżeń.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
25. Łakomska-Grzelak Joanna Barbara Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 62 2
PRZECIW 9 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 18

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników tego postępowania nominacyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
26. Ławnicki Witold Kazimierz Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 16 20
PRZECIW 27 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 29 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Witold Kazimierz Ławnicki urodził się w 1976 r, w Łodzi. W 2000 r. ukończył wyższe studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem dobrym plus. W latach 2000-2003 odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożył w kwietniu 2003 r. z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem I grudnia 2003 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 marca 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonywał w wydziale cywilnym. Z dniem I października 2007 r. powierzono mu pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego wydziału. Od 2014 r. orzeka, w ramach jednodniowych delegacji, w wydziale cywilnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. Znajomość języka angielskiego potwierdził certyfikatem FCE. Posiada doświadczenie dydaktyczne, zdobyte m.in. podczas prowadzenia w latach 2001-2004 wykładów z zakresu prawa gospodarczego i handlowego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje Pana Witolda Kazimierza Ławnickiego zostały ocenione przez sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi, który podkreślił, że kandydat posiada dobrą znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego, jest pracowity i obowiązkowy, osiąga bardzo dobre wyniki w zakresie terminowości sporządzania uzasadnień, a jego orzecznictwo utrzymuje się na dobrym poziomie. Sędzia wizytator stwierdził, że Pan Witold Kazimierz Ławnicki posiada wiedzę i przygotowanie uzasadniające przedstawienie jego kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
27. Malska Jolanta Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 51 1
PRZECIW 8 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13 19

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników tego postępowania nominacyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
28. Masłowski Marcin Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 53 1
PRZECIW 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13 19
29. Matysiak Wiktor Paweł Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA negatywna opinia 4 17
PRZECIW 56 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Wiktor Paweł Matysiak urodził się w 1976 r. w Łodzi, W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2000-2003 odbywał aplikację sadową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. W kwietniu 2003 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Z dniem 16 czerwca 2003 r. został mianowany asesorem sądowym z powierzeniem czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Z dniem 25 maja 2004 r. powierzono mu pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego wydziału cywilnego. Funkcję tę sprawował do grudnia 2005 r. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2008 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Od sierpnia 2009 r. powierzano mu pełnienie obowiązków zastępcy przewodniczącego wydziału cywilnego. Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. Od 2011 r. prowadzi wykłady i szkolenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, na zlecenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Uchwalą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu ludzkiego z dnia 6 września 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, przyznany na podstawie rozprawy doktorskiej pr. „Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej". Od 2013 r. jest zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w charakterze adiunkta. W 2018 r. został wyznaczony do udziału w Komisji Egzaminacyjnej na egzaminie radcowskim jako przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości. Jest autorem szeregu publikacji naukowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji Pana Wiktora Pawła Matysiaka dokonała sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator stwierdziła, ze Pan sędzia nie jest dobrym kandydatem do objęcia stanowiska sędziego sadu okręgowego, gdyż dyskwalifikują go uchybienia proceduralne i merytoryczne. Pan Wiktor Paweł Matysiak złożył uwagi do oceny kwalifikacyjnej, wskazując na uchybienia formalne i merytoryczne dokonanej oceny. Zaznaczył, że sędzia wizytator skoncentrowała się wyłącznie na elementach negatywnych, całkowicie pomijając jego działalność naukową i fakt uzyskania stopnia doktora nauk prawnych. Sędzia wizytator nie odniosła się do uwag kandydata.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
30. Michniewicz-Broda Ewa Bogumiła Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 29 20
PRZECIW 13 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 30 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda urodziła się w 1974 r. w Łodzi. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu łódzkiego z oceną bardzo dobrą. W latach 1998-2001 odbywała aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. W kwietniu 2001 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem 23 lipca 2001 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Zgierzu. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 sierpnia 2004 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Zgierzu. Z dniem 1 października 2005 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonuje w wydziale rodzinnym i nieletnich. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26 listopada 2004 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, na podstawie przeprowadzonej rozprawy doktorskiej pt „Ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa". W styczniu 2014 r. objęła funkcję zastępcy przewodniczącego wydziału rodzinnego i nieletnich, a z dniem 1 stycznia 2016 r. funkcję przewodniczącej tego wydziału. Od 27 sierpnia 2018 r. jest delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi na czas nieokreślony. Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. Prowadziła szkolenia organizowane m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Uniwersytet Łódzki oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi. Jest autorką publikacji naukowych, a także współautorką komentarza do Kodeksu cywilnego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Ewy Bogumiły Michniewicz-Brody sporządziła sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator stwierdziła, miedzy innymi, że opiniowana posiada dobrą znajomość prawa materialnego i procesowego, umiejętnie stosuje prawo w praktyce, wnikliwie rozpoznaje problemy prawne pojawiające się w poszczególnych sprawach, terminowo sporządza uzasadnienia a jej orzecznictwo jest stabilne. Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda złożyła uwagi do oceny w zakresie, w jakim dokonano analizy jednej z prowadzonych przez nią spraw. Sędzia wizytator nie odniosła się do zastrzeżeń kandydatki.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
31. Mihuniewicz Sebastian Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 48 1
PRZECIW 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18 19

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników tego postępowania nominacyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
32. Milski Tomasz Sebastian Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 29 0
PRZECIW 14 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 29 20
33. Mistrzak Agata Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 61 19
PRZECIW 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Agata Mistrzak urodziła się w 1964 r. w Łodzi. W 1990 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem dostatecznym. W latach 1990-1992 odbywała aplikację sądową pozaetatową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożyła we wrześniu 1992 r. z wynikiem ogólnym dostatecznym. Z dniem 15 lipca 1994 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 26 kwietnia 1996 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonywała w wydziale rodzinny i nieletnich. W czerwcu 1997 r. powierzono jej wykonywanie obowiązków konsultanta w ramach nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich w pięciu placówkach na terenie Łodzi. Z dniem 1 lipca 2000 r. została skierowana do wykonywania obowiązków służbowych w wydziale rodzinnym i nieletnich Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. W latach 2003 i 2004 orzekała dodatkowo, w ramach jednodniowych delegacji, w sprawach nieletnich w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Od września 2009 r., w ramach jednodniowych delegacji, pełniła obowiązki sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi w wydziale cywilnym rodzinnym dla spraw rozpoznawanych w II instancji. W latach 2016-2017 była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi w wydziale cywilnym rodzinnym. Z dniem 1 stycznia 2017 r została przeniesiona do nowoutworzonego wydziału rodzinnego i nieletnich Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Z dniem 1 stycznia 2018 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi na czas nieokreślony. Kandydatka uczestniczyła w szeregu szkoleń dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, organizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. W dniu 5 listopada 2015 r. została odznaczona Odznaką „Przyjaciel Dziecka", nadawaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za pracę społeczną dla dobra dzieci. Uzyskała również podziękowania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za wspierającą pracę w Komisji Kwalifikacyjnej przy Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym TPD w Łodzi.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje Pani Agaty Mistrzak zesłały ocenione przez sędziego wizytatora do spraw cywilnych, rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator zwrócił uwagę na bardzo dobre wyniki statystyczne pracy kandydatki, jej zróżnicowane doświadczenie zawodowe, ugruntowaną wiedzę i dobre przygotowanie zawodowe i ocenił, że przedstawienie jej kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi jest uzasadnione.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
34. Paszkowska-Masłowska Karolina Anna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 22 0
PRZECIW 23 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 27 20

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników tego postępowania nominacyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
35. Pawłowski Mikołaj Michał Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 26 0
PRZECIW 9 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 37 19
36. Pietruszka Marek Zenon Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA negatywna opinia 5 18
PRZECIW 63 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Marek Zenon Pietruszka urodził się w 1969 r. w Łęczycy. W 1996 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z oceną dobrą. W latach 1997-1999 odbywał aplikację sędziowską etatową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Egzamin sędziowski złożył we wrześniu 1999 r. z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem 1 września 2000 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. W latach 1996-2000 był uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uchwałą Rady tego Wydziału z dnia 8 stycznia 2002 r. został mu nadany stopień doktora nauk prawnych, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ochrona środowiska przed odpadami we Wspólnocie Europejskiej a polskie rozwiązania prawne". Postanowieniem Prezydenta RP z 2 października 2003 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. W latach 2004-2005 pełnił czynności zastępcy przewodniczącego wydziału grodzkiego. Z dniem 26 lutego 2018 r. został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. W lalach 1996-2001 prowadził zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z zakresu prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska. W 2018 r. prowadził zajęcia dydaktyczne w Akademii Humanistyczno -Ekonomicznej w Łodzi z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Ukończył szereg szkoleń, m.in. z zakresu prawa europejskiego oraz prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Jest autorem publikacji naukowych, obejmujących w szczególności tematykę ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji Pana Marka Zenona Pietruszki dokonał sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator wyraził przekonanie, że praca kandydata utrzymuje się na przeciętnym poziomie, nie stwierdził jednak powtarzających się, poważnych uchybień. Podkreślił, że opiniowany prezentuje dobrą znajomość prawa procesowego, a, na tle innych sędziów wydziału, jego orzecznictwo cechuje niska zaskarżalność i wzruszalność. Jako niezadawalającą uznał jednak sprawność postępowania kandydata. Pan Marek Zenon Pietruszka zgłosił zastrzeżenia do oceny kwalifikacji, szczegółowo odnosząc się do krytycznych uwag podniesionych przez sędziego wizytatora. Podkreślił w szczególności, że czas trwania postępowań sądowych w jego referacie nie obiega od czasu postępowań prowadzonych przez pozostałych sędziów wydziału. Odniósł się również do zastrzeżeń merytorycznych, zgłoszonych przez wizytatora w odniesieniu do konkretnych spraw. Zaznaczył także, że ocena sędziego wizytatora odbiega od oceny okresowej dokonanej przez sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi, która uznała, że praca kandydata utrzymuje się na dobrym poziomie. Sędzia wizytator nie odniósł się do zgłoszonych uwag.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
37. Raszewski Marek Maciej Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 41 0
PRZECIW 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 25 20

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników tego postępowania nominacyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
38. Rudnik-Niewrzał Marzena Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 53 2
PRZECIW 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13 18
39. Seniuk Anna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 50 1
PRZECIW 10 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12 19
40. Smołkowicz Aleksandra Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 15 18
PRZECIW 20 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 37 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Aleksandra Smołkowicz urodziła się w 1977 r. w Łodzi. W 2001 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikłem dobrym. W lalach 2001-2004 odbywała aplikację sądową pozaetatową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. W latach 2002-2004 pracowała na stanowisku referenta, a następnie asystenta zarządu w Z.M.P. „Mera-Poltik" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. We wrześniu 2004 r. złożyła egzamin sędziowski z łączną oceną dobrą. Z dniem 15 listopada 2004 r. została mianowana asesorem sądowym z powierzeniem czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 16 czerwca 2008 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Czynności służbowe wykonywała w wydziale grodzkim, a następnie w wydziale cywilnym. Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych, organizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Aleksandry Smołkowicz sporządziła sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator stwierdziła, że kandydatka posiada dobrą znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego, dobrze opanowała technikę pracy sędziowskiej i nienagannie sporządza uzasadnienia, a jej orzecznictwo utrzymuje się na wysokim poziomie, także pod względem stabilności. W konkluzji sędzia wizytator stwierdziła, że Pani Aleksandra Smołkowicz posiada wiedzę i przygotowanie zawodowe uzasadniające przedstawienie jej kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
41. Stępiński Dariusz Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 62 1
PRZECIW 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7 19

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników tego postępowania nominacyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
42. Sumiński Marcin Michał Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 62 19
PRZECIW 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Marcin Michał Sumiński urodził się w 1976 r. w Łodzi. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2000-2003 odbywał aplikację sadowa w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożył w kwietniu 2003 r. z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Z dniem 16 czerwca 2003 r. został mianowany asesorem sądowym z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 1 lutego 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonuje w wydziale cywilnym. Z dniem 1 lipca 2015 r. powierzono mu pełnienie czynności zastępcy przewodniczącego tego wydziału. W latach 2014-2016, w ramach jednorazowych delegacji, pełnił obowiązki sędziego w wydziale cywilnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. W 2017 r. oraz od stycznia do czerwca 2018 r. wykonywał czynności sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi w ramach delegacji stałej. Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. W latach 2008-2011 prowadził wykłady z zakresu prawa cywilnego, prawa autorskiego i prasowego oraz ćwiczenia z logiki prawniczej.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników tego postępowania nominacyjnego.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji Pana Marcina Michała Sumińskiego dokonała sędzia wizytator do spraw cywilnych i egzekucyjnych Sadu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator stwierdziła, że opiniowany jest bardzo dobrym kandydatem do objęcia stanowiska sędziego sadu okręgowego. Podkreśliła bardzo wysoki wskaźnik opanowania wpływu, wysoką załatwialność i stabilność orzecznictwa na poziomie wyższym niż przeciętnym, a także niski wskaźnik zaskarżałności.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
43. Sychniak Wioletta Anna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 67 2
PRZECIW 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 18
44. Szczygielska Joanna Anna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 67 2
PRZECIW 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 18
45. Terlecka Anna Dominika Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 11 1
PRZECIW 32 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 29 19
46. Turbiński Krzysztof Jacek Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 64 1
PRZECIW 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 19
47. Urbanowicz Barbara Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 50 6
PRZECIW 5 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 17 13
48. Wojas Paweł Krzysztof Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 32 0
PRZECIW 15 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 25 20
49. Wójcik Honorata Sabina Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 17 1
PRZECIW 17 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 38 19
50. Zieliński Adam Wiktor Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA negatywna opinia 20 1
PRZECIW 30 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 22 19
51. Znyk Dorota Bogusława Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 18 1
PRZECIW 24 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 30 19