Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 434/2018

Sąd: Sąd Apelacyjny w Łodzi
Data posiedzenia: 9 października 2018 – 12 października 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 323 z 2018
Pobierz uchwałę:https://adm.courtwatch.pl/wp-content/blo...
Liczba wolnych stanowisk: 7
Liczba kandydatów: 12
Liczba obsadzonych stanowisk: 4
Liczba odrzuconych kandydatów: 8

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Bojakowska Barbara Maria Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 49 0
PRZECIW 17 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18 17

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się l O września 1 962 r. w Wieluniu. W 1 986 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracj i Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. P o odbyciu w latach 1 986- 1 988 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Woj ewódzkiego w Sieradzu, we wrześniu 1 988 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzj ą Ministra Sprawiedliwości z 26 października 1 98 8 r. została mianowana asesorem sądowym w okręgu sądu Woj ewódzkiego w Sieradzu i przydzielona do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Wieluniu. Orzekała głównie w Wydziale Cywilnym tego Sądu,a dodatkowo także w sprawach karnych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 1 990 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rej onowego w Wieluniu. Orzekała w Wydziale Cywilnym i w Wydziale Ksiąg Wieczystych tego Sądu. Od l kwietnia 1 992 r. do 30 czerwca 2002 r. pełniła funkcję Przewodniczącej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieluniu. Od 25 sierpnia 1 994 r. powierzono jej pełnienie obowiązków Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Wieluniu, a z dniem l stycznia 1 995 r. została powołana na to stanowisko, na okres czterech lat. Z dniem l stycznia 1 999 r. została powołana na stanowisko Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Wieluniu, na drugą (czteroletnią) kadencję. W 1 999 r. ukończyła z wynikiem dobrym studia podyplomowe w zakresie prawa europej skiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Na podstawie decyzj i Ministra Sprawiedliwości od 2 listopada 1 999 r. do 3 1 października 2000 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Sieradzu, w którym orzekała w I Wydziale Cywilnym. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od l listopada 200 1 r. do 3 1 października 2002 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w XIV Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Łodzi - Ośrodku Zamiej scowym w Sieradzu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 4 maj a 2002 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. Orzekała nadal w XIV Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Łodzi - Ośrodku Zamiej scowym w Sieradzu. Z dniem 30 czerwca 2002 r. została odwołana ze stanowiska Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Wieluniu. Decyzj ą Ministra Sprawiedliwości z dniem l lipca 2004 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Sieradzu, w którym orzeka w I Wydziale Cywilnym. Od l lipca 2004 r. do 3 1 grudnia 2006 r. pełniła funkcję wizytatora do spraw cywilnych, wieczystoksięgowych i egzekucyjnych tego Sądu. Z dniem l stycznia 2007 r. została powołana do pełnienia funkcj i Przewodniczącej I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Sieradzu. Od l kwietnia 2007 r. do 1 8 lipca 201 O r. pełniła funkcj ę Wiceprezesa tego Sądu. Z dniem 1 9 lipca 20 1 0 r. została powołana do pełnienia funkcj i Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu, na okres sześciu lat. W 2009 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie organizacj i i zarządzania w wymiarze sprawiedliwości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2 0 1 0-20 1 8, na podstawie decyzj i Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wielokrotnie orzekała w ramach delegacji na jednodniowych sesj ach w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. W 20 1 3 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie retoryki i kreowania wizerunku dla prawników na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.Obecnie, od 6 września 20 1 6 r. pełni funkcj ę Przewodniczącej I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Sieradzu, a od l grudnia 20 1 7 r. funkcję Koordynatora do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych w okręgu tego Sądu. Kandydatka podnosi kwalifikacj e przez uczestnictwo w licznych szkoleniach, organizowanych między innymi przez Kraj ową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Opinie wizytatorów

Ocenę kwalifikacj i Pani Barbary Marii Bojakowskiej sporządziła Pani Anna Miastkawska - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Apelacyj nego w Łodzi, która stwierdziła, że analiza spraw, w których kandydatka była sprawozdawcą w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Sieradzu oraz spraw wyznaczonych do jej referatu w trakcie delegowania do pełnienia obowiązków sędziego w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Łodzi wskazuje na j ej bardzo dobre przygotowanie do rozpoznawania występujących w nich problemów zarówno o charakterze procesowym, j ak i materialnoprawnym oraz dowodzi szerokiej znaj omości przepisów prawa i umiejętności ich stosowania w praktyce sądowej. Wydane przez opiniowaną wyroki i postanowienia były prawidłowo skonstruowane, a uzasadnienia orzeczeń zostały sporządzone na wysokim poziomie, z ustosunkowaniem się do wszystkich zarzutów podnoszonych w środkach odwoławczych. Kandydatka w szerokim zakresie korzysta z dorobku judykatury i doktryny. Sędzia wizytator dodała, że sposób orzekania opiniowanej świadczy o bardzo dobrym opanowaniu przez nią techniki i warsztatu pracy sędziego orzekającego w składach zawodowych. Zdaniem opiniuj ącej pozytywnie o j akości pracy Pani Barbary Marii Boj akowskiej świadczą również uzyskane przez nią wyniki statystyczne, w tym terminowość sporządzania uzasadnień oraz znaczne obciążenie i wydajność w orzekaniu, dowodzące umiejętności łączenia pracy orzeczniczej z pełnionymi funkcjami administracyjnymi w sądzie. W konkluzji sędzia wizytator stwierdziła, że Pani Barbara Maria Bojakowska dysponuje szerokim doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami zawodowymi predestynuj ącymi ją do wykonywania czynności orzeczniczych w Sądzie Apelacyj nym w Łodzi.

Wizytator: Anna Miastkawska - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Apelacyj nego

Kraj owa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Barbary Marii Bojakowskiej , Pana Pawła Wojciecha Hochmana, Pani Jolanty Agnieszki Jachowicz, Pani Joanny Karoliny Składowskiej , Pana Roberta Świeckiego, Pani Izabeli Sylwii Wawrzynkiewicz, Pani Marty Bożeny Witoszyńskiej , Pani Elżbiety Haliny Zalewskiej-Statuch i maj ąc je na uwadze, uznała, że kandydaci ci nie wypełniaj ą, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt l i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi RP wniosków o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Hochman Paweł Wojciech Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 54 1
PRZECIW 14 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16 16

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się 23 grudnia 1 970 r. w Piotrkowie Trybunalskim. W 1 995 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1 995- 1 997 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, we wrześniu 1 997 r. złożył egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem l O października 1 997 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, w którym orzekał w Wydziale Gospodarczym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 1 999 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rej onowego w Piotrkowie Trybunalskim. Orzekał nadal w Wydziale Gospodarczym tego Sądu. Od 1 5 lipca 2002 r. do 1 4 kwietnia 2004 r. pełnił funkcj ę Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od l grudnia 2003 r. do 30 listopada 2005 r. i od l grudnia 2005 r. na czas nieokreślony został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim. Do 1 4 kwietnia 2004 r. orzekał w wymiarze dwóch sesji w miesiącu, a od 1 5 kwietnia 2004 r. w pełnym wymiarze czasu pracy w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Od 1 1 lutego 2005 r. do 1 3 lipca 2008 r. pełnił funkcję wizytatora do spraw komorniczych i egzekucyjnych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2005 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Orzekał nadal w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Decyzj ą Ministra Sprawiedliwości został wyznaczony d o wykonywania funkcj i Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim od l lutego 2008 r. do czasu powołania prezesa tego Sądu. Decyzj ą Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 4 lipca 2008 r. został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, na okres sześciu lat. W latach 201 0-20 1 8, na podstawie decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wielokrotnie orzekał w ramach delegacj i na jednodniowych sesjach w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. W 20 l O r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie organizacj i i zarządzania w wymiarze sprawiedliwości na Wydziale Prawa i Administracj i Uniwersytetu Warszawskiego. Od l stycznia 20 1 2 r. orzeka II Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. W 20 1 4 r. został powołany w skład Komisj i Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego, obejmującej obszar właściwości Izb Komomiezych w Łodzi i w Lublinie. Z dniem l października 20 1 4 r. został powołany do pełnienia funkcji sędziego wizytatora do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, na okres czterech lat. Ponadto prowadził wykłady, między innymi na zlecenie Izby Komorniczej w Poznaniu i Izby Komorniczej w Łodzi. Kandydat podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach, organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kraj owa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Barbary Marii Bojakowskiej , Pana Pawła Wojciecha Hochmana, Pani Jolanty Agnieszki Jachowicz, Pani Joanny Karoliny Składowskiej , Pana Roberta Świeckiego, Pani Izabeli Sylwii Wawrzynkiewicz, Pani Marty Bożeny Witoszyńskiej , Pani Elżbiety Haliny Zalewskiej-Statuch i maj ąc je na uwadze, uznała, że kandydaci ci nie wypełniaj ą, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt l i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi RP wniosków o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacj i Pana Pawła Woj ciecha Hochmana sporządziła Pani Anna Cesarz sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, która stwierdziła, że posiada on bardzo dobrą znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce. Wypracowana przez opiniowanego technika pracy sędziowskiej pozostaje na wysokim poziomie. Jest on osobą bardzo zaangażowaną w pracę, sumienną, obowiązkową, punktualną. Zdaniem opiniującej , stwierdzone uchybienia są wyj ątkowo nieliczne i nie rzutują negatywnie na ocenę pracy kandydata. Poziom zaś jego orzecznictwa nie budzi zastrzeżeń, co potwierdzaj ą wskaźniki stabilności. W niewielkim zakresie występuj ą problemy z terminowością uzasadnień, ale są one okresowe, w większym zakresie dotyczyły lat 201 5-20 1 6 i mają tendencj ę malej ącą, co świadczy o tym, że opiniowany przywiązuje wagę do tego problemu i systematycznie go eliminuje. Sędzia wizytator podkreśliła, że Pan Paweł Wojciech Hochman od wielu lat orzeka na delegacjach w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, poza swoimi normalnymi obowiązkami, pisze w ramach tych delegacj i liczne uzasadnienia i w pewnych okresach może następować spiętrzenie obowiązków, skutkujące sporządzaniem niektórych uzasadnień po terminie. Uzasadnienia te są z reguły obszerne, pogłębione, wyczerpujące, co niewątpliwie absorbuje dużo czasu na ich napisanie. W konkluzji sędzia wizytator wyraziła pogląd, że biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając statystyczne wyniki pracy i doświadczenie zawodowe kandydata wynikaj ące z ponad dwudziestoletniego stażu pracy na stanowisku asesora sądowego i sędziego, należy stwierdzić, że Pan Paweł Wojciech Hochman posiada szeroką wiedzę i odpowiednie przygotowanie uzasadniające przedstawienie jego kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Wizytator: Pani Anna Cesarz sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Jachowicz Jolanta Agnieszka Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 52 1
PRZECIW 18 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14 16

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się 5 grudnia 1 97 1 r. w Łowiczu. W 1 995 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracj i Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskuj ąc tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1 995- 1 997 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Skierniewicach, we wrześniu 1 997 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Decyzj ą Ministra Sprawiedliwości z dniem l stycznia 1 998 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej . Orzekała w Wydziale Cywilnym, a także dodatkowo w Wydziale Ksiąg Wieczystych (od l stycznia 1 998 r. do 30 września 1 998 r.) i w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich (od l lutego 1 999 r.) tego Sądu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 1 999 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej , w którym orzekała w Wydziale Ksiąg Wieczystych i w sprawach cywilnych. Od l maj a 2000 r. do 3 1 października 2000 r. pełniła obowiązki Przewodniczącej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej , a od l listopada 2000 r. do 28 lutego 2005 r. sprawowała funkcj ę Przewodniczącej I Wydziału Cywilnego tego Sądu. Od 9 stycznia 200 l r. pełniła obowiązki Prezesa Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej , a z dniem l marca 200 1 r. została powołana na to stanowisko, na okres czterech lat. W 2004 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie prawa europej skiego na Wydziale Prawa i Administracj i Uniwersytetu Łódzkiego. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 20 stycznia 2005 r. do 1 9 stycznia 2007 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Orzekała w XIII Wydziale Cywilnym Zamiej scowym Sądu Okręgowego w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach, początkowo w wymiarze czterech sesj i w miesiącu, a od l marca 2005 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 4 lipca 2006 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. Orzekała nadal w XIII Wydziale Cywilnym Zamiej scowym Sądu Okręgowego w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach. Z dniem l stycznia 20 l O r. została przeniesiona do wykonywania obowiązków służbowych w pełnym wymiarze w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Łodzi. W latach 201 4-20 1 8, na podstawie decyzj i Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wielokrotnie orzekała w ramach delegacj i na jednodniowych sesjach w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Z dniem 28 marca 20 1 7 r. została powołana do pełnienia funkcj i wizytatora Sądu Okręgowego w Łodzi do spraw cywilnych, rodzinnych i nieletnich, na okres czterech lat i przeniesiona do wykonywania obowiązków służbowych w XI Wydziale Wizytacyjnym tego Sądu. Z dniem l kwietnia 20 1 7 r. została przeniesiona do wykonywania obowiązków orzeczniczych w XIII Wydziale Gospodarczym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. Kandydatka podnosi kwalifikacj e przez uczestnictwo w szkoleniach, organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kraj owa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Barbary Marii Bojakowskiej , Pana Pawła Wojciecha Hochmana, Pani Jolanty Agnieszki Jachowicz, Pani Joanny Karoliny Składowskiej , Pana Roberta Świeckiego, Pani Izabeli Sylwii Wawrzynkiewicz, Pani Marty Bożeny Witoszyńskiej , Pani Elżbiety Haliny Zalewskiej-Statuch i maj ąc je na uwadze, uznała, że kandydaci ci nie wypełniaj ą, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt l i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi RP wniosków o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Jolanty Agnieszki Jachowicz sporządziła Pani Bożena Wiklak - sędzia wizytator Sądu Apelacyjnego w Łodzi, która stwierdziła, że kandydatka posiada bardzo dobrą znaj omość prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce. Wypracowana przez opiniowaną technika pracy sędziowskiej pozostaje na wysokim poziomie. Dostrzega ona istotę problematyki prawnej rozstrzyganych spraw. Jest osobą sumienną, rzetelną, pracowitą i obowiązkową. Powierzone obowiązki wykonuje z zaangażowaniem, a terminowość sporządzania przez nią uzasadnień należy ocenić jako bardzo dobrą. Poziom jej orzecznictwa, potwierdzony wskaźnikami stabilności jest wysoki, a pozytywnie o jakości pracy świadczą także wyniki badań statystycznych. Sędzia wizytator dodała, że analiza spraw, w których Pani Jolanta Agnieszka Jachowicz była sprawozdawcą w trakcie delegowania do pełnienia obowiązków sędziego w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Łodzi wskazuje na bardzo dobre przygotowanie do rozpoznawania występujących w nich problemów zarówno o charakterze procesowym,jak i materialnoprawnym oraz dowodzi szerokiej znaj omości przepisów prawa i umiejętności ich stosowania w praktyce sądowej , a także opanowania techniki pracy sędziego orzekającego w drugiej instancji. W konkluzji sędzia wizytator wyraziła pogląd, że biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając doświadczenie zawodowe wynikające z dwudziestoletniego stażu pracy orzeczniczej Pani Jolanty Agnieszki Jachowicz, należy stwierdzić, że posiada ona wiedzę i przygotowanie zawodowe uzasadniające przedstawienie jej kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Wizytator: Bożena Wiklak - sędzia wizytator Sądu Apelacyjnego w Łodzi

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Kruszewski Marek Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA negatywna opinia 8 17
PRZECIW 69 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Marek Kruszewski urodził się 28 grudnia 1964 r. w Łodzi. W 1989 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1989-1991 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Łodzi, we wrześniu 1991 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 lutego 1992 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, w którym orzekał początkowo w Wydziale Cywilnym, od 1 maja 1992 r. do 31 października 1992 r. równocześnie w Wydziale Cywilnym i Wydziale Ksiąg Wieczystych, od I listopada 1992 r. w Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 1993 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Zgierzu. Orzekał w I Wydziale Cywilnym, przy czym z dniem 1 października 1999 r. powierzono mu pełnienie obowiązków Przewodniczącego tego Wydziału, a od 1 maja 2000 r. do 31 stycznia 2002 r. pełnił tę funkcję. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 1 lutego 2002 r. do 31 stycznia 2004 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w II Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2003 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi, w którym orzeka w U Wydziale Cywilnym. Od 1 grudnia 2012 r. do 2 kwietnia 2018 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału. W latach 2014-2018, na podstawie decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wielokrotnie orzekał w ramach delegacji na jednodniowych sesjach w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Z dniem 3 kwietnia 2018 r. został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Łodzi na okres sześciu lat. Obecnie pełni także funkcję Przewodniczącego XI Wydziału Wizytacyjnego tego Sądu. Kandydat podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach, organizowanych miedzy innymi przez Krajową Szkolę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Marek Kruszewski posiada wieloletnie doświadczenie orzecznicze zdobyte w trakcie pracy na stanowisku asesora sadowego w Sadzie Rejonowym w Zgierzu oraz sędziego Sądu Rejonowego w Zgierzu i Sądu Okręgowego w Łodzi, a także podczas pełnienia obowiązków w ramach delegacji w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. Kandydat wykonywanie obowiązków orzeczniczych łączył z pełnieniem funkcji administracyjnych w sądach powszechnych, obecnie pełni funkcje Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Łodzi i Przewodniczącego XI Wydziału Wizytacyjnego lego Sądu. Kwalifikacje Pana Marka Kruszewskiego zostały pozytywnie ocenione przez sędziego wizytatora w sporządzonej ocenie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Marka Kruszewskiego sporządziła Pani Wiesława Kuberska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, która stwierdziła, że kandydat posiada dobrą znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce. Umiejętność gromadzenia materiału dowodowego i właściwego podejmowania decyzji procesowych przekłada się na dobrą sprawność postępowania w sprawach przydzielonych do referatu opiniowanego. W ocenie sędzi wizytator stwierdzone uchybienia nie zmieniają tej oceny, a terminowość sporządzania uzasadnień przez Pana Marka Kruszewskiego jest do zaakceptowania. Niżej, zdaniem opiniującej, należy ocenić stabilność jego orzecznictwa, która wynika ze zbyt krótkich i niepogłębionych uzasadnień orzeczeń. Brakuje w nich również dbałości o zrozumiałość wywodów w motywach orzeczeń i wykazanie zasadności wyrażanych poglądów w ustalonym konkretnym stanie faktycznym, z odniesieniem do dorobku judykatury i doktryny. W konkluzji opiniująca stwierdziła, że mimo wskazanych zastrzeżeń Pan Marek Kruszewski spełnia wymogi do ubiegania się o stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Wizytator: Wiesława Kuberska, SSA w Łodzi

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Michalska-Marciniak Monika Pracownik naukowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA negatywna opinia 12 15
PRZECIW 62 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Monika Michalska-Marciniak urodziła się 20 sierpnia 1974 r. w Piotrkowie Trybunalskim. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w lalach 1998-2001 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, w kwietniu 2001 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. W latach 1998-2002 odbywała stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1 grudnia 2002 r. jest zatrudniona w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kolejno na stanowisku asystenta (do 18 maja 2003 r.), adiunkta (od 19 maja 2003 r. do 31 grudnia 2014 r.). profesora nadzwyczajnego (od 1 stycznia 2015 r.). Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z 11 kwietnia 2003 r. na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pl.: „Rozstrzygnięcia sądu kasacyjnego w procesie cywilnym" uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. W 2006 r. prowadziła wykład z zakresu postękiwania cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowski ej w Lublinie. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z 26 września 2006 r. została wpisana na listę radców prawnych. Zawód radcy prawnego wykonywała w indywidualnej kancelarii radcy prawnego w Łodzi od grudnia 2007 r, do grudnia 2009 r. i od 30 listopada 2011 r. do 28 grudnia 2011 r. oraz wykonuje go obecnie, od I maja 2015 r. W 2008 r. odbyła staż naukowy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bari (Włochy), a w 2009 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Bolońskiego (Włochy). Uchwalą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z 22 listopada 2013 r. na podstawie przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt.: „Zasada instancyjności w postępowaniu cywilnym" uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - postępowania cywilnego. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego: w roku akademickim 2014/2015 była kierownikiem kursu dokształcającego dla sędziów z zakresu postępowania cywilnego w sprawach rodzinnych; od 2015 r. pełni funkcję kierownika merytorycznego studiów podyplomowych „Prawo rodzinne z elementami psychologii", które w roku akademickim 2015/2016 były prowadzone na zlecenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dla pracowników wymiaru sprawiedliwości; od maja 2017 r. kieruje merytorycznie projektem „Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej"; od czerwca 2017 r. jest kierownikiem merytorycznym projektu „NKCK - nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych - szkolenia dla kadr sądów rejonowych". W latach 2016-2017 była członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu komorniczego obejmującego obszar właściwości Izb Komorniczych w Łodzi i w Lublinie. Ponadto prowadziła szkolenia, w tym dla aplikantów adwokackich, radcowskich, komorniczych oraz dla radców prawnych. Uczestniczyła w licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym wielokrotnie także jako referent. Jest autorką licznych publikacji, głównie z zakresu postępowania cywilnego oraz czterech glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. W związku z pracą naukowo-badawczą uzyskała szereg nagród i wyróżnień, w tym kilkukrotnie nagrody indywidualne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Kandydatka podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w ramach samorządu radcowskiego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pani Monika Michalska-Marciniak posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe uzyskane zarówno podczas zatrudnienia w Katedrze Postępowania Cywilnego II Uniwersytetu Łódzkiego, kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta i obecnie profesora nadzwyczajnego, jak i wynikające z wykonywania zawodu radcy prawnego. Kandydatka posiada bogaty dorobek naukowy. Uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - postępowania cywilnego, prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia, uczestniczyła w konferencjach naukowych (wielokrotnie jako referent). Jest także autorką publikacji, głównie z zakresu postępowania cywilnego i glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Kwalifikacje Pani Moniki Michalskiej-Marciniak zostały pozytywnie ocenione przez sędziego wizytatora w sporządzonej ocenie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Moniki Michalskiej-Marciniak sporządził Pan Wincenty Sławski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który stwierdził, że spełnia ona wymogi formalne i merytoryczne uprawniające do ubiegania się o powołanie na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego. Ocena kwalifikacji kandydatki na skutek jej pisemnego oświadczenia z 27 kwietnia 2018 r. oparta została wyłącznie na podstawie art. 64 § 2 pkt. 2 p.u.s.p. w związku z art. 57a § 5 i art. 57g tej ustawy i nie obejmuje w zasadzie jej aktywności zawodowej jako radcy prawnego, poza odwołaniem się do skutecznej skargi konstytucyjnej sporządzonej i złożonej przez opiniowaną działającą w charakterze pełnomocnika osoby fizycznej bowiem przepisy prawa nie regulują sytuacji, gdy kandydat mógłby ubiegać się o powołanie na stanowisko sędziego z dwóch różnych podstaw prawnych. Opiniujący wskazał, że dla potrzeb sformułowania wniosków końcowych oceny uwzględniono podstawową aktywność zawodową kandydatki dotyczącą działalności naukowo-dydaktycznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz jej zainteresowania koncentrujące się na postępowaniu cywilnym sensu largo, czego wyrazem jest bogaty dorobek naukowy w formie artykułów, monografii, komentarzy, glos i opinii. Opracowania naukowe opiniowanej przedstawione do oceny mają niewątpliwie inspirujący charakter nie ograniczając się do rozwiązywania skomplikowanych zagadnień prawnych, często na poziomie ustrojowym i prawno-konstytucyjnym, ale ich autorka przedstawia także postulaty de lege ferenda pod adresem ustawodawcy, niekiedy dyskusyjne, co w żadnym razie nie umniejsza ich wartości merytorycznej. Sędzia wizytator zauważył, że znaczna część dorobku naukowego kandydatki dotyczy wąskich zagadnień prawnoprocesowych, które wykraczają poza kognicję sądów apelacyjnych, bądź mogą mieć w praktycznym stosowaniu prawa mniejsze znaczenie. Dotyczy to zwłaszcza zagadnień prawnoustrojowych, postępowania egzekucyjnego, postępowania arbitrażowego, postępowania kasacyjnego przed Sadem Najwyższym. Dodał, że prace naukowe opiniowanej w zasadzie nie odnoszą się do zagadnień z zakresu materialnego prawa cywilnego będącego źródłem praw podmiotowych i prawnomaterialnych roszczeń. Z opinii Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z 22 maja 2018 r. wynika, że działalność dydaktyczna opiniowanej obejmuje w zasadzie wyłącznie zajęcia z zakresu postępowania cywilnego. Na bliższe zainteresowania prawem cywilnym materialnym może wskazywać objęta w 2015 r, funkcja kierownika studiów podyplomowych "Prawo rodzinne z elementami psychologii" oraz prowadzenie od maja 2017 r. merytorycznie projektu "Prawo gospodarcze i cywilne" dla kadr sądów powszechnych. Doświadczenie w zakresie stosowania prawa materialnego w praktyce opiniowana mogła nabyć w okresie aplikacji sądowej zakończonej egzaminem sędziowskim, oraz w związku z podjętą działalnością gospodarczą w formie kancelarii radcy prawnego. W konkluzji sędzia wizytator stwierdził, że zważywszy na to, że przepis art. 64 § 2 pkt 2 p.u.s.p. nie wymaga od kandydata będącego pracownikiem polskiej szkoły wyższej i posiadającego tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych wykazania doświadczenia w praktycznym stosowaniu prawa, natomiast ocena kwalifikacji kandydata obejmuje osiągnięcia naukowe, rodzaj i jakość publikacji, opinie recenzentów, jakość opinii prawnych bądź innych dokumentów związanych z tworzeniem lub stosowaniem prawa, należy stwierdzić, że Pani Monika Michalska-Marciniak spełnia wymogi ustawowe i posiada kwalifikacje do ubiegania się o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi W miejscu stałego zatrudnienia na Uniwersytecie Łódzkim oceniana jest jako osoba odpowiedzialna, sumienna i obowiązkowa. Podobna ocena wynika z dołączonych rekomendacji sędziów Sądu Najwyższego Pani Agnieszki Piotrowskiej i Pana Henryka Pietrzykowskiego. Pani Monika Michalska-Marciniak wniosła uwagi do oceny kwalifikacji sporządzonej przez sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi Pana Wincentego Sławskiego. Zdaniem Pani Monika Michalska-Marciniak wniosła uwagi do oceny kwalifikacji sporządzonej przez sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi Pana Wincentego Sławskiego. Zdaniem kandydatki sporządzona ocena kwalifikacji nie odpowiada kryteriom ustawowym ponieważ nie dokonano oceny jej publikacji z punktu widzenia ich rodzaju i jakości, a wybiórcze pozycje opatrzono komentarzem z perspektywy ich znaczenia praktycznego oraz przydatności z punktu widzenia zakresu kognicji sądu apelacyjnego. Natomiast większość pozostałych publikacji została jedynie opisana na podstawie sporządzonej przez nią charakterystyki dorobku naukowego, bez sięgania do tekstu źródłowego. Opiniowana dodała, że z punktu widzenia rodzaju publikacji, w jej dorobku występują wszystkie znane pozycje, od monografii i komentarzy, po artykuły i glosy. Zatem nie cechuje go jednorodność formy. Ponadto pełnienie funkcji redaktora naukowego wymaga znajomości całości problematyki poruszanej w danej publikacji, z uwagi na konieczność merytorycznej weryfikacji treści zawartych przez innych autorów, wśród których byli również sędziowie. Jakość publikacji to inaczej ich poziom merytoryczny. Kandydatka nie zgadza się z oceną jej publikacji dokonaną przez sędziwego wizytatora, który w jej ocenie pominął istotną cześć zawartości niektórych jej prac. Zdaniem Pani Moniki Michalskiej-Marciniak konkluzja oceny, że znaczna cześć mojego dorobku naukowego dotyczy wąskich zagadnień prawnoprocesowych, które wykraczają poza kognicję sadów apelacyjnych albo mają w praktyce orzeczniczej mniejsze znaczenie jest nieuprawniona, a przede wszystkim wykracza poza ustawowe kryteria oceny.

Wizytator: Wincenty Ślawski, SSA w Łodzi

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Składowska Joanna Karolina Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 37 0
PRZECIW 20 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 27 17

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się 9 października 1 97 1 r. w Sieradzu. W 1 995 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracj i Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1 995- 1 997 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Woj ewódzkiego w Sieradzu, we wrześniu 1 997 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 20 listopada 1 997 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rej onowym Sieradzu, w którym orzekała w II Wydziale Karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 4 lipca 1 999 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Sieradzu. Orzekała w I Wydziale Cywilnym tego Sądu, pełniąc od l kwietnia 2005 r. do 30 września 2007 r. obowiązki Przewodniczącej tego Wydziału. W 2006 r. na podstawie decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi kilkakrotnie orzekała w ramach delegacji na jednodniowych sesj ach w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od l września 2006 r. do 3 1 sierpnia 2008 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Sieradzu. Orzekała w I Wydziale Cywilnym tego Sądu, początkowo w wymiarze dwóch sesji w miesiącu, a od l września 2007 r. - w pełnym wymiarze czasu pracy. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2008 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Sieradzu. Orzekała w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Z dniem l września 20 l O r. została powołana do pełnienia funkcj i wizytatora do spraw cywilnych i wieczystoksięgowych w Sądzie Okręgowym w Sieradzu. Z dniem 28 marca 20 1 3 r. została powołana do pełnienia funkcji wizytatora Sądu Okręgowego w Sieradzu, na okres czterech lat. W latach 201 4-20 1 8 na podstawie decyzj i Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wielokrotnie orzekała w ramach delegacji na jednodniowych sesjach w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Z dniem l listopada 20 1 6 r. została powołana do pełnienia funkcj i Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, na okres sześciu lat. Z dniem 28 marca 20 1 7 r. została powołana do pełnienia funkcj i wizytatora Sądu Okręgowego w Sieradzu do spraw cywilnych, na okres czterech lat, a z dniem 1 3 kwietnia 20 1 7 r. powierzono jej pełnienie funkcji sędziego wizytatora Sądu Okręgowego w Sieradzu do spraw cywilnych i rodzinnych. Kandydatka podnosi kwalifikacj e przez uczestnictwo w szkoleniach, organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kraj owa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Barbary Marii Bojakowskiej , Pana Pawła Wojciecha Hochmana, Pani Jolanty Agnieszki Jachowicz, Pani Joanny Karoliny Składowskiej , Pana Roberta Świeckiego, Pani Izabeli Sylwii Wawrzynkiewicz, Pani Marty Bożeny Witoszyńskiej , Pani Elżbiety Haliny Zalewskiej-Statuch i maj ąc je na uwadze, uznała, że kandydaci ci nie wypełniaj ą, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt l i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi RP wniosków o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Joanny Karoliny Składowskiej sporządziła Pani Anna Miastkawska - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Apelacyjnego w Łodzi, która stwierdziła, że kandydatka posiada rozległą znaj omość zagadnień z zakresu prawa cywilnego zarówno materialnego, j ak i procesowego oraz należytą umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce sądowej . Opiniowana prowadziła postępowanie w sprawach pierwszainstancyjnych z odpowiednim stosowaniem reguł wynikaj ących z Kodeksu postępowania cywilnego. Treść orzeczeń wydanych w sprawach pierwszej i drugiej instancji nie budziła zastrzeżeń pod względem formalnym i merytorycznym. Uzasadnienia orzeczeń zostały skonstruowane z pełnym uwzględnieniem zasad wynikających z art. 328 § l k.p.c. i ze szczegółowym ustosunkowaniem się do zgłoszonych roszczeń, a w sprawach drugainstancyjnych do zarzutów podniesionych w środkach zaskarżenia. W szerokim zakresie kandydatka korzystała z dorobku judykatury i doktryny. Sposób orzekania dowodzi bardzo dobrego opanowania techniki i warsztatu pracy sędziego orzekającego w składach zawodowych. Charakteryzuje ją wnikliwość w rozpoznawaniu zagadnień prawnych, sumienność, obowiązkowość. Pozytywnie o j akości j ej pracy świadczą również wyniki statystyczne, w tym terminowość sporządzania uzasadnień. W konkluzji sędzia wizytator stwierdziła, że Pani Joanna Karolina Składowska j est sędzią dysponującą szerokim doświadczeniem i odpowiednim przygotowaniem zawodowym do wykonywania czynności orzeczniczych w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi.

Wizytator: Anna Miastkawska - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Apelacyjnego w Łodzi

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Świecki Robert Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 79 6
PRZECIW 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 11

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się l maja 1 972 r. w Kutnie. W 1 996 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracj i Uniwersytetu Mikołaj a Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1 997- 1 999 aplikacj i sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, we wrześniu 1 999 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 8 listopada 1 999 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Łodzi, w którym orzekał w VI Wydziale Karnym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem l lipca 2000 r. został przeniesiony na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, w którym orzekał w IV Wydziale Karnym, pełniąc od 1 6 lipca 200 1 r. obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Wydziału. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2002 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem l stycznia 2003 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Z tym samym dniem został skierowany do wykonywania obowiązków służbowych w III Wydziale Karnym Sądu Rej onowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi i powierzono mu pełnienie obowiązków Przewodniczącego tego Wydziału. Od l września 2003 r. do 4 lipca 2008 r. pełnił funkcj ę Przewodniczącego III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. W latach 2007-20 1 0 na podstawie decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi wielokrotnie orzekał w ramach delegacj i na jednodniowych sesjach w V Wydziale Karnym Odwoławczym tego Sądu. Z dniem 5 lipca 2008 r. został powołany do pełnienia funkcj i Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, na okres czterech lat. W 2009 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie organizacj i i zarządzania w wymiarze sprawiedliwości na Wydziale Prawa i Administracj i Uniwersytetu Warszawskiego. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 9 października 20 l O r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. Z dniem 9 listopada 20 l O r. został skierowany do orzekania w XVIII Wydziale Karnym tego Sądu. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem l O listopada 20 l O r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Rej onowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi na czas sprawowania funkcj i Prezesa tego Sądu. W latach 201 1 -20 1 7 na podstawie decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wielokrotnie orzekał w ramach delegacj i n a jednodniowych sesj ach w II Wydziale Karnym tego Sądu. Z dniem 5 lipca 20 1 2 r. został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi na drugą (czteroletnią) kadencję. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 5 lipca 20 1 2 r. ponownie został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi na czas sprawowania funkcj i Prezesa tego Sądu. Z dniem 1 9 kwietnia 20 1 5 r. został odwołany z funkcj i Prezesa Sądu Rej onowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi wobec powołania z dniem 20 kwietnia 20 1 5 r. do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, na okres sześciu lat. Od 5 maja 20 1 5 r. do 3 1 sierpnia 20 1 7 r. pełnił funkcj ę Przewodniczącego XI Wydziału Wizytacyjnego Sądu Okręgowego w Łodzi. Z dniem l września 20 1 7 r. został odwołany z funkcj i Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Łodzi. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od l września 20 1 7 r. do 3 1 maj a 20 1 8 r. był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, w którym orzekał w pełnym wymiarze w II Wydziale Karnym. Kandydat prowadził szkolenia w ramach stażu asystenckiego, organizowanego przez Sąd Apelacyj ny w Łodzi. Był Wiceprzewodniczącym Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacj i i Pornocy Skazanym województwa łódzkiego. Podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kraj owa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Barbary Marii Bojakowskiej , Pana Pawła Wojciecha Hochmana, Pani Jolanty Agnieszki Jachowicz, Pani Joanny Karoliny Składowskiej , Pana Roberta Świeckiego, Pani Izabeli Sylwii Wawrzynkiewicz, Pani Marty Bożeny Witoszyńskiej , Pani Elżbiety Haliny Zalewskiej-Statuch i maj ąc je na uwadze, uznała, że kandydaci ci nie wypełniaj ą, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt l i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi RP wniosków o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Roberta Świeckiego sporządził Pan Jarosław Papis - sędzia wizytator Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który stwierdził, że kandydat reprezentuje wysoki poziom kwalifikacji zawodowych. Ma dużą wiedzę prawniczą i niezbędne doświadczenie. Wydaje trafne orzeczenia oraz należycie i na wysokim poziomie je uzasadnia. W ocenie sędzi wizytator przekroczenia w zakresie terminowości sporządzania uzasadnień nie były znaczne i zawsze były usprawiedliwione obszernością materiału dowodowego i złożonym charakterem sprawy. Analiza spraw zakończonych przez opiniowanego nie wykazała uchybień, które można by uznać za istotne. Pan Robert Świecki jest wyważony w ocenach, prezentuj e właściwy stosunek do uczestników postępowania i kulturę osobistą. Jest pełnowartościowym kandydatem na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi. 1

Wizytator: Jarosław Papis - sędzia wizytator Sądu Apelacyjnego w Łodzi

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Świerczyński Jacek Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 50 16
PRZECIW 17 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 17 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Jacek Świerczyński urodził się 7 października 1968 r. w Łęczycy. W 1993 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1993-1995 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Łodzi, we wrześniu 1995 r. złożył egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 20 października 1995 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Łodzi, w którym orzekał w II Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 1997 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Łodzi. Orzekał nadal w II Wydziale Cywilnym tego Sądu. Z dniem 1 stycznia 2000 r. został przeniesiony do wykonywania obowiązków w XXV Wydziale Cywilno-Karnym dla Dzielnicy Łódż-Widzew Sądu Rejonowego w Łodzi i powierzono mu pełnienie obowiązków Przewodniczącego tego Wydziału. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 lipca 2000 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Z tym samym dniem powierzono mu pełnienie obowiązków Przewodniczącego VII Wydziału Cywilno-Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Z dniem 1 maja 2001 r. został powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego tego Wydziału. Od 1 października 2001 r. do 31 sierpnia 2004 r. pełnił funkcję Przewodniczącego VII Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego dla Widzewa-Łodzi w Łodzi. Od 1 kwietnia 2003 r. orzekał dodatkowo w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązków w XXV Wydziale Cywilno-Karnym dla Dzielnicy Łódź-Widzew Sądu Rejonowego w Łodzi i powierzono mu pełnienie obowiązków Przewodniczącego tego Wydziału. Z dniem 1 września 2004 r. został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, na okres czterech lat. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I dnia 20 lutego 2008 r. został powołany do pełnienia urzędu stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 3 marca 2008 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi na czas sprawowania funkcji Wiceprezesa tego Sądu. W Sądzie Okręgowym w Łodzi orzekał w I Wydziale Cywilnym i w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym (od 1 lipca 2009 r.). Z dniem I stycznia 2010 r. powierzono mu pełnienie obowiązków Kierownika Sekcji Zażaleniowej w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi, a od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2017 r. pełnił tę funkcję. Z dniem I sierpnia 2015 r. został powołany do pełnienia funkcji sędziego wizytatora do spraw egzekucyjnych Sądu Okręgowego w Łodzi, na okres czterech lat. Z tym samym dniem został przeniesiony do wykonywania obowiązków służbowych w Xl Wydziale Wizytacyjnym tego Sądu. W latach 2015-2018 na podstawie decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wielokrotnie orzekał w ramach delegacji na jednodniowych sesjach w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Kandydat podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach, organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Jacek Świerczyński posiada wieloletnie doświadczenie orzecznicze zdobyte w trakcie pracy na stanowisku asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Łodzi oraz na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Łodzi. Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Sądu Okręgowego w Łodzi, a także podczas pełnienia obowiązków w ramach delegacji w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. Kandydat wykonywanie obowiązków orzeczniczych łączył z pełnieniem funkcji administracyjnych w sądach powszechnych, obecnie pełni funkcję sędziego wizytatora do spraw egzekucyjnych Sądu Okręgowego w Łodzi. Kwalifikacje Pana Jacka Świerczyńskiego zostały pozytywnie ocenione przez sędziego wizytatora w sporządzonej ocenie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Jacka Świerczyńskiego sporządził Pan Krzysztof Depczyński - sędzia wizytator Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który stwierdził, że kandydat posiada dobrą znajomość prawa cywilnego materialnego (szeroko rozumianego) i procesowego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce. Wypracowana przez opiniowanego technika pracy sędziowskiej pozostaje na bardzo dobrym poziomic. Posiada on umiejętność oceny materiału dowodowego i dostrzega istotę problematyki prawnej rozstrzyganych spraw. Charakteryzuje go wnikliwość w rozpoznawaniu problemów prawnych, sumienność i obowiązkowość. Terminowość sporządzania uzasadnień orzeczeń jest bardzo dobra, a konstrukcja uzasadnień nienaganna. Stabilność orzecznictwa kandydata również należy ocenić, jako bardzo dobrą. W konkluzji sędzia wizytator stwierdził, że Pan Jacek Świerczyński posiada wiedzę fachową i przygotowanie zawodowe uzasadniające przedstawienie jego kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Wizytator: Krzysztof Depczyński, SSA w Łodzi

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Urbaniak Paweł Mieczysław Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 57 15
PRZECIW 16 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Paweł Mieczysław Urbaniak urodził się 20 maja 1966 r. w Sochaczewie. W 1990 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Od września 1990 r. do listopada 1990 r. był kuratorem sądowym dla nieletnich w III Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Sochaczewie. Po odbyciu w latach 1990-1992 aplikacji sadowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Skierniewicach, we wrześniu 1992 r. złożył egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 listopada 1992 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach, w którym orzekał w Wydziale Karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1994 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Skierniewicach. Orzekał w II Wydziale Karnym tego Sądu, pełniąc od I listopada 1994 r. do dnia 31 grudnia 1997 r. funkcję Przewodniczącego Wydziału. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości: od 16 lutego 1996 r. do 30 czerwca 1996 r., od 20 lipca 1996 r. do 30 czerwca 1997 r. i od 1 sierpnia 1997 r. do 31 stycznia 1998 r. był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Wojewódzkim w Skierniewicach. Orzekał w Wydziale Karnym tego Sądu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 1997 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Wojewódzkiego w Skierniewicach. Orzekał w II Wydziale Karnym tego Sądu. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 marca 2001 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Płocku. Orzekał w V Wydziale Karnym Odwoławczym tego Sądu. Od 1 kwietnia 2001 r. do 16 lutego 2003 r. pełnił funkcję wizytatora do spraw karnych w Sądzie Okręgowym w Płocku, zaś od 17 lutego 2003 r. do 1 stycznia 2009 r. pełnił funkcję sędziego wizytatora do wykonywania czynności nadzoru w sprawach z zakresu obrotu zagranicznego. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 11 kwietnia 2011 r., na własny wniosek, został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi, w którym podjął obowiązki orzecznicze w XVIII Wydziale Karnym. W lalnch 2012-2017 na podstawie decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wielokrotnie orzekał w ramach delegacji na jednodniowych sesjach w II Wydziale Karnym tego Sądu. Z dniem 3 lutego 2014 r. został powołany do pełnienia funkcji sędziego wizytatora do spraw karnych Sądu Okręgowego w Łodzi, na okres czterech lat. Z tym samym dniem został przeniesiony do wykonywania obowiązków służbowych w XI Wydziale Wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Łodzi. Jednocześnie orzekał nadal w XVIII Wydziale Karnym tego Sądu. Od 1 grudnia 2015 r. do 31 stycznia 2018 r. pełnił obowiązki Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Łodzi do spraw karnych. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, w którym orzekał w II Wydziale Karnym. Kandydat podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach, organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Paweł Mieczysław Urbaniak posiada wieloletnie doświadczenie orzecznicze zdobyte w trakcie pracy na stanowisku asesora sadowego w Sadzie Rejonowym w Skierniewicach oraz na stanowisku sędziego Sadu Rejonowego w Skierniewicach, Sądu Wojewódzkiego w Skierniewicach, Sadu Okręgowego w Płocku i Sądu Okręgowego w Łodzi, a także podczas pełnienia obowiązków w ramach delegacji w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. Kandydat wykonywanie obowiązków orzeczniczych łączył z pełnieniem funkcji administracyjnych w sądach powszechnych. Kwalifikacje Pana Pawła Mieczysława Urbaniaka zostały pozytywnie ocenione przez sędziego wizytatora w sporządzonej ocenie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Pawia Mieczysława Urbaniaka sporządziła Pani Izabela Dercz - sędzia wizytator Sądu Apelacyjnego w Łodzi, która stwierdziła, ze wyniki pracy kandydata obrazowane danymi statystycznymi w aspektach: obciążenia wykonywanymi zadaniami orzeczniczymi, sprawności procedowania, efektywności podejmowanych czynności, ich terminowości, a także stabilności orzecznictwa ocenić należy jako bardzo dobre. Jeśli chodzi o pracę opiniowanego - w okresie objętym oceną - w XVIII Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Łodzi to bardzo dobre efekty pracy osiągał on przez odpowiednie merytoryczne przygotowanie do rozpoznania spraw, podejmowanie właściwych działań procesowych i organizacyjnych przed rozprawą i w loku rozprawy - wydawanie zarządzeń uzupełniających, wyznaczanie posiedzeń przygotowawczych, korzystanie z instytucji przerw w rozprawie, rzadko - odraczanie rozprawy. Wnioski o bardzo dobrej jakości orzecznictwa kandydata należy odnieść także do jego pracy w Sadzie Apelacyjnym w Łodzi, ponieważ od początku procedowania w II Wydziale Karnym tego Sądu, żadna z kasacji wniesionych w sprawach, w których orzekał on jako sprawozdawca nie została uwzględniona. Opiniująca podkreśliła, ze wśród spraw objętych referatem kandydata znajdowały się sprawy o znacznym stopniu złożoności faktycznej i prawnej, wynikającym

Wizytator: Izabela Dercz, SSA w Łodzi

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Wawrzynkiewicz Izabela Sylwia Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 49 4
PRZECIW 19 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się l października 1 959 r. w Łodzi. W 1 983 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracj i Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskuj ąc tytuł magistra z oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1 98 3 - 1 985 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Woj ewódzkiego w Łodzi, w październiku 1 985 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dostateczną. Decyzj ą Ministra Sprawiedliwości z dniem l O października 1 985 r. została mianowana asesorem sądowym w okręgu Sądu Woj ewódzkiego w Łodzi. Obowiązki orzecznicze podjęła z dniem 1 5 października 1 985 r. w III Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łodzi. Uchwałą Rady Państwa z dnia 30 stycznia 1 987 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Łodzi. Orzekała w sprawach cywilnych. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od l lutego 1 99 1 r. do 30 września 1 992 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Woj ewódzkiego w Łodzi i skierowana do wykonywania obowiązków służbowych w XI Wydziale Gospodarczym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 6 lipca 1 992 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Wojewódzkiego w Łodzi. Z dniem 1 2 września 1 994 r. została skierowana do wykonywania obowiązków służbowych w II Wydziale Cywilnym Sądu Woj ewódzkiego w Łodzi. Od l lutego 1 999 r. orzekała w XII Wydziale Rodzinnym Sądu Okręgowego w Łodzi. Z dniem l stycznia 200 1 r. powołana została na stanowisko Kierownika Sekcji Egzekucj i Należności Cywilnych w XII Wydziale Rodzinnym Sądu Okręgowego w Łodzi. Od l września 2002 r. do 3 1 grudnia 2002 r. została delegowana do orzekania w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi przy jednoczesnym pełnieniu funkcji Kierownika Sekcji Egzekucj i Należności Cywilnych w XII Wydziale Rodzinnym. W 2014 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2004-2008 prowadziła w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi szkolenia dla aplikantów sądowych w zakresie prawa europej skiego. W latach 2006-2008 była członkiem Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacj i adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Od 2006 r. na podstawie decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wielokrotnie orzekała w ramach delegacji na jednodniowych sesjach w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. W latach 2008-20 1 0 prowadziła zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Od 20 1 0 r. jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Z dniem l kwietnia 20 1 3 r. została zwolniona z pełnienia funkcji Kierownika Sekcji Egzekucji Należności Cywilnych w XII Wydziale Rodzinnym Sądu Okręgowego w Łodzi w związku ze zniesieniem tej Sekcji. Od 2 kwietnia 20 1 3 r. orzekała III Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. Z dniem 28 marca 20 1 7 r. została powołana do pełnienia funkcji sędziego wizytatora Sądu Okręgowego w Łodzi do spraw cywilnych, rodzinnych i nieletnich, na okres czterech lat. Z tym samym dniem została przeniesiona do wykonywania obowiązków służbowych w XI Wydziale Wizytacyj nym Sądu Okręgowego w Łodzi. Dodatkowo skierowana została do orzekania w XII Wydziale Cywilnym Rodzinnym. W związku z powyższym obecnie orzeka równocześnie w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym i w XII Wydziale Cywilnym Rodzinnym Sądu Okręgowego w Łodzi. Kandydatka j est współautorką dwóch publikacj i z zakresu prawa cywilnego procesowego. Prowadziła także liczne wykłady, między innymi dla sędziów i radców prawnych. Podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach, organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kraj owa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Barbary Marii Bojakowskiej , Pana Pawła Wojciecha Hochmana, Pani Jolanty Agnieszki Jachowicz, Pani Joanny Karoliny Składowskiej , Pana Roberta Świeckiego, Pani Izabeli Sylwii Wawrzynkiewicz, Pani Marty Bożeny Witoszyńskiej , Pani Elżbiety Haliny Zalewskiej-Statuch i maj ąc je na uwadze, uznała, że kandydaci ci nie wypełniaj ą, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt l i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi RP wniosków o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacj i Pani Izabeli Sylwii Wawrzynkiewicz sporządził Pan Krzysztof Depczyński - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który stwierdził, że kandydatka posiada dobrą znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce. Wypracowana przez opiniowaną technika pracy sędziowskiej pozostaj e n a dobrym poziomie. Posiada ona umiej ętność oceny materiału dowodowego, dostrzega istotę problematyki prawnej rozstrzyganych spraw. Charakteryzuje ją wnikliwość w rozpoznawaniu problemów prawnych, sumienność i obowiązkowość. Terminowość sporządzania uzasadnień orzeczeń jest bardzo dobra. Konstrukcj a uzasadnień jest prawidłowa i nie budząca zastrzeżeń. Stabilność orzecznictwa sędziego również należy ocenić, jako dobrą. W konkluzji opiniuj ący stwierdził, że Pani Izabela Sylwia Wawrzynkiewicz posiada wiedzę fachową i przygotowanie zawodowe uzasadniaj ące przedstawienie jej kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Wizytator: Krzysztof Depczyński - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Witoszyńska Marta Bożena Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendacja 76 1
PRZECIW 5 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 16

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się 3 kwietnia 1 965 r. w Iwaniskach. W 1 989 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracj i Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskuj ąc tytuł magistra z oceną dobrą. P o odbyciu w latach 1 989- 1 991 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Skierniewicach, we wrześniu 1 99 1 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 2 listopada 1 99 1 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej , w którym początkowo orzekała w Wydziale Cywilnym i Wydziale Karnym, a od l lutego 1 992 r. wyłącznie w Wydziale Karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 1 993 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej , w którym orzekała kolejno w Wydziale Cywilnym oraz Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, pełniąc od l kwietnia 1 994 r. funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. Z dniem 6 czerwca 1 994 r. została powołana do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej , na okres czterech lat. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od l kwietnia 1 997 r. do 3 1 marca 1 999 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Wojewódzkim w Skierniewicach, w którym orzekała w I Wydziale Cywilnym. Z dniem 1 5 czerwca 1 998 r. została powołana do pełnienia funkcj i Prezesa Sądu Rej onowego w Rawie Mazowieckiej , na drugą (czteroletnią) kadencję. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 0 listopada 1 998 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Woj ewódzkiego w Skierniewicach. Z dniem 3 1 stycznia 1 999 r., wobec złożonej rezygnacj i, została odwołana z funkcji Prezesa Sądu Rej onowego w Rawie Mazowieckiej . Z dniem 1 5 kwietnia 1 999 r. została powołana na stanowisko Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Skierniewicach, na okres czterech lat, a od 1 6 stycznia 200 l r. do 28 lutego 200 l r. powierzono j ej pełnienie obowiązków Prezesa tego Sądu. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem l marca 2001 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi, w którym do 3 1 marca 200 1 r. orzekała w XIII Wydziale Cywilnym z siedzibą w Skierniewicach, a od l kwietnia 200 1 r. w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym. Z dniem l lutego 2002 r. została przeniesiona do wykonywania obowiązków służbowych w XI Wydziale Wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Łodzi i powierzono jej pełnienie obowiązków wizytatora do spraw cywilnych, jednoczenie nadal pełniła czynności orzecznicze w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym tego Sądu. Od l marca 2003 r. do 4 maj a 2003 r. pełniła funkcję wizytatora do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Łodzi. Z dniem 5 maja 2003 r. została powołana na stanowisko Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, na okres sześciu lat. W latach 2006-20 1 6, na podstawie decyzj i Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wielokrotnie orzekała w ramach delegacj i na jednodniowych sesjach w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Od l czerwca 2006 r. do 4 maja 2009 r. pełniła funkcję Przewodniczącej XI Wydziału Wizytacyj nego, a od 5 maja 2009 r. do 27 marca 20 1 7 r. ponownie pełniła funkcję wizytatora do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Łodzi, orzekając jednocześnie w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym tego Sądu. W roku akademickim 2008/2009 odbyła Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego dla Sędziów Sądów Powszechnych i Prokuratorów w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości na okres od l stycznia 20 1 7 r. do 30 czerwca 20 1 8 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Łodzi, w pełnym wymiarze czasu pracy. Kandydatka prowadziła szkolenia i wykłady, między innymi dla radców prawnych. Podnosi także kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach, organizowanych między innymi przez Kraj ową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kraj owa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Barbary Marii Bojakowskiej , Pana Pawła Wojciecha Hochmana, Pani Jolanty Agnieszki Jachowicz, Pani Joanny Karoliny Składowskiej , Pana Roberta Świeckiego, Pani Izabeli Sylwii Wawrzynkiewicz, Pani Marty Bożeny Witoszyńskiej , Pani Elżbiety Haliny Zalewskiej-Statuch i maj ąc je na uwadze, uznała, że kandydaci ci nie wypełniaj ą, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt l i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi RP wniosków o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacj i Pani Marty Bożeny Witoszyńskiej sporządziła Pani Joanna Walentkiewicz-Witkowska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, która stwierdziła, że kandydatka posiada bardzo dobrą znaj omość prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz wysoką umiej ętność stosowania prawa w praktyce. Opiniowana orzeka w sprawach o bardzo różnej , złożonej problematyce prawnej , stosując szeroki wachlarz przepisów procedury, a zwłaszcza prawa materialnego. Opiniująca podkreśliła wysoki poziom uzasadnień kandydatki, świadczący o dobrej znaj omości spraw, w których orzeka, a także rozległej znajomości poglądów judykatury i doktryny. Motywy rozstrzygnięć świadczą o dostrzeganiu istoty problematyki prawnej rozstrzyganych spraw. We wszystkich skontrolowanych sprawach uzasadnienia orzeczeń odpowiadają wymogom zakreślonym przez przepisy procedury (art. 328 §2 k.p.c.). Wypracowana przez opiniowaną technika pracy sędziowskiej pozostaje na bardzo dobrym poziomie. Cechuj e ją duża wnikliwość w pracy, sumienność i obowiązkowość. Terminowość sporządzania uzasadnień orzeczeń, przy takim poziomie obciążenia, j est bardzo dobra. Konstrukcja uzasadnień jest nienaganna. Język prawniczy i klarowność wywodów zasługują na podkreślenie. W konkluzji sędzia wizytator wyraziła pogląd, że Pani Marta Bożena Witoszyńska posiada wysokie kwalifikacje, uzasadniające bez żadnych zastrzeżeń przedstawienie j ej kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Apelacyj nego w Łodzi.

Wizytator: Joanna Walentkiewicz-Witkowska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Zalewska-Statuch Elżbieta Halina Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 42 1
PRZECIW 20 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 22 16

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się 29 października 1 968 r. w Sieradzu. W 1 992 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracj i Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskuj ąc tytuł magistra z oceną dostateczną plus. Po odbyciu w latach 1 992- 1 994 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Sieradzu, we wrześniu 1 994 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzj ą Ministra Sprawiedliwości z dniem l stycznia 1 995 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Sieradzu, w którym orzekała w Wydziale Cywilnym i Wydziale Ksiąg Wieczystych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1 996 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Sieradzu. Orzekała w VII Wydziale Cywilno-Kamym (VII Wydziale Grodzkim) tego Sądu, pełniąc od l stycznia 2000 r. do 3 1 maja 2003 r. funkcj ę Przewodniczącej tego Wydziału. Z dniem l czerwca 2003 r. została przeniesiona do wykonywania obowiązków służbowych w I Wydziale Cywilnym tego Sądu, w którym od l czerwca 2003 r. do 3 1 marca 2005 r. pełniła funkcj ę Przewodniczącej Wydziału. Na podstawie decyzj i Ministra Sprawiedliwości od l sierpnia 2004 r. do 3 1 marca 2005 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Sieradzu, w wymiarze dwóch sesji w miesiącu, a od l kwietnia 2005 r. - w pełnym wymiarze czasu pracy. Delegacje te były następnie przedłużane na kolejne okresy, a od l lipca 2006 r. - na czas nieokreślony. Orzekała w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Sieradzu. Od l stycznia 2006 r. do 1 5 sierpnia 2006 r. pełniła obowiązki Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Sieradzu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 4 lipca 2006 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Sieradzu. Orzekała nadal w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Od I lutego 2008 r. do 30 sierpnia 20 1 0 r. pełniła funkcję wizytatora do spraw cywilnych i wieczystoksięgowych w Sądzie Okręgowym w Sieradzu. Z dniem l września 20 1 0 r. powierzono jej pełnienie funkcj i Przewodniczącej I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Sieradzu, której zrzekła się z dniem 5 września 20 1 6 r. W latach 20 1 3-20 1 8, na podstawie decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wielokrotnie orzekała w ramach delegacj i na jednodniowych sesjach w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Z dniem l września 20 1 6 r. została powołana do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu, na okres sześciu lat. Kandydatka podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach, organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Sąd Apelacyjny w Łodzi i Sąd Okręgowy w Sieradzu.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kraj owa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Barbary Marii Bojakowskiej , Pana Pawła Wojciecha Hochmana, Pani Jolanty Agnieszki Jachowicz, Pani Joanny Karoliny Składowskiej , Pana Roberta Świeckiego, Pani Izabeli Sylwii Wawrzynkiewicz, Pani Marty Bożeny Witoszyńskiej , Pani Elżbiety Haliny Zalewskiej-Statuch i maj ąc je na uwadze, uznała, że kandydaci ci nie wypełniaj ą, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt l i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi RP wniosków o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Elżbiety Haliny Zalewskiej-Statuch sporządziła Pani Bożena Wiklak - sędzia wizytator Sądu Apelacyjnego w Łodzi, która stwierdziła, że kandydatka posiada bardzo dobrą znajomość prawa cywilnego materialnego 1 procesowego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce. Opiniowana wykazuje należytą umiejętność łączenia obowiązków wynikających z pełnionych kolejno funkcji wizytatora, przewodniczącego wydziału i prezesa sądu z pracą orzeczniczą, a jej kultura pracy i zaangażowanie w wykonywaniu czynności służbowych nie budzą najmniej szych zastrzeżeń. Wypracowana technika pracy sędziowskiej pozostaje na wysokim poziomie. Kandydatka dostrzega istotę problematyki prawnej rozstrzyganych spraw. Jest osobą sumienną, rzetelną, bardzo pracowitą obowiązkową. Powierzone obowiązki wykonuje z dużym zaangażowaniem. Terminowość sporządzania uzasadnień należy ocenić j ako bardzo dobrą, a poziom orzecznictwa opiniowanej j est wysoki. Sędzia wizytator podkreśliła bardzo dobre ilościowe wyniki pracy Pani Elżbiety Haliny Zalewskiej-Statuch. Dodała, że także analiza spraw, w których opiniowana była sprawozdawcą w trakcie delegowania do pełnienia obowiązków sędziego w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wskazuj e n a bardzo dobre przygotowanie d o rozpoznawania występujących w nich problemów, zarówno o charakterze procesowym, j ak i materialnoprawnym oraz dowodzi szerokiej znajomości przepisów prawa i umiej ętności ich stosowania w praktyce sądowej , a także opanowania techniki pracy sędziego orzekaj ącego w drugiej instancji. W konkluzji sędzia wizytator wyraziła pogląd, że biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniaj ąc doświadczenie zawodowe kandydatki wynikające z długiego, wynoszącego dwadzieścia trzy lata, stażu pracy orzeczniczej , należy stwierdzić, że Pani Elżbieta Halina Zalewska-Statuch posiada wiedzę i przygotowanie zawodowe uzasadniające przedstawienie jej kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Wizytator: Bożena Wiklak - sędzia wizytator Sądu Apelacyjnego w Łodzi

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów