Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 434/2018

Sąd: Apelacyjny w Łodzi
Data posiedzenia: 9 października 2018 – 12 października 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 323 z 2018
Pobierz uchwałę:https://adm.courtwatch.pl/wp-content/blo...
Liczba wolnych stanowisk: 7
Liczba kandydatów: 12
Liczba obsadzonych stanowisk: 4
Liczba odrzuconych kandydatów: 8

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Bojakowska Barbara Maria Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 49 0
PRZECIW 17 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18 17
2. Hochman Paweł Wojciech Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 54 1
PRZECIW 14 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16 16
3. Jachowicz Jolanta Agnieszka Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 52 1
PRZECIW 18 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14 16
4. Kruszewski Marek Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA negatywna opinia 8 17
PRZECIW 69 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Marek Kruszewski urodził się 28 grudnia 1964 r. w Łodzi. W 1989 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1989-1991 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Łodzi, we wrześniu 1991 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 lutego 1992 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, w którym orzekał początkowo w Wydziale Cywilnym, od 1 maja 1992 r. do 31 października 1992 r. równocześnie w Wydziale Cywilnym i Wydziale Ksiąg Wieczystych, od I listopada 1992 r. w Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 1993 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Zgierzu. Orzekał w I Wydziale Cywilnym, przy czym z dniem 1 października 1999 r. powierzono mu pełnienie obowiązków Przewodniczącego tego Wydziału, a od 1 maja 2000 r. do 31 stycznia 2002 r. pełnił tę funkcję. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 1 lutego 2002 r. do 31 stycznia 2004 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w II Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2003 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi, w którym orzeka w U Wydziale Cywilnym. Od 1 grudnia 2012 r. do 2 kwietnia 2018 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału. W latach 2014-2018, na podstawie decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wielokrotnie orzekał w ramach delegacji na jednodniowych sesjach w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Z dniem 3 kwietnia 2018 r. został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Łodzi na okres sześciu lat. Obecnie pełni także funkcję Przewodniczącego XI Wydziału Wizytacyjnego tego Sądu. Kandydat podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach, organizowanych miedzy innymi przez Krajową Szkolę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Marek Kruszewski posiada wieloletnie doświadczenie orzecznicze zdobyte w trakcie pracy na stanowisku asesora sadowego w Sadzie Rejonowym w Zgierzu oraz sędziego Sądu Rejonowego w Zgierzu i Sądu Okręgowego w Łodzi, a także podczas pełnienia obowiązków w ramach delegacji w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. Kandydat wykonywanie obowiązków orzeczniczych łączył z pełnieniem funkcji administracyjnych w sądach powszechnych, obecnie pełni funkcje Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Łodzi i Przewodniczącego XI Wydziału Wizytacyjnego lego Sądu. Kwalifikacje Pana Marka Kruszewskiego zostały pozytywnie ocenione przez sędziego wizytatora w sporządzonej ocenie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Marka Kruszewskiego sporządziła Pani Wiesława Kuberska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, która stwierdziła, że kandydat posiada dobrą znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce. Umiejętność gromadzenia materiału dowodowego i właściwego podejmowania decyzji procesowych przekłada się na dobrą sprawność postępowania w sprawach przydzielonych do referatu opiniowanego. W ocenie sędzi wizytator stwierdzone uchybienia nie zmieniają tej oceny, a terminowość sporządzania uzasadnień przez Pana Marka Kruszewskiego jest do zaakceptowania. Niżej, zdaniem opiniującej, należy ocenić stabilność jego orzecznictwa, która wynika ze zbyt krótkich i niepogłębionych uzasadnień orzeczeń. Brakuje w nich również dbałości o zrozumiałość wywodów w motywach orzeczeń i wykazanie zasadności wyrażanych poglądów w ustalonym konkretnym stanie faktycznym, z odniesieniem do dorobku judykatury i doktryny. W konkluzji opiniująca stwierdziła, że mimo wskazanych zastrzeżeń Pan Marek Kruszewski spełnia wymogi do ubiegania się o stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Wizytator: Wiesława Kuberska, SSA w Łodzi

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Michalska-Marciniak Monika Pracownik naukowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA negatywna opinia 12 15
PRZECIW 62 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Monika Michalska-Marciniak urodziła się 20 sierpnia 1974 r. w Piotrkowie Trybunalskim. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w lalach 1998-2001 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, w kwietniu 2001 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. W latach 1998-2002 odbywała stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1 grudnia 2002 r. jest zatrudniona w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kolejno na stanowisku asystenta (do 18 maja 2003 r.), adiunkta (od 19 maja 2003 r. do 31 grudnia 2014 r.). profesora nadzwyczajnego (od 1 stycznia 2015 r.). Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z 11 kwietnia 2003 r. na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pl.: „Rozstrzygnięcia sądu kasacyjnego w procesie cywilnym" uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. W 2006 r. prowadziła wykład z zakresu postękiwania cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowski ej w Lublinie. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z 26 września 2006 r. została wpisana na listę radców prawnych. Zawód radcy prawnego wykonywała w indywidualnej kancelarii radcy prawnego w Łodzi od grudnia 2007 r, do grudnia 2009 r. i od 30 listopada 2011 r. do 28 grudnia 2011 r. oraz wykonuje go obecnie, od I maja 2015 r. W 2008 r. odbyła staż naukowy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bari (Włochy), a w 2009 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Bolońskiego (Włochy). Uchwalą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z 22 listopada 2013 r. na podstawie przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt.: „Zasada instancyjności w postępowaniu cywilnym" uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - postępowania cywilnego. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego: w roku akademickim 2014/2015 była kierownikiem kursu dokształcającego dla sędziów z zakresu postępowania cywilnego w sprawach rodzinnych; od 2015 r. pełni funkcję kierownika merytorycznego studiów podyplomowych „Prawo rodzinne z elementami psychologii", które w roku akademickim 2015/2016 były prowadzone na zlecenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dla pracowników wymiaru sprawiedliwości; od maja 2017 r. kieruje merytorycznie projektem „Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej"; od czerwca 2017 r. jest kierownikiem merytorycznym projektu „NKCK - nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych - szkolenia dla kadr sądów rejonowych". W latach 2016-2017 była członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu komorniczego obejmującego obszar właściwości Izb Komorniczych w Łodzi i w Lublinie. Ponadto prowadziła szkolenia, w tym dla aplikantów adwokackich, radcowskich, komorniczych oraz dla radców prawnych. Uczestniczyła w licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym wielokrotnie także jako referent. Jest autorką licznych publikacji, głównie z zakresu postępowania cywilnego oraz czterech glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. W związku z pracą naukowo-badawczą uzyskała szereg nagród i wyróżnień, w tym kilkukrotnie nagrody indywidualne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Kandydatka podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w ramach samorządu radcowskiego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pani Monika Michalska-Marciniak posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe uzyskane zarówno podczas zatrudnienia w Katedrze Postępowania Cywilnego II Uniwersytetu Łódzkiego, kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta i obecnie profesora nadzwyczajnego, jak i wynikające z wykonywania zawodu radcy prawnego. Kandydatka posiada bogaty dorobek naukowy. Uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - postępowania cywilnego, prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia, uczestniczyła w konferencjach naukowych (wielokrotnie jako referent). Jest także autorką publikacji, głównie z zakresu postępowania cywilnego i glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Kwalifikacje Pani Moniki Michalskiej-Marciniak zostały pozytywnie ocenione przez sędziego wizytatora w sporządzonej ocenie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Moniki Michalskiej-Marciniak sporządził Pan Wincenty Sławski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który stwierdził, że spełnia ona wymogi formalne i merytoryczne uprawniające do ubiegania się o powołanie na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego. Ocena kwalifikacji kandydatki na skutek jej pisemnego oświadczenia z 27 kwietnia 2018 r. oparta została wyłącznie na podstawie art. 64 § 2 pkt. 2 p.u.s.p. w związku z art. 57a § 5 i art. 57g tej ustawy i nie obejmuje w zasadzie jej aktywności zawodowej jako radcy prawnego, poza odwołaniem się do skutecznej skargi konstytucyjnej sporządzonej i złożonej przez opiniowaną działającą w charakterze pełnomocnika osoby fizycznej bowiem przepisy prawa nie regulują sytuacji, gdy kandydat mógłby ubiegać się o powołanie na stanowisko sędziego z dwóch różnych podstaw prawnych. Opiniujący wskazał, że dla potrzeb sformułowania wniosków końcowych oceny uwzględniono podstawową aktywność zawodową kandydatki dotyczącą działalności naukowo-dydaktycznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz jej zainteresowania koncentrujące się na postępowaniu cywilnym sensu largo, czego wyrazem jest bogaty dorobek naukowy w formie artykułów, monografii, komentarzy, glos i opinii. Opracowania naukowe opiniowanej przedstawione do oceny mają niewątpliwie inspirujący charakter nie ograniczając się do rozwiązywania skomplikowanych zagadnień prawnych, często na poziomie ustrojowym i prawno-konstytucyjnym, ale ich autorka przedstawia także postulaty de lege ferenda pod adresem ustawodawcy, niekiedy dyskusyjne, co w żadnym razie nie umniejsza ich wartości merytorycznej. Sędzia wizytator zauważył, że znaczna część dorobku naukowego kandydatki dotyczy wąskich zagadnień prawnoprocesowych, które wykraczają poza kognicję sądów apelacyjnych, bądź mogą mieć w praktycznym stosowaniu prawa mniejsze znaczenie. Dotyczy to zwłaszcza zagadnień prawnoustrojowych, postępowania egzekucyjnego, postępowania arbitrażowego, postępowania kasacyjnego przed Sadem Najwyższym. Dodał, że prace naukowe opiniowanej w zasadzie nie odnoszą się do zagadnień z zakresu materialnego prawa cywilnego będącego źródłem praw podmiotowych i prawnomaterialnych roszczeń. Z opinii Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z 22 maja 2018 r. wynika, że działalność dydaktyczna opiniowanej obejmuje w zasadzie wyłącznie zajęcia z zakresu postępowania cywilnego. Na bliższe zainteresowania prawem cywilnym materialnym może wskazywać objęta w 2015 r, funkcja kierownika studiów podyplomowych "Prawo rodzinne z elementami psychologii" oraz prowadzenie od maja 2017 r. merytorycznie projektu "Prawo gospodarcze i cywilne" dla kadr sądów powszechnych. Doświadczenie w zakresie stosowania prawa materialnego w praktyce opiniowana mogła nabyć w okresie aplikacji sądowej zakończonej egzaminem sędziowskim, oraz w związku z podjętą działalnością gospodarczą w formie kancelarii radcy prawnego. W konkluzji sędzia wizytator stwierdził, że zważywszy na to, że przepis art. 64 § 2 pkt 2 p.u.s.p. nie wymaga od kandydata będącego pracownikiem polskiej szkoły wyższej i posiadającego tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych wykazania doświadczenia w praktycznym stosowaniu prawa, natomiast ocena kwalifikacji kandydata obejmuje osiągnięcia naukowe, rodzaj i jakość publikacji, opinie recenzentów, jakość opinii prawnych bądź innych dokumentów związanych z tworzeniem lub stosowaniem prawa, należy stwierdzić, że Pani Monika Michalska-Marciniak spełnia wymogi ustawowe i posiada kwalifikacje do ubiegania się o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi W miejscu stałego zatrudnienia na Uniwersytecie Łódzkim oceniana jest jako osoba odpowiedzialna, sumienna i obowiązkowa. Podobna ocena wynika z dołączonych rekomendacji sędziów Sądu Najwyższego Pani Agnieszki Piotrowskiej i Pana Henryka Pietrzykowskiego. Pani Monika Michalska-Marciniak wniosła uwagi do oceny kwalifikacji sporządzonej przez sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi Pana Wincentego Sławskiego. Zdaniem Pani Monika Michalska-Marciniak wniosła uwagi do oceny kwalifikacji sporządzonej przez sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi Pana Wincentego Sławskiego. Zdaniem kandydatki sporządzona ocena kwalifikacji nie odpowiada kryteriom ustawowym ponieważ nie dokonano oceny jej publikacji z punktu widzenia ich rodzaju i jakości, a wybiórcze pozycje opatrzono komentarzem z perspektywy ich znaczenia praktycznego oraz przydatności z punktu widzenia zakresu kognicji sądu apelacyjnego. Natomiast większość pozostałych publikacji została jedynie opisana na podstawie sporządzonej przez nią charakterystyki dorobku naukowego, bez sięgania do tekstu źródłowego. Opiniowana dodała, że z punktu widzenia rodzaju publikacji, w jej dorobku występują wszystkie znane pozycje, od monografii i komentarzy, po artykuły i glosy. Zatem nie cechuje go jednorodność formy. Ponadto pełnienie funkcji redaktora naukowego wymaga znajomości całości problematyki poruszanej w danej publikacji, z uwagi na konieczność merytorycznej weryfikacji treści zawartych przez innych autorów, wśród których byli również sędziowie. Jakość publikacji to inaczej ich poziom merytoryczny. Kandydatka nie zgadza się z oceną jej publikacji dokonaną przez sędziwego wizytatora, który w jej ocenie pominął istotną cześć zawartości niektórych jej prac. Zdaniem Pani Moniki Michalskiej-Marciniak konkluzja oceny, że znaczna cześć mojego dorobku naukowego dotyczy wąskich zagadnień prawnoprocesowych, które wykraczają poza kognicję sadów apelacyjnych albo mają w praktyce orzeczniczej mniejsze znaczenie jest nieuprawniona, a przede wszystkim wykracza poza ustawowe kryteria oceny.

Wizytator: Wincenty Ślawski, SSA w Łodzi

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Składowska Joanna Karolina Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 37 0
PRZECIW 20 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 27 17
7. Świecki Robert Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 79 6
PRZECIW 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 11
8. świerczyński Jacek Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 50 16
PRZECIW 17 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 17 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Jacek Świerczyński urodził się 7 października 1968 r. w Łęczycy. W 1993 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1993-1995 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Łodzi, we wrześniu 1995 r. złożył egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 20 października 1995 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Łodzi, w którym orzekał w II Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 1997 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Łodzi. Orzekał nadal w II Wydziale Cywilnym tego Sądu. Z dniem 1 stycznia 2000 r. został przeniesiony do wykonywania obowiązków w XXV Wydziale Cywilno-Karnym dla Dzielnicy Łódż-Widzew Sądu Rejonowego w Łodzi i powierzono mu pełnienie obowiązków Przewodniczącego tego Wydziału. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 lipca 2000 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Z tym samym dniem powierzono mu pełnienie obowiązków Przewodniczącego VII Wydziału Cywilno-Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Z dniem 1 maja 2001 r. został powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego tego Wydziału. Od 1 października 2001 r. do 31 sierpnia 2004 r. pełnił funkcję Przewodniczącego VII Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego dla Widzewa-Łodzi w Łodzi. Od 1 kwietnia 2003 r. orzekał dodatkowo w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązków w XXV Wydziale Cywilno-Karnym dla Dzielnicy Łódź-Widzew Sądu Rejonowego w Łodzi i powierzono mu pełnienie obowiązków Przewodniczącego tego Wydziału. Z dniem 1 września 2004 r. został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, na okres czterech lat. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I dnia 20 lutego 2008 r. został powołany do pełnienia urzędu stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 3 marca 2008 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi na czas sprawowania funkcji Wiceprezesa tego Sądu. W Sądzie Okręgowym w Łodzi orzekał w I Wydziale Cywilnym i w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym (od 1 lipca 2009 r.). Z dniem I stycznia 2010 r. powierzono mu pełnienie obowiązków Kierownika Sekcji Zażaleniowej w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi, a od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2017 r. pełnił tę funkcję. Z dniem I sierpnia 2015 r. został powołany do pełnienia funkcji sędziego wizytatora do spraw egzekucyjnych Sądu Okręgowego w Łodzi, na okres czterech lat. Z tym samym dniem został przeniesiony do wykonywania obowiązków służbowych w Xl Wydziale Wizytacyjnym tego Sądu. W latach 2015-2018 na podstawie decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wielokrotnie orzekał w ramach delegacji na jednodniowych sesjach w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Kandydat podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach, organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Jacek Świerczyński posiada wieloletnie doświadczenie orzecznicze zdobyte w trakcie pracy na stanowisku asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Łodzi oraz na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Łodzi. Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Sądu Okręgowego w Łodzi, a także podczas pełnienia obowiązków w ramach delegacji w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. Kandydat wykonywanie obowiązków orzeczniczych łączył z pełnieniem funkcji administracyjnych w sądach powszechnych, obecnie pełni funkcję sędziego wizytatora do spraw egzekucyjnych Sądu Okręgowego w Łodzi. Kwalifikacje Pana Jacka Świerczyńskiego zostały pozytywnie ocenione przez sędziego wizytatora w sporządzonej ocenie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Jacka Świerczyńskiego sporządził Pan Krzysztof Depczyński - sędzia wizytator Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który stwierdził, że kandydat posiada dobrą znajomość prawa cywilnego materialnego (szeroko rozumianego) i procesowego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce. Wypracowana przez opiniowanego technika pracy sędziowskiej pozostaje na bardzo dobrym poziomic. Posiada on umiejętność oceny materiału dowodowego i dostrzega istotę problematyki prawnej rozstrzyganych spraw. Charakteryzuje go wnikliwość w rozpoznawaniu problemów prawnych, sumienność i obowiązkowość. Terminowość sporządzania uzasadnień orzeczeń jest bardzo dobra, a konstrukcja uzasadnień nienaganna. Stabilność orzecznictwa kandydata również należy ocenić, jako bardzo dobrą. W konkluzji sędzia wizytator stwierdził, że Pan Jacek Świerczyński posiada wiedzę fachową i przygotowanie zawodowe uzasadniające przedstawienie jego kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Wizytator: Krzysztof Depczyński, SSA w Łodzi

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Urbaniak Paweł Mieczysław Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 57 15
PRZECIW 16 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Paweł Mieczysław Urbaniak urodził się 20 maja 1966 r. w Sochaczewie. W 1990 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Od września 1990 r. do listopada 1990 r. był kuratorem sądowym dla nieletnich w III Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Sochaczewie. Po odbyciu w latach 1990-1992 aplikacji sadowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Skierniewicach, we wrześniu 1992 r. złożył egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 listopada 1992 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach, w którym orzekał w Wydziale Karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1994 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Skierniewicach. Orzekał w II Wydziale Karnym tego Sądu, pełniąc od I listopada 1994 r. do dnia 31 grudnia 1997 r. funkcję Przewodniczącego Wydziału. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości: od 16 lutego 1996 r. do 30 czerwca 1996 r., od 20 lipca 1996 r. do 30 czerwca 1997 r. i od 1 sierpnia 1997 r. do 31 stycznia 1998 r. był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Wojewódzkim w Skierniewicach. Orzekał w Wydziale Karnym tego Sądu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 1997 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Wojewódzkiego w Skierniewicach. Orzekał w II Wydziale Karnym tego Sądu. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 marca 2001 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Płocku. Orzekał w V Wydziale Karnym Odwoławczym tego Sądu. Od 1 kwietnia 2001 r. do 16 lutego 2003 r. pełnił funkcję wizytatora do spraw karnych w Sądzie Okręgowym w Płocku, zaś od 17 lutego 2003 r. do 1 stycznia 2009 r. pełnił funkcję sędziego wizytatora do wykonywania czynności nadzoru w sprawach z zakresu obrotu zagranicznego. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 11 kwietnia 2011 r., na własny wniosek, został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi, w którym podjął obowiązki orzecznicze w XVIII Wydziale Karnym. W lalnch 2012-2017 na podstawie decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wielokrotnie orzekał w ramach delegacji na jednodniowych sesjach w II Wydziale Karnym tego Sądu. Z dniem 3 lutego 2014 r. został powołany do pełnienia funkcji sędziego wizytatora do spraw karnych Sądu Okręgowego w Łodzi, na okres czterech lat. Z tym samym dniem został przeniesiony do wykonywania obowiązków służbowych w XI Wydziale Wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Łodzi. Jednocześnie orzekał nadal w XVIII Wydziale Karnym tego Sądu. Od 1 grudnia 2015 r. do 31 stycznia 2018 r. pełnił obowiązki Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Łodzi do spraw karnych. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, w którym orzekał w II Wydziale Karnym. Kandydat podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach, organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Paweł Mieczysław Urbaniak posiada wieloletnie doświadczenie orzecznicze zdobyte w trakcie pracy na stanowisku asesora sadowego w Sadzie Rejonowym w Skierniewicach oraz na stanowisku sędziego Sadu Rejonowego w Skierniewicach, Sądu Wojewódzkiego w Skierniewicach, Sadu Okręgowego w Płocku i Sądu Okręgowego w Łodzi, a także podczas pełnienia obowiązków w ramach delegacji w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. Kandydat wykonywanie obowiązków orzeczniczych łączył z pełnieniem funkcji administracyjnych w sądach powszechnych. Kwalifikacje Pana Pawła Mieczysława Urbaniaka zostały pozytywnie ocenione przez sędziego wizytatora w sporządzonej ocenie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Pawia Mieczysława Urbaniaka sporządziła Pani Izabela Dercz - sędzia wizytator Sądu Apelacyjnego w Łodzi, która stwierdziła, ze wyniki pracy kandydata obrazowane danymi statystycznymi w aspektach: obciążenia wykonywanymi zadaniami orzeczniczymi, sprawności procedowania, efektywności podejmowanych czynności, ich terminowości, a także stabilności orzecznictwa ocenić należy jako bardzo dobre. Jeśli chodzi o pracę opiniowanego - w okresie objętym oceną - w XVIII Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Łodzi to bardzo dobre efekty pracy osiągał on przez odpowiednie merytoryczne przygotowanie do rozpoznania spraw, podejmowanie właściwych działań procesowych i organizacyjnych przed rozprawą i w loku rozprawy - wydawanie zarządzeń uzupełniających, wyznaczanie posiedzeń przygotowawczych, korzystanie z instytucji przerw w rozprawie, rzadko - odraczanie rozprawy. Wnioski o bardzo dobrej jakości orzecznictwa kandydata należy odnieść także do jego pracy w Sadzie Apelacyjnym w Łodzi, ponieważ od początku procedowania w II Wydziale Karnym tego Sądu, żadna z kasacji wniesionych w sprawach, w których orzekał on jako sprawozdawca nie została uwzględniona. Opiniująca podkreśliła, ze wśród spraw objętych referatem kandydata znajdowały się sprawy o znacznym stopniu złożoności faktycznej i prawnej, wynikającym

Wizytator: Izabela Dercz, SSA w Łodzi

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Wawrzynkiewicz Izabela Sylwia Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 49 4
PRZECIW 19 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16 13
11. Witoszyńska Marta Bożena Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 76 1
PRZECIW 5 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 16
12. Zalewska-Statuch Elżbieta Halina Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 42 1
PRZECIW 20 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 22 16