Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 331/2018

Sąd: Najwyższy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Data posiedzenia: 23 sierpnia 2018 – 28 sierpnia 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 633 z 2018
Pobierz uchwałę:https://adm.courtwatch.pl/wp-content/blo...
Liczba wolnych stanowisk: 20
Liczba kandydatów: 61
Liczba obsadzonych stanowisk: 20
Liczba odrzuconych kandydatów: 41

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Banasik Przemysław Sławomir Sędzia, pracownik naukowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 1 1
PRZECIW 9 49 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 16 15
2. Barszczewski Szczepan Kamil Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 19
3. Bojańczyk Antoni Tadeusz Adwokat, pracownik naukowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 18
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Antoni Tadeusz Bojańczyk urodził się 15 grudnia 1974 r. w Warszawie. W 1998 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z ogólną oceną bardzo dobrą. W latach 1998-2002 odbył studia doktoranckie w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2000-2004 pracował jako asystent sędziego w Sądzie Najwyższym w Izbie Karnej. W 2003 r., na podstawie rozprawy doktorskiej „Podważenie prawomocnego wyroku polskiego sądu karnego przez Europejski Trybunał Praw człowieka w Strasburgu”, uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 2004-2014 był zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2007-2009 pracował w charakterze eksperta ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych. Na podstawie przedstawionej rozprawy habilitacyjnej „Dowód prywatny w postępowaniu karnym w perspektywie prawnoporównawczej” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z dnia 24 września 2012 r. Od 2013 r. zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji). Zainteresowania naukowe kandydata obejmują zakres prawa postępowania karnego, prawa karnego, aspektów karnoprocesowych prawa konstytucyjnego i prawa konwencyjnego oraz prawa dyscyplinarnego prawniczych zawodów zaufania publicznego. Prowadzi aktywną działalność organizacyjną w społeczności akademickiej. Od 2016 r. jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego, pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącego tej Komisji. Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. Jest autorem kilkudziesięciu glos, a także opinii prawnych. W listopadzie 2012 r. uzyskał wpis na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje do chwili obecnej, w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej w Warszawie. W 2015 r. pełnił funkcję doradcy naukowego kancelarii prawnej w Warszawie. W 2016 r. był członkiem Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W tym samym roku został wybrany na czteroletnią kadencję do sprawowania funkcji sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, a także został desygnowany przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na sędziego ad hoc Europejskiego Trybunału Praw człowieka w Strasburgu. Jest członkiem m.in.: Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Kolegium Redakcyjnego miesięcznika Adwokatury Polskiej Palestra, Komisji Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, Ze kandydat z powodzeniem łączy działalność naukową i dydaktyczną z pracą adwokata, wykazując się przy tym doświadczeniem w działalności organizacyjnej na macierzystej Uczelni i w pełnieniu zróżnicowanych funkcji, w tym w ramach samorządu zawodowego. W ocenie Rady w najwyższym stopniu spełnia przesłanki formalne powołania na urząd sędziego Sądu Najwyższego, w szczególności wyróżnia się bardzo wysokim poziomem wiedzy z zakresu prawa karnego. Wiedza merytoryczna kandydata na temat zagadnień należących do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz jego predyspozycje osobowościowe do pełnienia urzędu na najwyższym stanowisku sędziowskim zostały ocenione bardzo wysoko podczas wysłuchania przez zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Bosek Leszek Prezes Prokuratorii Gen., pracownik naukowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 17
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Leszek Bosek urodził się 4 marca 1977 r. w Bolesławcu. W 2002 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z oceną bardzo dobrą. W trakcie studiów odbył praktykę w sądzie arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (1998 r.), a także ukończył dwuletnie studia prawa angielskiego i prawa europejskiego, zorganizowane przez Cambridge University i Uniwersytet Warszawski, oraz roczne studia z zakresu prawa niemieckiego i prawa europejskiego w Ratyzbonie, w ramach programu Erasmus (2001 r.). W dniu 19 czerwca 2006 r. obronił przed Radą Naukową Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pracę doktorską „Bezprawie legislacyjne w prawie polskim. Problemy odpowiedzialności odszkodowawczej”, na podstawie której uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 października 2013 r. uzyskał zaś stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa (rozprawa habilitacyjna „Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne”). Od samego początku kariery naukowej jest związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od 2015 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Prawa Cywilnego. Jednocześnie od 1 października 2009 r. do 31 stycznia 2015 r. pracował na stanowisku adiunkta w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 8 lipca 2002 r. do 26 marca 2006 r. był zatrudniony na stanowisku radcy w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Od marca 2006 r. do marca 2011 r. pracował na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Od 1 sierpnia do 23 listopada 2006 r. pełnił funkcję Wicedyrektora Departamentu Zastępstwa Procesowego II, a z dniem 23 kwietnia 2007 r. powierzono mu samodzielne stanowisko pracy do spraw ustrojowo-konstytucyjnych. Od 1 marca 2011 r. do 26 stycznia 2016 r. był zatrudniony w Kancelarii Sejmu, początkowo na stanowisku eksperta do spraw legislacji - głównego specjalisty do spraw legislacji, a od 1 listopada 2011 r. na stanowisku naczelnika wydziału. Decyzją Prezesa Rady Ministrów z dniem 29 stycznia 2016 r. został powołany na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Zajmował je do 31 grudnia 2016 r., a z dniem 1 stycznia 2017 r. został powołany na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Piastuje je do chwili obecnej. W latach 2008-2015 orzekał jako arbiter i wykonywał czynności mediatora w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. Specjalizuje się w procesowym prawie konstytucyjnym i w prawie postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem skargi indywidualnej i skargi konstytucyjnej, w prawie cywilnym, w szczególności w części ogólnej i w prawie zobowiązań, w prywatnym prawie medycznym i prawie intertemporalnym. Prowadził szkolenia dla sędziów i prokuratorów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, jak i wykłady dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Był wielokrotnie laureatem nagród i stypendiów, przyznawanych za szczególne osiągnięcia naukowe. Jest autorem wielu glos, a także autorem i współautorem licznych opinii prawnych. Kandydat posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego i jest wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, przy czym, z uwagi na pełnione funkcje publiczne, jego prawo do wykonywania tego zawodu jest obecnie zawieszone.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że kandydat z powodzeniem łączy działalność naukową i dydaktyczną z pracą w strukturach administracji państwowej. W ocenie Rady w najwyższym stopniu spełnia przesłanki formalne powołania na urząd sędziego Sądu Najwyższego, w szczególności wyróżnia się bardzo wysokim poziomem wiedzy, zwłaszcza z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa prywatnego. Wiedza merytoryczna kandydata na temat zagadnień należących do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz jego predyspozycje osobowościowe do pełnienia urzędu na najwyższym stanowisku sędziowskim zostały ocenione bardzo wysoko podczas wysłuchania przez zespól członków Krajowej Rady Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Bronkiewicz Paweł Piotr Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18
6. Bryk Robert Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 20
7. Czajkowski Dariusz Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 15
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Dariusz Czajkowski urodził się 7 lutego 1963 r. w Białymstoku. W 1986 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1990-1992 aplikacji prokuratorskiej w Prokuraturze Wojewódzkiej w Ostrołęce, złożył w marcu 1992 r. egzamin prokuratorski z oceną bardzo dobrą. Z dniem 1 kwietnia 1992 r. został mianowany asesorem Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce. Z dniem 10 lipca 1993 r. został powołany na stanowisko prokuratora tej Prokuratury. Z dniem 1 grudnia 1995 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Ostrołęce. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 1996 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Wojewódzkiego w Ostrołęce. Orzekał w wydziale karnym. W związku z reorganizacją jednostek wymiaru sprawiedliwości został z dniem 1 lipca 2001 r. przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łomży, by z dniem 1 września 2001 r. zostać ponownie przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Ostrołęce. Orzekał w pionie karnym a w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 30 czerwca 2001 r. pełnił funkcję wizytatora do spraw karnych. Następnie, na własny wniosek, z dniem 18 listopada 2002 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku. Początkowo orzekał w VIII Wydziale Karnym Odwoławczym a następnie w III Wydziale Karnym, w którym pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2008 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Orzeka w II Wydziale Karnym, pełniąc od 28 marca 2017 r. funkcję Przewodniczącego tego Wydziału. W latach 2012-2015, na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości, był sześciokrotnie delegowany na trzymiesięczne okresy do pełnienia obowiązków sędziowskich w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Z dniem 1 lipca 2018 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku. W łatach 2016-2018 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego. Od 2018 r. jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Prowadził szkolenia również dla aplikantów radcowskich. Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników w 2008 r. przyznała mu wyróżnienie w konkursie „Sędzia Europejski 2008” a w 2010 r. przyznała tytuł honorowy „Sędzia Europejski 2010”. Od 2017 r. publikuje w dzienniku „Rzeczpospolita”, zajmując głos w publicznej debacie na temat problemów sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości. W latach 2012-2016 w biuletynie „Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej” opublikowano kilkanaście orzeczeń, w których był sędzią sprawozdawcą. Kilka orzeczeń sądu apelacyjnego, wydanych z jego udziałem, zostało zaś opublikowanych w zbiorze orzeczeń Sądu Najwyższego. Kandydat podnosi kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa kandydat posiada wieloletnie i zróżnicowanie doświadczenie orzecznicze, w tym w Izbie Karnej Sądu Najwyższego, gdzie orzekał w ramach delegacji od 2012 r. do 2015 r. To kilkuletnie doświadczenie w wykonywaniu obowiązków sędziego Sądu Najwyższego, a także efektywne łączenie działalności orzeczniczej z działalnością administracyjną w strukturach wymiaru sprawiedliwości i działalnością dydaktyczną pozwala, w ocenie Rady, uznać, że kandydat w najwyższym stopniu spełnia przesłanki formalne powołania na urząd sędziego Sądu Najwyższego. W szczególności wyróżnia się bardzo wysokim poziomem wiedzy z zakresu prawa karnego. Wiedza merytoryczna kandydata na temat zagadnień należących do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz jego predyspozycje osobowościowe do pełnienia urzędu na najwyższym stanowisku sędziowskim zostały ocenione bardzo wysoko podczas wysłuchania przez zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Opinia wizytatora

Pozytywną opinię o kandydacie sporządził Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Wizytator: brak

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Czarski Mariusz Jarosław Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 19
9. Czubik Paweł Notariusz, pracownik naukowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 19
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Paweł Czubik urodził się 14 grudnia 1973 r. w Jaśle. W 1996 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wynikiem bardzo dobrym. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z dnia 22 stycznia 2001 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych (rozprawa doktorska „Zasada wolnego handlu w prawie międzynarodowym”). Od lutego 2001 r. do września 2015 r. pracował w Instytucie Europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jednocześnie od października 2001 r. do września 2013 r. wykładał w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 9 października 2012 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (rozprawa habilitacyjna „Prawo dostępu do konsula”). Od 1 marca 2015 r. do chwili obecnej pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Wydziale Finansów i Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Kandydat prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. Jako stypendysta uczestniczył w kursach organizowanych w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze oraz w Wyższym Instytucie Studiów Międzynarodowych w Genewie, odbył również staż w Instytucie Maxa-Plancka Prawa Międzynarodowego Publicznego w Heidelbergu. Zajmuje się zagadnieniami prawa i procedury cywilnej, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa publicznego. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2013 r. kandydat został powołany na stanowisko notariusza. W czerwcu 2013 r. rozpoczął działalność w kancelarii notarialnej w Krakowie, którą kontynuuje do chwili obecnej. Od wielu lat prowadzi zajęcia z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego dla aplikantów notarialnych oraz szkolenia dla notariuszy, jest także członkiem Rady Programowej Krakowskiego Przeglądu Notarialnego. W kadencji 2015-2018 wchodził w skład Krajowej Rady Notarialnej. W lutym 2013 r. został powołany w skład Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych, na okres czterech lat. W latach 2016-2018 został wyznaczony na sędziego ad hoc Europejskiego Trybunału Praw człowieka. Decyzją Marszałka Sejmu z dnia 30 marca 2016 r. został powołany do Zespołu Ekspertów do spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że kandydat z powodzeniem łączy działalność naukową i dydaktyczną z pracą notariusza. W ocenie Rady w najwyższym stopniu spełnia przesłanki formalne powołania na urząd sędziego Sądu Najwyższego, w szczególności wyróżnia się bardzo wysokim poziomem wiedzy z zakresu prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa publicznego. Wiedza merytoryczna kandydata na temat zagadnień należących do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz jego predyspozycje osobowościowe do pełnienia urzędu na najwyższym stanowisku sędziowskim zostały ocenione bardzo wysoko podczas wysłuchania przez zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Opinia wizytatora

Pozytywne opinie o kwalifikacjach zawodowych i walorach osobowościowych kandydata sporządzili Dziekan Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie i Prezes Krajowej Rady Notarialnej.

Wizytator: brak

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Dahir Dorota Anna Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 19
11. Demendecki Tomasz Pracownik naukowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 14
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Tomasz Demendecki urodził się 2 kwietnia 1976 r. w Dołhobyczowie. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z ogólną oceną bardzo dobrą. Od października 2001 r. jest zatrudniony w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na tym Wydziale, początkowo na stanowisku asystenta, następnie adiunkta a od lutego 2018 r. do chwili obecnej profesora nadzwyczajnego. W czerwcu 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych (rozprawa doktorska „Model kodeksu procesu cywilnego (sądowego) państw członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw - jednolitość a jego odrębności narodowe”) a w lutym 2016 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (rozprawa habilitacyjna „Doręczenia w procesie cywilnym”). Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych, w tym monografii, podręczników i komentarzy z zakresu prawa postępowania cywilnego, także międzynarodowego, prawa ustroju organów ochrony prawnej, prawa egzekucyjnego czy gospodarczego. W ramach prowadzonych badań naukowych zajmuje się problematyką kosztów procesu cywilnego, postępowania dowodowego w procesie cywilnym, pomocy prawnej w krajowym i międzynarodowym postępowaniu cywilnym, modelem prawa procesowego cywilnego państw członkowskich Wspólnoty Państw Niepodległych, postępowań odrębnych i nieprocesowych, mediacji w sprawach cywilnych, międzynarodowego postępowania cywilnego i ochrony osób trzecich w postępowaniu egzekucyjnym. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady i seminaria. Był promotorem ponad 100 prac magisterskich i ponad 70 prac dyplomowych. W latach 2008-2016 był członkiem Komisji Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pełnił funkcję kierownika studiów podyplomowych dla syndyków, nadzorców sądowych i zarządców masy upadłości na tym Wydziale. Prowadził także szkolenia specjalistyczne z zakresu prawa europejskiego dla sędziów i kursy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od października 2004 r. do września 2010 r. był zatrudniony jako wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od października 2006 r. do czerwca 2007 r. wykładał na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Biznesu im. Bpa J. Chrapka w Radomiu. Doświadczenie dydaktyczne zdobył również, prowadząc wykłady w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach, Puławskiej Szkole Wyższej w Puławach, Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu i Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Wykonuje zawód komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie. Jest recenzentem czasopism naukowych i członkiem licznych kolegiów redakcyjnych takich czasopism. W 2007 r. pełnił funkcję eksperta w Komisji Międzyresortowej do spraw wolności działalności gospodarczej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2008 r. do 2012 r. był członkiem Rady Wydziału Prawa i Administracji na macierzystej Uczelni. W latach 2012-2015 był członkiem zespołu problemowego do spraw postępowania cywilnego, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Od 2013 r. do 2015 r. był ekspertem do spraw prawa gospodarczego i energetycznego, prawa materialnego i procesowego cywilnego oraz prawa porównawczego w Business Centre Club w Warszawie. W okresie od 2014 r. do 2017 r. był członkiem Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie. Od lipca 2007 r. do czerwca 2008 r. pełnił funkcję przedstawiciela Ministra Skarbu Państwa - członka rady nadzorczej w spółce akcyjnej z udziałem Skarbu Państwa Energa Nieruchomości w Płocku. Posiada bogate doświadczenie w pełnieniu zróżnicowanych funkcji w radach nadzorczych spółek handlowych, m.in. jako przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Zamościu (2008 r.), członek Rady Nadzorczej Perła Browary S.A. w Lublinie (2009-2010), członek Rady Nadzorczej Lubelskich Fabryk Wag FAWAG S.A. w Lublinie (2009-2011), przewodniczący Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji Bystrzyca sp. z o.o. w Lublinie (2011 r.), prezes Zarządu Midas Polski sp. z o.o. w Lublinie (2012 r.), członek Zarządu Prawniczy Market sp. z o.o. w Rzeszowie (2012-2013), sekretarz Rady Nadzorczej BUMECH S.A. w Katowicach (2013 r.). Był także doradcą Zarządu OLAN Grupa: OLAN sp. z o.o. w Lublinie (2008 r.), ekspertem i recenzentem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie (2010 r.) oraz konsultantem kancelarii adwokackich w Lublinie (2009-2012).

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa kandydat z powodzeniem łączy działalność naukową i dydaktyczną z wykonywaniem obowiązków komornika sądowego. W ocenie Rady w najwyższym stopniu spełnia przesłanki formalne powołania na urząd sędziego Sądu Najwyższego, w szczególności wyróżnia się bardzo wysokim poziomem wiedzy z zakresu prawa postępowania cywilnego, prawa egzekucyjnego i prawa gospodarczego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Dobrowolski Marek Zbigniew Pracownik naukowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 15
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Marek Zbigniew Dobrowolski urodził się 1 stycznia 1969 r. w Garwolinie. W 1995 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z ogólną oceną dobrą. W latach 1995-1996 był kuratorem zawodowym w Sądzie Rejonowym w Garwolinie. Od lutego 1996 r. jest zatrudniony na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, początkowo jako asystent, następnie starszy asystent a obecnie adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. W 2002 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych (rozprawa doktorska „Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym”), nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia 24 września 2002 r. W 2015 r. uzyskał zaś stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (rozprawa habilitacyjna „Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską”), nadany uchwałą Rady tego Wydziału z dnia 29 września 2015 r. Od 1998 r. do 1999 r. pracował na stanowisku młodszego legislatora w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów a w latach 1999-2000 na takim samym stanowisku w Rządowym Centrum Legislacji. W latach 2000-2006 był zatrudniony w Instytucie Pamięci Narodowej – Oddziale w Lublinie, początkowo na stanowisku głównego specjalisty a od 2003 r. pełnił funkcję Kierownika Referatu Prawno-Organizacyjnego. W latach 2006-2008 współpracował z Biurem Analiz Sejmowych w charakterze eksperta do spraw prawa konstytucyjnego. W latach 2016-2018 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Premierze Rady Ministrów (XII kadencji). Od 2016 r. jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Sejmowego. Od 2017 r. wchodzi zaś w skład powołanego przez Prezydenta RP zespołu do spraw referendum konsultacyjnego w sprawie zmiany Konstytucji. Jest autorem licznych prac naukowych, monografii, artykułów i glos, a także opinii prawnych. Główne kierunki aktywności naukowej kandydata to Prawa Człowieka, źródła prawa, prawo wyborcze, prawa parlamentarne, ustrój Trybunału Konstytucyjnego oraz problematyka integracji Polski z Unią Europejską. W zakresie działalności dydaktycznej prowadzi wykłady dla studentów, w tym studentów studiów doktoranckich, oraz aplikantów aplikacji legislacyjnej, a także seminaria magisterskie. Wypromował ok. 80 magistrantów a w roku akademickim 2018-2019 rozpocznie prowadzenie seminarium doktoranckiego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W przekonaniu Krajowej Rady Sądownictwa kandydat z powodzeniem łączy działalność naukową i dydaktyczną z pracą w strukturach administracji państwowej. W ocenie Rady w najwyższym stopniu spełnia przesłanki formalne powołania na urząd sędziego Sądu Najwyższego, w szczególności wyróżnia się bardzo wysokim poziomem wiedzy z zakresu prawa, w tym prawa konstytucyjnego i prawa wyborczego. Wiedza merytoryczna kandydata na temat zagadnień należących do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz jego predyspozycje osobowościowe do pełnienia urzędu na najwyższym stanowisku sędziowskim zostały ocenione bardzo wysoko podczas wysłuchania przez zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Opinia wizytatora

Kandydat uzyskał rekomendację Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wizytator: brak

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
13. Gil Izabella Joanna Radca prawny, pracownik naukowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18
14. Golecki Mariusz Jerzy Radca Prokuratorii Gen., pracownik naukowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 20
15. Górski Grzegorz Kazimierz Adwokat, pracownik naukowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18
16. Grabowski Jerzy Rafał Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 19
17. Heliniak Krzysztof Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 20
18. Kapiński Zbigniew Józef Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2
PRZECIW 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
19. Klauz Małgorzata Anna Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 19
20. Kluczyńska-Cichocka Agnieszka Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18
21. Kosakowski Tomasz Adam Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 17
22. Kot Andrzej Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
23. Kozielewicz Jacek Stanisław Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 19
24. Koźmiński Tomasz Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 17
25. Księżak Paweł Sławomir Pracownik naukowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 14
PRZECIW 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Paweł Sławomir Księżak urodził się 5 stycznia 1976 r. w Łodzi. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem bardzo dobrym. Od października 2000 r. jest zatrudniony w Katedrze Prawa Cywilnego na tym Wydziale, początkowo na stanowisku asystenta, następnie adiunkta a od 1 sierpnia 2011 r. profesora nadzwyczajnego. Obecnie pełni funkcję Kierownika Zakładu Obrotu Nieruchomościami i Prawa Rolnego. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, we wrześniu 2004 r. złożył egzamin sędziowski z łączną oceną dobrą. Uchwałą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 9 czerwca 2006 r. został wpisany na listę radców prawnych. Od czerwca 2008 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych (rozprawa doktorska „Świadczenie niegodziwe”). Uchwałą Rady tego Wydziału z dnia 8 lipca 2011 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (rozprawa habilitacyjna „Zachowek w polskim prawie spadkowym”). Obie rozprawy naukowe zostały nagrodzone przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. Był m.in. wykładowcą i kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu prawa rodzinnego dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w sądach wszystkich szczebli (2012 r.) oraz wykładowcą i kierownikiem podyplomowych studiów administracyjnych „Rejestracja stanu cywilnego” (2010-2012). Pełni funkcję Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Łódzkiego. Naukowo zajmuje się prawem cywilnym, w szczególności problematyką dóbr osobistych, bezpodstawnego wzbogacenia, prawa rzeczowego i spadkowego. Jest autorem licznych opinii prawnych, a także autorem i współautorem kilkudziesięciu glos. Wielokrotnie sporządzał recenzje artykułów naukowych dla czasopism prawniczych, takich jak Kwartalnik Prawa Prywatnego, Zeszyty Naukowe UKSW, Studia Prawno-Ekonomiczne, czy Forum Prawnicze. Kandydat podnosi kalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez samorząd radcowski.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa kandydat z powodzeniem łączy działalność naukową i dydaktyczną z pracą radcy prawnego. W przekonaniu Rady w najwyższym stopniu spełnia przesłanki formalne powołania na urząd sędziego Sądu Najwyższego, w szczególności wyróżnia się bardzo wysokim poziomem wiedzy, zwłaszcza z zakresu prawa cywilnego. Wiedza merytoryczna kandydata na temat zagadnień należących do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz jego predyspozycje osobowościowe do pełnienia urzędu na najwyższym stanowisku sędziowskim zostały ocenione bardzo wysoko podczas wysłuchania przez zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Opinia wizytatora

Pozytywną opinię o predyspozycjach zawodowych i walorach osobowościowych kandydata sporządził Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Wizytator: brak

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
26. Lemańska Joanna Bożena Radca prawny, pracownik naukowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 18
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Joanna Bożena Lemańska urodziła się 13 maja 1973 r. w Krakowie. W 1996 r. ukończyła Studium Zarządzania i Biznesu przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1997 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z oceną dobrą. Od 1 października 1997 r. jest zatrudniona w Katedrze Prawa Administracyjnego na tym Wydziale, początkowo na stanowisku asystenta a od 2009 r. na stanowisku adiunkta. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z dnia 28 listopada 2005 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych (rozprawa doktorska „Koncepcja samorządu województwa na tle porównawczym”). Uchwałą Rady tego Wydziału z dnia 29 czerwca 2017 r. uzyskała zaś stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (rozprawa habilitacyjna „Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich”). Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. Zainteresowania naukowo-badawcze kandydatki należą do materii prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej (w tym zwłaszcza w zakresie dotyczącym ustroju i prawa wyborczego, wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska), prawa administracyjnego porównawczego, ochrony jednostki wobec administracji, zasad ogólnych i aksjologii prawa administracyjnego, a także - z racji wykonywanego zawodu radcy prawnego - prawa inwestycyjnego. Kandydatka uczestniczy w działalności organizacyjnej na rzecz Uczelni: w latach 2005-2012 pełniła funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie do spraw studentów i doktorantów UJ. W latach 2006-2010 współpracowała w ramach pracy dydaktycznej z Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, a w latach 2011-2012 i w 2015 r. z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, w kwietniu 2003 r. złożyła egzamin radcowski z wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 15 maja 2003 r. została wpisana na listę radców prawnych tej Izby. Zawód radcy prawnego wykonuje do chwili obecnej, aktualnie w formie spółki komandytowej. Od 2007 r. współpracuje z Ministerstwem Sprawiedliwości - Departamentem Zawodów Prawniczych, świadcząc usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach przed sądami, trybunałami lub innymi organami oraz w zakresie doradztwa prawnego, dotyczącego tych postępowań. Od 2012 r. jest powoływana przez Ministra Sprawiedliwości w skład zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów radcowskich i adwokackich, rokrocznie delegowana przez Krajową Radę Radców Prawnych jako przedstawiciel samorządu radcowskiego. W ramach praktyki radcowskiej specjalizuje się w sprawach administracyjnych, w tym w sprawach z pogranicza prawa publicznego i prywatnego. Posiada znaczne doświadczenie w sprawach protestów wyborczych i protestu przeciwko ważności referendum lokalnego. Jest autorką licznych opinii prawnych i ekspertyz prawnych. Od 2013 r. prowadzi wykłady z zakresu postępowania administracyjnego dla aplikantów radcowskich. Była również aktywnym uczestnikiem programu edukacji prawnej pro publico bono, zrealizowanego przez samorząd radcowski, którego adresatami byli uczniowie klas maturalnych szkół krakowskich. Jest również zastępcą redaktora naczelnego Zeszytów Naukowych Radca Prawny. Od 2010 r. współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, początkowo w ramach prowadzenia kompleksowej obsługi prawnej, od czerwca 2012 r. jako Przewodnicząca Rady Programowej Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a od 2017 r. jako wykładowca. Prowadzi zajęcia dla aplikantów sędziowskich i prokuratorskich. Od 14 lutego 2018 r. jest członkiem Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z nominacji Prezydenta RP (pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady). Jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W przekonaniu Krajowej Rady Sądownictwa kandydatka z powodzeniem łączy działalność naukową i dydaktyczną z pracą radcy prawnego. W ocenie Rady w najwyższym stopniu spełnia przesłanki formalne powołania na urząd sędziego Sądu Najwyższego, w szczególności wyróżnia się bardzo wysokim poziomem wiedzy, zwłaszcza z zakresu prawa administracyjnego. Wiedza merytoryczna kandydatki na temat zagadnień należących do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz jej predyspozycje osobowościowe do pełnienia urzędu na najwyższym stanowisku sędziowskim zostały ocenione bardzo wysoko podczas wysłuchania przez zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Opinia wizytatora

Pozytywne opinie o kwalifikacjach zawodowych i walorach osobowościowych kandydatki sporządzili Dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Wicedziekan ds. Aplikacji Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wizytator: brak

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
27. Lewandowska-Malec Izabela Teresa Adwokat, pracownik naukowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
28. Łochowski Marcin Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 16
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Marcin Łochowski urodził się 6 sierpnia 1972 r. w Radomiu. W 1996 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1997-1999 aplikacji sądowej etatowej w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, we wrześniu 1999 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2000 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie. Orzekał w I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2003 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie. Obowiązki wykonywał w I Wydziale Cywilnym. Prowadził wizytacje komorników sądowych. Z dniem 2 listopada 2004 r. powierzono mu funkcję Kierownika Sekcji Nakazowej. Z funkcji tej został odwołany w styczniu 2005 r. w związku z powierzeniem mu obowiązków rzecznika prasowego ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie. W lipcu 2005 r. został powołany do pełnienia funkcji rzecznika prasowego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. W związku z reorganizacją Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie z dniem 1 stycznia 2006 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie. Orzekał w II Wydziale Cywilnym a od czerwca 2009 r. także w IX Wydziale Gospodarczym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2010 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Obowiązki wykonywał kolejno w X Wydziale Gospodarczym (sprawy z I II instancji), IX Wydziale Wizytacyjnym i IV Wydziale Cywilnym-Odwoławczym. Pełnił funkcję wizytatora do spraw cywilnych i gospodarczych. Trzykrotnie był wybierany na członka Kolegium tego Sądu. W latach 2013-2015 orzekał wielokrotnie w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, w ramach jednorazowych delegacji w I Wydziale Cywilnym i VI Wydziale Cywilnym. Od 2015 r. orzeka w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, początkowo jako sędzia delegowany w ramach stałej delegacji, a od 11 lutego 2016 r. jako sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Orzekał w VI Wydziale Cywilnym, a od października 2017 r. orzeka w VII Wydziale Gospodarczym, w tym w sprawach z zakresu prawa regulacyjnego. Kandydat w latach 1996-2001 odbył indywidualne studia doktoranckie w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W tym czasie prowadził dla studentów prawa zajęcia z zakresu postępowania cywilnego, a także wykład z prawa upadłościowego. Od wielu lat wykłada dla aplikantów adwokackich, komorniczych (prawo upadłościowe), a w ramach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, dla aplikantów sądowych i prokuratorskich (prawo gospodarcze). Prowadzi szkolenia dla sędziów, referendarzy sądowych i komorników oraz dla pracowników sądów powszechnych. Uczestniczy w szkoleniach zawodowych. W 2011 r. ukończył z wynikiem dobrym studia podyplomowe z zakresu ekonomii i prawa gospodarczego dla sędziów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorem publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa postępowania cywilnego, w tym o charakterze poradnikowym w czasopiśmie „Wiedza i Praktyka”. Obecnie przygotowuje komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że kandydat posiada wieloletnie i zróżnicowane doświadczenie orzecznicze, które umiejętnie łączy z działalnością dydaktyczną. Jak wynika z rozmowy przeprowadzonej z zespołem członków Krajowej Rady Sądownictwa, mimo pełnienia zróżnicowanych funkcji w strukturach administracyjnych wymiaru sprawiedliwości, kandydat zawsze orzekał w pełnym wymiarze. W ocenie Rady dowodzi to niezwykle sprawnej organizacji pracy i wyróżniającego opanowania warsztatu pracy sędziego. Kandydat w najwyższym stopniu spełnia przesłanki formalne powołania na urząd sędziego Sądu Najwyższego, w szczególności wyróżnia się bardzo wysokim poziomem wiedzy z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i upadłościowego oraz prawa regulacyjnego. Wiedza merytoryczna kandydata na temat zagadnień należących do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz jego predyspozycje osobowościowe do pełnienia urzędu na najwyższym stanowisku sędziowskim zostały ocenione bardzo wysoko podczas wysłuchania przez zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Opinia wizytatora

Pozytywną opinię o kandydacie sporządziła Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Wizytator: brak

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
29. Malanowski Janusz Jan Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 20
30. Menzel Jerzy Stanisław Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18
31. Michalska-Warias Aneta Ewa Pracownik naukowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18
32. Nawrot Oktawian Dariusz Pracownik naukowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 19
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Oktawian Dariusz Nawrot urodził się 9 lipca 1976 r. w Sławnie. W 1999 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z wynikiem dobrym. Dodatkowo w 2001 r. ukończył wyższe studia filozoficzne na Wydziale Nauk Społecznych tego Uniwersytetu. W latach 2001-2004 był zatrudniony w Zakładzie Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, najpierw na stanowisku asystenta a od 2004 r. na stanowisku adiunkta. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 września 2004 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych (rozprawa doktorska „Status prawny nasciturusa”). W 2005 r. został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2011-2012 był m.in. członkiem Zespołu do spraw Molekularnych Badań Genetycznych i Biobankowania przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 lutego 2012 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych (rozprawa habilitacyjna „Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy”). W 2012 r. został zatrudniony na tym Wydziale na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2012 r. pełni funkcję Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego do spraw studenckich i nauki. W latach 2013-2014 uczestniczył w pracach Zespołu do spraw Zasad Prowadzenia Badań Naukowych w Biomedycynie przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach prac w wyższej wymienionych Zespołach brał udział w przygotowaniu założeń do projektów aktów normatywnych z zakresu prawa medycznego. W 2016 r. został powołany w skład Rady Narodowego Centrum Nauki. Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną, która była wielokrotnie nagradzana. Jest autorem lub współautorem przeszło 100 publikacji naukowych z zakresu bioprawa, prawa medycznego, bioetyki, filozofii prawa i logiki prawniczej, w tym 10 książek i skryptów.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W przekonaniu Krajowej Rady Sądownictwa dotychczasowa działalność naukowa kandydata świadczy o wyróżniającym się poziomie wiedzy prawniczej. Jego interdyscyplinarne zainteresowania naukowe odpowiadają profilowi Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, do której właściwości należą sprawy ze spektrum prawa sądowego. Wyniki jego badań naukowych przekładały się na wymiar praktyczny i były wykorzystywane przy opracowywaniu projektów aktów normatywnych, znajdowały też odzwierciedlenie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Kandydat w najwyższym stopniu spełnia przesłanki formalne powołania na urząd sędziego Sądu Najwyższego, w szczególności wyróżnia się bardzo wysokim poziomem wiedzy z zakresu bioprawa, prawa medycznego, a także prawa konstytucyjnego. Wiedza merytoryczna kandydata na temat zagadnień należących do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz jego predyspozycje osobowościowe do pełnienia urzędu na najwyższym stanowisku sędziowskim zostały ocenione bardzo wysoko podczas wysłuchania przez zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
33. Niczyporuk Janusz Dariusz Pracownik naukowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 16
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Janusz Dariusz Niczyporuk urodził się 6 stycznia 1964 r. w Lublinie. W 1987 r. ukończył wyższe prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z wynikiem bardzo dobrym (dyplom z wyróżnieniem). Od 1 października 1987 r. do chwili obecnej jest zatrudniony na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, początkowo w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji a od listopada 2007 r. w Katedrze Postępowania Administracyjnego. Od 1 listopada 2007 r. pełni funkcję Kierownika tej Katedry. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 20 marca 1996 r. nadano mu stopień naukowy doktora nauk prawnych (rozprawa doktorska „Prywatyzacja przedsiębiorstw komunalnych. Zagadnienia administracyjnoprawne”). Uchwałą Rady tego Wydziału z dnia 23 maja 2007 r. uzyskał zaś stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (rozprawa habilitacyjna „Dekoncentracja administracji publicznej”). Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. został mu nadany tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. Główne nurty badań naukowych kandydata koncentrowały się początkowo wokół problematyki prawa administracyjnego ustrojowego, w szczególności funkcjonowania systemów organizacyjnych administracji publicznej, nadzoru nad samorządem terytorialnym i reform administracji publicznej, a także kwestii z zakresu publicznego prawa gospodarczego, takich jak prywatyzacja przedsiębiorstw komunalnych w kontekście ochrony i zarządzania mieniem komunalnym. Następnie kandydat zgłębiał zagadnienia związane z podmiotowością administracyjnoprawną, postępowaniem administracyjnym, zamówieniami publicznymi i ze stosowaniem prawa w praktyce gospodarczej i społecznej. Kandydat uczestniczy w pracach trzech redakcji czasopism naukowych. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, we wrześniu 1989 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem dobrym. W 1990 r. ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie i w październiku tego roku złożył egzamin radcowski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 12 listopada 1990 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych. Od lutego 1991 r. do czerwca 2001 r. był zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Banku Pekao S.A. V Oddział w Lublinie. Od lipca 2001 r. nie wykonuje zawodu radcy prawnego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W przekonaniu Krajowej Rady Sądownictw kandydat prowadzi wyróżniającą się działalność naukową i dydaktyczną, czego zwieńczeniem jest uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych. Przez 10 lat wykonywał również zawód radcy prawnego. W ocenie Rady w najwyższym stopniu spełnia przesłanki formalne powołania na urząd sędziego Sądu Najwyższego, w szczególności wyróżnia się bardzo wysokim poziomem wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, w tym publicznego prawa gospodarczego, oraz prawa postępowania administracyjnego. Wiedza merytoryczna kandydata na temat zagadnień należących do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz jego predyspozycje osobowościowe do pełnienia urzędu na najwyższym stanowisku sędziowskim zostały ocenione bardzo wysoko podczas wysłuchania przez zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
34. Nogal Andrzej Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18
35. Pelewicz Robert Wojciech Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
36. Płodzień Andrzej Władysław Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
37. Potrzeszcz Jadwiga Pracownik naukowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 17
38. Redzik Adam Janusz Pracownik naukowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 14
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Adam Janusz Redzik urodził się 6 maja 1977 r. w Łukowie. W 2001 r. ukończył wyższe studia historyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z ogólną oceną bardzo dobrą. W 2003 r. ukończył zaś na tej Uczelni wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji z oceną dobrą plus. W latach 2001-2005 był słuchaczem Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie, w ramach którego realizował projekt naukowo-badawczy, uczestniczył w studiach doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w zakresie historii oraz brał udział w programie dydaktycznym w zakresie problematyki Unii Europejskiej oraz Europy Środkowo-Wschodniej. W 2005 r. obronił doktorat z nauk humanistycznych w zakresie historii, na podstawie pracy „Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w okresie 1939-1946”. Od 2005 r. jest redaktorem prowadzącym, a od kilku lat zastępcą dyrektora naczelnego „Palestry”, miesięcznika wydawanego przez Naczelną Radę Adwokacką. W latach 2006-2010 prowadził działalność dydaktyczną na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku w zakresie prawa rodzinnego i prawa własności intelektualnej. W 2007 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z dnia 27 lutego 2007 r. (rozprawa doktorska „Nauka prawa prywatnego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym”). W latach 2007-2013 był zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jednocześnie w latach 2008-2015 był zatrudniony w charakterze adiunkta również w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo ze specjalnością historia prawa polskiego, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z dnia 10 czerwca 2013 r. (rozprawa habilitacyjna „Stanisław Starzyński (1853-1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego”). Od 2014 r. jest kierownikiem Zakładu Prawa i Polityki Penitencjarnej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 r. jest zatrudniony na tym Uniwersytecie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadzi wykłady głównie z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich, wstępu do teorii państwa i prawa, Praw człowieka, prawa i polityki penitencjarnej, dziejów przestępczości i kontroli przestępczości, zbrodni ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości oraz z archeologii sądowej. Jest autorem ponad pół tysiąca samodzielnych opracowań naukowych z zakresu prawa, historii prawa, historii nauki, w tym kilkunastu książek autorskich. Zainteresowania naukowe kandydata w pierwszych latach koncentrowały się na zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, a szczególnie prawa handlowego, następnie z zakresu organizacji samorządu adwokackiego i etyki adwokackiej oraz prawa konstytucyjnego, by aktualnie skupić się na szeroko rozumianym prawie karnym, zwłaszcza nauce międzynarodowego prawa karnego i penitencj arystyce. Od 2013 r. kandydat jest wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, ale nie wykonuje zawodu. Prowadzi jednak wykłady dla aplikantów adwokackich i dla adwokatów.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że kandydat prowadzi bardzo bogatą działalność naukową. Zakres tematyczny, jak i sama liczba jego publikacji naukowych jest imponująca. Spektrum zainteresowań naukowych kandydata jest bardzo szeroki i zbieżny z profilem Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. W ocenie Rady spełnia on w najwyższym stopniu przesłanki formalne powołania na urząd sędziego Sądu Najwyższego, w szczególności wyróżnia się bardzo wysokim poziomem wiedzy z zakresu historii prawa, prawa cywilnego, praw człowieka, prawa penitencjarnego i szeroko rozumianego prawa karnego. Wiedza merytoryczna kandydata na temat zagadnień należących do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz jego predyspozycje osobowościowe do pełnienia urzędu na najwyższym stanowisku sędziowskim zostały ocenione bardzo wysoko podczas wysłuchania przez zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
39. Rynkun-Werner Robert Cezary Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
40. Rzepczyński Władysław Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18
41. Sadowski Mirosław Pracownik naukowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 12
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Mirosław Sadowski urodził się 28 stycznia 1964 r. w Obornikach Śląskich. W 1990 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego z ogólną oceną dobrą. Od grudnia 1989 r. jest zatrudniony w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, początkowo na stanowiskach: asystenta-stażysty, asystenta, adiunkta a od 1 czerwca 2013 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 1 października 2013 r. do chwili obecnej kieruje Pracownią Badań Praw Orientalnych na tym Wydziale. Począwszy od 1993 r. pełni na macierzystej Uczelni zróżnicowane funkcje administracyjne, jako członek różnych komisji wydziałowych, opiekun kół naukowych i samorządu studentów. W dniu 31 stycznia 2000 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (rozprawa doktorska „Państwo w doktrynie papieża Leona XIII”). W 2003 r. uzyskał nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej za rozprawę doktorską. W dniu 9 maja 2011 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (rozprawa habilitacyjna „Godność człowieka i dobro wspólne w papieskim nauczaniu społecznym 1878-2005”). Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. Badania naukowe kandydata dotyczą sytuacji Żydów w Niemczech w dobie panowania narodowego socjalizmu, wysiedleń Niemców i osadnictwa Polaków na polskich ziemiach zachodnich, powszechnej historii gospodarczej, katolickiej nauki społecznej, klasycznej muzułmańskiej koncepcji państwa i prawa, aksjologii państwa i prawa oraz dziejów myśli polityczno-prawnej. Kandydat był wielokrotnie nagradzany przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność organizacyjną, naukową i dydaktyczną. Jest redaktorem naczelnym licznych czasopism naukowych i zajmuje się recenzjami wydawniczymi tekstów naukowych. W latach 1992-1995 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od lutego 1996 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Od 2003 r. jest członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu a od października 2013 r. pełni funkcję Wicedziekana tej Rady. W latach 2002-2010 i od 2013 r. do chwili obecnej jest delegatem Izby na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. W latach 2014-2016 był powoływany przez Ministra Sprawiedliwości w skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. Jest autorem i współautorem opinii prawnych. Z dniem 27 czerwca 2017 r. został powołany przez Ministra Sprawiedliwości w skład zespołu do spraw zapobiegania przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W przekonaniu Krajowej Rady Sądownictwa kandydat z powodzeniem łączy działalność naukową i dydaktyczną z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, a także z aktywnym uczestnictwem w strukturach samorządu radcowskiego. W ocenie Rady w najwyższym stopniu spełnia przesłanki formalne powołania na urząd sędziego Sądu Najwyższego, w szczególności wyróżnia się bardzo wysokim poziomem wiedzy z zakresu filozofii prawa oraz doktryn politycznych i prawnych.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
42. Sieńko Małgorzata Maria Radca Prokuratorii Gen. negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 20
43. Siwek Marek Marian Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 11
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Marek Marian Siwek urodził się 18 grudnia 1971 r. w Lublinie. W 1996 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, we wrześniu 1998 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1998 r. został mianowany asesorem sądowym, z powierzeniem wykonywania obowiązków służbowych w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim. Orzekał w pionie karnym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2000 r. został przeniesiony, na własny wniosek, na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Lublinie. Nadal orzekał w pionie karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2000 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Lublinie. Orzekał w pionie karnym. W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2006 r. pełnił obowiązki Przewodniczącego IX Wydziału Karnego a z dniem 1 października 2006 r. powierzono mu pełnienie tej funkcji. Z dniem 16 marca 2007 r. został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Lublinie. Funkcję tę pełnił do 1 kwietnia 2008 r. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2008 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie. Orzekał w V Wydziale Karnym-Odwoławczym tego Sądu. Na podstawie delegacji udzielonej przez Ministra Sprawiedliwości od 1 kwietnia do 31 maja 2008 r. pełnił czynności administracyjne w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2015 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie od 1 października do 30 listopada 2015 r. W latach 2015-2017 był zaś wielokrotnie delegowany do pełnienia tych obowiązków przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. W okresie od 17 marca do 14 listopada 2017 r. pełnił funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Do chwili obecnej orzeka w II Wydziale Karnym tego Sądu. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 grudnia 2011 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych (rozprawa doktorska „Środki zabezpieczające o charakterze administracyjnym w polskim prawie karnym”). Kandydat podnosi kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w licznych szkoleniach. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych m.in. z zakresu prawa karnego materialnego, prawa postępowania karnego i prawa karnego skarbowego, a także kilkudziesięciu glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Wielokrotnie był członkiem zespołów powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości do przeprowadzenia egzaminów na aplikację ogólną, adwokacką, egzaminu sędziowskiego i radcowskiego. Uczestniczył także w pracach zespołów powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości do spraw: usprawnienia postępowania wykonawczego w sprawach karnych, zmian systemu kształcenia kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, przesłanek powoływania i statusu sędziego oraz likwidacji funkcji asesora sądowego, a także do przeprowadzenia analizy dotychczasowych oraz wypracowania rozwiązań prawnych w zakresie racjonalizacji postępowania w sprawach karnych. Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Prowadzi zajęcia także dla aplikantów adwokackich.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W przekonaniu Krajowej Rady Sądownictwa spełnia w najwyższym stopniu przesłanki formalne powołania na urząd sędziego Sądu Najwyższego. Wyróżnia się bowiem bardzo wysokim poziomem wiedzy z zakresu prawa karnego, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w posiadanym przez niego stopniu naukowym doktora nauk prawnych, jak i w fakcie korzystania z jego wiedzy i doświadczenia w pracach zespołów eksperckich, powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości. Wiedza merytoryczna kandydata na temat zagadnień należących do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz jego predyspozycje osobowościowe do pełnienia urzędu na najwyższym stanowisku sędziowskim zostały ocenione bardzo wysoko podczas wysłuchania przez zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Opinia wizytatora

Pozytywną opinię o kwalifikacjach zawodowych i walorach osobowościowych kandydata sporządził Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Wizytator: brak

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
44. Skoczyński Lech Wiesław Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 20
45. Skóra Agnieszka Pracownik naukowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18
46. Słodkiewicz Grzegorz Marcin Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 19
47. Stawiszyński Albert Robert Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18
48. Stefańska Ewa Leokadia Sędzia, pracownik naukowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 14
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Ewa Leokadia Stefańska urodziła się 9 grudnia 1969 r. w Warszawie. W 1993 r. ukończyła wyższe studia ekonomiczne w kierunku polityki gospodarczej na Wydziale Ekonomiczno- Społecznym Szkoły Głównej Handlowej z wynikiem bardzo dobrym. W 1996 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wynikiem bardzo dobrym. Po obyciu w latach 1996-1998 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, we wrześniu 1998 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. W latach 1998-2001 pracowała na stanowisku asesora sądowego. Z dniem 21 lutego 2001 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. Orzekała w pionie cywilnym. Pełniła funkcję Kierownika Sekcji w I Wydziale Cywilnym a następnie funkcję Przewodniczącej II Wydziału Cywilnego. Z dniem 1 września 2005 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie a z dniem 1 stycznia 2006 r., w związku ze zniesieniem tego Sądu, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie. Orzekała w wydziałach cywilnych. Z dniem 27 kwietnia 2006 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Powierzono jej funkcję Przewodniczącej II Wydziału Cywilnego. Przy czym od 1 czerwca 2007 r. do 14 stycznia 2010 r. orzekała w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, w wymiarze jednej sesji w miesiącu, w ramach stałej delegacji. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2009 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Początkowo orzekała w VI Wydziale Cywilnym a od 1 października 2017 r. do chwili obecnej orzeka w VII Wydziale Gospodarczym tego Sądu. Od kwietnia do czerwca 2017 r. była delegowana do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Najwyższym - Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 kwietnia 2002 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych (rozprawa doktorska „Ewolucja prawa mieszkaniowego w Polsce na tle zasadniczych trendów w krajach Unii Europejskiej”). Od 1 października 2002 r. jest zatrudniona w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. Zainteresowania naukowe kandydatki obejmują problematykę z zakresu prawa mieszkaniowego, gospodarowania nieruchomościami, działań administracji podejmowanych w sferze prawa cywilnego i odpowiedzialności za działania administracji. W 2008 r. ukończyła roczne studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego, zorganizowane przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz Polską Akademię Nauk. Od 2012 r. jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Prowadzi zajęcia również dla aplikantów radcowskich i notarialnych oraz dla uczestników podyplomowego studium prawa konkurencji, zorganizowanego przez Polską Akademię Nauk (wykład na temat postępowania antymonopolowego przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym).

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatka z powodzeniem łączy działalność orzeczniczą z pracą naukowo-dydaktyczną. Posiada cenne doświadczenie w pełnieniu czynności sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. W ocenie Rady w najwyższym stopniu spełnia przesłanki formalne powołania na urząd sędziego Sądu Najwyższego, w szczególności wyróżnia się bardzo wysokim poziomem wiedzy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, a także z zakresu procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Wiedza merytoryczna kandydatki na temat zagadnień należących do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz jej predyspozycje osobowościowe do pełnienia urzędu na najwyższym stanowisku sędziowskim zostały ocenione bardzo wysoko podczas wysłuchania przez zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa. Nie bez znaczenia dla oceny tej kandydatki pozostaje fakt, że w postępowaniu nominacyjnym na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (M.P. z 2017 r. poz. 729) uzyskała ona poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego oraz poparcie Zgromadzenia tej Izby (postępowanie w przedmiocie przedstawienia Prezydentowi RP wniosku o powołanie Ewy Leokadii Stefańskiej na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych ostatecznie umorzono na podstawie art. 113 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym).

Opinia wizytatora

Pozytywne opinie o kandydatce sporządzili Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Przewodniczący VII Wydziału Gospodarczego tego Sądu.

Wizytator: brak

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
49. Stępkowski Aleksander Bogusław Pracownik naukowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 17
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Aleksander Bogusław Stępkowski urodził się 20 maja 1974 r. w Londynie. W 1997 r. ukończył z wyróżnieniem wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1998-1999 kierował Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na tym Wydziale. Od 19 listopada 2001 r. jest zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, początkowo jako adiunkt, a od 1 października 2014 r. do chwili obecnej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Kieruje Katedrą Socjologii w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie. W 2001 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych (rozprawa doktorska „Instytucja trustu w prawie szkockim jako mieszanym (kontynentalno-anglosaskim) systemie prawa prywatnego”). Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z 14 listopada 2011 r. uzyskał zaś stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (rozprawa habilitacyjna „Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej. Sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie”). Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. Od listopada 2015 r. do sierpnia 2016 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Naukowo zajmuje się głównie prawem porównawczym prywatnym i publicznym oraz myślą polityczną i prawną (m.in. polską tradycją republikańską), zwłaszcza zaś wpływem, jaki filozofia wywiera na kształt instytucji prawnych. Przez cały okres pracy naukowej rozwija także zainteresowanie sferą prawa publicznego, zwłaszcza kształtowaniem się nowoczesnych instytucji politycznych i prawnych oraz problemem kontroli społecznej nad ich działaniami. Znalazło to wyraz m.in. w dwudziestu publikacjach dotyczących zasady demokratycznego państwa prawnego. Kandydat był stypendystą University of Manchester (1999 r.), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2000 r. i 2001 r.), University of Oxford (2002 r.) oraz Katholike Universiteit Leuven (2003 r.).

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa kandydat w prowadzonej działalności naukowej zajmuje się w dużym stopniu zagadnieniami z zakresu prawa publicznego i analizą zasady demokratycznego państwa prawnego, co jest zbieżne z profilem Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Jak wynika z rozmowy przeprowadzonej z zespołem członków Krajowej Rady Sądownictwa, kandydat przez kilka lat kierował organizacją pozarządową, zaangażowaną m.in. w działalność procesową, gdzie stykał się praktycznymi aspektami stosowania prawa. W ocenie Rady kandydat spełnia w najwyższym stopniu przesłanki formalne powołania na urząd sędziego Sądu Najwyższego, w szczególności wyróżnia się bardzo wysokim poziomem wiedzy z zakresu prawa porównawczego prywatnego i publicznego. Wiedza merytoryczna kandydata na temat zagadnień należących do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz jego predyspozycje osobowościowe do pełnienia urzędu na najwyższym stanowisku sędziowskim zostały ocenione bardzo wysoko podczas wysłuchania przez zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
50. Stryczyńska Ewa Teresa Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11
51. Szaniawski Jerzy Romuald Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 17
52. Szczepaniec Maria Agnieszka Pracownik naukowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 15
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Maria Agnieszka Szczepaniec urodziła się 20 stycznia 1971 r. w Lubieńcu. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym. Od 1999 r. jest zatrudniona w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, początkowo na stanowisku asystenta, następnie adiunkta, a od 1 lipca 2014 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W dniu 16 czerwca 2003 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, nadany uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (rozprawa doktorska „Przekroczenie granic obrony koniecznej motywowane strachem bądź wzburzeniem”). W dniu 27 września 2013 r. uzyskała zaś stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, również nadany uchwałą Rady tego Wydziału (rozprawa habilitacyjna „Teoria ekonomiczna w prawie karnym”). Kandydatka prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. Głównym przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest prawo karne materialne, prawo karne procesowe, a także kryminologia i kryminalistyka. W okresie od 1 grudnia 2014 r. do 31 października 2017 r. wykonywała zawód adwokata. Kandydatka prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną i posiada kilkuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu adwokata.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Rady w najwyższym stopniu spełnia przesłanki formalne powołania na urząd sędziego Sądu Najwyższego, w szczególności wyróżnia się bardzo wysokim poziomem wiedzy z zakresu prawa karnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
53. Świder Robert Marcin Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 17
54. Węgrzynowski Jacek Marek Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18
55. Wiak Krzysztof Andrzej Pracownik naukowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 13
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Krzysztof Andrzej Wiak urodził się 31 października 1969 r. w Puławach. W 1996 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z oceną bardzo dobrą. Od 1 października 1996 r. jest zatrudniony w Katedrze Prawa Karnego na tym Wydziale (aktualnie Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), kolejno na stanowiskach: asystenta, adiunkta, a od 1 listopada 2011 r. profesora nadzwyczajnego. Od 1 października 2010 r. pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Karnego. W latach 2012-2016 pełnił funkcję prodziekana, a od 1 września 2016 r. jest Dziekanem tego Wydziału. Uchwałą Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia 25 października 2000 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych (rozprawa doktorska „Przemiany polskiego prawa karnego od 1993 r. w zakresie ochrony dziecka poczętego”). Uchwałą Rady tego Wydziału z dnia 13 kwietnia 2010 r. uzyskał zaś stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (rozprawa habilitacyjna „Prawnokame środki przeciwdziałania terroryzmowi” - nagroda indywidualna Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną). Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną, za którą był wielokrotnie nagradzany. Jest autorem opinii prawnych i projektów legislacyjnych. Zainteresowania naukowe kandydata dotyczą szeroko rozumianej problematyki prawa karnego oraz jego relacji do prawa międzynarodowego i europejskiego, w szczególności zaś kwestii: ochrony życia ludzkiego, ochrony rodziny, przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej, obrazy uczuć religijnych, form popełniania przestępstw i prawa nieletnich. W ostatnich latach kandydat prowadził prace badawcze dotyczące zagrożeń wynikających z terroryzmu i tzw. gwałtownej radykalizacji postaw. Obecnie uczestniczy w projekcie badawczym „Global Bioethics”, realizowanym przez Papieską Akademię Życia w Rzymie. Jest członkiem licznych instytucji naukowych i eksperckich, w kraju i za granicą, a także członkiem rad naukowych i programowych wielu czasopism naukowych. Uczestniczy aktywnie w działalności organizacyjnej na rzecz Uczelni. W latach 2010-2012 pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich, a od 2012 r. jest członkiem Senatu KUL. Od 2016 r. pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Studia Prawnicze KUL” (w latach 2013-2016 był zastępcą redaktora naczelnego).

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W przekonaniu Krajowej Rady Sądownictwa Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych potrzebuje m.in. bardzo dobrych karnistów. Kandydat nie tylko prowadzi działalność naukową w tym zakresie, ale, jak stwierdził podczas rozmowy z zespołem członków Rady, udziela się w pracach legislacyjnych, opracowując projekty aktów prawnych i opiniując takie projekty. W ocenie Rady spełnia w najwyższym stopniu przesłanki formalne powołania na urząd sędziego Sądu Najwyższego, w szczególności wyróżnia się bardzo wysokim poziomem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego. Wiedza merytoryczna kandydata na temat zagadnień należących do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz jego predyspozycje osobowościowe do pełnienia urzędu na najwyższym stanowisku sędziowskim zostały ocenione bardzo wysoko podczas wysłuchania przez zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Opinia wizytatora

Pozytywne opinie o kandydacie sporządzili Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na tej Uczelni.

Wizytator: brak

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
56. Widło Jacek Sędzia, pracownik naukowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 16
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Jacek Widło urodził się 15 lutego 1970 r. w Jarosławiu. W 1994 ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1994-1996 odbywał aplikację sądową pozaetatową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Zamościu, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego z łączną oceną bardzo dobrą. Z dniem 1 stycznia 1997 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim. Powierzone czynności sędziowskie wykonywał w wydziałach: rodzinnym, cywilnym, ksiąg wieczystych i karnym. Od dnia 1 stycznia 1998 r. pełnił czynności sędziowskie jako asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Lublinie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 1998 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Lublinie. Orzekał w wydziałach cywilnym i gospodarczym. Od października 2001 r. do marca 2010 r. pełnił funkcję Przewodniczącego XII Wydziału Gospodarczego - Rejestru Zastawów a od kwietnia do grudnia 2010 r. funkcję Przewodniczącego XVI Wydziału Cywilnego. W związku z reorganizacją Sądu Rejonowego w Lublinie został przeniesiony z dniem 1 stycznia 2011 r. na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Od stycznia 2011 r. do czerwca 2012 r. pełnił funkcję Przewodniczącego VI Wydziału Cywilnego (e-sąd) w tym Sądzie a od lutego 2011 r. do czerwca 2012 r. funkcję Wiceprezesa tego Sądu. W 2011 r. został pełnomocnikiem Krajowego Koordynatora ds. Informatyzacji Sądownictwa przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. W tym samym roku został powołany w skład Rady ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministrze Sprawiedliwości. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2013 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie. Orzeka w IX Wydziale Gospodarczym. W 2015 r. został powołany w charakterze eksperta w skład Zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw zabezpieczeń wierzytelności. W 2018 r. był kilkakrotnie delegowany do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, w ramach pojedynczych sesji (w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych). Od 1995 r. kandydat jest zatrudniony na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2010 r. pełni funkcję kierownika Katedry Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego. W 2001 r. obronił rozprawę doktorską „Charakter prawny czynności zbycia przedsiębiorstwa”. Uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 maja 2009 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych (rozprawa habilitacyjna „Zastaw rejestrowy na prawach”). Za przedstawioną rozprawę habilitacyjną uzyskał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, I Nagrodę Prezesa Urzędu Patentowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną z zakresu praw własności przemysłowej, wyróżnienie Prezesa Związków Banków Polskich oraz nagrodę Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną. Zainteresowania naukowe kandydata dotyczą problematyki z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i prawa postępowania cywilnego. Kandydat prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. Jest autorem kilku glos. W 2011 r. wszedł w skład Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Na wokandzie”. W 2012 r. został powołany na członka Komisji egzaminacyjnej na aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a od 2017 r. prowadzi w tej Szkole wykłady dla sędziów.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W przekonaniu Krajowej Rady Sądownictwa kandydat z powodzeniem łączy działalność orzeczniczą z pracą naukowo-dydaktyczną. W ocenie Rady w najwyższym stopniu spełnia przesłanki formalne powołania na urząd sędziego Sądu Najwyższego, w szczególności wyróżnia się bardzo wysokim poziomem wiedzy, zwłaszcza z zakresu prawa cywilnego i prawa postępowania cywilnego, a także prawa gospodarczego. Wiedza merytoryczna kandydata na temat zagadnień należących do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz jego predyspozycje osobowościowe do pełnienia urzędu na najwyższym stanowisku sędziowskim zostały ocenione bardzo wysoko podczas wysłuchania przez zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
57. Wójcik-Nikitiuk Iwona Joanna Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 19
58. Zawalski Rafał Arkadiusz Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 17
59. Zdunek Sławomir Józef Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18
60. Żabiński Dariusz Jacek Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18
61. Żmij Grzegorz Marian Radca prawny, pracownik naukowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 15
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Grzegorz Marian Żmij urodził się 10 stycznia 1972 r. w Katowicach. W 1996 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z oceną bardzo dobrą. W roku 1997 ukończył z wynikiem celującym studia podyplomowe na Uniwersytecie w Trewirze. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 czerwca 2001 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych (rozprawa doktorska „Waluta świadczenia pieniężnego w międzynarodowym obrocie handlowym”). Od 1 października 2001 r. jest zatrudniony na tym Wydziale na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. W 2002 r. rozprawa doktorska kandydata uzyskała wyróżnienie w XXXVII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 15 kwietnia 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (rozprawa habilitacyjna „Firma w prawie prywatnym międzynarodowym”). Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. Był wielokrotnie nagradzany za sposób prowadzenia tej działalności przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest zaangażowany w promocję Uczelni za granicą, od lat współtworząc i zarządzając międzynarodowymi programami wymiany naukowej dla doktorantów i studentów. Pełni różne funkcje w jej strukturach, m.in. jako członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli akademickich. Po odbyciu aplikacji radcowskiej złożył egzamin radcowski w 2002 r., z wynikiem dobrym plus. Od 21 września 2002 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Specjalizuje się w krajowym i międzynarodowym arbitrażu handlowym i inwestycyjnym, w prawie prywatnym międzynarodowym, międzynarodowym prawie handlowym, także w szwajcarskim i niemieckim prawie cywilnym (handlowym) oraz w prawie zobowiązań i prawie spółek. Pełnił rolę doradcy, eksperta i arbitra w sporach międzynarodowych i superarbitra w sporach krajowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W przekonaniu Krajowej Rady Sądownictwa kandydat z powodzeniem łączy działalność naukowo-dydaktyczną z pracą radcy prawnego. Jego interdyscyplinarne zainteresowania odpowiadają profilowi Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, której powierzony został szeroki zakres właściwości. W ocenie Rady kandydat spełnia w najwyższym stopniu przesłanki powołania na urząd sędziego Sądu Najwyższego, w szczególności wyróżnia się bardzo wysokim poziomem wiedzy, zwłaszcza z zakresu prawa cywilnego i prawa handlowego. Wiedza merytoryczna kandydata na temat nowotworzonej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz jego predyspozycje osobowościowe do pełnienia urzędu na najwyższym stanowisku sędziowskim zostały ocenione bardzo wysoko podczas wysłuchania przez zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Opinia wizytatora

Pozytywną opinię o kwalifikacjach zawodowych i walorach osobowościowych kandydata przedłożył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wizytator: brak

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów