Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 436/2018

Sąd: Sąd Okręgowy w Łodzi
Data posiedzenia: 9 października 2018 – 12 października 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 292 z 2018
Pobierz uchwałę:https://adm.courtwatch.pl/wp-content/blo...
Liczba wolnych stanowisk: 18
Liczba kandydatów: 51
Liczba obsadzonych stanowisk: 18
Liczba odrzuconych kandydatów: 33

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Badziak-Makuch Katarzyna Natalia Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 45 0
PRZECIW 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 21 20

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1 975 r. w Łodzi. W 1 999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z oceną bardzo dobrą. W latach 1 999-2002 odbywała aplikację sądową etatową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. W kwietniu 2002 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem dobrym. Z dniem 1 5 kwietnia 2003 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 1 9 marca 2007 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonywała w wydziale rodzinnym i nieletnich oraz w wydziale cywilnym. Od stycznia 20 1 7 r. pełniła obowiązki zastępcy przewodniczącej wydziału rodzinnego i nieletnich.Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. W 20 1 3 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa rodzinnego dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w sądach wszystkich szczebli.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe Pani Katarzyny Natalii Badziak-Makuch zostały ocenione przez sędzię wizytator do spraw cywilnych, rodzinnych i gospodarczych Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator podkreśliła, że opiniowana jest dobrą kandydatką do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego: posiada dobrą znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce, jest wnikliwa, sumienna i obowiązkowa, uzasadnienia sporządza w sposób nienaganny i terminowo, a jej orzecznictwo jest stabilne.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Barańska Katarzyna Anna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 65 0
PRZECIW 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 20

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1 975 r. w Łodzi. W 1 998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z ogólną oceną dobrą. W latach 1 999-2002 odbywała aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. W kwietniu 2002 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem dobrym. Z dniem 2 1 lipca 2003 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 1 9 marca 2007 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Obowiązki orzecznicze wykonywała w wydziale grodzkim. Z dniem l września 2009 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Czynności służbowe wykonywała w wydziale cywilnym. Od lipca 20 1 3 r. do października 20 1 5 r. była przewodniczącą tego wydziału. Od 2 0 1 4 r. orzekała, w ramach jednorazowych delegacji, w Sądzie Okręgowym w Łodzi w wydziale cywilnym odwoławczym, a w latach 20 1 5-20 1 7 była delegowana do tego Sądu w pełnym wymiarze, wykonując obowiązki sędziego w wydziale gospodarczym. Od dnia 2 listopada 20 1 7 r. delegacja do pełnienia obowiązków sędziego przez kandydatkę w Sądzie Okręgowym w Łodzi została przedłużona na czas nieokreślony. Kandydatka podnosi kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach zawodowych

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe Pani Katarzyny Anny Barańskiej zostały ocenione przez sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi, który stwierdził, że jest ona dobrą kandydatką do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego. Zaznaczył, że prawidłowo podejmuje czynności procesowe i sporządza uzasadnienia, a dostrzeżone w jej pracy uchybienia proceduralne i merytoryczne mają charakter incydentalny i pozostają bez wpływu na przebieg postępowań i treść wydanych orzeczeń

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Borowicz Adam Jakub Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 56 20
PRZECIW 5 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Adam Jakub Borowicz urodził się w 1978 r. w Zgierzu. W 2002 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, z oceną bardzo dobrą. Od listopada do grudnia 2002 r. był stażystą w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o. W latach 2002-2005 odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. We wrześniu 2005 r. złożył egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Od października 2005 r. do stycznia 2006 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Powierzone obowiązki wykonywał w wydziale cywilnym. Z dniem 1 lutego 2006 r. został mianowany asesorem sadowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. W latach 2002-2007 był słuchaczem zaocznych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2008 r. został mu nadany stopień naukowy doktora nauk prawnych, na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. „Prawnicza argumentacja oparta na odwołaniu do racji normy prawnej (ratio legis)". Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 27 marca 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Obowiązki orzecznicze wykonywał w wydziale cywilnym, a od lipca 2009 r. cyklicznie pełnił obowiązki zastępcy przewodniczącego tego wydziału. W latach 2010-2011 obowiązki służbowe wykonywał w sekcji egzekucyjnej. Od 2016 r. orzeka, w ramach jednorazowych delegacji, w Sądzie Okręgowym w Łodzi (w wydziale cywilnym odwoławczym). Jest autorem pięciu artykułów naukowych i dwóch glos.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Adama Jakuba Borowicza sporządziła sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Opiniująca podkreśliła, że kandydat posiada bardzo dobrą znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego, umiejętność stosowania prawa w praktyce, a wypracowana przez niego technika pracy sędziowskiej pozostaje na wysokim poziomie. W badanym okresie kandydat miał największą w wydziale liczbę załatwień, najniższy wskaźnik odroczeń oraz największą liczbę sporządzanych uzasadnień. Opiniująca zaznaczyła, że Pan Adam Jakub Borowicz dostrzega istotę problematyki prawnej rozstrzyganych spraw, jako bardzo dobrą, a wręcz wzorową, oceniła sprawność w podejmowaniu przez niego czynności procesowych, zwróciła uwagę na dobrą terminowość sporządzania uzasadnień, ich nienaganną konstrukcję i wysoki poziom merytoryczny. W podsumowaniu oceny stwierdziła, że Pan Adam Jakub Borowicz posiada wiedzę i przygotowanie zawodowe uzasadniające przedstawienie jego kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Budner Ewa Aleksandra Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 25 0
PRZECIW 12 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 35 20

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1 976 r. w Łodzi. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 2000-2003 etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, w kwietniu 2003 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Z dniem 2 1 lipca 2003 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia l lutego 2007 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonuje w wydziale rodzinnym i nieletnich, gdzie dodatkowo pełni obowiązki przewodniczącej wydziału. Od lipca 20 l 7 r., w ramach jednorazowych delegacji, orzeka w wydziale cywilnym rodzinnym Sądu Okręgowego w Łodzi.Kandydatka podnosi kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach zawodowych. W czerwcu 20 1 3 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie prawa rodzinnego dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w sądach wszystkich szczebli. Znajomość języka angielskiego i francuskiego potwierdziła certyfikatami FCE i DELF.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Pracę i kwalifikacje Pani Ewy Aleksandry Budner ocenił sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator zaznaczył, że kandydatka posiada bardzo dobrą znajomość prawa rodzinnego i dobrą znajomość prawa cywilnego procesowego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce, bardzo dobrze opanowała technikę pracy sędziego, dostrzega istotę problematyki prawnej rozstrzyganych spraw, jaj orzecznictwo osiąga bardzo dobre wyniki w zakresie terminowości i stabilności. Konkludując, sędzia wizytator stwierdził, że Pani Ewa Aleksandra Budner posiada wiedzę i przygotowanie zawodowe uzasadniające przedstawienie jej kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Chodkiewicz Tomasz Dominik Adwokat pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA negatywna opinia 1 11
PRZECIW 64 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7 9

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz urodził się w 1974 r. w Łodzi. Wyższe studia prawnicze ukończył w 2005 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z oceną dostateczną. W latach 2005-2010 odbywał aplikację adwokacką. We wrześniu 2010 r. złożył egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi z dnia 28 września 2010 r. został wpisany na listę adwokatów. Od 1 stycznia 2011 r. czynnie wykonuje zawód adwokata, prowadząc indywidualną kancelarię adwokacką w Ozorkowie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji Pana Tomasza Dominika Chodkiewicza dokonała sędzia wizytator do spraw cywilnych, wieczystoksięgowych i egzekucyjnych Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator oceniła poziom wiedzy prawniczej kandydata jako dobry, ale zaznaczyła przy tym, że stopień skomplikowania przedstawionych do analizy spraw nie był znaczny (poza czterema sprawami, które składały się z dwóch tomów, były to sprawy jednotomowe, które kończyły się po przeprowadzeniu jednego, a najczęściej dwóch-trzech posiedzeń). W konkluzji sędzia wizytator stwierdziła, ze. w jej ocenie. Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz nie spełnia wymogów do ubiegania się o stanowisko sędziego sadu okręgowego. Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz złożył uwagi do opinii kwalifikacji. Podkreślił w szczególności, że trudno zgodzić się ze stanowiskiem wyrażonym w opinii, jakoby o stopniu skomplikowania spraw świadczyła ilość tomów akt czy rozpraw w danej sprawie. Sędzia wizytator nie odniosła się do zgłoszonych zastrzeżeń.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Chruścielewska Dominika Maria Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 17 20
PRZECIW 26 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 29 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Dominika Maria Chruścielewska urodziła się w 1974 r. w Łodzi. W 1998 r. ukończyła wyższe studiu prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z oceną bardzo dobrą. W latach 1999—2000 była zatrudniona na stanowisku prawnika praktykanta w Departamencie Ochrony Własności Intelektualnej Kancelarii Prawnej Wardyński i Wspólnicy się. w Warszawie. W latach 2000-2003 odbywała aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożyła w kwietniu 2003 r. z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Z dniem 21 lipca 2003 r. została mianowana asesorem sądowym, z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 marca 2007 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku Sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonuje w wydziale cywilnym. Uczestniczyła w szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Znajomość języka angielskiego potwierdziła certyfikatami FCE i CAE.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Pracę i kwalifikacje kandydatki ocenił sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Stwierdził, że wyniki przeprowadzonej lustracji pozwalają przyjąć, iż Pani sędzia Dominika Maria Chruścielewska posiada dobrą znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce. Zaznaczył, że kandydatka dostrzega istotę problematyki prawnej rozstrzyganych spraw i terminowo sporządza uzasadnienia. Wyraził przekonanie, że Pani Dominika Maria Chruścielewska posiada wiedzę i przygotowanie zawodowe uzasadniające przedstawienie jej kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Ćwikliński Roman Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 17 0
PRZECIW 15 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 40 20

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się w 1 97 1 r. w Gnieźnie. W 1 996 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z wynikiem dobrym. W latach 2000-2003 odbywał aplikację sądową pozaetatową w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu. Egzamin sędziowski złożył w kwietniu 2003 r. z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem l O maja 2004 r. został mianowany asesorem sądowym z powierzeniem czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Kutnie. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 5 października 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Kutnie. Obowiązki służbowe wykonywał początkowo w wydziale grodzkim, a od l lipca 2009 r. w wydziale cywilnym. Do 3 1 grudnia 2009 r. pełnił obowiązki zastępcy przewodniczącego wydziału pracy. Z dniem l lutego 20 1 0 r. został skierowany do pełnienia obowiązków służbowych w wydziale rodzinnym i nieletnich, z powierzeniem pełnienia obowiązków przewodniczącego tego wydziału. Z dniem 9 maja 20 1 6 r. został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Kutnie. Od 20 1 7 r. orzeka, na jednodniowych delegacjach, w wydziale cywilnym rodzinnym Sądu Okręgowego w Łodzi. Kandydat podnosi kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach zawodowych. W 20 1 0 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów sądów powszechnych w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Romana Ćwiklińskiego sporządziła sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator stwierdziła, że opiniowany jest dobrym kandydatem do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego. Zaznaczyła, że do jego niewątpliwych atutów należy zaangażowanie, pracowitość, systematyczność i dobra organizacja pracy. Dostrzegła jednak pewne uchybienia proceduralne, związane z postawienie na pierwszym planie szybkości postępowania, które jednak nie dyskwalifikują kandydata.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Dąbrowski Eryk Ryszard Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 42 19
PRZECIW 15 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Eryk Ryszard Dąbrowski urodził się w 1972 r. w Łodzi. Ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim w 1996 r. z oceną bardzo dobrą. W łatach 1996-1998 odbywał aplikację sądową etatową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożył w 1998 r. z wynikiem dobrym. Z dniem 1 lutego 1999 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z 19 lutego 2001 r. zostałł powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Orzekał w wydziale cywilnym, gdzie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. W latach 2014 -2015 obowiązki służbowe wykonywał, w ramach jednodniowych delegacji, w wydziale cywilnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi, a od 2016 r. w wydziale gospodarczym tego Sądu. Aktualna delegacja do orzekania w tym Sądzie została udzielona mu na czas nieokreślony.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje Pana Eryka Ryszarda Dąbrowskiego zostały ocenione przez sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator stwierdził, że opiniowany jest dobrym kandydatem do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego. Podkreślił jego odpowiedzialność, zaangażowanie, pracowitość i dobrą organizację pracy. Zwrócił uwagę na dobry wskaźnik odroczeń, terminowość sporządzania uzasadnień oraz ich poprawność językową.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Dhahir-Swaidan Anna Zofia Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 18 1
PRZECIW 21 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 33 18

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1 978 r. w Łodzi. W 2002 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z oceną dobrą. W latach 2003-2006 odbywała aplikację sądową pozaetatową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożyła we wrześniu 2006 r., uzyskując wynik ogólny dostateczny plus. Od 1 997 r. była związana zawodowo z Sądem Rejonowym w Łodzi, początkowo pracując w sekretariacie, od 2005 r. na stanowisku asystenta sędziego, a od 2007 r. jako referendarz sądowy. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 1 2 lutego 20 1 0 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Skierniewicach. Obowiązki służbowe wykonywała w wydziale cywilnym. W marcu 20 1 2 r., na własną prośbę, została przeniesiona na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Powierzone obowiązki pełniła w wydziałach cywilnym oraz rodzinnym i nieletnich.Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje Pani Anny Zofii Dhahir-Swaidan zostały ocenione przez sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator uznał, że kandydatka posiada dobrą znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce, materiał dowodowy gromadzi, co do zasady, z zachowaniem reguł wynikających z k.p.c., a stwierdzone w tym zakresie uchybienia nie są liczne i w zasadzie nie mają poważniejszego charakteru, prawidłowo i terminowo sporządza uzasadnienia, a osiągane przez nią wyniki statystyczne utrzymuj ą się na dobrym poziomie. W konkluzji stwierdził, że Pani Anna Zofia Dhahir-Swaidan posiada wiedzę i przygotowanie zawodowe uzasadniające przedstawienie j ej kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Drab Dorota Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 11 20
PRZECIW 49 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Dorota Drab urodziła się w 1964 r. w Łodzi. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z oceną dobrą. W latach 1985-1994 pracowała w sekretariacie Sądu Rejonowego w Łodzi. W latach 2000-2003 odbywała aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, w tym od 2002 r. w ramach aplikacji etatowej. W kwietniu 2003 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem dobrym. Z dniem 22 marca 2004 r. została mianowana asesorem sądowym z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z 5 października 2007 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonuje w wydziale cywilnym. W lipcu 2008 r. objęła funkcję przewodniczącej wydziału, którą pełniła do marca 2015 r. Od lipca 2010 r. wykonuje czynności służbowe, w ramach jednodniowych delegacji, w wydziale cywilnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. Z dniem I kwietnia 2015 r. powierzono jej wykonywanie obowiązków służbowych w sekcji egzekucyjnej wydziału cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Z dniem 19 stycznia 2018 r. powierzono jej pełnienie funkcji Wiceprezesa tego Sądu.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe Pani Doroty Drab zostały ocenione przez sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator podkreślił, między innymi, że wypracowana przez opiniowaną technika pracy sędziowskiej pozostaje na dobrym poziomie, że Pani sędzia dostrzega istotę problematyki prawnej rozstrzyganych spraw i gromadzi materiał dowodowy z zachowaniem reguł wynikających z kodeksu postępowania cywilnego. Zaznaczył przy tym, że stwierdzone uchybienia, zważywszy na ich rodzaj, nie rzutują negatywnie na ocenę jej pracy. W konkluzji sędzia wizytator stwierdził. Ze Pani Dorota Drab posiada wiedzę i przygotowanie zawodowe uzasadniające przedstawienie jej kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Federowicz Kamil Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 52 3
PRZECIW 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14 17

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się w 1 979 r. w Łodzi. W 2003 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracj i Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2003-2006 odbywał aplikację sądową etatową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożył we wrześniu 2006 r. z oceną bardzo dobrą. Z dniem 2 listopada 2006 r. został mianowany asesorem sądowym i powierzono mu pełnienie czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 kwietnia 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Obowiązki służbowe podj ął w wydziale karnym. Od l stycznia 20 1 7 r., w ramach delegacji, orzeka w Sądzie Okręgowym w Łodzi w wydziale karnym odwoławczym, w wymiarze czterech sesji w miesiącu.Kandydat podnosi kwalifikacj e, uczestnicząc w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. Od 2003 r. był uczestnikiem Zaocznego Studium Doktoranckiego w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a w czerwcu 20 1 7 r. został otwarty jego przewód doktorski - tytuł rozprawy doktorskiej "Przesłanki stosowania szczególnych trybów przesłuchań określonych w art. 1 85a, 1 85b, 1 85c k.p.k.". Jest autorem dwóch publikacji z zakresu postępowania karnego. Od 20 1 4 r. prowadzi szkolenia dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi i zajęcia dydaktyczne w Katedrze Postępowania Kamego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Współpracuj e również z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Ocena kwalifikacj i i pracy Pana Kamila Federowicza została sporządzona przez sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator podkreślił niezwykłą pracowitość kandydata, dostrzegalną pasj ę do wykonywanego zawodu i fakt nieustannego zgłębiania przez niego wiedzy prawniczej . Dostrzeżone w pracy kandydata uchybienia nie rzutuj ą, zdaniem sędziego wizytatora, na jednoznacznie pozytywną ocenę jego kwalifikacji.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Feliniak Eliza Maria Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 58 17
PRZECIW 10 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Eliza Maria Feliniak urodziła się w 1972 r. w Łowiczu. W 1996 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z oceną dobry plus. W lalach 1997-1999 odbywała aplikację sądową etatową w okręgu Sądu Okręgowego w Skierniewicach. Egzamin sędziowski złożyła we wrześniu 1999 r. z wynikiem dobrym. Z dniem 1 listopada 1999 r. została mianowana asesorem sądowym i skierowana do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2002 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Żyrardowie. Orzekała w wydziale karnym. Od 1 września 2004 r. była kierownikiem sekcji wykonania orzeczeń wydziału karnego tego Sądu. Z dniem 1 listopada 2005 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Orzekała w wydziale karnym, a od maja 2007 r. do sierpnia 2016 r. pełniła funkcję przewodniczącej tego wydziału. Od kwietnia 2008 r. do czerwca 2016 r. orzekała, w ramach jednodniowych delegacji, w wydziale karnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. Od sierpnia 2016 r. pełni obowiązki sędziego w tym Sądzie w ramach stałej delegacji. Kandydatka odbyła szereg szkoleń z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Sąd Okręgowy w Łodzi. Ukończyła również roczne seminarium prowadzone przez Biuro Informacji Rady Europy w Warszawie w zakresie stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym. W październiku 2009 r. przeprowadziła jednorazowe szkolenie w ramach konferencji dla funkcjonariuszy Policji Wydziału Ruchu Drogowego oraz pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Sędzia wizytator Sądu Okręgowego w Łodzi pozytywnie ocenił predyspozycje zawodowe Pani Hi/y Marii l-eliniak. Podkreślił merytoryczną jakość sporządzonych przez kandydatkę uzasadnień, zwracając uwagę na dużą ilość spraw, w których, po zapoznaniu się z pisemnymi motywami, strony nie wnosiły apelacji. Zaznaczył również. Ze żadna ze spraw rozpoznawanych przez kandydatkę w okresie delegowania do Sądu Okręgowego w Łodzi i poddana kontroli instancyjnej nie została uchylona. Podkreślił, że Panią sędzię cechuje wysoka kultura osobista i kultura organizacji pracy.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
13. Frąckowiak-Kalinowska Małgorzata Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA negatywna opinia 4 0
PRZECIW 55 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13 20

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1 967 r. w Słupsku. W 1 992 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem dobrym. W latach 1 992-1 995 odbywała aplikację sądową etatową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożyła w 1 995 r. z wynikiem dostatecznym. Z dniem 5 czerwca 1 995 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 22 kwietnia 1 997 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rej onowego w Łodzi. Z dniem l lipca 2000 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rej onowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, z powierzeniem wykonywania obowiązków służbowych w wydziale karnym. Od lipca 200 l r. pełniła obowiązki kierownika Sekcj i Orzeczniczej w Sprawach o Stosowanie Tymczasowego Aresztowania w Postępowaniu Przygotowawczym, natomiast od l stycznia 2003 r. powierzono jej funkcję kierownika tej Sekcj i (którą pełniła do l maj a 2007 r.). Kandydatka podnosi kwalifikacje, biorąc udział w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. W 20 1 1 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie procesu kamego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 20 1 2 r. ukończyła na tej Uczelni Podyplomowe Studia Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych, również z wynikiem bardzo dobrym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
14. Gliwna Agnieszka Karolina Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA negatywna opinia 1 1
PRZECIW 63 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 19

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1 98 1 r. w Łodzi. W 2005 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracj i Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem dobrym. W latach 2006-2009 odbywała aplikację adwokacką, którą ukończyła złożeniem egzaminu adwokackiego w listopadzie 2009 r. z wynikiem ogólnym dostatecznym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2009 r. została wpisana na listę adwokatów. Od lipca 20 1 0 r. wykonuje czynnie zawód adwokata, prowadząc indywidualną kancelarię adwokacką w Łodzi. Kandydatka bierze udział w szkoleniach, organizowanych przez samorząd zawodowy. W maj u 2006 r. ukończyła dwuletnią Szkołę Prawa Niemieckiego, zorganizowaną przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Munster w Niemczech. Znaj omość j ęzyka angielskiego potwierdziła certyfikatem CAE.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacj i Pani Agnieszki Karoliny Oliwnej sporządziła sędzia wizytator do spraw cywilnych i egzekucyjnych Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator podkreśliła, że kandydatka wykonuje czynności zawodowe w sposób niebudzący zastrzeżeń, niemniej sprawy przedstawione do oceny nie były skomplikowane

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
15. Golmont Jacek Bogusław Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 35 19
PRZECIW 8 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 29 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Jacek Bogusław Golmont urodził się w 1974 r. w Łodzi. W 1998 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem dobrym. W latach 1999-2002 odbywał aplikację sądową pozaetatową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożył w 2002 r. z wynikiem dobrym. Z dniem 1 sierpnia 2002 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 4 października 2005 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Od października 2005 r. pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego wydziału karnego, a następnie funkcję przewodniczącego wydziału. Od 2017 r., w ramach jednodniowych delegacji, orzeka w wydziale karnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. Kandydat brał udział w szkoleniach zawodowych, organizowanych m.in. przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji Pana Jacka Bogusława Golmonta dokonał sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, zaznaczając, że jest on dobrym kandydatem na stanowisko sędziego sądu okręgowego w pionie karnym. Pozytywnie ocenił merytoryczny poziom jego orzecznictwa oraz efektywność czynności podejmowanych w sprawach, a także umiejętność organizacji pracy i zarządzania własnym referatem.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
16. Grzegorczyk Kinga Maja Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 34 1
PRZECIW 22 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15 19

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1 976 r. w Łodzi. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracj i Uniwersytetu Łódzkiego z oceną dobrą plus. W 2003 r., po odbyciu aplikacj i sądowej w okręgu Sądu Ohęgowego w Łodzi, złożyła egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 1 6 czerwca 2003 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Zgierzu. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 1 9 marca 2007 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Czynilości służbowe wykonywała w wydziale grodzkim. Z dniem 23 lutego 2009 r. została przeniesiona do wydziału cywilnego. Od listopada 2 0 1 2 r. do chwili obecnej sprawuj e funkcj ę przewodniczącej tego wydziału. Od 20 1 3 r., w ramach jednorazowych delegacj i, czynności służbowe wykonuje w wydziale cywilnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. Kandydatka podnosi kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacj i Pani Kingi Mai Grzegorczyk sporządził sędzia wizytator do spraw cywilnych, rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator stwierdził, że kandydatka posiada dobrą znaj omość prawa cywilnego materialnego i procesowego,umiejętność stosowania prawa w praktyce i osiąga bardzo dobre wyniki statystyczne. Wyraził przekonanie, że Pani Kinga Maj a Grzegorczyk posiada wiedzę i przygotowanie zawodowe uzasadniaj ące przedstawienie j ej kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. Pani Kinga Maja Grzegorczyk wniosła zastrzeżenia do przedstawionej oceny kwalifikacj i, wskazując na występuj ące w niej nieścisłości. Sędzia wizytator nie odniósł się do zastrzeżeń kandydatki.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
17. Grzegorczyk-Steć Grażyna Urszula Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA negatywna opinia 3 0
PRZECIW 63 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 20

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1 96 1 r. w Rawie Mazowieckiej . W 1 985 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z oceną bardzo dobrą. W latach 1 985-1 987 odbyła aplikację sądową etatową. We wrześniu 1 987 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. Aktem z dnia 2 listopada 1 987 r. została mianowana asesorem sądowym w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Skierniewicach z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie. Uchwałą Rady Państwa z dnia 2 1 kwietnia 1 989 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej . Z dniem 1 5 października 1 990 r. została przeniesiona do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach. Obowiązki służbowe · wykonywała w wydziale pracy, następnie w wydziale gospodarczym, w którym pełniła funkcję przewodniczącego. Posiada także doświadczenie w pełnieniu funkcji Wiceprezesa Sądu Rej onowego w Skierniewicach. W 2000 r. była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Skierniewicach, a · w latach 2002-2009- orzekała w Sądzie Okręgowym w Łodzi, w wydziałach gospodarczym i cywilnym. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 stycznia 20 l O r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach. Od stycznia 2005 r. do chwili obecnej jest delegowana do pełnienia czynności administracyj nych w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku głównego specjalisty. Kandydatka podnosi kwalifikacj e zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. W 2005 r. ukończyła seminarium "Stosowanie Europej skiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym" na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w 20 1 2 r. ukończyła zaś z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie prawa europej skiego dla sędziów.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacj i Pani Grażyny Urszuli Grzegorczyk-Steć sporządziła sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator pozytywnie oceniła kandydatkę, podkreślając, że posiada ona znaj omość prawa cywilnego gospodarczego, terminowo podejmuje czynności w prowadzonych sprawach, sporządza szczegółowe uzasadnienia mediacyjne.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
18. Karowicz Adam Przemysław Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 48 2
PRZECIW 8 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16 18

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się w 1 967 r. w Łodzi. W 1 993 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem dostatecznym. W latach 1 994-1 995 był referentem prawnym w Państwowej Inspekcji Handlowej Okręgowym Inspektoracie w Łodzi. W tym czasie odbył aplikację administracyjną, którą ukończył z oceną bardzo dobrą. W latach 1 995-1 997 odbywał aplikację prokuratorską w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Polesie. W 1 997 r. był asystentem programowym w EPCE - Biurze Fundacji Marshalla w Krakowie, a następnie do stycznia 1 999 r. asystentem programowym w Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie. W 1 999 r. był zatrudniony na stanowisku specjalisty w Zarządzie Zakładu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Polonia". W listopadzie 1 997 r. złożył egzamin prokuratorski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Z dniem l listopada 1 999 r. został mianowany asesorem Prokuratury Rejonowej w Pabianicach. Z dniem l listopada 200 1 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Rej onowej w Pabianicach. Z dniem l O kwietnia 2002 r. został przeniesiony na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście w Łodzi. Obowiązki prokuratora pełnił do 2 1 września 2004 r. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 1 7 sierpnia 2004 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonywał w pionie karnym. Okresowo pełnił obowiązki zastępcy przewodniczącego wydziału. W latach 2 0 1 2-20 1 8 pełnił obowiązki kierownika sekcji wykonywania orzeczeń sądowych wydziału karnego. Od 20 1 6 r., w ramach jednorazowych delegacji, pełnił obowiązki sędziego w wydziale karnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi, a od lutego 20 1 8 r. orzeka w tym Sądzie w ramach stałej delegacji, w pełnym wymiarze.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacj i Pana Adama Przemysława Karowicza dokonał sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, który stwierdził, że opiniowany jest dobrym kandydatem na stanowisko sędziego tego Sądu w pionie karnych. Sędzia wizytator pozytywnie ocenił merytoryczny poziom orzecznictwa, jakość i sprawność czynności procesowych podejmowanych przez kandydata w prowadzonych postępowaniach

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
19. Kłosowski Jan Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 27 18
PRZECIW 23 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 22 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Jan Kłosowski urodził się w 1978 r. w Łodzi. W 2002 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem dobry plus. W latach 2002-2005 odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożył we wrześniu 2005 r. z łączną oceną bardzo dobrą. Z dniem 1 listopada 2005 r. został mianowany asesorem sądowym. Czynności sędziowskie pełnił w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem z dnia 27 marca 2009 r. Prezydent RP powołał go do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonywał w wydziale karnym. Od marca 2011 r. powierzono mu pełnienie obowiązków zastępcy przewodniczącego wydziału karnego, a od maja 2015 r. jest przewodniczącym tego wydziału. Od września 2015 r. pełnił obowiązki sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, w ramach jednodniowych delegacji (rozprawy odwoławcze). Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych, organizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, EY Academy of Business oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe Pana Jana Kłosowskiego zostały ocenione jako dobre przez sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator zwrócił uwagę, między innymi, na stabilność orzecznictwa kandydata, sprawność, szybkość i odwagę w podejmowaniu decyzji procesowych.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
20. Konopka Iwona Joanna Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 23 17
PRZECIW 14 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 35 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Iwona Joanna Konopka urodziła się w 1976 r. w Łodzi. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2000-2003 odbywała aplikację sadową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, którą ukończyła w kwietniu 2003 r., składając egzamin sędziowski z wynikiem dobrym. Z dniem 22 marca 2004 r. została mianowana asesorem sądowym z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskie w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Orzekała w wydziale karnym. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 5 października 2007 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Orzekała w wydziale grodzkim i w wydziale karnym. Od 1 października 2013 r. wykonuje obowiązki zastępcy przewodniczącego wydziału karnego. Kandydatka doskonali swój warsztat zawodowy i wiedzę przez uczestnictwo w szkoleniach, organizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji Pani Iwony Joanny Konopki dokonał sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, Sędzia wizytator podkreślił bardzo dobre opanowanie warsztatu pracy przez kandydatkę, jej sumienność i obowiązkowość. W jego ocenie Pani Iwona Joanna Konopka jest dobrym kandydatem na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
21. Krakowiak Michał Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 64 4
PRZECIW 2 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 16

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się w 1 979 r. w Łodzi. W 2003 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2003-2006 odbywał aplikację sądową pozaetatową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Od 2003 r. był zatrudniony na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Postępowania Cywilnego. We wrześniu 2006 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobry plus. W latach 2006-2007 był zatrudniony w Sądzie Okręgowym w Łodzi na stanowisku asystenta sędziego. Z dniem 29 marca 2007 r. został mianowany asesorem sądowym. Czynności sędziowskie pełnił w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 2 1 kwietnia 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonywał w wydziale cywilnym. W czerwcu 2009 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego podjęła uchwałę o nadaniu mu stopnia doktora nauk prawnych. W latach 201 0-20 1 1 był delegowany do pełnienia funkcj i asystenta sędziego Sądu Najwyższego. Z dniem 20 marca 20 1 2 r. został przeniesiony do wykonywania obowiązków służbowych w sekcji egzekucyj nej w wydziale cywilnym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Jednocześnie z tym dniem powierzono mu pełnienie obowiązków zastępcy kierownika tej sekcj i . Z dniem 26 listopada 20 1 2 r. powierzono mu funkcj ę kierownika sekcji egzekucyj nej , a z dniem 4 listopada 2 0 1 3 r. funkcj ę przewodniczącego wydziału cywilnego. Od marca 20 1 2 r. pełnił obowiązki sędziego w wydziale cywilnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi, w ramach jednodniowych delegacj i. W latach 20 1 5-20 1 8 pełnił funkcj ę Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi. Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacj i Pana Michała Krakowiaka dokonał sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator podkreślił bardzo dobre przygotowanie teoretyczne kandydata, wysoko ocenił stabilność jego orzecznictwa, zwracaj ąc uwagę na brak orzeczeń uchylonych, małą liczbę orzeczeń zmienionych, j ak i na szybkość orzekania. W konkluzj i sędzia wizytator stwierdził, że Pan Michał Krakowiak posiada wiedzę i przygotowanie zawodowe uzasadniaj ące przedstawienie jego kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
22. Krakowiak Damian Paweł Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 19 17
PRZECIW 14 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 39 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Damian Paweł Krakowiak urodził się w 1980 r. w Zgierzu. W 2004 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem dobrym plus. W lalach 2004-2007 odbył etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożył we wrześniu 2007 r. z oceną bardzo dobrą. Z dniem 23 października 2007 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 21 kwietnia 2009 r, został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonywał w wydziale karnym. W 2015 r. był delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kandydat podnosi kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach zawodowych. Po odbyciu studiów doktoranckich w zakresie prawa karnego. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w grudniu 2016 r., na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Pozycja procesowa niepoczytalnego sprawcy w postępowaniu karnym", został mu nadany stopień doktora nauk prawnych. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa karnego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji Pana Damiana Pawła Krakowiaka dokonała sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, która pozytywnie oceniła merytoryczny poziom jego orzecznictwa oraz sprawność i efektywność podejmowania przez niego czynności procesowych. Sędzia wizytator podkreśliła, że kandydat wykazuje się dobrą znajomość prawa karnego materialnego i procesowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
23. Kubisiak-Marciniak Małgorzata Anna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 62 1
PRZECIW 1 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9 19

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Małgorzata Anna Kubisiak-Marciniak urodziła się w 1 974 r. w Łodzi. W 1 998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem dobrym plus. W latach 1 998-200 1 odbywała etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożyła w kwietniu 2001 r. z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem 23 lipca 200 l r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rej onowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 4 grudnia 2003 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonywała w wydziale cywilnym, w którym pełniła również obowiązki zastępcy przewodniczącego. Od l s1erprua 2009 r. powierzono jej pełnienie obowiązków przewodniczącej wydziału, a od l marca 20 1 0 r. - funkcję przewodniczącej (którą sprawowała do 3 1 października 20 1 3 r.). Od stycznia 20 1 0 r. obowiązki służbowe wykonywała również w wydziale cywilnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi, w ramach jednodniowych delegacji. Od listopada 20 1 3 r. orzekała w wydziale gospodarczym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, a w ramach jednodniowych delegacji także w wydziale gospodarczym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. Od l listopada 20 1 5 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi w pełnym wymiarze. Obowiązki służbowe wykonuje w wydziale gospodarczym. Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacj i Pani Małgorzaty Anny Kubisiak-Marciniak dokonała sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator stwierdziła, że jest ona bardzo dobrą kandydatką na stanowisko sędziego sądu okręgowego, zaznaczając, że sprawnie organizuje pracę, posiada rozległą wiedzę w dziedzinie prawa cywilnego procesowego oraz materialnego i umiejętnie wykorzystuje j ą w praktyce orzeczniczej, a uzasadnienia sporządza prawidłowo i w terminie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
24. Kurosz Krzysztof Paweł Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 7 17
PRZECIW 58 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Krzysztof Paweł Kurosz urodził się w 1975 r. w Łodzi. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem bardzo dobrym. Od października 2000 r. jest zatrudniony w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego, początkowo na stanowisku asystenta a następnie adiunkta. W latach 2002-2005 odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożył we wrześniu 2005 r. z łączną oceną dobrą. Z dniem 15 maja 2006 r. został mianowany asesorem sądowym, z powierzeniem obowiązków w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 kwietnia 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Orzeka w pionie cywilnym. W czerwcu 2012 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Artystyczne wykonanie i granice jego ochrony". Z dniem 18 stycznia 2018 r. został powołany do pełnienia funkcji prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Kandydat podnosi kwalifikacje, biorąc udział w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. Jest autorem publikacji naukowych. Prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich i warsztaty w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie łódzkim. W sierpniu 2017 r. został powołany na członka Rady Naukowej Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Uczestniczył jako ekspert zewnętrzny w pracach Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej, działającego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji Pana Krzysztofa Pawła Kurosza dokonała sędzia wizytator do spraw cywilnych, rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator uznał, że kandydat posiada dobrą znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego, umiejętność stosowania prawa w praktyce oraz dobrze wypracowaną technikę pracy sędziego, a osiągane przez niego w pracy wyniki utrzymują się na dobrym poziomie. Stwierdził, pewne uchybienia co do terminowości czynności procesowych, ale uznał je za usprawiedliwione dużym wpływem spraw do referatu kandydata. W konkluzji wyraził przekonanie, że Pan Krzysztof Paweł Kurosz posiada wiedzę i przygotowanie zawodowe uzasadniające przedstawienie jego kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. W uwagach wniesionych do oceny kwalifikacji Pan Krzysztof Paweł Kurosz szczegółowo odniósł się do części zagadnień przedstawionych przez sędziego wizytatora. Sędzia wizytator nie ustosunkował się do zgłoszonych zastrzeżeń.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
25. Łakomska-Grzelak Joanna Barbara Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 62 2
PRZECIW 9 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 18

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1 97 1 r. w Łodzi. W 1 995 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracj i Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem bardzo dobrym. W latach 1 995-1 997 odbywała aplikacj ę sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Łodzi. We wrześniu 1 997 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem l grudnia 1 997 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rej onowym w Zgierzu. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 1 4 lipca 1 999 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rej onowego w Zgierzu. Początkowo pełniła obowiązki orzecznicze w wydziale cywilnym, a następnie również w wydziale pracy. Z dniem 1 5 maja 20 1 3 r. została powołana do pełnienia funkcj i Prezesa Sądu Rej onowego w Zgierzu. Od 20 1 5 r., w ramach jednodniowych delegacj i, orzekała w wydziale cywilnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. Z dniem l sierpnia 20 1 7 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi i skierowana do wykonywania czynności służbowych w wydziale cywilnym tego Sądu. Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji Pani Joanny Barbary Łakomskiej-Grzelak dokonał sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator stwierdził, że jest ona bardzo dobrą kandydatką na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawach cywilnych. Bardzo wysoko ocenił merytoryczny poziom jej orzecznictwa oraz sprawność i efektywność czynności podejmowanych przez nią w sprawach, zwracając uwagę, między innymi, na jej wyjątkową pracowitość.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
26. Ławnicki Witold Kazimierz Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 16 20
PRZECIW 27 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 29 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Witold Kazimierz Ławnicki urodził się w 1976 r, w Łodzi. W 2000 r. ukończył wyższe studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem dobrym plus. W latach 2000-2003 odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożył w kwietniu 2003 r. z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem I grudnia 2003 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 marca 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonywał w wydziale cywilnym. Z dniem I października 2007 r. powierzono mu pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego wydziału. Od 2014 r. orzeka, w ramach jednodniowych delegacji, w wydziale cywilnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. Znajomość języka angielskiego potwierdził certyfikatem FCE. Posiada doświadczenie dydaktyczne, zdobyte m.in. podczas prowadzenia w latach 2001-2004 wykładów z zakresu prawa gospodarczego i handlowego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje Pana Witolda Kazimierza Ławnickiego zostały ocenione przez sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi, który podkreślił, że kandydat posiada dobrą znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego, jest pracowity i obowiązkowy, osiąga bardzo dobre wyniki w zakresie terminowości sporządzania uzasadnień, a jego orzecznictwo utrzymuje się na dobrym poziomie. Sędzia wizytator stwierdził, że Pan Witold Kazimierz Ławnicki posiada wiedzę i przygotowanie uzasadniające przedstawienie jego kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
27. Malska Jolanta Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 51 1
PRZECIW 8 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13 19

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1 980 r. w Zgierzu. W 2004 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracj i Uniwersytetu Łódzkiego z oceną bardzo dobrą. W latach 2004-2007 odbywała pozaetatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. We wrześniu 2007 r. złożyła egzamin sędziowski z łączną oceną dobry plus. Z dniem 23 października 2007 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 2 1 kwietnia 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonywała w wydziale grodzkim. Z dniem l stycznia 20 l O r. została przeniesiona do wykonywania obowiązków służbowych w wydziale karnym, z powierzeniem j ej pełnienia obowiązków przewodniczącego tego wydziału. Od l czerwca 20 1 1 r. pełni funkcję przewodniczącej wydziału. W 20 1 1 r. obowiązki służbowe wykonywała również w wydziale karnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi, w ramach jednodniowych delegacj i . Z dniem l października 2 0 1 2 r. rozpoczęła wykonywanie dodatkowych obowiązków orzeczniczych w innym wydziale karnym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Z dniem l stycznia 20 1 7 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, w wymiarze czterech sesji w miesiącu, w wydziale karnym odwoławczym, z j ednoczesnym pozostawieniem wykonywania dotychczasowych obowiązków przewodniczącej wydziału w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Stałe delegacje były przedłużane na kolej ne okresy.Kandydatka podnosi kwalifikacj e, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. Znajomość j ęzyka angielskiego potwierdziła certyfikatem FCE.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacj i Pani Jolanty Malskiej dokonała sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, stwierdzaj ąc, że j est ona bardzo dobrą kandydatką na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawach karnych. Bardzo wysoko ocenił merytoryczny poziom jej orzecznictwa oraz sprawność i efektywność czynności podejmowanych przez nią w prowadzonych sprawach. Stwierdzone uchybienia uznał za nieliczne i usprawiedliwione znacznym obciążeniem pracą. Podkreślił bardzo dobrą stabilność jej orzecznictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
28. Masłowski Marcin Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 53 1
PRZECIW 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13 19

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się w 1 979 r. w Łodzi. W 2003 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z oceną dobrą plus. Po odbyciu, w latach 2003-2006, aplikacji sądowej etatowej w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, we wrześniu 2006 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Z dniem 2 listopada 2006 r. został mianowany asesorem sądowym z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rej onowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 kwietnia 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonywał w wydziale grodzkim, a od l stycznia 20 1 0 r. w wydziale karnym. Z dniem l marca 20 1 3 r. powierzono mu pełnienie funkcj i przewodniczącego tego wydziału, którą sprawował do 30 kwietnia 20 1 5 r. Od grudnia 20 1 3 r. orzekał, w ramach jednodniowych delegacj i, w wydziale karnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. Z dniem l maja 20 1 5 r. powierzono mu pełnienie funkcj i Wiceprezesa Sądu Rej onowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Od stycznia 20 1 7 r. został skierowany do wykonywana obowiązków służbowych w wydziale karnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi, z jednoczesnym pozostawieniem wykonywania obowiązków wynikaj ących z pełnionej funkcj i wiceprezesa sądu rejonowego. Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. Legitymuj e się również, potwierdzoną certyfikatem FCE, znaj omością języka angielskiego

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacj i Pana Marcina Masłowskiego sporządził sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, który wyraził przekonanie, że opiniowany j est dobrym kandydatem na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawach karnych. Wysoko ocenił merytoryczny poziom orzecznictwa kandydata oraz sprawność i efektywność czynności podejmowanych przez niego w przydzielonych sprawach, zwracaj ąc uwagę na bardzo dobry poziom jego wiedzy_ z zakresu prawa kamego materialnego i procedury.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
29. Matysiak Wiktor Paweł Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA negatywna opinia 4 17
PRZECIW 56 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Wiktor Paweł Matysiak urodził się w 1976 r. w Łodzi, W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2000-2003 odbywał aplikację sadową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. W kwietniu 2003 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Z dniem 16 czerwca 2003 r. został mianowany asesorem sądowym z powierzeniem czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Z dniem 25 maja 2004 r. powierzono mu pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego wydziału cywilnego. Funkcję tę sprawował do grudnia 2005 r. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2008 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Od sierpnia 2009 r. powierzano mu pełnienie obowiązków zastępcy przewodniczącego wydziału cywilnego. Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. Od 2011 r. prowadzi wykłady i szkolenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, na zlecenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Uchwalą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu ludzkiego z dnia 6 września 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, przyznany na podstawie rozprawy doktorskiej pr. „Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej". Od 2013 r. jest zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w charakterze adiunkta. W 2018 r. został wyznaczony do udziału w Komisji Egzaminacyjnej na egzaminie radcowskim jako przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości. Jest autorem szeregu publikacji naukowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji Pana Wiktora Pawła Matysiaka dokonała sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator stwierdziła, ze Pan sędzia nie jest dobrym kandydatem do objęcia stanowiska sędziego sadu okręgowego, gdyż dyskwalifikują go uchybienia proceduralne i merytoryczne. Pan Wiktor Paweł Matysiak złożył uwagi do oceny kwalifikacyjnej, wskazując na uchybienia formalne i merytoryczne dokonanej oceny. Zaznaczył, że sędzia wizytator skoncentrowała się wyłącznie na elementach negatywnych, całkowicie pomijając jego działalność naukową i fakt uzyskania stopnia doktora nauk prawnych. Sędzia wizytator nie odniosła się do uwag kandydata.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
30. Michniewicz-Broda Ewa Bogumiła Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 29 20
PRZECIW 13 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 30 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda urodziła się w 1974 r. w Łodzi. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu łódzkiego z oceną bardzo dobrą. W latach 1998-2001 odbywała aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. W kwietniu 2001 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem 23 lipca 2001 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Zgierzu. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 sierpnia 2004 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Zgierzu. Z dniem 1 października 2005 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonuje w wydziale rodzinnym i nieletnich. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26 listopada 2004 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, na podstawie przeprowadzonej rozprawy doktorskiej pt „Ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa". W styczniu 2014 r. objęła funkcję zastępcy przewodniczącego wydziału rodzinnego i nieletnich, a z dniem 1 stycznia 2016 r. funkcję przewodniczącej tego wydziału. Od 27 sierpnia 2018 r. jest delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi na czas nieokreślony. Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. Prowadziła szkolenia organizowane m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Uniwersytet Łódzki oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi. Jest autorką publikacji naukowych, a także współautorką komentarza do Kodeksu cywilnego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Ewy Bogumiły Michniewicz-Brody sporządziła sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator stwierdziła, miedzy innymi, że opiniowana posiada dobrą znajomość prawa materialnego i procesowego, umiejętnie stosuje prawo w praktyce, wnikliwie rozpoznaje problemy prawne pojawiające się w poszczególnych sprawach, terminowo sporządza uzasadnienia a jej orzecznictwo jest stabilne. Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda złożyła uwagi do oceny w zakresie, w jakim dokonano analizy jednej z prowadzonych przez nią spraw. Sędzia wizytator nie odniosła się do zastrzeżeń kandydatki.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
31. Mihuniewicz Sebastian Maciej Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 48 1
PRZECIW 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18 19

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się w 1 976 r. w Zgierzu. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z oceną dobrą plus. W latach 2000-2003 odbywał aplikacj ę sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożył w kwietniu 2003 r. z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem l grudnia 2003 r. został mianowany asesorem sądowym z powierzeniem czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 1 9 marca 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi. Z dniem 2 maj a 2007 r. powierzono mu pełnienie obowiązków kierownika sekcji orzeczniczej w sprawach o stosowanie tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym przy wydziale karnym, z jednoczesnym przeniesieniem do wykonywania obowiązków służbowych w tej sekcji. Z dniem 2 września 20 1 2 r. został zwolniony z pełnienia funkcj i kierownika sekcj i orzeczniczej w związku z przeniesieniem do wykonywania obowiązków służbowych w wydziale karnym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i powierzeniem funkcj i przewodniczącego tego wydziału (którą pełni nieprzerwanie do chwili obecnej). Od października 20 1 0 r., w ramach jednodniowych delegacj i, pełni obowiązki sędziego w wydziale karnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacj i Pana Sebastiana Maciej a Mihuniewicza dokonała sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator stwierdziła, że opiniowany jest bardzo dobrym kandydatem na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawach karnych. Zwróciła uwagę na jego doświadczenie zawodowe, umiejętność wykorzystania w praktyce bardzo dobrej znajomości prawa kamego materialnego i procesowego oraz poglądów doktryny i orzecznictwa, wysoko oceniaj ąc zarówno sprawność i efektywność podejmowania czynności procesowych, j ak i merytoryczny poziom jego orzecznictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
32. Milski Tomasz Sebastian Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 29 0
PRZECIW 14 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 29 20

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się w 1 977 r. w Łodzi. W 2001 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracj i Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem dobrym. W latach 2002-2005 odbywał aplikacj ę sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. We wrześniu 2005 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem dobrym. Z dniem l listopada 2005 r. został mianowany asesorem sądowym z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Kutnie. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 5 marca 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Kutnie. Orzekał w wydziałach cywilnym i karnym. Od stycznia 20 1 4 r. wykonuje obowiązki służbowe wyłącznie w wydziale cywilnym, którego j est przewodniczącym. Od maj a 20 1 4 r., w ramach jednodniowych delegacj i, pełni obowiązki służbowe w wydziale cywilnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi.Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Oceny wiedzy i kwalifikacji Pana Tomasza Sebastiana Milskiego dokonał sędzia wizytator do spraw cywilnych i egzekucyj nych Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator stwierdził, że kandydat posiada wiedzę i przygotowanie zawodowe uzasadniaj ące przedstawienie go · na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. Podkreślił, w szczególności, wysoki poziom opanowania przez niego techniki pracy sędziowskiej, dobrą terminowość sporządzania uzasadnień i bardzo dobry poziom jego orzecznictwa, potwierdzony wysokim wskaźnikiem stabilności.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
33. Mistrzak Agata Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 61 19
PRZECIW 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Agata Mistrzak urodziła się w 1964 r. w Łodzi. W 1990 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem dostatecznym. W latach 1990-1992 odbywała aplikację sądową pozaetatową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożyła we wrześniu 1992 r. z wynikiem ogólnym dostatecznym. Z dniem 15 lipca 1994 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 26 kwietnia 1996 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonywała w wydziale rodzinny i nieletnich. W czerwcu 1997 r. powierzono jej wykonywanie obowiązków konsultanta w ramach nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich w pięciu placówkach na terenie Łodzi. Z dniem 1 lipca 2000 r. została skierowana do wykonywania obowiązków służbowych w wydziale rodzinnym i nieletnich Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. W latach 2003 i 2004 orzekała dodatkowo, w ramach jednodniowych delegacji, w sprawach nieletnich w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Od września 2009 r., w ramach jednodniowych delegacji, pełniła obowiązki sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi w wydziale cywilnym rodzinnym dla spraw rozpoznawanych w II instancji. W latach 2016-2017 była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi w wydziale cywilnym rodzinnym. Z dniem 1 stycznia 2017 r została przeniesiona do nowoutworzonego wydziału rodzinnego i nieletnich Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Z dniem 1 stycznia 2018 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi na czas nieokreślony. Kandydatka uczestniczyła w szeregu szkoleń dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, organizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. W dniu 5 listopada 2015 r. została odznaczona Odznaką „Przyjaciel Dziecka", nadawaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za pracę społeczną dla dobra dzieci. Uzyskała również podziękowania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za wspierającą pracę w Komisji Kwalifikacyjnej przy Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym TPD w Łodzi.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje Pani Agaty Mistrzak zesłały ocenione przez sędziego wizytatora do spraw cywilnych, rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator zwrócił uwagę na bardzo dobre wyniki statystyczne pracy kandydatki, jej zróżnicowane doświadczenie zawodowe, ugruntowaną wiedzę i dobre przygotowanie zawodowe i ocenił, że przedstawienie jej kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi jest uzasadnione.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
34. Paszkowska-Masłowska Karolina Anna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 22 0
PRZECIW 23 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 27 20

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1 979 r. w Łodzi. W 2003 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z oceną dobrą plus. W latach 2003-2006 odbywała aplikację sądową etatową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożyła we wrześniu 2006 r. z wynikiem dobrym plus. Z dniem 2 listopada 2006 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 2 1 kwietnia 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim. Obowiązki służbowe wykonywała w wydziale karnym. Z dniem l maj a 20 1 0 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rej onowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, gdzie orzeka w pionie karnym. Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacj i i wiedzy Pani Karoliny Anny Paszkowskiej-Masłowskiej dokonał sędzia wizytator do spraw karnych Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator ocenił ę kandydaturę pozytywnie, aczkolwiek z pewnymi zastrzeżeniami. Podkreślił, że opiniowana wykazuj e, co do zasady, dobrą znajomość prawa karnego materialnego i procedury karnej , j ej orzecznictwo cechuj e dość wysoka stabilność, ale pewne kwestie, dotyczące przede wszystkim planowania i organizowania większych spraw oraz terminowości sporządzania uzasadnień, wymagaJ ą poprawy.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
35. Pawłowski Mikołaj Michał Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 26 0
PRZECIW 9 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 37 19

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się w 1 976 r. w Łęczycy. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracj i Uniwersytetu Łódzkiego z oceną bardzo dobrą. W latach 2000-2003 odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożył w kwietniu 2003 r. z wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 1 6 czerwca 2003 r. został mianowany asesorem sądowym z powierzeniem czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia l lutego 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Skierniewicach. Orzekał w wydziałach: cywilnym, gospodarczym oraz ksiąg wieczystych. W latach 20 1 0-20 1 4 pełnił obowiązki zastępcy przewodniczącego wydziału cywilnego, w marcu 2 0 1 4 r. powierzono mu funkcj ę zastępcy przewodniczącego wydziału cywilnego, a z dniem l kwietnia 20 1 4 r. funkcję przewodniczącego tego wydziału. Od 20 1 4 r. obowiązki sędziego wykonywał, w ramach jednorazowych delegacj i, w wydziale cywilnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji Pana Mikołaja Michała Pawłowskiego dokonał sędzia wizytator do spraw cywilnych, rodzinnych i gospodarczych Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator podkreślił, że jest on dobrym kandydatem do objęcia stanowiska sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. Zwrócił uwagę na jego wiedzę fachową, przygotowanie zawodowe, dobrą stabilność orzecznictwa, a także odpowiedzialność, zaangażowanie, pracowitość, systematyczność i dobrą organizacJę pracy.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
36. Pietruszka Marek Zenon Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA negatywna opinia 5 18
PRZECIW 63 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Marek Zenon Pietruszka urodził się w 1969 r. w Łęczycy. W 1996 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z oceną dobrą. W latach 1997-1999 odbywał aplikację sędziowską etatową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Egzamin sędziowski złożył we wrześniu 1999 r. z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem 1 września 2000 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. W latach 1996-2000 był uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uchwałą Rady tego Wydziału z dnia 8 stycznia 2002 r. został mu nadany stopień doktora nauk prawnych, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ochrona środowiska przed odpadami we Wspólnocie Europejskiej a polskie rozwiązania prawne". Postanowieniem Prezydenta RP z 2 października 2003 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. W latach 2004-2005 pełnił czynności zastępcy przewodniczącego wydziału grodzkiego. Z dniem 26 lutego 2018 r. został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. W lalach 1996-2001 prowadził zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z zakresu prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska. W 2018 r. prowadził zajęcia dydaktyczne w Akademii Humanistyczno -Ekonomicznej w Łodzi z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Ukończył szereg szkoleń, m.in. z zakresu prawa europejskiego oraz prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Jest autorem publikacji naukowych, obejmujących w szczególności tematykę ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji Pana Marka Zenona Pietruszki dokonał sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator wyraził przekonanie, że praca kandydata utrzymuje się na przeciętnym poziomie, nie stwierdził jednak powtarzających się, poważnych uchybień. Podkreślił, że opiniowany prezentuje dobrą znajomość prawa procesowego, a, na tle innych sędziów wydziału, jego orzecznictwo cechuje niska zaskarżalność i wzruszalność. Jako niezadawalającą uznał jednak sprawność postępowania kandydata. Pan Marek Zenon Pietruszka zgłosił zastrzeżenia do oceny kwalifikacji, szczegółowo odnosząc się do krytycznych uwag podniesionych przez sędziego wizytatora. Podkreślił w szczególności, że czas trwania postępowań sądowych w jego referacie nie obiega od czasu postępowań prowadzonych przez pozostałych sędziów wydziału. Odniósł się również do zastrzeżeń merytorycznych, zgłoszonych przez wizytatora w odniesieniu do konkretnych spraw. Zaznaczył także, że ocena sędziego wizytatora odbiega od oceny okresowej dokonanej przez sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi, która uznała, że praca kandydata utrzymuje się na dobrym poziomie. Sędzia wizytator nie odniósł się do zgłoszonych uwag.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
37. Raszewski Marek Maciej Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 41 0
PRZECIW 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 25 20

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się w 1 974 r. w Wieluniu. W 1 998 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem dobrym plus. W latach 1 998-200 1 odbywał aplikację sądową pozaetatową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Łodzi. Od marca do września 1 999 r. był zatrudniony na stanowisku prawnika w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym "Adwa" w Łodzi. W latach 1 999-2000 oraz w czerwcu 2001 r. pracował w Kancelarii Adwokackiej adw. Pawła Siwińskiego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożył w kwietniu 200 l r. z wynikiem dobrym. Z dniem 23 lipca 200 l r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 4 grudnia 2003 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonywał w wydziale karnym. Od sierpnia 201 1 r. okresowo pełnił czynności zastępcy przewodniczącego wydziału, zaś z dniem 6 maja 20 1 3 r. powierzono mu pełnienie funkcji przewodniczącego wydziału karnego. Od grudnia 20 1 3 r., w ramach jednorazowych delegacji, pełnił obowiązki sędziego w wydziale karnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji Pana Marka Macieja Raszewskiego dokonał sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, który stwierdził, że opiniowany jest właściwym kandydatem do orzekania w sądzie okręgowym w pionie karnym. Podkreślił, w szczególności, sprawność i efektywność prowadzenia przez niego postępowania oraz odpowiedni poziom jego wiedzy z zakresu prawa karnego materialnego i procedury karnej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
38. Rudnik-Niewrzał Marzena Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 53 2
PRZECIW 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13 18

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1 973 r. w Wyszkowie. W 1 997 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z oceną dobrą. W latach 1 997-1 999 odbywała aplikację sądową etatową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Skierniewicach. Egzamin sędziowski złożyła we wrześniu 1 999 r. z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem l listopada 1 999 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 20 czerwca 2002 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Skierniewicach. W marcu 2003 r. powierzono jej pełnienie obowiązków przewodniczącej wydziału karnego, które wykonywała do maja 2003 r. Z dniem 1 6 lutego 2006 r. powierzono jej funkcj ę kierownika sekcji wykonawstwa i windykacji w wydziale karnym. Funkcje tę sprawowała do 3 1 marca 2007 r. Od stycznia 2007 r. obowiązki służbowe wykonywała zarówno w wydziale karnym, j ak i w wydziale gospodarczym. Od l kwietnia 2007 r. orzekała tylko w wydziale gospodarczym, sprawuj ąc jednocześnie funkcj ę przewodniczącej tego wydziału (do 3 1 lipca 20 1 7 r.). Od 2009 r. obowiązki służbowe wykonywała w wydziałach gospodarczych Sądu Okręgowego w Łodzi, w ramach jednorazowych delegacj i, a od sierpnia 20 1 7 r. w ramach stałej delegacji. Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Marzeny Rudnik-Niewrzał sporządziła sędzia wizytator do spraw cywilnych, rodzinnych i gospodarczych Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator uznała, że opiniowana jest bardzo dobrą kandydatką do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego. Zaznaczyła, że posiada bardzo dobrą znaj omość prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz umiej ętność stosowania prawa w praktyce, nienagannie i terminowo sporządza uzasadnienia, a jej orzecznictwo j est stabilne.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
39. Seniuk Anna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 50 1
PRZECIW 10 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12 19

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1 969 r. w Łodzi. W 1 994 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem dobrym plus. W latach 1 994-1 996 odbywała aplikacj ę sądową etatową w okręgu Sądu W oj ewódzkiego w Łodzi. We wrześniu 1 996 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem l O lutego 1 997 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 1 5 lutego 1 999 r. została powołana na stanowisko sędziego · Sądu Rejonowego w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonywała w wydziale karnym, następnie, równolegle, w sekcj i orzeczniczej w sprawach o stosowanie tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym wydziału karnego. W 2000 r. została przeniesiona do Sądu Rej onowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi i skierowana do wykonywania obowiązków służbowych w wydziale karnym. Od 2005 r., w wyznaczonych okresach, pełniła obowiązki zastępcy przewodniczącego wydziału karnego. Z dniem l grudnia 20 1 3 r. powierzono · jej pełnienie funkcj i przewodniczącej wydziału karnego. W 20 1 4 r. rozpoczęła orzekanie w wydziale karnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi, w ramach jednorazowych delegacji, a od lutego 20 1 8 r. - w pełnym wymiarze. Od 20 stycznia 20 1 8 r. do czasu powołania nowego Prezesa Sądu Rej onowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi pełniła obowiązki prezesa tego Sądu. Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacj i Pani Anny Seniuk dokonał sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, stwierdzając, że j est ona bardzo dobrą kandydatką na stanowisko sędziego tego Sądu w sprawach karnych. Sędzia wizytator wysoko ocenił merytoryczny poziom jej orzecznictwa, sprawność i efektywność czynności podejmowanych w przydzielonych jej sprawach, a także poziom wiedzy z zakresu prawa karnego materialnego i procedury oraz organizację pracy.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
40. Smołkowicz Aleksandra Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 15 18
PRZECIW 20 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 37 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Aleksandra Smołkowicz urodziła się w 1977 r. w Łodzi. W 2001 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikłem dobrym. W lalach 2001-2004 odbywała aplikację sądową pozaetatową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. W latach 2002-2004 pracowała na stanowisku referenta, a następnie asystenta zarządu w Z.M.P. „Mera-Poltik" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. We wrześniu 2004 r. złożyła egzamin sędziowski z łączną oceną dobrą. Z dniem 15 listopada 2004 r. została mianowana asesorem sądowym z powierzeniem czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 16 czerwca 2008 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Czynności służbowe wykonywała w wydziale grodzkim, a następnie w wydziale cywilnym. Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych, organizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Aleksandry Smołkowicz sporządziła sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator stwierdziła, że kandydatka posiada dobrą znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego, dobrze opanowała technikę pracy sędziowskiej i nienagannie sporządza uzasadnienia, a jej orzecznictwo utrzymuje się na wysokim poziomie, także pod względem stabilności. W konkluzji sędzia wizytator stwierdziła, że Pani Aleksandra Smołkowicz posiada wiedzę i przygotowanie zawodowe uzasadniające przedstawienie jej kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
41. Stępiński Dariusz Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 62 1
PRZECIW 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7 19

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się w 1 964 r. w Poddębicach. W 1 989 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z oceną dobrą. W latach 1 989-1 99 1 odbywał aplikację sądową etatową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Z egzaminu sędziowskiego, złożonego we wrześniu 1 99 1 r., uzyskał ocenę niedostateczną. W lutym 1 992 r. złożył egzamin sędziowski w Ministerstwie Sprawiedliwości, uzyskując wynik ogólny dobry. Aktem z dnia 22 czerwca 1 992 r. został mianowany asesorem sądowym w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z powierzeniem czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 5 lipca 1 994 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonywał w wydziale gospodarczym rejestrowym. W związku z reorganizacją sądownictwa z dniem l lipca 2000 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Orzekał w wydziale gospodarczym rejestrowym, a następnie w wydziale Kraj owego Rej estru Sądowego. Jednocześnie powierzono mu pełnienie obowiązków, a następnie funkcj i kierownika sekcj i w tym wydziale, z równoległym pełnieniem obowiązków w wydziale gospodarczym rej estrowym. We wrześniu 200 1 r. został przeniesiony do orzekania w wydziale gospodarczym - sekcji ds. upadłościowych i układowych. Z dniem l października 2003 r. został przeniesiony do wykonywania czynności orzeczniczych w wydziale gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych, a z dniem l maj a 20 1 3 r. do wydziału gospodarczego. W latach 20 1 2-2 0 1 4 był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. W latach 20 1 6 i 20 1 7 okresowo zastępował przewodniczącą wydziału gospodarczego podczas jej nieobecności. · Od 20 1 7 r. orzekał, w ramach jednorazowych delegacji, w Sądzie Okręgowym w Łodzi w wydziale gospodarczym. Od stycznia do czerwca 20 1 8 r. pełnił obowiązki sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi w pełnym wymiarze. Kandydat podnosi kwalifikacj e, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. W latach 20 1 7 20 1 8 prowadził zajęcia z prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego dla aplikantów radcowskich.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacyjną Pana Dariusza Stępińskiego sporządził sędzia wizytator do spraw cywilnych i egzekucyjnych Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator stwierdził, że opiniowany posiada wiedzę i przygotowanie zawodowe uzasadniające przedstawienie jego kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. Podkreślił w szczególności dobrą znaj omość prawa cywilnego materialnego i procesowego kandydata, z uwzględnieniem specyfiki prawa gospodarczego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
42. Sumiński Marcin Michał Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 62 19
PRZECIW 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Marcin Michał Sumiński urodził się w 1976 r. w Łodzi. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2000-2003 odbywał aplikację sadowa w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożył w kwietniu 2003 r. z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Z dniem 16 czerwca 2003 r. został mianowany asesorem sądowym z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 1 lutego 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonuje w wydziale cywilnym. Z dniem 1 lipca 2015 r. powierzono mu pełnienie czynności zastępcy przewodniczącego tego wydziału. W latach 2014-2016, w ramach jednorazowych delegacji, pełnił obowiązki sędziego w wydziale cywilnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. W 2017 r. oraz od stycznia do czerwca 2018 r. wykonywał czynności sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi w ramach delegacji stałej. Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. W latach 2008-2011 prowadził wykłady z zakresu prawa cywilnego, prawa autorskiego i prasowego oraz ćwiczenia z logiki prawniczej.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Adam Jakub Borowicz, Pan Tomasz Dominik Chodkiewicz, Pani Dominika Maria Chruścielewska, Pan Eryk Ryszard Dąbrowski, Pani Dorota Drab, Pani Eliza Maria Feliniak, Pan Jacek Bogusław Ciolmont, Pan Jan Kłosowski, Pani Iwona Joanna Konopka, Pan Damian Paweł Krakowiak, Pan Krzysztof Paweł Kurosz, Pan Witold Kazimierz Ławnicki, Pan Wiktor Paweł Matysiak, Pani Ewa Bogumiła Michniewicz-Broda, Pani Agata Mistrzak, Pan Marek Zenon Pietruszka, Pani Aleksandra Smołkowicz i Pan Marcin Michał Sumiński posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedze specjalistyczną, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na osiemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, objętych niniejszym konkursem. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników tego postępowania nominacyjnego.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji Pana Marcina Michała Sumińskiego dokonała sędzia wizytator do spraw cywilnych i egzekucyjnych Sadu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator stwierdziła, że opiniowany jest bardzo dobrym kandydatem do objęcia stanowiska sędziego sadu okręgowego. Podkreśliła bardzo wysoki wskaźnik opanowania wpływu, wysoką załatwialność i stabilność orzecznictwa na poziomie wyższym niż przeciętnym, a także niski wskaźnik zaskarżałności.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
43. Sychniak Wioletta Anna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 67 2
PRZECIW 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 18

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1 972 r. w Lasku. W 1 996 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z oceną bardzo dobrą. W latach 1 996-1 998 odbywała aplikację sądową etatową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Sieradzu. Egzamin sędziowski złożyła we wrześniu 1 998 r. z wynikiem ogólnym dobrym. W 1 999 r. wykonywała pracę na stanowisku specj alisty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zduńskiej Woli. Od lipca do listopada 1 999 r. była doradcą w zakresie prawa cywilnego i pracy w Zakładzie Obuwia "Exbut" w Zduńskiej Woli. Z dniem 1 5 grudnia 1 999 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Pabianicach. Obowiązki służbowe wykonywała w wydziale ksiąg wieczystych. Z dniem 22 stycznia 2001 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi -Widzewa w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 26 czerwca 2003 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rej onowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonuje w wydziale cywilnym. Od lutego 2007 r. pełniła czynności zastępcy przewodniczącego wydziału, a od grudnia 2009 r. do lutego 2 0 1 2 r. sprawowała funkcj ę przewodniczącej tego wydziału. Od 20 1 0 r., w ramach j ednorazowych delegacji, pełniła obowiązki sędziego w wydziale cywilnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. Od marca 20 1 6 r., w ramach stałej delegacj i, pełniła obowiązki sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi w wymiarze czterech, a następnie trzech sesj i w miesiącu. Z dniem l marca 20 1 2 r. została powołana do pełnienia funkcj i Wiceprezesa Sądu Rej onowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, zaś od kwietnia 20 1 5 r. do stycznia 20 1 8 r. sprawowała funkcję Prezesa tego Sądu. Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. W 20 1 8 r. prowadziła szkolenia dla adwokatów, zorganizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji Pani Wioletty Anny Sychniak dokonała sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi stwierdzając, że kandydatka posiada bardzo dobrą znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz umiej ętność stosowania prawa w praktyce, nienagannie i terminowo sporządza uzasadnienia, a jej orzecznictwo prezentuje wysoki poziom, potwierdzony wskaźnikami stabilności. W konkluzji sędzia wizytator przyjęła, że Pani Wioletta Anna Sychniak posiada wiedzę i przygotowanie zawodowe uzasadniające przedstawienie jej kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
44. Szczygielska Joanna Anna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 67 2
PRZECIW 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 18

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1 975 r. w Łodzi. W 1 999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracj i Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem bardzo dobrym. W latach 200 1 -2004 odbywała aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. We wrześniu 2004 r. złożyła egzamin sędziowski z łączną oceną dobrą. Z dniem 1 5 listopada 2004 r. została mianowana asesorem sądowym z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. W latach 2006-2009 pełniła obowiązki zastępcy przewodniczącego wydziału cywilnego. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 1 6 czerwca 2008 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonywała w wydziale cywilnym. Od stycznia 20 1 0 r. do listopada 20 1 2 r. pełniła funkcję kierownika sekcj i egzekucyj nej . Od 20 1 0 r., początkowo w ramach jednodniowych delegacji, a w okresie od września 20 1 6 r. do lutego 20 1 7 r. w ramach delegacj i stałej, orzekała w wydziale cywilnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. Od listopada 20 1 2 r. do lutego 20 1 5 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, a od lutego 20 1 5 r. do stycznia 20 1 8 r. funkcj ę Prezesa tego Sądu.Kandydatka podnosi kwalifikacj e, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. W 2000 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe "Strategie rozwoju spółek kapitałowych" na Wydziale Ekonomiczno-Socj ologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
45. Terlecka Anna Dominika Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 11 1
PRZECIW 32 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 29 19

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1 975 r. w Łodzi. W 1 999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem dobrym plus. W latach 2000-2003 odbywała aplikację sądową pozaetatową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. W 200 1 r. była zatrudniona na stanowisku specjalisty w Okręgowej Komisj i Egzaminacyjnej w Łodzi. W kwietniu 2003 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. W latach 2003-2004 była zatrudniona w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi na stanowisku asystenta sędziego. Z dniem 22 marca 2004 r. została mianowana asesorem sądowym z powierzeniem czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 5 października 2007 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Czynności służbowe wykonywała w wydziale grodzkim, a następnie w wydziale cywilnym. Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacj i Pani Anny Dominiki Terleckiej sporządziła sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, która wyraziła przekonanie, że opiniowana jest właściwą kandydatką na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. Podkreśliła sprawność prowadzenia przez nią postępowań i udział w licznych szkoleniach zawodowych

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
46. Turbiński Krzysztof Jacek Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 64 1
PRZECIW 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 19

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się w 1 977 r. w Sieradzu. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracj i Uniwersytetu Łódzkiego z oceną bardzo dobrą. W latach 2000-2003 odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. W kwietniu 2003 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Z dniem l grudnia 2003 r. został mianowany asesorem sądowym z powierzeniem pełnienia obowiązków sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Od października 2006 r. do sierpnia 2007 r. pełnił obowiązki zastępcy przewodniczącego wydziału grodzkiego. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 1 9 marca 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu sędziego Sądu Rej onowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Obowiązki służbowe wykonywał w wydziale grodzkim, a od września 2007 r. w wydziale cywilnym. W latach 20 1 2-20 1 5 był zastępcą przewodniczącego wydziału cywilnego, a w latach 201 5-20 1 7 przewodniczącym tego wydziału. Od marca 20 1 3 r. orzekał, w ramach jednodniowych delegacj i, w wydziale cywilnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi, a od stycznia 20 1 8 r. orzeka w tym Sądzie w ramach stałej delegacji. Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacj i Pana Krzysztofa Jacka Turbińskiego sporządził sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator stwierdził, że kandydat posiada bardzo dobrą znaj omość prawa cywilnego materialnego i procesowego, umiejętność stosowania prawa w praktyce, a wypracowana przez niego technika pracy sędziowskiej, mimo stwierdzonych drobnych uchybień, pozostaj e na bardzo dobrym poziomie. Pan Krzysztof Jacek Turbiński złożył zastrzeżenia do oceny kwalifikacyjnej, w zakresie informacj i dotyczącej jednego przypadku uchybienia terminu sporządzenia uzasadnienia, wyjaśniaj ąc, że informacja ta jest niezgodna ze stanem rzeczywistym. Sędzia wizytator nie odniósł się do zastrzeżeń kandydata.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
47. Urbanowicz Barbara Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 50 6
PRZECIW 5 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 17 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1 960 r. w Łodzi. W 1 984 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem dobrym. W latach 1 985- 1 987 odbywała aplikację sądową etatową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Skierniewicach. Egzamin sędziowski złożyła w lutym 1 987 r. z wynikiem ogólnym dobrym. Aktem z dnia 24 lutego 1 987 r. została mianowana asesorem sądowym w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Skierniewicach. Uchwałą Rady Państwa z dnia 1 7 listopada 1 98 8 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Skierniewicach. Obowiązki służbowe wykonywała w wydziale karnym. Od 28 sierpnia 1 990 r. pełni funkcję przewodniczącego wydziału rodzinnego i nieletnich. W latach 2006-20 1 4 pełniła funkcję Wiceprezesa Sądu Rej onowego w Skierniewicach. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 3 1 grudnia 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach. W latach 2009-20 1 6 pełniła obowiązki służbowe w wydziale cywilnym i rodzinnym Sądu Okręgowego w Łodzi, przy czym od 2 0 1 3 r. do końca 20 1 6 r. w wymiarze j ednej sesj i w miesiącu. Od września 20 1 4 r. pełni funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Skierniewicach. Od stycznia 20 1 7 r. wykonuje obowiązki służbowe w Sądzie Okręgowym w Łodzi w ramach stałej delegacji. Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. W 20 1 6 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu prawa rodzinnego z elementami psychologii dla sędziów sądów powszechnych orzekaj ących w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji Pani Barbary Marii Urbanowicz dokonała sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, stwierdzaj ąc, że kandydatka posiada fachową wiedzę i przygotowanie zawodowe uzasadniaj ące przedstawienie j ej kandydatury na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Sędzia wizytator bardzo dobrze oceniła wyniki pracy Pani Barbary Marii Urbanowicz, podkreślaj ąc w szczególności terminowość sporządzania uzasadnień i dobrą stabilność orzecznictwa. W konkluzji stwierdziła, że jest ona bardzo dobrą kandydatką do objęcia stanowiska sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
48. Wojas Paweł Krzysztof Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 32 0
PRZECIW 15 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 25 20

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się w 1 976 r. w Łodzi. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem dobrym. W latach 2000-2003 odbywał aplikację sądową pozaetatową w okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. W tym czasie pracował w Urzędzie Miasta Łodzi na stanowisku referenta prawnego. W latach 2003-2004 był zatrudniony na stanowisku specj alisty w spółce Magellan Sp. z o.o. w Łodzi. Egzamin sędziowski złożył w kwietniu 2003 r. z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem 22 marca 2004 r. został mianowany asesorem sądowym z powierzeniem czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Kutnie. Od stycznia 2007 r. pełni obowiązki przewodniczącego wydziału pracy. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 5 października 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Kutnie. Obowiązki służbowe wykonywał w wydziale cywilnym i w wydziale pracy. Z dniem 6 czerwca 2008 r. został powołany do pełnienia funkcj i Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Kutnie, zaś z dniem 1 0 marca 20 1 6 r. do pełnienia funkcj i Prezesa tego Sądu. Od 2009 r., w ramach jednodniowych delegacji, orzekał w wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Łodzi. Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacji Pana Pawła Krzysztofa Wojasa dokonała sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Łodzi, stwierdzając, że opiniowany posiada wiedzę i przygotowanie zawodowe uzasadniające przedstawienie jego kandydatury na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator podkreśliła, że kandydat posiada dobrą znaj omość prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa pracy, którą umiejętnie stosuje w praktyce, powierzone obowiązki wykonuje z dużym zaangażowaniem, a stwierdzone uchybienia, szczegółowo opisane w treści protokołu, nie rzutują na dobrą ocenę jego orzecznictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
49. Wójcik Honorata Sabina Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 17 1
PRZECIW 17 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 38 19

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1 95 8 r. w Skierniewicach. W 1 992 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracj i Uniwersytetu Warszawskiego z wynikiem dobrym. W latach 1 992- 1 994 odbywała aplikację sądową etatową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Skierniewicach. Egzamin sędziowski złożyła we wrześniu 1 994 r. z wynikiem ogólnym dobrym. Aktem Prezydenta RP z dnia 1 2 listopada 1 996 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rej onowego w Łowiczu. Od marca 1 999 r. obowiązki służbowe wykonuj e w wydziale rodzinnym i nieletnich, w którym nieprzerwanie pełni funkcję przewodniczącej . Posiada doświadczenie w orzekaniu w wydziałach: cywilnym, ksiąg wieczystych, pracy i w wydziale karnym. Z dniem l stycznia 20 1 2 r. została powołana do pełnienia funkcj i Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Łowiczu. Z dniem 29 marca 20 1 8 r. uzyskała zgodę Ministra Sprawiedliwości na zajmowanie stanowiska sędziego do 70 roku życia. Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacj i Pani Honoraty Sabiny Wójcik dokonała sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, stwierdzając, że jest ona dobrą kandydatką do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego. Sędzia wizytator podkreśliła, że kandydatka podchodzi do powierzonych obowiązków ze starannością i zaangażowaniem, a dzięki jej sprawności i efektywności w organizowaniu pracy wydział rodzinny i nieletnich Sądu Rejonowego w Łowiczu osiąga, pod j ej kierownictwem, bardzo dobre wyniki w zakresie wszystkich wskaźników podlegaj ących okresowym ocenom.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
50. Zieliński Adam Wiktor Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA negatywna opinia 20 1
PRZECIW 30 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 22 19

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się w 1 976 r. w Łodzi. W 2001 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracj i Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem dobrym. W latach 200 1 -2004 odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Egzamin sędziowski złożył we wrześniu 2004 r. z łączną oceną dobrą. Z dniem l O marca 2005 r. został mianowany asesorem sądowym z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Zgierzu. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 1 2 lutego 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Zgierzu. Obowiązki służbowe wykonuje w wydziale karnym. Kandydat podnosi kwalifikacj e, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. Znaj omość j ęzyka angielskiego potwierdził certyfikatem FCE.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Oceny kwalifikacj i Pana Adama Wiktora Zielińskiego dokonał sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, stwierdzaj ąc, że kandydat posiada potencj ał do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego. Sędzia wizytator podkreślił jego wiedzę merytorycŻną, znaj dującą potwierdzenie we właściwym stosowaniu w praktyce przepisów prawa oraz właściwym uzasadnianiu wydanych orzeczeń. W ocenie sędziego wizytatora kandydat powinien jednak poprawić sprawność postępowania w prowadzonych sprawach, a także przykładać większą uwagę do staranności redakcyjnej wydawanych orzeczeń.Pan Adam Wiktor Zieliński oświadczył, że nie wnosi zastrzeżeń do opinii. Ustosunkowując się do zgłoszonych uwag krytycznych, zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby wyeliminować usterki dostrzeżone w j ego pracy orzeczniczej .

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
51. Znyk Dorota Bogusława Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 18 1
PRZECIW 24 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 30 19

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła s1ę w 1 979 r. w Sochaczewie. W 2003 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaj a Kopernika w Toruniu z wynikiem dobrym. W latach 2004-2006 odbywała aplikacj ę sądową etatową w okręgu Sądu Okręgowego w Płocku. Egzamin sędziowski złożyła w kwietniu 2007 r. z łączną oceną dobrą. Z dniem 23 października 2007 r. została mianowana asesorem sądowym z powierzeniem czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 30 czerwca 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Sochaczewie. Obowiązki służbowe wykonywała w wydziale karnym. Z dniem l grudnia 20 1 0 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Łowiczu. Obowiązki służbowe wykonywała w wydziale karnym, a następnie w wydziale cywilnym. Od maj a 20 1 2 r. orzekała w wydziale rodzinnym i nieletnich. Od lipca 20 1 2 r. do lutego 20 1 3 r. pełniła czynności zastępcy przewodniczącego tego wydziału. Z dniem l marca 20 1 3 r. została przeniesiona do wykonywania obowiązków służbowych w wydziale cywilnym. Z dniem l lipca 20 1 7 r. powierzono jej pełnienie czynności zastępcy przewodniczącego wydziału cywilnego. Od 20 1 7 r., w ramach j ednodniowych delegacji, orzekała w wydziale cywilnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. Kandydatka podnosi kwalifikacj e, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. W 2004 r. ukończyła z oceną dobrą studia europej skie, zorganizowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Centrum Studiów Europej skich UMK im. Jeana Monneta. W 20 1 5 r. ukończyła seminarium "Stosowanie Europej skiej Konwencj i Praw Człowieka w polskim porządku prawnym".

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacj i Pani Doroty Bogusławy Znyk sporządziła sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia wizytator stwierdziła, że opiniowana j est dobrą kandydatką do obj ęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego, z tym zastrzeżeniem, że j ej staż orzeczniczy w pionie cywilnym nie j est długi, gdyż została przeniesiona do orzekania z wydziału karnego. Zaznaczyła przy tym, że zarówno w organizacji pracy, j ak i w zakresie orzeczniczym kandydatka poradziła sobie ze zmianą wydziału w zasadzie bez większych zastrzeżeń. W uwagach do oceny kwalifikacyjnej Pani Dorota Bogusława Znyk podniosła w szczególności, że kryterium zatrudnienia w wydziale cywilnym nie powinno mieć decyduj ącego znaczenia, lecz ilość spraw i zaangażowanie, j akim wykazała się w tym okresie. Sędzia wizytator nie odniosła się do zastrzeżeń kandydatki.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów